Search Results

There are 14875 results for: content related to: GeO x /Reduced Graphene Oxide Composite as an Anode for Li-Ion Batteries: Enhanced Capacity via Reversible Utilization of Li 2 O along with Improved Rate Performance

 1. Two-Step Deposition/Reduction Synthesis of Porous Lamellar β-Ni(OH)2/Reduced Graphene Oxide Composites with Large Capacitance for Supercapacitors

  ChemElectroChem

  Shuxia Yuan, Prof. Chunxiang Lu, Dr. Ying Li and Prof. Xiaomin Wang

  Version of Record online : 10 AUG 2017, DOI: 10.1002/celc.201700482

 2. Ultrathin and Highly Crystalline Co3O4 Nanosheets In Situ Grown on Graphene toward Enhanced Supercapacitor Performance

  Advanced Materials Interfaces

  Volume 4, Issue 3, February 8, 2017, Kun Ding, Ping Yang, Pengkun Hou, Xueling Song, Tao Wei, Yongqiang Cao and Xin Cheng

  Version of Record online : 1 DEC 2016, DOI: 10.1002/admi.201600884

 3. Synthesis of MoSe2/Reduced graphene oxide composites with improved tribological properties for oil-based additives

  Crystal Research and Technology

  Volume 49, Issue 4, April 2014, Pages: 204–211, Hongping Li, Lin Chen, Yi Zhang, Xiaorui Ji, Shuai Chen, Haojie Song, Changsheng Li and Hua Tang

  Version of Record online : 18 MAR 2014, DOI: 10.1002/crat.201300317

 4. Fe3O4-Decorated Co9S8 Nanoparticles In Situ Grown on Reduced Graphene Oxide: A New and Efficient Electrocatalyst for Oxygen Evolution Reaction

  Advanced Functional Materials

  Volume 26, Issue 26, July 12, 2016, Pages: 4712–4721, Jing Yang, Guoxing Zhu, Yuanjun Liu, Jiexiang Xia, Zhenyuan Ji, Xiaoping Shen and Shikui Wu

  Version of Record online : 9 MAY 2016, DOI: 10.1002/adfm.201600674

 5. Hierarchical MoSe2 Nanosheets/Reduced Graphene Oxide Composites as Anodes for Lithium-Ion and Sodium-Ion Batteries with Enhanced Electrochemical Performance

  ChemNanoMat

  Volume 1, Issue 6, October 2015, Pages: 409–414, Prof. Zhian Zhang, Yun Fu, Xing Yang, Yaohui Qu and Zhiyong Zhang

  Version of Record online : 13 AUG 2015, DOI: 10.1002/cnma.201500097

 6. Synthesis of H2V3O8/Reduced Graphene Oxide Composite as a Promising Cathode Material for Lithium-Ion Batteries

  ChemPlusChem

  Volume 79, Issue 3, March 2014, Pages: 447–453, Kai Zhu, Xiao Yan, Yongquan Zhang, Yuhui Wang, Anyu Su, Dr. Xiaofei Bie, Dr. Dong Zhang, Dr. Fei Du, Prof. Dr. Chunzhong Wang, Prof. Dr. Gang Chen and Prof. Dr. Yingjin Wei

  Version of Record online : 31 JAN 2014, DOI: 10.1002/cplu.201300331

 7. A New rGO-Overcoated Sb2Se3 Nanorods Anode for Na+ Battery: In Situ X-Ray Diffraction Study on a Live Sodiation/Desodiation Process

  Advanced Functional Materials

  Volume 27, Issue 13, April 5, 2017, Xing Ou, Chenghao Yang, Xunhui Xiong, Fenghua Zheng, Qichang Pan, Chao Jin, Meilin Liu and Kevin Huang

  Version of Record online : 24 FEB 2017, DOI: 10.1002/adfm.201606242

 8. SnSe2 2D Anodes for Advanced Sodium Ion Batteries

  Advanced Energy Materials

  Volume 6, Issue 22, November 23, 2016, Fan Zhang, Chuan Xia, Jiajie Zhu, Bilal Ahmed, Hanfeng Liang, Dhinesh Babu Velusamy, Udo Schwingenschlögl and Husam N. Alshareef

  Version of Record online : 22 AUG 2016, DOI: 10.1002/aenm.201601188

 9. A Cake-Style CoS2@MoS2/RGO Hybrid Catalyst for Efficient Hydrogen Evolution

  Advanced Functional Materials

  Volume 27, Issue 5, February 3, 2017, Yaxiao Guo, Linfeng Gan, Changshuai Shang, Erkang Wang and Jin Wang

  Version of Record online : 23 DEC 2016, DOI: 10.1002/adfm.201602699

 10. You have full text access to this OnlineOpen article
  A Biomineralization Strategy for “Net”-Like Interconnected TiO2 Nanoparticles Conformably Covering Reduced Graphene Oxide with Reversible Interfacial Lithium Storage

