Search Results

There are 5035 results for: content related to: Aligned, Ultralong Single-Walled Carbon Nanotubes: From Synthesis, Sorting, to Electronic Devices

 1. State of the Art of Single-Walled Carbon Nanotube Synthesis on Surfaces

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 34, September 10, 2014, Pages: 5898–5922, Yabin Chen, Yingying Zhang, Yue Hu, Lixing Kang, Shuchen Zhang, Huanhuan Xie, Dan Liu, Qiuchen Zhao, Qingwen Li and Jin Zhang

  Article first published online : 17 JUL 2014, DOI: 10.1002/adma.201400431

 2. Carbon Nanotubes in Cancer Therapy and Diagnosis

  Standard Article

  Nanotechnologies for the Life Sciences

  Pu Chun Ke and Lyndon L. Larcom

  Published Online : 15 SEP 2007, DOI: 10.1002/9783527610419.ntls0077

 3. Vertically Aligned Single-Walled Carbon Nanotubes by Chemical Assembly – Methodology, Properties, and Applications

  Advanced Materials

  Volume 22, Issue 13, April 6, 2010, Pages: 1430–1449, Peng Diao and Zhongfan Liu

  Article first published online : 24 FEB 2010, DOI: 10.1002/adma.200903592

 4. Electronic-Type- and Diameter-Dependent Reduction of Single-Walled Carbon Nanotubes Induced by Adsorption of Electron-Donor Molecules

  Small

  Volume 5, Issue 2, January 19, 2009, Pages: 244–255, Jing Zhou, Yutaka Maeda, Jing Lu, Atsushi Tashiro, Tadashi Hasegawa, Guangfu Luo, Lu Wang, Lin Lai, Takeshi Akasaka, Shigeru Nagase, Zhengxiang Gao, Rui Qin, Wai Ning Mei, Guangping Li and Dapeng Yu

  Article first published online : 4 DEC 2008, DOI: 10.1002/smll.200800463

 5. Why Semiconducting Single-Walled Carbon Nanotubes are Separated from their Metallic Counterparts

  Small

  Volume 3, Issue 9, September 3, 2007, Pages: 1566–1576, Jing Lu, Lin Lai, Guangfu Luo, Jing Zhou, Rui Qin, Dan Wang, Lu Wang, Wai Ning Mei, Guangping Li, Zhengxiang Gao, Shigeru Nagase, Yutaka Maeda, Takeshi Akasaka and Dapeng Yu

  Article first published online : 20 AUG 2007, DOI: 10.1002/smll.200700127

 6. Carbon: Nanotubes

  Standard Article

  Encyclopedia of Inorganic and Bioinorganic Chemistry

  Durairaj Baskaran

  Published Online : 15 DEC 2011, DOI: 10.1002/9781119951438.eibc0285

 7. Carbon: Nanotubes

  Standard Article

  Encyclopedia of Inorganic Chemistry

  Durairaj Baskaran

  Published Online : 15 MAR 2006, DOI: 10.1002/0470862106.ia306

 8. Protein Resistance and pH-Responsive Controlled Release from the Modification of Single-Walled Carbon Nanotubes with a Double Polymer Layer

  Macromolecular Bioscience

  Volume 13, Issue 9, September 2013, Pages: 1259–1266, Guoxiang Zhang, Xin Jia, Zhiyong Liu, Jiamei Hu, Zhiyuan Ma and Feng Zhou

  Article first published online : 31 JUL 2013, DOI: 10.1002/mabi.201300157

 9. Advances in Supramolecular Chemistry of Carbon Nanotubes

  Standard Article

  Supramolecular Chemistry: From Molecules to Nanomaterials

  Gregg P. Kotchey and Alexander Star

  Published Online : 15 MAR 2012, DOI: 10.1002/9780470661345.smc188

 10. Hexahapto-Metal Complexes of Single-Walled Carbon Nanotubes

  Macromolecular Chemistry and Physics

  Volume 213, Issue 10-11, June 14, 2012, Pages: 1001–1019, Irina Kalinina, Elena Bekyarova, Santanu Sarkar, Feihu Wang, Mikhail E. Itkis, Xiaojuan Tian, Sandip Niyogi, Neetu Jha and Robert C. Haddon

  Article first published online : 17 APR 2012, DOI: 10.1002/macp.201100661

 11. Solubilization of Single-Walled Carbon Nanotubes by using Polycyclic Aromatic Ammonium Amphiphiles in Water—Strategy for the Design of High-Performance Solubilizers

  Chemistry - A European Journal

  Volume 12, Issue 15, May 15, 2006, Pages: 4027–4034, Yasuhiko Tomonari, Hiroto Murakami and Naotoshi Nakashima

