Search Results

There are 24354 results for: content related to: High-Detectivity Multilayer MoS 2 Phototransistors with Spectral Response from Ultraviolet to Infrared

 1. Surface Plasmon-Enhanced Photodetection in Few Layer MoS2 Phototransistors with Au Nanostructure Arrays

  Small

  Volume 11, Issue 20, May 27, 2015, Pages: 2392–2398, Jinshui Miao, Weida Hu, Youliang Jing, Wenjin Luo, Lei Liao, Anlian Pan, Shiwei Wu, Jingxin Cheng, Xiaoshuang Chen and Wei Lu

  Version of Record online : 28 JAN 2015, DOI: 10.1002/smll.201403422

 2. Giant Photoamplification in Indirect-Bandgap Multilayer MoS2 Phototransistors with Local Bottom-Gate Structures

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 13, April 1, 2015, Pages: 2224–2230, Junyeon Kwon, Young Ki Hong, Gyuchull Han, Inturu Omkaram, Woong Choi, Sunkook Kim and Youngki Yoon

  Version of Record online : 13 FEB 2015, DOI: 10.1002/adma.201404367

 3. Photodetectors Based on Two-Dimensional Layered Materials Beyond Graphene

  Advanced Functional Materials

  Volume 27, Issue 19, May 18, 2017, Chao Xie, Chunhin Mak, Xiaoming Tao and Feng Yan

  Version of Record online : 8 NOV 2016, DOI: 10.1002/adfm.201603886

 4. High Responsivity and Gate Tunable Graphene-MoS2 Hybrid Phototransistor

  Small

  Volume 10, Issue 11, June 12, 2014, Pages: 2300–2306, Hua Xu, Juanxia Wu, Qingliang Feng, Nannan Mao, Chunming Wang and Jin Zhang

  Version of Record online : 24 MAR 2014, DOI: 10.1002/smll.201303670

 5. You have full text access to this OnlineOpen article
  Tribotronic Enhanced Photoresponsivity of a MoS2 Phototransistor

  Advanced Science

  Volume 3, Issue 6, June 2016, Yaokun Pang, Fei Xue, Longfei Wang, Jian Chen, Jianjun Luo, Tao Jiang, Chi Zhang and Zhong Lin Wang

  Version of Record online : 18 FEB 2016, DOI: 10.1002/advs.201500419

 6. You have free access to this content
  Phototransistors: Giant Photoamplification in Indirect-Bandgap Multilayer MoS2 Phototransistors with Local Bottom-Gate Structures (Adv. Mater. 13/2015)

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 13, April 1, 2015, Page: 2126, Junyeon Kwon, Young Ki Hong, Gyuchull Han, Inturu Omkaram, Woong Choi, Sunkook Kim and Youngki Yoon

  Version of Record online : 1 APR 2015, DOI: 10.1002/adma.201570087

 7. Phototransistors: High-Detectivity Multilayer MoS2 Phototransistors with Spectral Response from Ultraviolet to Infrared (Adv. Mater. 43/2012)

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 43, November 14, 2012, Page: 5902, Woong Choi, Mi Yeon Cho, Aniruddha Konar, Jong Hak Lee, Gi-Beom Cha, Soon Cheol Hong, Sangsig Kim, Jeongyong Kim, Debdeep Jena, Jinsoo Joo and Sunkook Kim

  Version of Record online : 8 NOV 2012, DOI: 10.1002/adma.201290270

 8. Atomically Thin MoS2: A Versatile Nongraphene 2D Material

  Advanced Functional Materials

  Volume 26, Issue 13, April 5, 2016, Pages: 2046–2069, Y. P. Venkata Subbaiah, K. J. Saji and A. Tiwari

  Version of Record online : 22 FEB 2016, DOI: 10.1002/adfm.201504202

 9. High-Gain Phototransistors Based on a CVD MoS2 Monolayer

  Advanced Materials

  Volume 25, Issue 25, July 5, 2013, Pages: 3456–3461, Wenjing Zhang, Jing-Kai Huang, Chang-Hsiao Chen, Yung-Huang Chang, Yuh-Jen Cheng and Lain-Jong Li

  Version of Record online : 23 MAY 2013, DOI: 10.1002/adma.201301244

 10. Atomic-Layered MoS2 as a Tunable Optical Platform

  Advanced Optical Materials

  Volume 4, Issue 10, October 2016, Pages: 1429–1456, Chengbing Qin, Yan Gao, Zhixing Qiao, Liantuan Xiao and Suotang Jia

