Search Results

There are 13344 results for: content related to: Performance Optimization of Vertical Nanowire-based Piezoelectric Nanogenerators

 1. Flexible Piezoelectric Nanocomposite Generators Based on Formamidinium Lead Halide Perovskite Nanoparticles

  Advanced Functional Materials

  Ran Ding, He Liu, Xiaoli Zhang, Juanxiu Xiao, Rahul Kishor, Huaxi Sun, Bowen Zhu, Geng Chen, Fei Gao, Xiaohua Feng, Jingsheng Chen, Xiaodong Chen, Xiaowei Sun and Yuanjin Zheng

  Version of Record online : 14 SEP 2016, DOI: 10.1002/adfm.201602634

 2. A High-Reliability Kevlar Fiber-ZnO Nanowires Hybrid Nanogenerator and its Application on Self-Powered UV Detection

  Advanced Functional Materials

  Volume 25, Issue 36, September 23, 2015, Pages: 5794–5798, Lu Zhang, Suo Bai, Chen Su, Youbin Zheng, Yong Qin, Chen Xu and Zhong Lin Wang

  Version of Record online : 17 AUG 2015, DOI: 10.1002/adfm.201502646

 3. Energy Harvesting for Nanostructured Self-Powered Photodetectors

  Advanced Functional Materials

  Volume 24, Issue 18, May 14, 2014, Pages: 2591–2610, Lin Peng, Linfeng Hu and Xiaosheng Fang

  Version of Record online : 14 JAN 2014, DOI: 10.1002/adfm.201303367

 4. Theoretical Study of Rotary Freestanding Triboelectric Nanogenerators

  Advanced Functional Materials

  Volume 25, Issue 19, May 20, 2015, Pages: 2928–2938, Tao Jiang, Xiangyu Chen, Chang Bao Han, Wei Tang and Zhong Lin Wang

  Version of Record online : 7 APR 2015, DOI: 10.1002/adfm.201500447

 5. Ultrathin Nanogenerators as Self-Powered/Active Skin Sensors for Tracking Eye Ball Motion

  Advanced Functional Materials

  Volume 24, Issue 8, February 26, 2014, Pages: 1163–1168, Sangmin Lee, Ronan Hinchet, Yean Lee, Ya Yang, Zong-Hong Lin, Gustavo Ardila, Laurent Montès, Mireille Mouis and Zhong Lin Wang

  Version of Record online : 14 OCT 2013, DOI: 10.1002/adfm.201301971

 6. Embossed Hollow Hemisphere-Based Piezoelectric Nanogenerator and Highly Responsive Pressure Sensor

  Advanced Functional Materials

  Volume 24, Issue 14, April 9, 2014, Pages: 2038–2043, Jinsung Chun, Keun Young Lee, Chong-Yun Kang, Myung Wha Kim, Sang-Woo Kim and Jeong Min Baik

  Version of Record online : 19 NOV 2013, DOI: 10.1002/adfm.201302962

 7. Theoretical Investigation and Structural Optimization of Single-Electrode Triboelectric Nanogenerators

  Advanced Functional Materials

  Volume 24, Issue 22, June 11, 2014, Pages: 3332–3340, Simiao Niu, Ying Liu, Sihong Wang, Long Lin, Yu Sheng Zhou, Youfan Hu and Zhong Lin Wang

  Version of Record online : 20 FEB 2014, DOI: 10.1002/adfm.201303799

 8. Recent Advancements in Nanogenerators for Energy Harvesting

  Small

  Volume 11, Issue 42, November 11, 2015, Pages: 5611–5628, Fei Hu, Qian Cai, Fan Liao, Mingwang Shao and Shuit-Tong Lee

  Version of Record online : 17 SEP 2015, DOI: 10.1002/smll.201501011

 9. Self-Recovering Triboelectric Nanogenerator as Active Multifunctional Sensors

  Advanced Functional Materials

  Volume 25, Issue 41, November 4, 2015, Pages: 6489–6494, Mingyuan Ma, Qingliang Liao, Guangjie Zhang, Zheng Zhang, Qijie Liang and Yue Zhang

  Version of Record online : 23 SEP 2015, DOI: 10.1002/adfm.201503180

 10. Layer-by-Layer Controlled Perovskite Nanocomposite Thin Films for Piezoelectric Nanogenerators

  Advanced Functional Materials

  Volume 24, Issue 40, October 29, 2014, Pages: 6262–6269, Younghoon Kim, Keun Young Lee, Sun Kak Hwang, Cheolmin Park, Sang-Woo Kim and Jinhan Cho

  Version of Record online : 18 AUG 2014, DOI: 10.1002/adfm.201401599

 11. Self-Compensated Insulating ZnO-Based Piezoelectric Nanogenerators

  Advanced Functional Materials

  Volume 24, Issue 44, November 26, 2014, Pages: 6949–6955, Dohwan Kim, Keun Young Lee, Manoj Kumar Gupta, Subrata Majumder and Sang-Woo Kim

