Search Results

There are 29703 results for: content related to: Equiangular Hexagon-Shape-Controlled Synthesis of Graphene on Copper Surface

 1. Graphene Single Crystals: Size and Morphology Engineering

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 18, May 13, 2015, Pages: 2821–2837, Dechao Geng, Huaping Wang and Gui Yu

  Version of Record online : 21 MAR 2015, DOI: 10.1002/adma.201405887

 2. Towards Wafer-Scale Monocrystalline Graphene Growth and Characterization

  Small

  Volume 11, Issue 29, August 5, 2015, Pages: 3512–3528, Van Luan Nguyen and Young Hee Lee

  Version of Record online : 22 APR 2015, DOI: 10.1002/smll.201500147

 3. Self-Aligned Single-Crystal Graphene Grains

  Advanced Functional Materials

  Volume 24, Issue 12, March 26, 2014, Pages: 1664–1670, Dechao Geng, Birong Luo, Jie Xu, Yunlong Guo, Bin Wu, Wenping Hu, Yunqi Liu and Gui Yu

  Version of Record online : 8 OCT 2013, DOI: 10.1002/adfm.201302166

 4. Review of CVD Synthesis of Graphene

  Chemical Vapor Deposition

  Volume 19, Issue 10-11-12, December 2013, Pages: 297–322, Roberto Muñoz and Cristina Gómez-Aleixandre

  Version of Record online : 6 NOV 2013, DOI: 10.1002/cvde.201300051

 5. Direct Top-Down Fabrication of Large-Area Graphene Arrays by an In Situ Etching Method

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 28, July 22, 2015, Pages: 4195–4199, Dechao Geng, Huaping Wang, Yu Wan, Zhiping Xu, Birong Luo, Jie Xu and Gui Yu

  Version of Record online : 12 JUN 2015, DOI: 10.1002/adma.201501524

 6. Seamless Stitching of Graphene Domains on Polished Copper (111) Foil

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 8, February 25, 2015, Pages: 1376–1382, Van Luan Nguyen, Bong Gyu Shin, Dinh Loc Duong, Sung Tae Kim, David Perello, Young Jin Lim, Qing Hong Yuan, Feng Ding, Hu Young Jeong, Hyeon Suk Shin, Seung Mi Lee, Sang Hoon Chae, Quoc An Vu, Seung Hee Lee and Young Hee Lee

  Version of Record online : 18 DEC 2014, DOI: 10.1002/adma.201404541

 7. Graphene: An Emerging Electronic Material

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 43, November 14, 2012, Pages: 5782–5825, Nathan O. Weiss, Hailong Zhou, Lei Liao, Yuan Liu, Shan Jiang, Yu Huang and Xiangfeng Duan

  Version of Record online : 29 AUG 2012, DOI: 10.1002/adma.201201482

 8. Graphene Nucleation Preferentially at Oxygen-Rich Cu Sites Rather Than on Pure Cu Surface

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 41, November 4, 2015, Pages: 6404–6410, Tao Liang, Guangyu He, Guowei Huang, Yuhan Kong, Weifei Fu, Hongzheng Chen, Qi Wang, Hideo Iwai, Daisuke Fujita, Yingchun Liu and Mingsheng Xu

  Version of Record online : 23 SEP 2015, DOI: 10.1002/adma.201501473

 9. Photosensitive Graphene Transistors

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 31, August 20, 2014, Pages: 5239–5273, Jinhua Li, Liyong Niu, Zijian Zheng and Feng Yan

  Version of Record online : 8 APR 2014, DOI: 10.1002/adma.201400349

 10. Controllable Synthesis of Graphene and Its Applications

  Advanced Materials

  Volume 22, Issue 30, August 10, 2010, Pages: 3225–3241, Dacheng Wei and Yunqi Liu

  Version of Record online : 23 JUN 2010, DOI: 10.1002/adma.200904144

 11. Graphene-Containing Nanomaterials for Lithium-Ion Batteries

  Advanced Energy Materials

  Volume 5, Issue 21, November 4, 2015, Songping Wu, Rui Xu, Mingjia Lu, Rongyun Ge, James Iocozzia, Cuiping Han, Beibei Jiang and Zhiqun Lin

