Search Results

There are 2436 results for: content related to: Cathodoluminescence Modulation of ZnS Nanostructures by Morphology, Doping, and Temperature

 1. Recent Developments in One-Dimensional Inorganic Nanostructures for Photodetectors

  Advanced Functional Materials

  Volume 20, Issue 24, December 21, 2010, Pages: 4233–4248, Tianyou Zhai, Liang Li, Xi Wang, Xiaosheng Fang, Yoshio Bando and Dmitri Golberg

  Article first published online : 22 NOV 2010, DOI: 10.1002/adfm.201001259

 2. An Efficient Way to Assemble ZnS Nanobelts as Ultraviolet-Light Sensors with Enhanced Photocurrent and Stability

  Advanced Functional Materials

  Volume 20, Issue 3, February 8, 2010, Pages: 500–508, Xiaosheng Fang, Yoshio Bando, Meiyong Liao, Tianyou Zhai, Ujjal K. Gautam, Liang Li, Yasuo Koide and Dmitri Golberg

  Article first published online : 7 JAN 2010, DOI: 10.1002/adfm.200901878

 3. ZnS Nanostructure Arrays: A Developing Material Star

  Advanced Materials

  Volume 23, Issue 5, February 1, 2011, Pages: 585–598, Xiaosheng Fang, Limin Wu and Linfeng Hu

  Article first published online : 22 NOV 2010, DOI: 10.1002/adma.201003624

 4. Raman spectroscopy of ZnS nanostructures

  Journal of Raman Spectroscopy

  Volume 43, Issue 7, July 2012, Pages: 906–910, J. H. Kim, H. Rho, J. Kim, Y-J. Choi and J-G. Park

  Article first published online : 20 MAR 2012, DOI: 10.1002/jrs.3116

 5. Single-Crystalline ZnS Nanobelts as Ultraviolet-Light Sensors

  Advanced Materials

  Volume 21, Issue 20, May 25, 2009, Pages: 2034–2039, Xiaosheng Fang, Yoshio Bando, Meiyong Liao, Ujjal K. Gautam, Chunyi Zhi, Benjamin Dierre, Baodan Liu, Tianyou Zhai, Takashi Sekiguchi, Yasuo Koide and Dmitri Golberg

  Article first published online : 26 MAR 2009, DOI: 10.1002/adma.200802441

 6. New Ultraviolet Photodetector Based on Individual Nb2O5 Nanobelts

  Advanced Functional Materials

  Volume 21, Issue 20, October 21, 2011, Pages: 3907–3915, Xiaosheng Fang, Linfeng Hu, Kaifu Huo, Biao Gao, Lijuan Zhao, Meiyong Liao, Paul K. Chu, Yoshio Bando and Dmitri Golberg

  Article first published online : 8 SEP 2011, DOI: 10.1002/adfm.201100743

 7. Enhanced Photocatalytic Performances of CeO2/TiO2 Nanobelt Heterostructures

  Small

  Volume 9, Issue 22, November 25, 2013, Pages: 3864–3872, Jian Tian, Yuanhua Sang, Zhenhuan Zhao, Weijia Zhou, Dongzhou Wang, Xueliang Kang, Hong Liu, Jiyang Wang, Shaowei Chen, Huaqiang Cai and Hui Huang

  Article first published online : 17 MAY 2013, DOI: 10.1002/smll.201202346

 8. Enhanced Photocatalytic Property of Reduced Graphene Oxide/TiO2 Nanobelt Surface Heterostructures Constructed by an In Situ Photochemical Reduction Method

  Small

  Volume 10, Issue 18, September 24, 2014, Pages: 3775–3782, Yuanhua Sang, Zhenhuan Zhao, Jian Tian, Pin Hao, Huaidong Jiang, Hong Liu and Jerome P. Claverie

  Article first published online : 30 MAY 2014, DOI: 10.1002/smll.201303489

 9. Inorganic Nanobelt Materials

  Standard Article

  Encyclopedia of Inorganic and Bioinorganic Chemistry

  Shu-Hong Yu and Wei-Tang Yao

  Published Online : 15 DEC 2011, DOI: 10.1002/9781119951438.eibc0330

 10. Inorganic Nanobelt Materials

  Standard Article

  Encyclopedia of Inorganic Chemistry

  Shu-Hong Yu and Wei-Tang Yao

  Published Online : 15 MAR 2009, DOI: 10.1002/0470862106.ia376

 11. Flexible Wurtzite-Type ZnS Nanobelts with Quantum-Size Effects: a Diethylenetriamine-Assisted Solvothermal Approach

  Small

  Volume 1, Issue 3, March 2005, Pages: 320–325, Wei-Tang Yao, Shu-Hong Yu, Long Pan, Jing Li, Qing-Song Wu, Ling Zhang and Jie Jiang

