Search Results

There are 16395 results for: content related to: From Bulk to Monolayer MoS 2 : Evolution of Raman Scattering

 1. You have full text access to this OnlineOpen article
  MoS2-Based Nanocomposites for Electrochemical Energy Storage

  Advanced Science

  Volume 4, Issue 2, February 2017, Tianyi Wang, Shuangqiang Chen, Huan Pang, Huaiguo Xue and Yan Yu

  Version of Record online : 6 DEC 2016, DOI: 10.1002/advs.201600289

 2. Evolution of Raman Scattering and Electronic Structure of Ultrathin Molybdenum Disulfide by Oxygen Chemisorption

  Advanced Electronic Materials

  Volume 1, Issue 1-2, February 2015, Wai Leong Chow, Xin Luo, Su Qing Quek and Beng Kang Tay

  Version of Record online : 16 JAN 2015, DOI: 10.1002/aelm.201400037

  Corrected by:

  Correction: Evolution of Raman Scattering and Electronic Structure of Ultrathin Molybdenum Disulfide by Oxygen Chemisorption

  Vol. 1, Issue 5, Version of Record online: 13 MAY 2015

 3. Raman Spectroscopy Study of Lattice Vibration and Crystallographic Orientation of Monolayer MoS2 under Uniaxial Strain

  Small

  Volume 9, Issue 17, September 9, 2013, Pages: 2857–2861, Yanlong Wang, Chunxiao Cong, Caiyu Qiu and Ting Yu

  Version of Record online : 22 APR 2013, DOI: 10.1002/smll.201202876

 4. Origin of Improved Optical Quality of Monolayer Molybdenum Disulfide Grown on Hexagonal Boron Nitride Substrate

  Small

  Volume 12, Issue 2, January 13, 2016, Pages: 198–203, Yi Wan, Hui Zhang, Wei Wang, Bowen Sheng, Kun Zhang, Yilun Wang, Qingjun Song, Nannan Mao, Yanping Li, Xinqiang Wang, Jin Zhang and Lun Dai

  Version of Record online : 25 NOV 2015, DOI: 10.1002/smll.201502141

 5. Modulating Photoluminescence of Monolayer Molybdenum Disulfide by Metal–Insulator Phase Transition in Active Substrates

  Small

  Volume 12, Issue 29, August 3, 2016, Pages: 3976–3984, Jiwei Hou, Xi Wang, Deyi Fu, Changhyun Ko, Yabin Chen, Yufei Sun, Sangwook Lee, Kevin X. Wang, Kaichen Dong, Yinghui Sun, Sefaattin Tongay, Liying Jiao, Jie Yao, Kai Liu and Junqiao Wu

  Version of Record online : 23 JUN 2016, DOI: 10.1002/smll.201601021

 6. Monolayer MoS2 Growth on Au Foils and On-Site Domain Boundary Imaging

  Advanced Functional Materials

  Volume 25, Issue 6, February 11, 2015, Pages: 842–849, Jianping Shi, Yang Yang, Yu Zhang, Donglin Ma, Wei Wei, Qingqing Ji, Yanshuo Zhang, Xiuju Song, Teng Gao, Cong Li, Xinhe Bao, Zhongfan Liu, Qiang Fu and Yanfeng Zhang

  Version of Record online : 15 DEC 2014, DOI: 10.1002/adfm.201403659

 7. Two-Dimensional Molybdenum Trioxide and Dichalcogenides

  Advanced Functional Materials

  Volume 23, Issue 32, August 26, 2013, Pages: 3952–3970, Sivacarendran Balendhran, Sumeet Walia, Hussein Nili, Jian Zhen Ou, Serge Zhuiykov, Richard B. Kaner, Sharath Sriram, Madhu Bhaskaran and Kourosh Kalantar-zadeh

  Version of Record online : 2 APR 2013, DOI: 10.1002/adfm.201300125

 8. Tunable Fabrication of Molybdenum Disulfide Quantum Dots for Intracellular MicroRNA Detection and Multiphoton Bioimaging

  Small

  Volume 11, Issue 33, September 2, 2015, Pages: 4158–4164, Wenhao Dai, Haifeng Dong, Bunshi Fugetsu, Yu Cao, Huiting Lu, Xinlei Ma and Xueji Zhang

  Version of Record online : 1 JUN 2015, DOI: 10.1002/smll.201500208

 9. Atomic-Layered MoS2 as a Tunable Optical Platform

  Advanced Optical Materials

  Volume 4, Issue 10, October 2016, Pages: 1429–1456, Chengbing Qin, Yan Gao, Zhixing Qiao, Liantuan Xiao and Suotang Jia

  Version of Record online : 9 AUG 2016, DOI: 10.1002/adom.201600323

 10. Growth-Induced Strain in Chemical Vapor Deposited Monolayer MoS2: Experimental and Theoretical Investigation

  Advanced Materials Interfaces

  Volume 4, Issue 17, September 8, 2017, Satender Kataria, Stefan Wagner, Teresa Cusati, Alessandro Fortunelli, Giuseppe Iannaccone, Himadri Pandey, Gianluca Fiori and Max C. Lemme

