Search Results

There are 47597 results for: content related to: Reconstruction of Conformal Nanoscale MnO on Graphene as a High-Capacity and Long-Life Anode Material for Lithium Ion Batteries

 1. Nitrogen-Doped Graphene Ribbon Assembled Core–Sheath MnO@Graphene Scrolls as Hierarchically Ordered 3D Porous Electrodes for Fast and Durable Lithium Storage

  Advanced Functional Materials

  Volume 26, Issue 43, November 15, 2016, Pages: 7754–7765, Yun Zhang, Penghui Chen, Xu Gao, Bo Wang, Heng Liu, Hao Wu, Huakun Liu and Shixue Dou

  Version of Record online : 20 SEP 2016, DOI: 10.1002/adfm.201603716

 2. Restraining Capacity Increase To Achieve Ultrastable Lithium Storage: Case Study of a Manganese(II) Oxide/Graphene-Based Nanohybrid and Its Full-Cell Performance

  ChemElectroChem

  Volume 3, Issue 9, September 2016, Pages: 1354–1359, Dai-Huo Liu, Dr. Wei Li, Fang Wan, Chao-Ying Fan, Ying-Ying Wang, Lin-Lin Zhang, Hong-Yan Lü, Yue-Ming Xing, Xiao-Hua Zhang and Prof. Xing-Long Wu

  Version of Record online : 21 JUN 2016, DOI: 10.1002/celc.201600228

 3. Superior Lithium Storage Performance using Sequentially Stacked MnO2/Reduced Graphene Oxide Composite Electrodes

  ChemSusChem

  Volume 8, Issue 8, April 24, 2015, Pages: 1484–1491, Sue Jin Kim, Young Jun Yun, Ki Woong Kim, Changju Chae, Dr. Sunho Jeong, Dr. Yongku Kang, Dr. Si-Young Choi, Dr. Sun Sook Lee and Dr. Sungho Choi

  Version of Record online : 2 APR 2015, DOI: 10.1002/cssc.201500200

 4. Graphene-Wrapped MnO2–Graphene Nanoribbons as Anode Materials for High-Performance Lithium Ion Batteries

  Advanced Materials

  Volume 25, Issue 43, November 20, 2013, Pages: 6298–6302, Lei Li, Abdul-Rahman O. Raji and James M. Tour

  Version of Record online : 1 SEP 2013, DOI: 10.1002/adma.201302915

 5. Direct Growth of Flower-Like δ-MnO2 on Three-Dimensional Graphene for High-Performance Rechargeable Li-O2 Batteries

  Advanced Energy Materials

  Volume 4, Issue 9, June 24, 2014, Shuangyu Liu, Yunguang Zhu, Jian Xie, Ying Huo, Hui Ying Yang, Tiejun Zhu, Gaoshao Cao, Xinbing Zhao and Shichao Zhang

  Version of Record online : 14 MAR 2014, DOI: 10.1002/aenm.201301960

 6. Graphene-Based Nanocomposites for Energy Storage

  Advanced Energy Materials

  Volume 6, Issue 16, August 24, 2016, Liwen Ji, Praveen Meduri, Victor Agubra, Xingcheng Xiao and Mataz Alcoutlabi

  Version of Record online : 15 JUN 2016, DOI: 10.1002/aenm.201502159

 7. An Overview of the Applications of Graphene-Based Materials in Supercapacitors

  Small

  Volume 8, Issue 12, June 25, 2012, Pages: 1805–1834, Yi Huang, Jiajie Liang and Yongsheng Chen

  Version of Record online : 19 APR 2012, DOI: 10.1002/smll.201102635

 8. Covalently interconnected carbon nanotubes for enhanced charge transport in pseudocapacitors

  physica status solidi (b)

  Volume 252, Issue 10, October 2015, Pages: 2236–2244, Zheng Bo, Huachao Yang, Peng Lv, Jiajing Qian, Kehan Yu, Ganhua Lu, Wei Wei, Jianhua Yan and Kefa Cen

  Version of Record online : 14 JUL 2015, DOI: 10.1002/pssb.201451742

 9. Facile Synthesis of Hematite Quantum-Dot/Functionalized Graphene-Sheet Composites as Advanced Anode Materials for Asymmetric Supercapacitors

  Advanced Functional Materials

  Volume 25, Issue 4, January 28, 2015, Pages: 627–635, Hui Xia, Caiyun Hong, Bo Li, Bin Zhao, Zixia Lin, Mingbo Zheng, Serguei V. Savilov and Serguei M. Aldoshin

  Version of Record online : 12 DEC 2014, DOI: 10.1002/adfm.201403554

 10. Manganese Oxide/Graphene Aerogel Composites as an Outstanding Supercapacitor Electrode Material

  Chemistry - A European Journal

  Volume 20, Issue 2, January 7, 2014, Pages: 517–523, Chun-Chieh Wang, Hsuan-Ching Chen and Prof. Dr. Shih-Yuan Lu

