Search Results

There are 2460 results for: content related to: Coplanar Asymmetrical Reduced Graphene Oxide–Titanium Electrodes for Polymer Photodetectors

 1. Nanostructured Photodetectors: From Ultraviolet to Terahertz

  Advanced Materials

  Volume 28, Issue 3, January 20, 2016, Pages: 403–433, Hongyu Chen, Hui Liu, Zhiming Zhang, Kai Hu and Xiaosheng Fang

  Version of Record online : 25 NOV 2015, DOI: 10.1002/adma.201503534

 2. Photosensitive Graphene Transistors

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 31, August 20, 2014, Pages: 5239–5273, Jinhua Li, Liyong Niu, Zijian Zheng and Feng Yan

  Version of Record online : 8 APR 2014, DOI: 10.1002/adma.201400349

 3. Photodetectors Based on Two-Dimensional Layered Materials Beyond Graphene

  Advanced Functional Materials

  Volume 27, Issue 19, May 18, 2017, Chao Xie, Chunhin Mak, Xiaoming Tao and Feng Yan

  Version of Record online : 8 NOV 2016, DOI: 10.1002/adfm.201603886

 4. Crumpled Graphene Photodetector with Enhanced, Strain-Tunable, and Wavelength-Selective Photoresponsivity

  Advanced Materials

  Volume 28, Issue 23, June 15, 2016, Pages: 4639–4645, Pilgyu Kang, Michael Cai Wang, Peter M. Knapp and SungWoo Nam

  Version of Record online : 6 APR 2016, DOI: 10.1002/adma.201600482

 5. High Detectivity Graphene-Silicon Heterojunction Photodetector

  Small

  Volume 12, Issue 5, February 3, 2016, Pages: 595–601, Xinming Li, Miao Zhu, Mingde Du, Zheng Lv, Li Zhang, Yuanchang Li, Yao Yang, Tingting Yang, Xiao Li, Kunlin Wang, Hongwei Zhu and Ying Fang

  Version of Record online : 8 DEC 2015, DOI: 10.1002/smll.201502336

 6. An Intrinsically Stretchable Nanowire Photodetector with a Fully Embedded Structure

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 6, February 12, 2014, Pages: 943–950, Chaoyi Yan, Jiangxin Wang, Xu Wang, Wenbin Kang, Mengqi Cui, Ce Yao Foo and Pooi See Lee

  Version of Record online : 20 NOV 2013, DOI: 10.1002/adma.201304226

 7. CdS Nanoscale Photodetectors

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 17, May 7, 2014, Pages: 2619–2635, Kaimo Deng and Liang Li

  Version of Record online : 14 MAR 2014, DOI: 10.1002/adma.201304621

 8. High-Performance Organic-Inorganic Hybrid Photodetectors Based on P3HT:CdSe Nanowire Heterojunctions on Rigid and Flexible Substrates

  Advanced Functional Materials

  Volume 23, Issue 9, March 6, 2013, Pages: 1202–1209, Xianfu Wang, Weifeng Song, Bin Liu, Gui Chen, Di Chen, Chongwu Zhou and Guozhen Shen

  Version of Record online : 2 OCT 2012, DOI: 10.1002/adfm.201201786

 9. An Ultrahigh-Performance Photodetector based on a Perovskite–Transition-Metal-Dichalcogenide Hybrid Structure

  Advanced Materials

  Volume 28, Issue 35, September 21, 2016, Pages: 7799–7806, Dong-Ho Kang, Seong Ryul Pae, Jaewoo Shim, Gwangwe Yoo, Jaeho Jeon, Jung Woo Leem, Jae Su Yu, Sungjoo Lee, Byungha Shin and Jin-Hong Park

  Version of Record online : 28 JUN 2016, DOI: 10.1002/adma.201600992

 10. A Flexible UV–Vis–NIR Photodetector based on a Perovskite/Conjugated-Polymer Composite

  Advanced Materials

  Volume 28, Issue 28, July 27, 2016, Pages: 5969–5974, Shan Chen, Changjiu Teng, Miao Zhang, Yingru Li, Dan Xie and Gaoquan Shi