  Version of Record online : 12 SEP 2014, DOI: 10.1002/adfm.201401998

 12. Mechanically Robust Silver Nanowires Network for Triboelectric Nanogenerators

  Advanced Functional Materials

  Hyungseok Kang, Han Kim, Seongsu Kim, Hyeon Jin Shin, Siuk Cheon, Ji-Hyeok Huh, Dong Yun Lee, Seungwoo Lee, Sang-Woo Kim and Jeong Ho Cho

  Version of Record online : 16 SEP 2016, DOI: 10.1002/adfm.201603199

 13. A Self-Powered Angle Measurement Sensor Based on Triboelectric Nanogenerator

  Advanced Functional Materials

  Volume 25, Issue 14, April 8, 2015, Pages: 2166–2174, Ying Wu, Qingshen Jing, Jun Chen, Peng Bai, Junjie Bai, Guang Zhu, Yuanjie Su and Zhong Lin Wang

  Version of Record online : 23 FEB 2015, DOI: 10.1002/adfm.201403828

 14. Stretchable-Rubber-Based Triboelectric Nanogenerator and Its Application as Self-Powered Body Motion Sensors

  Advanced Functional Materials

  Volume 25, Issue 24, June 24, 2015, Pages: 3688–3696, Fang Yi, Long Lin, Simiao Niu, Po Kang Yang, Zhaona Wang, Jun Chen, Yusheng Zhou, Yunlong Zi, Jie Wang, Qingliang Liao, Yue Zhang and Zhong Lin Wang

  Version of Record online : 8 MAY 2015, DOI: 10.1002/adfm.201500428

 15. Liquid-Metal Electrode for High-Performance Triboelectric Nanogenerator at an Instantaneous Energy Conversion Efficiency of 70.6%

  Advanced Functional Materials

  Volume 25, Issue 24, June 24, 2015, Pages: 3718–3725, Wei Tang, Tao Jiang, Feng Ru Fan, Ai Fang Yu, Chi Zhang, Xia Cao and Zhong Lin Wang

  Version of Record online : 12 MAY 2015, DOI: 10.1002/adfm.201501331

 16. Self-Powered Electrochemical Synthesis of Polypyrrole from the Pulsed Output of a Triboelectric Nanogenerator as a Sustainable Energy System

  Advanced Functional Materials

  Volume 26, Issue 20, May 24, 2016, Pages: 3542–3548, Jie Wang, Zhen Wen, Yunlong Zi, Long Lin, Changsheng Wu, Hengyu Guo, Yi Xi, Youlong Xu and Zhong Lin Wang

  Version of Record online : 4 MAR 2016, DOI: 10.1002/adfm.201600021

 17. Asymmetrical Triboelectric Nanogenerator with Controllable Direct Electrostatic Discharge

  Advanced Functional Materials

  Volume 26, Issue 30, August 9, 2016, Pages: 5524–5533, Zongming Su, Mengdi Han, Xiaoliang Cheng, Haotian Chen, Xuexian Chen and Haixia Zhang

  Version of Record online : 1 JUN 2016, DOI: 10.1002/adfm.201600909

 18. Micropatterned P(VDF-TrFE) Film-Based Piezoelectric Nanogenerators for Highly Sensitive Self-Powered Pressure Sensors

  Advanced Functional Materials

  Volume 25, Issue 21, June 3, 2015, Pages: 3203–3209, Ju-Hyuck Lee, Hong-Joon Yoon, Tae Yun Kim, Manoj Kumar Gupta, Jeong Hwan Lee, Wanchul Seung, Hanjun Ryu and Sang-Woo Kim

  Version of Record online : 15 APR 2015, DOI: 10.1002/adfm.201500856

 19. Triboelectric Nanogenerator as an Active UV Photodetector

  Advanced Functional Materials

  Volume 24, Issue 19, May 21, 2014, Pages: 2810–2816, Zong-Hong Lin, Gang Cheng, Ya Yang, Yu Sheng Zhou, Sangmin Lee and Zhong Lin Wang

  Version of Record online : 21 JAN 2014, DOI: 10.1002/adfm.201302838

 20. Resistive Switching Memory Integrated with Nanogenerator for Self-Powered Bioimplantable Devices

  Advanced Functional Materials

  Volume 26, Issue 29, August 2, 2016, Pages: 5211–5221, Bo-Yun Kim, Woong-Hee Lee, Hyun-Gyu Hwang, Dong-Ha Kim, Jeong-Hun Kim, Sang-Hoon Lee and Sahn Nahm

  Version of Record online : 25 MAY 2016, DOI: 10.1002/adfm.201505569