Search Results

There are 3524190 results for: content related to: Nanotube Arrays: In Situ Generated Gas Bubble-Directed Self-Assembly: Synthesis, and Peculiar Magnetic and Electrochemical Properties of Vertically Aligned Arrays of High-Density Co 3 O 4 Nanotubes (Adv. Funct. Mater. 19/2013)

 1. In Situ Generated Gas Bubble-Directed Self-Assembly: Synthesis, and Peculiar Magnetic and Electrochemical Properties of Vertically Aligned Arrays of High-Density Co3O4 Nanotubes

  Advanced Functional Materials

  Volume 23, Issue 19, May 20, 2013, Pages: 2406–2414, Guoxiu Tong, Jianguo Guan and Qingjie Zhang

  Version of Record online : 10 DEC 2012, DOI: 10.1002/adfm.201202747

 2. Heterostructured TiO2 Nanoparticles/Nanotube Arrays: In Situ Formation from Amorphous TiO2 Nanotube Arrays in Water and Enhanced Photocatalytic Activity

  ChemPlusChem

  Volume 77, Issue 4, April 2012, Pages: 323–329, Prof. Kaifu Huo, Hairong Wang, Xuming Zhang, Yue Cao and Prof. Paul K. Chu

  Version of Record online : 29 FEB 2012, DOI: 10.1002/cplu.201200024

 3. Recyclable Non-Enzymatic Glucose Sensor Based on Ni/NiTiO3/TiO2 Nanotube Arrays

  ChemPlusChem

  Volume 80, Issue 3, March 2015, Pages: 576–582, Prof. Kaifu Huo, Yong Li, Prof. Rongsheng Chen, Dr. Biao Gao, Changjian Peng, Dr. Wenjun Zhang, Dr. Liangsheng Hu, Xuming Zhang and Prof. Paul K. Chu

  Version of Record online : 8 JAN 2015, DOI: 10.1002/cplu.201402288

 4. Porous Dual-Layered MoOx Nanotube Arrays with Highly Conductive TiN Cores for Supercapacitors

  ChemElectroChem

  Volume 2, Issue 4, April 15, 2015, Pages: 512–517, Xiang Peng, Prof. Kaifu Huo, Prof. Jijiang Fu, Biao Gao, Lei Wang, Liangsheng Hu, Xuming Zhang and Prof. Paul K. Chu

  Version of Record online : 23 DEC 2014, DOI: 10.1002/celc.201402349

 5. Palladium–Cobalt Nanotube Arrays Supported on Carbon Fiber Cloth as High-Performance Flexible Electrocatalysts for Ethanol Oxidation

  Angewandte Chemie International Edition

  Volume 54, Issue 12, March 16, 2015, Pages: 3669–3673, An-Liang Wang, Xu-Jun He, Xue-Feng Lu, Han Xu, Ye-Xiang Tong and Prof. Gao-Ren Li

  Version of Record online : 28 JAN 2015, DOI: 10.1002/anie.201410792

 6. Water oxidation on N-Doped TiO2 nanotube arrays

  International Journal of Quantum Chemistry

  Volume 112, Issue 13, 5 July 2012, Pages: 2585–2590, Qin Xie, Qiang-Qiang Meng, Gui-Lin Zhuang, Jian-Guo Wang and Xiao-Nian Li

  Version of Record online : 29 DEC 2011, DOI: 10.1002/qua.23269

 7. Electrochemical Method for Synthesis of a ZnFe2O4/TiO2 Composite Nanotube Array Modified Electrode with Enhanced Photoelectrochemical Activity

  Advanced Functional Materials

  Volume 20, Issue 13, July 9, 2010, Pages: 2165–2174, Yang Hou, Xin-Yong Li, Qi-Dong Zhao, Xie Quan and Guo-Hua Chen

  Version of Record online : 25 MAY 2010, DOI: 10.1002/adfm.200902390

 8. Palladium–Cobalt Nanotube Arrays Supported on Carbon Fiber Cloth as High-Performance Flexible Electrocatalysts for Ethanol Oxidation

  Angewandte Chemie

  Volume 127, Issue 12, March 16, 2015, Pages: 3740–3744, An-Liang Wang, Xu-Jun He, Xue-Feng Lu, Han Xu, Ye-Xiang Tong and Prof. Gao-Ren Li

  Version of Record online : 4 FEB 2015, DOI: 10.1002/ange.201410792

 9. Effects of Anodic Titanium Oxide Nanotube Arrays on Dye-Sensitized Solar Cells

  Journal of the Chinese Chemical Society

  Volume 57, Issue 5B, October 2010, Pages: 1176–1179, Jian-Yang Lin, Ting-Jia Chen and Chih-Kai Hu

  Version of Record online : 25 SEP 2013, DOI: 10.1002/jccs.201000170

 10. Immobilization of Pt Nanoparticles via Rapid and Reusable Electropolymerization of Dopamine on TiO2 Nanotube Arrays for Reversible SERS Substrates and Nonenzymatic Glucose Sensors