  Article first published online : 21 MAR 2006, DOI: 10.1002/chem.200501176

 12. Single-walled carbon nanotubes as near-infrared optical biosensors for life sciences and biomedicine

  Biotechnology Journal

  Astha Jain, Aida Homayoun, Christopher W. Bannister and Kyungsuk Yum

  Article first published online : 13 FEB 2015, DOI: 10.1002/biot.201400168

 13. How Catalysts Affect the Growth of Single-Walled Carbon Nanotubes on Substrates

  Advanced Materials

  Volume 22, Issue 13, April 6, 2010, Pages: 1508–1515, Yan Li, Rongli Cui, Lei Ding, Yu Liu, Weiwei Zhou, Yan Zhang, Zhong Jin, Fei Peng and Jie Liu

  Article first published online : 5 MAR 2010, DOI: 10.1002/adma.200904366

 14. Spectroscopic Characterization of the Chiral Structure of Individual Single-Walled Carbon Nanotubes and the Edge Structure of Isolated Graphene Nanoribbons

  Small

  Volume 9, Issue 8, April 22, 2013, Pages: 1284–1304, Daqi Zhang, Juan Yang and Yan Li

  Article first published online : 26 MAR 2013, DOI: 10.1002/smll.201202986

 15. Tuning of Electronic Properties of Single-Walled Carbon Nanotubes under Homogenous Conditions

  ChemPhysChem

  Volume 10, Issue 6, April 14, 2009, Pages: 926–930, Yutaka Maeda, Akiko Sagara, Masahiro Hashimoto, Yuya Hirashima, Katsuya Sode, Tadashi Hasegawa, Makoto Kanda, Midori O. Ishitsuka, Takahiro Tsuchiya, Takeshi Akasaka, Toshiya Okazaki, Hiromichi Kataura, Jing Lu, Shigeru Nagase and Seiji Takeuchi

  Article first published online : 5 MAR 2009, DOI: 10.1002/cphc.200800651

 16. Ball-Milling Modification of Single-Walled Carbon Nanotubes: Purification, Cutting, and Functionalization

  Small

  Volume 7, Issue 5, March 7, 2011, Pages: 665–674, Noelia Rubio, Chiara Fabbro, M. Antonia Herrero, Antonio de la Hoz, Moreno Meneghetti, Jose L. G. Fierro, Maurizio Prato and Ester Vázquez

  Article first published online : 2 FEB 2011, DOI: 10.1002/smll.201001917

 17. Cancer-Cell Targeting and Photoacoustic Therapy Using Carbon Nanotubes as “Bomb” Agents

  Small

  Volume 5, Issue 11, June 5, 2009, Pages: 1292–1301, Bin Kang, Decai Yu, Yaodong Dai, Shuquan Chang, Da Chen and Yitao Ding

  Article first published online : 9 MAR 2009, DOI: 10.1002/smll.200801820

 18. Interactions Between Amino Acid-Tagged Naphthalenediimide and Single Walled Carbon Nanotubes for the Design and Construction of New Bioimaging Probes

  Advanced Functional Materials

  Volume 22, Issue 3, February 8, 2012, Pages: 503–518, Zhiyuan Hu, G. Dan Pantoş, Navaratnarajah Kuganathan, Rory L. Arrowsmith, Robert M. J. Jacobs, Gabriele Kociok-Köhn, Justin O'Byrne, Kerstin Jurkschat, Pierre Burgos, Rex M. Tyrrell, Stan W. Botchway, Jeremy K. M. Sanders and Sofia I. Pascu

  Article first published online : 8 DEC 2011, DOI: 10.1002/adfm.201101932

 19. Nanotubes

  ChemPhysChem

  Volume 2, Issue 2, February 16, 2001, Pages: 78–105, C. N. R. Rao, B. C. Satishkumar, A. Govindaraj and Manashi Nath

  Article first published online : 9 FEB 2001, DOI: 10.1002/1439-7641(20010216)2:2<78::AID-CPHC78>3.0.CO;2-7

 20. Protamine Functionalized Single-Walled Carbon Nanotubes for Stem Cell Labeling and In Vivo Raman/Magnetic Resonance/Photoacoustic Triple-Modal Imaging

  Advanced Functional Materials

  Volume 22, Issue 11, June 6, 2012, Pages: 2363–2375, Chao Wang, Xinxing Ma, Shuoqi Ye, Liang Cheng, Kai Yang, Liang Guo, Changhui Li, Yonggang Li and Zhuang Liu

  Article first published online : 13 MAR 2012, DOI: 10.1002/adfm.201200133