  Version of Record online : 13 MAY 2016, DOI: 10.1002/adma.201600468

 11. High Detectivity Solar-Blind High-Temperature Deep-Ultraviolet Photodetector Based on Multi-Layered (l00) Facet-Oriented β-Ga2O3 Nanobelts

  Small

  Volume 10, Issue 9, May 14, 2014, Pages: 1848–1856, Rujia Zou, Zhenyu Zhang, Qian Liu, Junqing Hu, Liwen Sang, Meiyong Liao and Wenjun Zhang

  Version of Record online : 12 FEB 2014, DOI: 10.1002/smll.201302705

 12. Uncooled Carbon Nanotube Photodetectors

  Advanced Optical Materials

  Volume 3, Issue 8, August 2015, Pages: 989–1011, Xiaowei He, François Léonard and Junichiro Kono

  Version of Record online : 14 JUL 2015, DOI: 10.1002/adom.201500237

 13. Flexible Visible-Light Photodetectors with Broad Photoresponse Based on ZrS3 Nanobelt Films

  Small

  Volume 10, Issue 23, December 10, 2014, Pages: 4905–4911, You-Rong Tao, Xing-Cai Wu and Wei-Wei Xiong

  Version of Record online : 22 JUL 2014, DOI: 10.1002/smll.201401376

 14. Ultrasensitive Self-Powered Solar-Blind Deep-Ultraviolet Photodetector Based on All-Solid-State Polyaniline/MgZnO Bilayer

  Small

  Volume 12, Issue 42, November 9, 2016, Pages: 5809–5816, Hongyu Chen, Pingping Yu, Zhenzhong Zhang, Feng Teng, Lingxia Zheng, Kai Hu and Xiaosheng Fang

  Version of Record online : 5 SEP 2016, DOI: 10.1002/smll.201601913

 15. New UV-A Photodetector Based on Individual Potassium Niobate Nanowires with High Performance

  Advanced Optical Materials

  Volume 2, Issue 8, August 2014, Pages: 771–778, Hui Liu, Zhiming Zhang, Linfeng Hu, Nan Gao, Liwen Sang, Meiyong Liao, Renzhi Ma, Fangfang Xu and Xiaosheng Fang

  Version of Record online : 27 JUN 2014, DOI: 10.1002/adom.201400176

 16. High-Performance Photodetectors Based on Organometal Halide Perovskite Nanonets

  Advanced Functional Materials

  Volume 27, Issue 12, March 24, 2017, Wenhui Wang, Yurong Ma and Limin Qi

  Version of Record online : 6 FEB 2017, DOI: 10.1002/adfm.201603653

 17. Two-Dimensional Materials for Halide Perovskite-Based Optoelectronic Devices

  Advanced Materials

  Shan Chen and Gaoquan Shi

  Version of Record online : 3 MAR 2017, DOI: 10.1002/adma.201605448

 18. High-Gain and Low-Driving-Voltage Photodetectors Based on Organolead Triiodide Perovskites

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 11, March 18, 2015, Pages: 1912–1918, Rui Dong, Yanjun Fang, Jungseok Chae, Jun Dai, Zhengguo Xiao, Qingfeng Dong, Yongbo Yuan, Andrea Centrone, Xiao Cheng Zeng and Jinsong Huang

  Version of Record online : 21 JAN 2015, DOI: 10.1002/adma.201405116

 19. A Self-Powered, Sub-nanosecond-Response Solution-Processed Hybrid Perovskite Photodetector for Time-Resolved Photoluminescence-Lifetime Detection

  Advanced Materials

  Volume 28, Issue 48, December 28, 2016, Pages: 10794–10800, Liang Shen, Yanjun Fang, Dong Wang, Yang Bai, Yehao Deng, Mengmeng Wang, Yongfeng Lu and Jinsong Huang

  Version of Record online : 26 OCT 2016, DOI: 10.1002/adma.201603573

 20. Effect of the buffer layer on the metal–semiconductor–metal UV photodetector based on Al-doped and undoped ZnO thin films with different device structures

  physica status solidi (a)

  Volume 212, Issue 8, August 2015, Pages: 1704–1712, Sumayya Inamdar, Vinayak Ganbavle, Shahin Shaikh and Kesu Rajpure

  Version of Record online : 4 FEB 2015, DOI: 10.1002/pssa.201431850