  Small

  Volume 13, Issue 19, May 17, 2017, Jingsheng Cai, Jianying Huang, Mingzheng Ge, James Iocozzia, Zhiqun Lin, Ke-Qin Zhang and Yuekun Lai

  Version of Record online : 10 MAR 2017, DOI: 10.1002/smll.201604240

 11. An Experimental Insight into the Structural and Electronic Characteristics of Strontium-Doped Titanium Dioxide Nanotube Arrays

  Advanced Functional Materials

  Volume 24, Issue 43, November 19, 2014, Pages: 6783–6796, Hoda Amani Hamedani, Nageh K. Allam, Mostafa A. El-Sayed, Mohammad A. Khaleel, Hamid Garmestani and Faisal M. Alamgir

  Version of Record online : 28 AUG 2014, DOI: 10.1002/adfm.201401760

 12. Carbon Nanotube Arrays: Improved Density in Aligned Arrays of Single-Walled Carbon Nanotubes by Sequential Chemical Vapor Deposition on Quartz (Adv. Mater. 16/2010)

  Advanced Materials

  Volume 22, Issue 16, April 22, 2010, Suck Won Hong, Tony Banks and John A. Rogers

  Version of Record online : 21 APR 2010, DOI: 10.1002/adma.201090056

 13. You have full text access to this OnlineOpen article
  One-dimensional TiO2 Nanotube Photocatalysts for Solar Water Splitting

  Advanced Science

  Volume 4, Issue 1, January 2017, Mingzheng Ge, Qingsong Li, Chunyan Cao, Jianying Huang, Shuhui Li, Songnan Zhang, Zhong Chen, Keqin Zhang, Salem S. Al-Deyab and Yuekun Lai

  Version of Record online : 21 SEP 2016, DOI: 10.1002/advs.201600152

 14. Hierarchical MoS2 Nanosheet@TiO2 Nanotube Array Composites with Enhanced Photocatalytic and Photocurrent Performances

  Small

  Volume 12, Issue 11, March 16, 2016, Pages: 1527–1536, Lingxia Zheng, Sancan Han, Hui Liu, Pingping Yu and Xiaosheng Fang

  Version of Record online : 22 JAN 2016, DOI: 10.1002/smll.201503441

 15. Cobalt–Nickel Layered Double Hydroxides Modified on TiO2 Nanotube Arrays for Highly Efficient and Stable PEC Water Splitting

  Small

  Volume 13, Issue 10, March 14, 2017, Weijian Chen, Taotao Wang, Jiawei Xue, Shikuo Li, Zidan Wang and Song Sun

  Version of Record online : 27 DEC 2016, DOI: 10.1002/smll.201602420

 16. Regulating Water Adhesion on Superhydrophobic TiO2 Nanotube Arrays

  Advanced Functional Materials

  Volume 24, Issue 40, October 29, 2014, Pages: 6381–6388, Ziying Hu, Xuming Zhang, Zhaoyue Liu, Kaifu Huo, Paul K Chu, Jin Zhai and Lei Jiang

  Version of Record online : 19 AUG 2014, DOI: 10.1002/adfm.201401462

 17. Recent Advances in Metal Oxide-based Electrode Architecture Design for Electrochemical Energy Storage

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 38, October 2, 2012, Pages: 5166–5180, Jian Jiang, Yuanyuan Li, Jinping Liu, Xintang Huang, Changzhou Yuan and Xiong Wen (David) Lou

  Version of Record online : 21 AUG 2012, DOI: 10.1002/adma.201202146

 18. Synthesis and Photocatalytic Activity of Highly Ordered TiO2 and SrTiO3/TiO2 Nanotube Arrays on Ti Substrates

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 93, Issue 9, September 2010, Pages: 2771–2778, Xuming Zhang, Kaifu Huo, Liangsheng Hu, Zhengwei Wu and Paul K. Chu

  Version of Record online : 29 APR 2010, DOI: 10.1111/j.1551-2916.2010.03805.x

 19. Joining Copper Oxide Nanotube Arrays Driven by the Nanoscale Kirkendall Effect

  Small

  Volume 9, Issue 15, August 12, 2013, Pages: 2546–2552, Shu Rong Chun, Wardhana Aji Sasangka, Mei Zhen Ng, Qing Liu, Anyan Du, Jie Zhu, Chee Mang Ng, Zhi Qiang Liu, Sing Yang Chiam and Chee Lip Gan

  Version of Record online : 11 FEB 2013, DOI: 10.1002/smll.201202533

 20. You have free access to this content
  Nanotube Arrays: Joining Copper Oxide Nanotube Arrays Driven by the Nanoscale Kirkendall Effect (Small 15/2013)

  Small

  Volume 9, Issue 15, August 12, 2013, Page: 2545, Shu Rong Chun, Wardhana Aji Sasangka, Mei Zhen Ng, Qing Liu, Anyan Du, Jie Zhu, Chee Mang Ng, Zhi Qiang Liu, Sing Yang Chiam and Chee Lip Gan

  Version of Record online : 6 AUG 2013, DOI: 10.1002/smll.201370090