  Version of Record online : 13 APR 2017, DOI: 10.1002/admi.201700031

 11. Engineering Chemically Active Defects in Monolayer MoS2 Transistors via Ion-Beam Irradiation and Their Healing via Vapor Deposition of Alkanethiols

  Advanced Materials

  Volume 29, Issue 18, May 10, 2017, Simone Bertolazzi, Sara Bonacchi, Guangjun Nan, Anton Pershin, David Beljonne and Paolo Samorì

  Version of Record online : 1 MAR 2017, DOI: 10.1002/adma.201606760

 12. Synthesis of Large-Area MoS2 Atomic Layers with Chemical Vapor Deposition

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 17, May 2, 2012, Pages: 2320–2325, Yi-Hsien Lee, Xin-Quan Zhang, Wenjing Zhang, Mu-Tung Chang, Cheng-Te Lin, Kai-Di Chang, Ya-Chu Yu, Jacob Tse-Wei Wang, Chia-Seng Chang, Lain-Jong Li and Tsung-Wu Lin

  Version of Record online : 30 MAR 2012, DOI: 10.1002/adma.201104798

 13. Electrochemical Sensors Based on Molybdenum Disulfide Nanomaterials

  Electroanalysis

  Volume 27, Issue 9, September 2015, Pages: 2091–2097, Tanyuan Wang, Kuangzhou Du, Wanglian Liu, Jinxuan Zhang and Meixian Li

  Version of Record online : 16 JUL 2015, DOI: 10.1002/elan.201500117

 14. Highly Enhanced Photoluminescence of Monolayer MoS2 with Self-Assembled Au Nanoparticle Arrays

  Advanced Materials Interfaces

  Yi Zeng, Xing Li, Weibing Chen, Jianhui Liao, Jun Lou and Qing Chen

  Version of Record online : 10 AUG 2017, DOI: 10.1002/admi.201700739

 15. Monolayer Molybdenum Disulfide Nanoribbons with High Optical Anisotropy

  Advanced Optical Materials

  Volume 4, Issue 5, May 2016, Pages: 756–762, Jiang-Bin Wu, Huan Zhao, Yuanrui Li, Douglas Ohlberg, Wei Shi, Wei Wu, Han Wang and Ping-Heng Tan

  Version of Record online : 22 FEB 2016, DOI: 10.1002/adom.201500707

 16. Integrated Flexible and High-Quality Thin Film Transistors Based on Monolayer MoS2

  Advanced Electronic Materials

  Volume 2, Issue 3, March 2016, Jing Zhao, Wei Chen, Jianling Meng, Hua Yu, Mengzhou Liao, Jianqi Zhu, Rong Yang, Dongxia Shi and Guangyu Zhang

  Version of Record online : 8 JAN 2016, DOI: 10.1002/aelm.201500379

 17. Monolayer MoS2 Dendrites on a Symmetry-Disparate SrTiO3 (001) Substrate: Formation Mechanism and Interface Interaction

  Advanced Functional Materials

  Volume 26, Issue 19, May 17, 2016, Pages: 3299–3305, Yu Zhang, Qingqing Ji, Jinxiu Wen, Jiu Li, Cong Li, Jianping Shi, Xiebo Zhou, Kebin Shi, Huanjun Chen, Yuanchang Li, Shaozhi Deng, Ningsheng Xu, Zhongfan Liu and Yanfeng Zhang

  Version of Record online : 15 MAR 2016, DOI: 10.1002/adfm.201505571

 18. Top-Down Integration of Molybdenum Disulfide Transistors with Wafer-Scale Uniformity and Layer Controllability

  Small

  Volume 13, Issue 35, September 20, 2017, Mao-Lin Shi, Lin Chen, Tian-Bao Zhang, Jing Xu, Hao Zhu, Qing-Qing Sun and David Wei Zhang

  Version of Record online : 22 JUN 2017, DOI: 10.1002/smll.201603157

 19. High-Concentration Aqueous Dispersions of MoS2

  Advanced Functional Materials

  Volume 23, Issue 28, July 26, 2013, Pages: 3577–3583, Yagang Yao, Lorenzo Tolentino, Zhongzheng Yang, Xiaojuan Song, Wen Zhang, Yongsheng Chen and Ching-ping Wong

  Version of Record online : 27 FEB 2013, DOI: 10.1002/adfm.201201843

 20. Atomically Thin MoS2: A Versatile Nongraphene 2D Material

  Advanced Functional Materials

  Volume 26, Issue 13, April 5, 2016, Pages: 2046–2069, Y. P. Venkata Subbaiah, K. J. Saji and A. Tiwari

  Version of Record online : 22 FEB 2016, DOI: 10.1002/adfm.201504202