  Advanced Science

  Volume 2, Issue 11, November 2015, Qiang Zhang, Yong Yan and Ge Chen

  Version of Record online : 25 AUG 2015, DOI: 10.1002/advs.201500176

 11. CdS/Graphene Nanocomposite Photocatalysts

  Advanced Energy Materials

  Volume 5, Issue 14, July 22, 2015, Qin Li, Xin Li, S. Wageh, Ahmed. A. Al-Ghamdi and Jiaguo Yu

  Version of Record online : 27 APR 2015, DOI: 10.1002/aenm.201500010

 12. Recent Progress on Reduced Graphene Oxide-Based Counter Electrodes for Cost-Effective Dye-Sensitized Solar Cells

  Israel Journal of Chemistry

  Volume 55, Issue 9, September 2015, Pages: 955–965, Suresh Kannan Balasingam and Yongseok Jun

  Version of Record online : 15 MAY 2015, DOI: 10.1002/ijch.201400213

 13. MoS2/Graphene Composite Anodes with Enhanced Performance for Sodium-Ion Batteries: The Role of the Two-Dimensional Heterointerface

  Advanced Functional Materials

  Volume 25, Issue 9, March 4, 2015, Pages: 1393–1403, Xiuqiang Xie, Zhimin Ao, Dawei Su, Jinqiang Zhang and Guoxiu Wang

  Version of Record online : 22 JAN 2015, DOI: 10.1002/adfm.201404078

 14. Spraying Coagulation-Assisted Hydrothermal Synthesis of MoS2/Carbon/Graphene Composite Microspheres for Lithium-Ion Battery Applications

  ChemElectroChem

  Volume 4, Issue 8, August 2017, Pages: 2027–2036, Jine Liu, Aiping Fu, Yiqian Wang, Peizhi Guo, Hongbin Feng, Prof. Hongliang Li and Xiu Song Zhao

  Version of Record online : 15 FEB 2017, DOI: 10.1002/celc.201600769

 15. Low-Temperature Solution-Based Phosphorization Reaction Route to Sn4P3/Reduced Graphene Oxide Nanohybrids as Anodes for Sodium Ion Batteries

  Advanced Energy Materials

  Volume 6, Issue 15, August 10, 2016, Qun Li, Zhaoqiang Li, Zhiwei Zhang, Caixia Li, Jingyun Ma, Chengxiang Wang, Xiaoli Ge, Shihua Dong and Longwei Yin

  Version of Record online : 13 JUN 2016, DOI: 10.1002/aenm.201600376

 16. Amperometric Sensing of H2O2 using Pt–TiO2/Reduced Graphene Oxide Nanocomposites

  ChemElectroChem

  Volume 1, Issue 3, March 11, 2014, Pages: 617–624, Dr. Salvatore Gianluca Leonardi, Dr. Davide Aloisio, Prof. Nicola Donato, Dr. Patrícia A. Russo, Marta C. Ferro, Prof. Nicola Pinna and Prof. Giovanni Neri

  Version of Record online : 10 SEP 2013, DOI: 10.1002/celc.201300106

 17. Synergetic Photocatalytic Nanostructures Based on Au/TiO2/Reduced Graphene Oxide for Efficient Degradation of Organic Pollutants

  Particle & Particle Systems Characterization

  Volume 34, Issue 3, March 2017, Liwei Zhao, Hongbo Xu, Bo Jiang and Yudong Huang

  Version of Record online : 27 DEC 2016, DOI: 10.1002/ppsc.201600323

 18. Graphene-Containing Nanomaterials for Lithium-Ion Batteries

  Advanced Energy Materials

  Volume 5, Issue 21, November 4, 2015, Songping Wu, Rui Xu, Mingjia Lu, Rongyun Ge, James Iocozzia, Cuiping Han, Beibei Jiang and Zhiqun Lin

  Version of Record online : 14 JUL 2015, DOI: 10.1002/aenm.201500400

 19. MoS2/WS2-Graphene Composites through Thermal Decomposition of Tetrathiomolybdate/Tetrathiotungstate for Proton/Oxygen Electroreduction

  ChemPhysChem

  Volume 17, Issue 18, September 19, 2016, Pages: 2890–2896, Jan Luxa, Jack Fawdon, Zdeněk Sofer, Vlastimil Mazánek and Martin Pumera

  Version of Record online : 14 JUL 2016, DOI: 10.1002/cphc.201600392

 20. Vanadium Carbide Based Composite for High Performance Oxygen Reduction Reaction and Lithium Ion Batteries

  ChemistrySelect

  Volume 1, Issue 11, July 16, 2016, Pages: 2682–2686, Jun Yang, Laiquan Li, Yu Zhang, Yufei Zhang, Chencheng Sun, Dr. Huiteng Tan, Prof. Wei Huang, Prof. Qingyu Yan and Prof. Xiaochen Dong

  Version of Record online : 22 JUL 2016, DOI: 10.1002/slct.201600461