  Version of Record online : 14 JUL 2015, DOI: 10.1002/aenm.201500400

 12. Nanomechanical and Charge Transport Properties of Two-Dimensional Atomic Sheets

  Advanced Materials Interfaces

  Volume 1, Issue 3, June, 2014, Jeong Y. Park, Sangku Kwon and Jong Hun Kim

  Version of Record online : 25 FEB 2014, DOI: 10.1002/admi.201300089

 13. Self-Assembly of Carbon Atoms on Transition Metal Surfaces—Chemical Vapor Deposition Growth Mechanism of Graphene

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 31, August 20, 2014, Pages: 5488–5495, Xiuyun Zhang, Hui Li and Feng Ding

  Version of Record online : 14 MAR 2014, DOI: 10.1002/adma.201305922

 14. Graphene-Based Materials: Synthesis, Characterization, Properties, and Applications

  Small

  Volume 7, Issue 14, July 18, 2011, Pages: 1876–1902, Xiao Huang, Zongyou Yin, Shixin Wu, Xiaoying Qi, Qiyuan He, Qichun Zhang, Qingyu Yan, Freddy Boey and Hua Zhang

  Version of Record online : 1 JUN 2011, DOI: 10.1002/smll.201002009

 15. Controlled Growth of Single-Crystal Twelve-Pointed Graphene Grains on a Liquid Cu Surface

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 37, October 8, 2014, Pages: 6423–6429, Dechao Geng, Lan Meng, Bingyan Chen, Enlai Gao, Wei Yan, Hui Yan, Birong Luo, Jie Xu, Huaping Wang, Zupan Mao, Zhiping Xu, Lin He, Zhiyong Zhang, Lianmao Peng and Gui Yu

  Version of Record online : 10 JUL 2014, DOI: 10.1002/adma.201401277

 16. Mechanisms of Graphene Growth on Metal Surfaces: Theoretical Perspectives

  Small

  Volume 10, Issue 11, June 12, 2014, Pages: 2136–2150, Ping Wu, Wenhua Zhang, Zhenyu Li and Jinglong Yang

  Version of Record online : 31 MAR 2014, DOI: 10.1002/smll.201303680

 17. Graphene and Graphene Oxide: Synthesis, Properties, and Applications

  Advanced Materials

  Volume 22, Issue 35, September 15, 2010, Pages: 3906–3924, Yanwu Zhu, Shanthi Murali, Weiwei Cai, Xuesong Li, Ji Won Suk, Jeffrey R. Potts and Rodney S. Ruoff

  Version of Record online : 29 JUN 2010, DOI: 10.1002/adma.201001068

  Corrected by:

  Correction: Correction: Graphene and Graphene Oxide: Synthesis, Properties, and Applications

  Vol. 22, Issue 46, 5226, Version of Record online: 9 DEC 2010

 18. Low Voltage Transmission Electron Microscopy of Graphene

  Small

  Volume 11, Issue 5, February 4, 2015, Pages: 515–542, Alicja Bachmatiuk, Jiong Zhao, Sandeep Madhukar Gorantla, Ignacio Guillermo Gonzalez Martinez, Jerzy Wiedermann, Changgu Lee, Juergen Eckert and Mark Hermann Rummeli

  Version of Record online : 18 NOV 2014, DOI: 10.1002/smll.201401804

  Corrected by:

  Corrigendum: Low Voltage Transmission Electron Microscopy of Graphene

  Vol. 12, Issue 10, 1251, Version of Record online: 29 JAN 2016

 19. New Routes to Graphene, Graphene Oxide and Their Related Applications

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 36, September 18, 2012, Pages: 4924–4955, Yu Zhu, Dustin K. James and James M. Tour

  Version of Record online : 20 AUG 2012, DOI: 10.1002/adma.201202321

 20. Growth of Single Crystal Graphene Arrays by Locally Controlling Nucleation on Polycrystalline Cu Using Chemical Vapor Deposition

  Advanced Materials

  Volume 23, Issue 42, November 9, 2011, Pages: 4898–4903, Wei Wu, Luis A. Jauregui, Zhihua Su, Zhihong Liu, Jiming Bao, Yong P. Chen and Qingkai Yu

  Version of Record online : 23 SEP 2011, DOI: 10.1002/adma.201102456