  Article first published online : 28 DEC 2004, DOI: 10.1002/smll.200400079

 12. An Optimized Ultraviolet-A Light Photodetector with Wide-Range Photoresponse Based on ZnS/ZnO Biaxial Nanobelt

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 17, May 2, 2012, Pages: 2305–2309, Linfeng Hu, Jian Yan, Meiyong Liao, Hongjun Xiang, Xingao Gong, Lide Zhang and Xiaosheng Fang

  Article first published online : 30 MAR 2012, DOI: 10.1002/adma.201200512

 13. Fabrication of Magnetic–Fluorescent Bifunctional Flexible Coaxial Nanobelts by Electrospinning Using a Modified Coaxial Spinneret

  ChemPlusChem

  Volume 79, Issue 2, February 2014, Pages: 290–297, Qianli Ma, Jinxian Wang, Xiangting Dong, Wensheng Yu and Guixia Liu

  Article first published online : 5 NOV 2013, DOI: 10.1002/cplu.201300262

 14. High Detectivity Solar-Blind High-Temperature Deep-Ultraviolet Photodetector Based on Multi-Layered (l00) Facet-Oriented β-Ga2O3 Nanobelts

  Small

  Volume 10, Issue 9, May 14, 2014, Pages: 1848–1856, Rujia Zou, Zhenyu Zhang, Qian Liu, Junqing Hu, Liwen Sang, Meiyong Liao and Wenjun Zhang

  Article first published online : 12 FEB 2014, DOI: 10.1002/smll.201302705

 15. PdO/TiO2 and Pd/TiO2 Heterostructured Nanobelts with Enhanced Photocatalytic Activity

  Chemistry – An Asian Journal

  Volume 9, Issue 6, June 2014, Pages: 1648–1654, Dr. Weijia Zhou, Yu Guan, Dongzhou Wang, Prof. Xinhai Zhang, Prof. Duo Liu, Prof. Huaidong Jiang, Prof. Jiyang Wang, Prof. Xiaogang Liu, Prof. Hong Liu and Prof. Shaowei Chen

  Article first published online : 22 APR 2014, DOI: 10.1002/asia.201301638

 16. Single Flexible Janus Nanobelts to Realize Tunable and Enhanced Simultaneous Photoluminescent, Electrical, and Magnetic Trifunctionality

  ChemPlusChem

  Duanduan Yin, Qianli Ma, Prof. Xiangting Dong, Nan Lv, Jinxian Wang, Wensheng Yu and Guixia Liu

  Article first published online : 3 DEC 2014, DOI: 10.1002/cplu.201402334

 17. Quasi-Aligned Ag–Nb2O5 Nanobelt Arrays with Enhanced Photocatalytic and Antibacterial Activities

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 94, Issue 8, August 2011, Pages: 2330–2338, Biao Gao, Jijiang Fu, Kaifu Huo, Wenrui Zhang, Yonghong Xie and Paul K Chu

  Article first published online : 14 MAR 2011, DOI: 10.1111/j.1551-2916.2010.04370.x

 18. Tetraethylenepentamine-Directed Controllable Synthesis of Wurtzite ZnSe Nanostructures with Tunable Morphology

  Chemistry - A European Journal

  Volume 14, Issue 31, October 29, 2008, Pages: 9786–9791, Baojuan Xi, Shenglin Xiong, Dechen Xu, Jingfa Li, Hongyang Zhou, Jun Pan, Jiangying Li and Yitai Qian

  Article first published online : 12 SEP 2008, DOI: 10.1002/chem.200801041

 19. Low-Dimensional Nanostructure Ultraviolet Photodetectors

  Advanced Materials

  Volume 25, Issue 37, October 4, 2013, Pages: 5321–5328, Lin Peng, Linfeng Hu and Xiaosheng Fang

  Article first published online : 21 JUN 2013, DOI: 10.1002/adma.201301802

 20. Large-Scale Synthesis of Single-Crystalline RE2O3 (RE=Y, Dy, Ho, Er) Nanobelts by a Solid–Liquid-Phase Chemical Route

  Chemistry - A European Journal

  Volume 14, Issue 5, February 8, 2008, Pages: 1615–1620, Min Han, Nai-En Shi, Wen-Li Zhang, Bao-Jun Li, Jian-Hua Sun, Kun-Ji Chen, Jian-Ming Zhu, Xin Wang and Zheng Xu

  Article first published online : 20 NOV 2007, DOI: 10.1002/chem.200700808