Search Results

There are 30746 results for: content related to: Graphene-Coated Atomic Force Microscope Tips for Reliable Nanoscale Electrical Characterization

 1. Graphene: An Emerging Electronic Material

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 43, November 14, 2012, Pages: 5782–5825, Nathan O. Weiss, Hailong Zhou, Lei Liao, Yuan Liu, Shan Jiang, Yu Huang and Xiangfeng Duan

  Article first published online : 29 AUG 2012, DOI: 10.1002/adma.201201482

 2. New Routes to Graphene, Graphene Oxide and Their Related Applications

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 36, September 18, 2012, Pages: 4924–4955, Yu Zhu, Dustin K. James and James M. Tour

  Article first published online : 20 AUG 2012, DOI: 10.1002/adma.201202321

 3. Graphene-Based Electrodes

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 45, November 27, 2012, Pages: 5979–6004, Xiao Huang, Zhiyuan Zeng, Zhanxi Fan, Juqing Liu and Hua Zhang

  Article first published online : 24 AUG 2012, DOI: 10.1002/adma.201201587

 4. An Overview of the Applications of Graphene-Based Materials in Supercapacitors

  Small

  Volume 8, Issue 12, June 25, 2012, Pages: 1805–1834, Yi Huang, Jiajie Liang and Yongsheng Chen

  Article first published online : 19 APR 2012, DOI: 10.1002/smll.201102635

 5. Binary and Ternary Atomic Layers Built from Carbon, Boron, and Nitrogen

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 36, September 18, 2012, Pages: 4878–4895, Li Song, Zheng Liu, Arava Leela Mohana Reddy, Narayanan Tharangattu Narayanan, Jaime Taha-Tijerina, Juan Peng, Guanhui Gao, Jun Lou, Robert Vajtai and Pulickel M. Ajayan

  Article first published online : 13 JUL 2012, DOI: 10.1002/adma.201201792

 6. Solvated Graphenes: An Emerging Class of Functional Soft Materials

  Advanced Materials

  Volume 25, Issue 1, January 4, 2013, Pages: 13–30, Chi Cheng and Dan Li

  Article first published online : 26 NOV 2012, DOI: 10.1002/adma.201203567

 7. New Horizons for Diagnostics and Therapeutic Applications of Graphene and Graphene Oxide

  Advanced Materials

  Volume 25, Issue 2, January 11, 2013, Pages: 168–186, Lingyan Feng, Li Wu and Xiaogang Qu

  Article first published online : 19 NOV 2012, DOI: 10.1002/adma.201203229

 8. Engineering the Electronic Structure of Graphene

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 30, August 8, 2012, Pages: 4055–4069, Da Zhan, Jiaxu Yan, Linfei Lai, Zhenhua Ni, Lei Liu and Zexiang Shen

  Article first published online : 3 JUL 2012, DOI: 10.1002/adma.201200011

 9. Graphene

  Standard Article

  Encyclopedia of Inorganic and Bioinorganic Chemistry

  Ujjal K. Sur

  Published Online : 14 MAR 2014, DOI: 10.1002/9781119951438.eibc2243

 10. Photosensitive Graphene Transistors

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 31, August 20, 2014, Pages: 5239–5273, Jinhua Li, Liyong Niu, Zijian Zheng and Feng Yan

  Article first published online : 8 APR 2014, DOI: 10.1002/adma.201400349

 11. Nanomechanical and Charge Transport Properties of Two-Dimensional Atomic Sheets

  Advanced Materials Interfaces

  Volume 1, Issue 3, June, 2014, Jeong Y. Park, Sangku Kwon and Jong Hun Kim

  Article first published online : 25 FEB 2014, DOI: 10.1002/admi.201300089

 12. Graphene-Based Materials: Synthesis, Characterization, Properties, and Applications

  Small

  Volume 7, Issue 14, July 18, 2011, Pages: 1876–1902, Xiao Huang, Zongyou Yin, Shixin Wu, Xiaoying Qi, Qiyuan He, Qichun Zhang, Qingyu Yan, Freddy Boey and Hua Zhang

  Article first published online : 1 JUN 2011, DOI: 10.1002/smll.201002009

 13. Two-Dimensional Material Membranes: An Emerging Platform for Controllable Mass Transport Applications

  Small

  Yuda Zhao, Yizhu Xie, Zhike Liu, Xinsheng Wang, Yang Chai and Feng Yan

  Article first published online : 10 SEP 2014, DOI: 10.1002/smll.201401549

 14. Controllable Synthesis of Graphene and Its Applications

  Advanced Materials

  Volume 22, Issue 30, August 10, 2010, Pages: 3225–3241, Dacheng Wei and Yunqi Liu

  Article first published online : 23 JUN 2010, DOI: 10.1002/adma.200904144

 15. Graphene-Based Nanomaterials: Synthesis, Properties, and Optical and Optoelectronic Applications

  Advanced Functional Materials

  Volume 23, Issue 16, April 25, 2013, Pages: 1984–1997, Haixin Chang and Hongkai Wu

  Article first published online : 19 NOV 2012, DOI: 10.1002/adfm.201202460

 16. Review of CVD Synthesis of Graphene

  Chemical Vapor Deposition

  Volume 19, Issue 10-11-12, December 2013, Pages: 297–322, Roberto Muñoz and Cristina Gómez-Aleixandre

  Article first published online : 6 NOV 2013, DOI: 10.1002/cvde.201300051

 17. Microscopy of Graphene Growth, Processing, and Properties

  Advanced Functional Materials

  Volume 23, Issue 20, May 28, 2013, Pages: 2617–2634, Peter Sutter and Eli Sutter

  Article first published online : 11 APR 2013, DOI: 10.1002/adfm.201203426

 18. 25th Anniversary Article: Carbon Nanotube- and Graphene-Based Transparent Conductive Films for Optoelectronic Devices

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 13, April 2, 2014, Pages: 1958–1991, Jinhong Du, Songfeng Pei, Laipeng Ma and Hui-Ming Cheng

  Article first published online : 4 MAR 2014, DOI: 10.1002/adma.201304135

 19. Graphene Oxide, Highly Reduced Graphene Oxide, and Graphene: Versatile Building Blocks for Carbon-Based Materials

  Small

  Volume 6, Issue 6, March 22, 2010, Pages: 711–723, Owen C. Compton and SonBinh T. Nguyen

  Article first published online : 11 MAR 2010, DOI: 10.1002/smll.200901934

 20. Graphene and Graphene Oxide: Synthesis, Properties, and Applications

  Advanced Materials

  Volume 22, Issue 35, September 15, 2010, Pages: 3906–3924, Yanwu Zhu, Shanthi Murali, Weiwei Cai, Xuesong Li, Ji Won Suk, Jeffrey R. Potts and Rodney S. Ruoff

  Article first published online : 29 JUN 2010, DOI: 10.1002/adma.201001068

  Corrected by:

  Correction: Correction: Graphene and Graphene Oxide: Synthesis, Properties, and Applications

  Vol. 22, Issue 46, 5226, Article first published online: 9 DEC 2010