Search Results

There are 77343 results for: content related to: Low Melting-Lead-Free Ceramic Frits

 1. Sintering Characteristic, Microstructure, and Dielectric Relaxor Behavior of (K0.5Na0.5)NbO3–(Bi0.5Na0.5)TiO3 Lead-Free Ceramics

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 91, Issue 9, September 2008, Pages: 2903–2909, Hongliang Du, Wancheng Zhou, Dongmei Zhu, Luo Fa, Shaobo Qu, Ye Li and Zhibin Pei

  Article first published online : 10 JUL 2008, DOI: 10.1111/j.1551-2916.2008.02528.x

 2. Large Piezoelectric Coefficient in (Ba1−xCax)(Ti0.96Sn0.04)O3 Lead-Free Ceramics

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 94, Issue 12, December 2011, Pages: 4131–4133, Wei Li, Zhijun Xu, Ruiqing Chu, Peng Fu and Guozhong Zang

  Article first published online : 12 OCT 2011, DOI: 10.1111/j.1551-2916.2011.04888.x

 3. Lead-free Manufacturing

  Lead-free Electronics

  Srinivas Rao, Jasbir Bath, Harjinder Ladhar, Pages: 101–138, 2006

  Published Online : 22 FEB 2006, DOI: 10.1002/047000780X.ch4

 4. High-Performance Small-Amount Fe2O3-Doped (K,Na)NbO3-Based Lead-Free Piezoceramics with Irregular Phase Evolution

  Journal of the American Ceramic Society

  Jinming Guo, Fang Xu, Xunzhong Shang, Yinmei Lu, Pai Li, Taosheng Zhou, Zaoli Zhang and Yunbin He

  Article first published online : 26 MAR 2016, DOI: 10.1111/jace.14230

 5. Effects of Li on electrical properties of (K0.47Na0.53)1−xLixNb0.94Sb0.06O3 lead-free ceramics

  physica status solidi (a)

  Volume 208, Issue 9, September 2011, Pages: 2211–2214, Cheng Zhang, Dingquan Xiao, Wenjuan Wu, Wenfeng Liang and Jianguo Zhu

  Article first published online : 20 JUN 2011, DOI: 10.1002/pssa.201127183

 6. Electric Fatigue of Lead-Free Piezoelectric Materials

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 97, Issue 3, March 2014, Pages: 665–680, Julia Glaum and Mark Hoffman

  Article first published online : 23 FEB 2014, DOI: 10.1111/jace.12811

 7. Performance of K0.5 Na0.5 NbO3 (KNN)-based Lead-free Piezoelectric Materials in Active Vibration Control

  International Journal of Applied Ceramic Technology

  Volume 12, Issue S1, January/February 2015, Pages: E64–E72, Anshul Sharma, Rajeev Kumar, Rahul Vaish and Vishal S. Chauhan

  Article first published online : 18 FEB 2014, DOI: 10.1111/ijac.12231

 8. High-Energy Storage Density and Efficiency of (1−x)[0.94 NBT–0.06 BT]–xST Lead-Free Ceramics

  Energy Technology

  Volume 3, Issue 12, December 2015, Pages: 1198–1204, Wenping Cao, Weili Li, Tiandong Zhang, Jie Sheng, Yafei Hou, Yu Feng, Yang Yu and Weidong Fei

  Article first published online : 12 OCT 2015, DOI: 10.1002/ente.201500173

 9. Tin Whiskers in Electronics

  Lead-free Electronics

  Yuki Fukuda, Tong Fang, Sanka Ganesan, Michael Osterman, Michael Pecht, Pages: 551–625, 2006

  Published Online : 22 FEB 2006, DOI: 10.1002/047000780X.ch10

 10. Temperature-Insensitive (K,Na)NbO3-Based Lead-Free Piezoactuator Ceramics

  Advanced Functional Materials

  Volume 23, Issue 33, September 6, 2013, Pages: 4079–4086, Ke Wang, Fang-Zhou Yao, Wook Jo, Danka Gobeljic, Vladimir V. Shvartsman, Doru C. Lupascu, Jing-Feng Li and Jürgen Rödel