  Version of Record online : 9 AUG 2016, DOI: 10.1002/adom.201600323

 11. Ultrasensitive Phototransistors Based on Few-Layered HfS2

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 47, December 16, 2015, Pages: 7881–7887, Kai Xu, Zhenxing Wang, Feng Wang, Yun Huang, Fengmei Wang, Lei Yin, Chao Jiang and Jun He

  Version of Record online : 26 OCT 2015, DOI: 10.1002/adma.201503864

 12. High-Sensitivity Floating-Gate Phototransistors Based on WS2 and MoS2

  Advanced Functional Materials

  Volume 26, Issue 33, September 6, 2016, Pages: 6084–6090, Fan Gong, Wenjin Luo, Jianlu Wang, Peng Wang, Hehai Fang, Dingshan Zheng, Nan Guo, Jingli Wang, Man Luo, Johnny C. Ho, Xiaoshuang Chen, Wei Lu, Lei Liao and Weida Hu

  Version of Record online : 20 JUN 2016, DOI: 10.1002/adfm.201601346

 13. Oxide Semiconductor Phototransistor with Organolead Trihalide Perovskite Light Absorber

  Advanced Electronic Materials

  Volume 3, Issue 4, April 2017, Songnan Du, Gongtan Li, Xuhong Cao, Yan Wang, Huiling Lu, Shengdong Zhang, Chuan Liu and Hang Zhou

  Version of Record online : 24 FEB 2017, DOI: 10.1002/aelm.201600325

 14. Ultra-Thin Layered Ternary Single Crystals [Sn(SxSe1−x)2] with Bandgap Engineering for High Performance Phototransistors on Versatile Substrates

  Advanced Functional Materials

  Volume 26, Issue 21, June 7, 2016, Pages: 3630–3638, Packiyaraj Perumal, Rajesh Kumar Ulaganathan, Raman Sankar, Yu-Ming Liao, Tzu-Min Sun, Ming-Wen Chu, Fang Cheng Chou, Yit-Tsong Chen, Min-Hsiung Shih and Yang-Fang Chen

  Version of Record online : 15 MAR 2016, DOI: 10.1002/adfm.201600081

 15. In Situ Fabrication of Vertical Multilayered MoS2/Si Homotype Heterojunction for High-Speed Visible–Near-Infrared Photodetectors

  Small

  Volume 12, Issue 8, February 24, 2016, Pages: 1062–1071, Yan Zhang, Yongqiang Yu, Longfei Mi, Hui Wang, Zhifeng Zhu, Qingyun Wu, Yugang Zhang and Yang Jiang

  Version of Record online : 7 JAN 2016, DOI: 10.1002/smll.201502923

 16. Hybrid 2D–0D MoS2–PbS Quantum Dot Photodetectors

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 1, January 7, 2015, Pages: 176–180, Dominik Kufer, Ivan Nikitskiy, Tania Lasanta, Gabriele Navickaite, Frank H. L. Koppens and Gerasimos Konstantatos

  Version of Record online : 14 NOV 2014, DOI: 10.1002/adma.201402471

 17. Photosensitive Graphene Transistors

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 31, August 20, 2014, Pages: 5239–5273, Jinhua Li, Liyong Niu, Zijian Zheng and Feng Yan

  Version of Record online : 8 APR 2014, DOI: 10.1002/adma.201400349

 18. MoS2–HgTe Quantum Dot Hybrid Photodetectors beyond 2 µm

  Advanced Materials

  Volume 29, Issue 17, May 3, 2017, Nengjie Huo, Shuchi Gupta and Gerasimos Konstantatos

  Version of Record online : 1 MAR 2017, DOI: 10.1002/adma.201606576

 19. MoS2/Si Heterojunction with Vertically Standing Layered Structure for Ultrafast, High-Detectivity, Self-Driven Visible–Near Infrared Photodetectors

  Advanced Functional Materials

  Volume 25, Issue 19, May 20, 2015, Pages: 2910–2919, Liu Wang, Jiansheng Jie, Zhibin Shao, Qing Zhang, Xiaohong Zhang, Yuming Wang, Zheng Sun and Shuit-Tong Lee

  Version of Record online : 30 MAR 2015, DOI: 10.1002/adfm.201500216

 20. You have free access to this content
  Au Nanoarrays: Surface Plasmon-Enhanced Photodetection in Few Layer MoS2 Phototransistors with Au Nanostructure Arrays (Small 20/2015)

  Small

  Volume 11, Issue 20, May 27, 2015, Page: 2346, Jinshui Miao, Weida Hu, Youliang Jing, Wenjin Luo, Lei Liao, Anlian Pan, Shiwei Wu, Jingxin Cheng, Xiaoshuang Chen and Wei Lu

  Version of Record online : 20 MAY 2015, DOI: 10.1002/smll.201570113