  Version of Record online : 10 DEC 2013, DOI: 10.1002/chem.201303483

 11. Supercapacitor Electrodes Based on Hierarchical Mesoporous MnOx/Nitrided TiO2 Nanorod Arrays on Carbon Fiber Paper

  Advanced Materials Interfaces

  Volume 2, Issue 6, April 17, 2015, Limin Li, Xuming Zhang, Guosong Wu, Xiang Peng, Kaifu Huo and Paul K. Chu

  Version of Record online : 2 MAR 2015, DOI: 10.1002/admi.201400446

 12. Porous Hybrid Network of Graphene and Metal Oxide Nanosheets as Useful Matrix for Improving the Electrode Performance of Layered Double Hydroxides

  Small

  Volume 11, Issue 32, August 26, 2015, Pages: 3921–3931, Tae-Ha Gu, Jayavant L. Gunjakar, In Young Kim, Sharad B. Patil, Jang Mee Lee, Xiaoyan Jin, Nam-Suk Lee and Seong-Ju Hwang

  Version of Record online : 30 APR 2015, DOI: 10.1002/smll.201500286

 13. Controlled Growth of Porous α-Fe2O3 Branches on β-MnO2 Nanorods for Excellent Performance in Lithium-Ion Batteries

  Advanced Functional Materials

  Volume 23, Issue 32, August 26, 2013, Pages: 4049–4056, Xin Gu, Liang Chen, Zhicheng Ju, Huayun Xu, Jian Yang and Yitai Qian

  Version of Record online : 30 APR 2013, DOI: 10.1002/adfm.201203779

 14. Reduced Graphene-Wrapped MnO2 Nanowires Self-Inserted with Co3O4 Nanocages: Remarkable Enhanced Performances for Lithium-Ion Anode Applications

  Chemistry - A European Journal

  Volume 22, Issue 20, May 10, 2016, Pages: 6876–6880, Qi Zhu, Yunhui Li, Prof. Ying Gao, Prof. Xiao Wang and Prof. Shuyan Song

  Version of Record online : 13 APR 2016, DOI: 10.1002/chem.201600456

 15. Boosting Properties of 3D Binder-Free Manganese Oxide Anodes by Preformation of a Solid Electrolyte Interphase

  ChemSusChem

  Volume 8, Issue 8, April 24, 2015, Pages: 1368–1380, Dr. Haitao Zhou, Xuehang Wang, Dr. Edel Sheridan and Prof. De Chen

  Version of Record online : 11 MAR 2015, DOI: 10.1002/cssc.201403393

 16. MnO2/Graphene Nanocomposites for Nonenzymatic Electrochemical Detection of Hydrogen Peroxide

  Electroanalysis

  Volume 27, Issue 2, February 2015, Pages: 353–359, Xiaomiao Feng, Yu Zhang, Juan Song, Ningna Chen, Jinhua Zhou, Zhendong Huang, Yanwen Ma, Lei Zhang and Lianhui Wang

  Version of Record online : 24 NOV 2014, DOI: 10.1002/elan.201400481

 17. Design of Advanced MnO/N-Gr 3D Walls through Polymer Cross-Linking for High-Performance Supercapacitor

  Chemistry - A European Journal

  Volume 22, Issue 5, January 26, 2016, Pages: 1652–1657, Ngoc Quang Tran, Dr. Bong Kyun Kang, Sintayehu Nibret Tiruneh and Prof. Dae Ho Yoon

  Version of Record online : 22 DEC 2015, DOI: 10.1002/chem.201504426

 18. Synthesis of Manganese Oxide Microspheres by Ultrasonic Spray Pyrolysis and Their Application as Supercapacitors

  Particle & Particle Systems Characterization

  Volume 32, Issue 9, September 2015, Pages: 899–906, Yinan Zhang, Laura A. Huff, Andrew A. Gewirth and Kenneth S. Suslick

  Version of Record online : 14 JUL 2015, DOI: 10.1002/ppsc.201500061

 19. Fabrication of High-Power Li-Ion Hybrid Supercapacitors by Enhancing the Exterior Surface Charge Storage

  Advanced Energy Materials

  Volume 5, Issue 17, September 9, 2015, Mei Yang, Yiren Zhong, Jingjing Ren, Xianlong Zhou, Jinping Wei and Zhen Zhou

  Version of Record online : 23 JUN 2015, DOI: 10.1002/aenm.201500550

 20. High-Performance Asymmetric Supercapacitors Based on Multilayer MnO2/Graphene Oxide Nanoflakes and Hierarchical Porous Carbon with Enhanced Cycling Stability

  Small

  Volume 11, Issue 11, March 18, 2015, Pages: 1310–1319, Yufeng Zhao, Wei Ran, Jing He, Yizhong Huang, Zhifeng Liu, Wei Liu, Yongfu Tang, Long Zhang, Dawei Gao and Faming Gao

  Version of Record online : 10 NOV 2014, DOI: 10.1002/smll.201401922