  Article first published online : 19 MAR 2013, DOI: 10.1002/adfm.201203754

 11. Ferroelectric Domains in Lead Free Piezoelectric Ceramics

  Advances in Electroceramic Materials: Ceramic Transactions

  Toshio Ogawa, Masahito Furukawa, Pages: 33–38, 2009

  Published Online : 22 JUL 2009, DOI: 10.1002/9780470528990.ch5

 12. Lead-free Technologies in the Japanese Electronics Industry

  Lead-free Electronics

  Yuki Fukuda, Paul Casey, Michael Pecht, Pages: 697–724, 2006

  Published Online : 22 FEB 2006, DOI: 10.1002/047000780X.ch14

 13. High Electric-Induced Strain and Temperature-Dependent Piezoelectric Properties of 0.75BF–0.25BZT Lead-Free Ceramics

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 99, Issue 2, February 2016, Pages: 536–542, Jianguo Chen and Jinrong Cheng

  Article first published online : 27 OCT 2015, DOI: 10.1111/jace.14003

 14. Electrical and Mechanical Properties of Fine-Grained Li/Ta-Modified (Na,K)NbO3-Based Piezoceramics Prepared by Spark Plasma Sintering

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 93, Issue 5, May 2010, Pages: 1378–1383, Zong-Yang Shen, Jing-Feng Li, Ke Wang, Siyang Xu, Wan Jiang and Qihuang Deng

  Article first published online : 14 JAN 2010, DOI: 10.1111/j.1551-2916.2009.03542.x

 15. Novel BiFeO3–BaTiO3–Ba(Mg1/3Nb2/3)O3 Lead-Free Relaxor Ferroelectric Ceramics for Energy-Storage Capacitors

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 98, Issue 9, September 2015, Pages: 2692–2695, Donggeng Zheng, Ruzhong Zuo, Dongshuai Zhang and Yang Li

  Article first published online : 7 JUL 2015, DOI: 10.1111/jace.13737

 16. Low-Temperature Sintering of Bi0.5(Na,K)0.5TiO3 for Multilayer Ceramic Actuators

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 98, Issue 6, June 2015, Pages: 1877–1883, Chang Won Ahn, Hee Sung Kim, Won Seok Woo, Sung Sik Won, Hae Jin Seog, Song A Chae, Bong Chan Park, Ki Bong Jang, Yun Po Ok, Hyon Ho Chong and Ill Won Kim

  Article first published online : 23 MAR 2015, DOI: 10.1111/jace.13564

 17. Microstructure and Hardening Mechanism of K0.5Na0.5NbO3 Lead-Free Ceramics with CuO Doping Sintered in Different Atmospheres

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 95, Issue 4, April 2012, Pages: 1182–1184, Hong-Qiang Wang, Ye-Jing Dai and Xiao-Wen Zhang

  Article first published online : 20 FEB 2012, DOI: 10.1111/j.1551-2916.2012.05098.x

 18. You have free access to this content
  Temperature Stability of Electrical Properties of (K0.5Na0.5)1−xLixNb0.95Sb0.05O3 Lead-Free Ceramics

  International Journal of Applied Ceramic Technology

  Volume 7, Issue s1, April 2010, Pages: E39–E45, Lang Wu, Dingquan Xiao, Xiang Li, Jianguo Zhu, Ping Yu, Yong Sun and Yuanyu Wang

  Article first published online : 7 APR 2009, DOI: 10.1111/j.1744-7402.2009.02380.x

 19. CaTiO3-Modified (K0.50Na0.50)(Nb0.96Sb0.04)O3 Lead-Free Piezoelectric Ceramics

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 91, Issue 10, October 2008, Pages: 3402–3404, Jiagang Wu, Dingquan Xiao, Yuanyu Wang, Wenjuan Wu, Bin Zhang and Jianguo Zhu

  Article first published online : 2 SEP 2008, DOI: 10.1111/j.1551-2916.2008.02542.x

 20. Lead-free Alloys: Overview

  Lead-free Electronics

  Yuki Fukuda, Sanka Ganesan, Pages: 81–100, 2006

  Published Online : 22 FEB 2006, DOI: 10.1002/047000780X.ch3