Search Results

There are 462810 results for: content related to: Porous Graphene: Functional Free-Standing Graphene Honeycomb Films (Adv. Funct. Mater. 23/2013)

 1. Functional Free-Standing Graphene Honeycomb Films

  Advanced Functional Materials

  Volume 23, Issue 23, June 20, 2013, Pages: 2972–2978, Shengyan Yin, Yulia Goldovsky, Moshe Herzberg, Lei Liu, Hang Sun, Yanyan Zhang, Fanben Meng, Xuebo Cao, Darren D. Sun, Hongyu Chen, Ariel Kushmaro and Xiaodong Chen

  Version of Record online : 17 JAN 2013, DOI: 10.1002/adfm.201203491

 2. Macroscopic Graphene Structures: Preparation, Properties, and Applications

  Advanced Hierarchical Nanostructured Materials

  Zhiqiang Niu, Lili Liu, Yueyue Jiang, Xiaodong Chen, Pages: 291–350, 2014

  Published Online : 11 APR 2014, DOI: 10.1002/9783527664948.ch9

 3. Structural Diversity of Bulky Graphene Materials

  Small

  Volume 10, Issue 11, June 12, 2014, Pages: 2200–2214, Lili Liu, Zhiqiang Niu, Li Zhang and Xiaodong Chen

  Version of Record online : 25 MAR 2014, DOI: 10.1002/smll.201400144

 4. Microstructures and Properties of Graphene-Cu/Al Composite Prepared by a Novel Process Through Clad Forming and Improving Wettability with Copper

  Advanced Engineering Materials

  Volume 17, Issue 5, May 2015, Pages: 663–668, Zhan Yong Zhao, Ren Guo Guan, Xi Hua Guan, Zhen Xian Feng, Hui Chen and Yu Chen

  Version of Record online : 21 AUG 2014, DOI: 10.1002/adem.201400173

 5. Photosensitive Graphene Transistors

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 31, August 20, 2014, Pages: 5239–5273, Jinhua Li, Liyong Niu, Zijian Zheng and Feng Yan

  Version of Record online : 8 APR 2014, DOI: 10.1002/adma.201400349

 6. Graphene Single Crystals: Size and Morphology Engineering

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 18, May 13, 2015, Pages: 2821–2837, Dechao Geng, Huaping Wang and Gui Yu

  Version of Record online : 21 MAR 2015, DOI: 10.1002/adma.201405887

 7. Controlled Ambipolar Tuning and Electronic Superlattice Fabrication of Graphene via Optical Gating

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 22, June 11, 2014, Pages: 3735–3740, Ji Qi, Hui Zhang, Dandan Ji, Xiaodong Fan, Long Cheng, Haixing Liang, Hui Li, Changgan Zeng and Zhenyu Zhang

  Version of Record online : 20 MAR 2014, DOI: 10.1002/adma.201400062

 8. Clean-Lifting Transfer of Large-area Residual-Free Graphene Films

  Advanced Materials

  Volume 25, Issue 32, August 27, 2013, Pages: 4521–4526, Di-Yan Wang, I-Sheng Huang, Po-Hsun Ho, Shao-Sian Li, Yun-Chieh Yeh, Duan-Wei Wang, Wei-Liang Chen, Yu-Yang Lee, Yu-Ming Chang, Chia-Chun Chen, Chi-Te Liang and Chun-Wei Chen

  Version of Record online : 27 JUN 2013, DOI: 10.1002/adma.201301152

 9. Graphene-Containing Nanomaterials for Lithium-Ion Batteries

  Advanced Energy Materials

  Volume 5, Issue 21, November 4, 2015, Songping Wu, Rui Xu, Mingjia Lu, Rongyun Ge, James Iocozzia, Cuiping Han, Beibei Jiang and Zhiqun Lin

  Version of Record online : 14 JUL 2015, DOI: 10.1002/aenm.201500400

 10. Graphene-Based Materials for Solar Cell Applications

  Advanced Energy Materials

  Volume 4, Issue 1, January 7, 2014, Zongyou Yin, Jixin Zhu, Qiyuan He, Xiehong Cao, Chaoliang Tan, Hongyu Chen, Qingyu Yan and Hua Zhang

  Version of Record online : 23 SEP 2013, DOI: 10.1002/aenm.201300574

 11. 25th Anniversary Article: Carbon Nanotube- and Graphene-Based Transparent Conductive Films for Optoelectronic Devices

