Search Results

There are 35383 results for: content related to: Triggering the Continuous Growth of Graphene Toward Millimeter-Sized Grains

 1. Graphene Single Crystals: Size and Morphology Engineering

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 18, May 13, 2015, Pages: 2821–2837, Dechao Geng, Huaping Wang and Gui Yu

  Version of Record online : 21 MAR 2015, DOI: 10.1002/adma.201405887

 2. Towards Wafer-Scale Monocrystalline Graphene Growth and Characterization

  Small

  Volume 11, Issue 29, August 5, 2015, Pages: 3512–3528, Van Luan Nguyen and Young Hee Lee

  Version of Record online : 22 APR 2015, DOI: 10.1002/smll.201500147

 3. Millimeter-Size Single-Crystal Graphene by Suppressing Evaporative Loss of Cu During Low Pressure Chemical Vapor Deposition

  Advanced Materials

  Volume 25, Issue 14, April 11, 2013, Pages: 2062–2065, Shanshan Chen, Hengxing Ji, Harry Chou, Qiongyu Li, Hongyang Li, Ji Won Suk, Richard Piner, Lei Liao, Weiwei Cai and Rodney S. Ruoff

  Version of Record online : 6 FEB 2013, DOI: 10.1002/adma.201204000

 4. Mechanisms of Graphene Chemical Vapor Deposition (CVD) Growth

  Graphene Chemistry: Theoretical Perspectives

  Xiuyun Zhang, Qinghong Yuan, Haibo Shu, Feng Ding, Pages: 255–290, 2013

  Published Online : 9 AUG 2013, DOI: 10.1002/9781118691281.ch12

 5. Graphene: An Emerging Electronic Material

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 43, November 14, 2012, Pages: 5782–5825, Nathan O. Weiss, Hailong Zhou, Lei Liao, Yuan Liu, Shan Jiang, Yu Huang and Xiangfeng Duan

  Version of Record online : 29 AUG 2012, DOI: 10.1002/adma.201201482

 6. Graphene for Stretchable Electronics

  Stretchable Electronics

  Chao Yan, Seoung-Ki Lee, Houk Jang, Jong-Hyun Ahn, Pages: 41–80, 2012

  Published Online : 28 DEC 2012, DOI: 10.1002/9783527646982.ch3

 7. Photosensitive Graphene Transistors

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 31, August 20, 2014, Pages: 5239–5273, Jinhua Li, Liyong Niu, Zijian Zheng and Feng Yan

  Version of Record online : 8 APR 2014, DOI: 10.1002/adma.201400349

 8. Graphene Oxide, Highly Reduced Graphene Oxide, and Graphene: Versatile Building Blocks for Carbon-Based Materials

  Small

  Volume 6, Issue 6, March 22, 2010, Pages: 711–723, Owen C. Compton and SonBinh T. Nguyen

  Version of Record online : 11 MAR 2010, DOI: 10.1002/smll.200901934

 9. Graphene-Containing Nanomaterials for Lithium-Ion Batteries

  Advanced Energy Materials

  Volume 5, Issue 21, November 4, 2015, Songping Wu, Rui Xu, Mingjia Lu, Rongyun Ge, James Iocozzia, Cuiping Han, Beibei Jiang and Zhiqun Lin

  Version of Record online : 14 JUL 2015, DOI: 10.1002/aenm.201500400

 10. Nanomechanical and Charge Transport Properties of Two-Dimensional Atomic Sheets

  Advanced Materials Interfaces

  Volume 1, Issue 3, June, 2014, Jeong Y. Park, Sangku Kwon and Jong Hun Kim

  Version of Record online : 25 FEB 2014, DOI: 10.1002/admi.201300089

 11. Graphene-Based Electrodes

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 45, November 27, 2012, Pages: 5979–6004, Xiao Huang, Zhiyuan Zeng, Zhanxi Fan, Juqing Liu and Hua Zhang