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 13, April 2, 2014, Pages: 1958–1991, Jinhong Du, Songfeng Pei, Laipeng Ma and Hui-Ming Cheng

  Version of Record online : 4 MAR 2014, DOI: 10.1002/adma.201304135

 12. Assembly of Graphene Sheets into 3D Macroscopic Structures

  Small

  Volume 8, Issue 16, August 20, 2012, Pages: 2458–2463, Shengyan Yin, Zhiqiang Niu and Xiaodong Chen

  Version of Record online : 23 MAY 2012, DOI: 10.1002/smll.201102614

 13. Microstructured Graphene Arrays for Highly Sensitive Flexible Tactile Sensors

  Small

  Volume 10, Issue 18, September 24, 2014, Pages: 3625–3631, Bowen Zhu, Zhiqiang Niu, Hong Wang, Wan Ru Leow, Hua Wang, Yuangang Li, Liyan Zheng, Jun Wei, Fengwei Huo and Xiaodong Chen

  Version of Record online : 4 JUN 2014, DOI: 10.1002/smll.201401207

 14. Self-Limited Oxidation: A Route to Form Graphene Layers from Graphite by One-Step Heating

  Small

  Volume 6, Issue 24, December 20, 2010, Pages: 2837–2841, Chunxiao Cong, Ting Yu, Haomin Wang, Kaihong Zheng, Pingqi Gao, Xiaodong Chen and Qing Zhang

  Version of Record online : 10 NOV 2010, DOI: 10.1002/smll.201001184

 15. Low Voltage Transmission Electron Microscopy of Graphene

  Small

  Volume 11, Issue 5, February 4, 2015, Pages: 515–542, Alicja Bachmatiuk, Jiong Zhao, Sandeep Madhukar Gorantla, Ignacio Guillermo Gonzalez Martinez, Jerzy Wiedermann, Changgu Lee, Juergen Eckert and Mark Hermann Rummeli

  Version of Record online : 18 NOV 2014, DOI: 10.1002/smll.201401804

  Corrected by:

  Corrigendum: Low Voltage Transmission Electron Microscopy of Graphene

  Vol. 12, Issue 10, 1251, Version of Record online: 29 JAN 2016

 16. Graphene Carrier for Magneto-Controllable Bioelectrocatalysis

  Small

  Volume 10, Issue 4, February 26, 2014, Pages: 647–652, Pengbo Wan, Shengyan Yin, Lili Liu, Yuangang Li, Yuanjun Liu, Xiaotian Wang, Wanru Leow, Bing Ma and Xiaodong Chen

  Version of Record online : 19 AUG 2013, DOI: 10.1002/smll.201302014

 17. Graphene Field-Effect Transistor and Its Application for Electronic Sensing

  Small

  Volume 10, Issue 20, October 29, 2014, Pages: 4042–4065, Beibei Zhan, Chen Li, Jun Yang, Gareth Jenkins, Wei Huang and Xiaochen Dong

  Version of Record online : 7 JUL 2014, DOI: 10.1002/smll.201400463

 18. You have free access to this content
  Three-Dimensional Graphene Composite Macroscopic Structures for Capture of Cancer Cells

  Advanced Materials Interfaces

  Volume 1, Issue 1, February 13, 2014, Shengyan Yin, Yun-Long Wu, Benhui Hu, Yu Wang, Pingqiang Cai, Chek Kun Tan, Dianpeng Qi, Liyan Zheng, Wan Ru Leow, Nguan Soon Tan, Shutao Wang and Xiaodong Chen

  Version of Record online : 19 DEC 2013, DOI: 10.1002/admi.201300043

 19. Graphene-Based Nanocomposites for Energy Storage

  Advanced Energy Materials

  Volume 6, Issue 16, August 24, 2016, Liwen Ji, Praveen Meduri, Victor Agubra, Xingcheng Xiao and Mataz Alcoutlabi

  Version of Record online : 15 JUN 2016, DOI: 10.1002/aenm.201502159

 20. An Overview of the Applications of Graphene-Based Materials in Supercapacitors

  Small

  Volume 8, Issue 12, June 25, 2012, Pages: 1805–1834, Yi Huang, Jiajie Liang and Yongsheng Chen

  Version of Record online : 19 APR 2012, DOI: 10.1002/smll.201102635