  Version of Record online : 24 AUG 2012, DOI: 10.1002/adma.201201587

 12. Graphene-Based Materials: Synthesis, Characterization, Properties, and Applications

  Small

  Volume 7, Issue 14, July 18, 2011, Pages: 1876–1902, Xiao Huang, Zongyou Yin, Shixin Wu, Xiaoying Qi, Qiyuan He, Qichun Zhang, Qingyu Yan, Freddy Boey and Hua Zhang

  Version of Record online : 1 JUN 2011, DOI: 10.1002/smll.201002009

 13. Macroscopic Graphene Structures: Preparation, Properties, and Applications

  Advanced Hierarchical Nanostructured Materials

  Zhiqiang Niu, Lili Liu, Yueyue Jiang, Xiaodong Chen, Pages: 291–350, 2014

  Published Online : 11 APR 2014, DOI: 10.1002/9783527664948.ch9

 14. Graphene and Graphene Oxide: Synthesis, Properties, and Applications

  Advanced Materials

  Volume 22, Issue 35, September 15, 2010, Pages: 3906–3924, Yanwu Zhu, Shanthi Murali, Weiwei Cai, Xuesong Li, Ji Won Suk, Jeffrey R. Potts and Rodney S. Ruoff

  Version of Record online : 29 JUN 2010, DOI: 10.1002/adma.201001068

  Corrected by:

  Correction: Correction: Graphene and Graphene Oxide: Synthesis, Properties, and Applications

  Vol. 22, Issue 46, 5226, Version of Record online: 9 DEC 2010

 15. Low Voltage Transmission Electron Microscopy of Graphene

  Small

  Volume 11, Issue 5, February 4, 2015, Pages: 515–542, Alicja Bachmatiuk, Jiong Zhao, Sandeep Madhukar Gorantla, Ignacio Guillermo Gonzalez Martinez, Jerzy Wiedermann, Changgu Lee, Juergen Eckert and Mark Hermann Rummeli

  Version of Record online : 18 NOV 2014, DOI: 10.1002/smll.201401804

  Corrected by:

  Corrigendum: Low Voltage Transmission Electron Microscopy of Graphene

  Vol. 12, Issue 10, 1251, Version of Record online: 29 JAN 2016

 16. New Routes to Graphene, Graphene Oxide and Their Related Applications

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 36, September 18, 2012, Pages: 4924–4955, Yu Zhu, Dustin K. James and James M. Tour

  Version of Record online : 20 AUG 2012, DOI: 10.1002/adma.201202321

 17. An Overview of the Applications of Graphene-Based Materials in Supercapacitors

  Small

  Volume 8, Issue 12, June 25, 2012, Pages: 1805–1834, Yi Huang, Jiajie Liang and Yongsheng Chen

  Version of Record online : 19 APR 2012, DOI: 10.1002/smll.201102635

 18. Study on the Diffusion Mechanism of Graphene Grown on Copper Pockets

  Small

  Volume 11, Issue 12, March 25, 2015, Pages: 1418–1422, Zhijuan Zhao, Zhifa Shan, Cankun Zhang, Qiongyu Li, Bo Tian, Zhiyi Huang, Weiyi Lin, Xiangping Chen, Hengxing Ji, Weifeng Zhang and Weiwei Cai

  Version of Record online : 2 DEC 2014, DOI: 10.1002/smll.201402483

 19. Surface Modification of Graphene

  Advanced Carbon Materials and Technology

  Tapas Kuila, Priyabrata Banerjee, Naresh Chandra Murmu, Pages: 35–86, 2013

  Published Online : 27 DEC 2013, DOI: 10.1002/9781118895399.ch2

 20. Graphene nanostructures toward clean energy technology applications

  Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment

  Volume 1, Issue 3, November/December 2012, Pages: 317–336, Xianfeng Zhang, Bin Wang, Jaka Sunarso, Shaomin Liu and Linjie Zhi

  Version of Record online : 2 AUG 2012, DOI: 10.1002/wene.38