Search Results

There are 8038126 results for: content related to: Correction: Valence State-Dependent Ferromagnetism in Mn-Doped NiO Thin Films

 1. Valence State-Dependent Ferromagnetism in Mn-Doped NiO Thin Films

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 3, January 17, 2012, Pages: 353–357, Wensheng Yan, Zhihu Sun, Zhongrui Li, Qinghua Liu, Tao Yao, Zhiyun Pan, Chao Wang, Fengchun Hu, Yong Jiang, Zeming Qi, Fei Zeng and Shiqiang Wei

  Version of Record online : 22 NOV 2011, DOI: 10.1002/adma.201103436

 2. ChemInform Abstract: Copper-Catalyzed Amidation of Arylboronic Acids with Nitriles.

  ChemInform

  Volume 47, Issue 33, July, 2016, Page: no, He Huang, Zhong-Tao Jiang, Yang Wu, Cheng-Yan Gan, Jin-Mei Li, Shi-Kai Xiang, Chun Feng, Bi-Qin Wang and Wei-Te Yang

  Version of Record online : 27 JUL 2016, DOI: 10.1002/chin.201633091

 3. ChemInform Abstract: Review: Bismuth Complexes: Synthesis and Applications in Biomedicine

  ChemInform

  Volume 46, Issue 12, March, 2015, Page: no, Yang Yang, Ruizhuo Ouyang, Lina Xu, Ning Guo, Weiwei Li, Kai Feng, Lei Ouyang, Zhuoyuan Yang, Shuang Zhou and Yuqing Miao

  Version of Record online : 5 MAR 2015, DOI: 10.1002/chin.201512295

 4. ChemInform Abstract: Enzymatic Conversion of Carbon Dioxide

  ChemInform

  Volume 46, Issue 42, October, 2015, Page: no, Jiafu Shi, Yanjun Jiang, Zhongyi Jiang, Xueyan Wang, Xiaoli Wang, Shaohua Zhang, Pingping Han and Chen Yang

  Version of Record online : 1 OCT 2015, DOI: 10.1002/chin.201542266

 5. ChemInform Abstract: Flavonoids (I) from the Leaves of Nicotiana tabacum and Their anti-Tobacco Mosaic Virus Activity.

  ChemInform

  Volume 46, Issue 20, May, 2015, Page: no, Zhengyin Wang, Yinke Li, Yingliang Zhao, Nengjun Xiang, Liu Yang, Fei Wang and Guangyu Yang

  Version of Record online : 27 APR 2015, DOI: 10.1002/chin.201520277

 6. ChemInform Abstract: Copper-Catalyzed Facile Synthesis of Unsymmetrical Triazine—Triazole Conjugates.

  ChemInform

  Volume 47, Issue 16, March, 2016, Page: no, Zhenhua Wang, Xiu Wang, Guofang Zhang, Weiqiang Zhang and Ziwei Gao

  Version of Record online : 29 MAR 2016, DOI: 10.1002/chin.201616171

 7. ChemInform Abstract: Exploring Actinide Materials Through Synchrotron Radiation Techniques.

  ChemInform

  Volume 46, Issue 6, February, 2015, Page: no, Wei-Qun Shi, Li-Yong Yuan, Cong-Zhi Wang, Lin Wang, Lei Mei, Cheng-Liang Xiao, Li Zhang, Zi-Jie Li, Yu-Liang Zhao and Zhi-Fang Chai

  Version of Record online : 23 JAN 2015, DOI: 10.1002/chin.201506267

 8. ChemInform Abstract: Double Carboxylation of O-Alkynyl Acetophenone with Carbon Dioxide.

  ChemInform

  Volume 47, Issue 24, May, 2016, Page: no, Wen-Zhen Zhang, Ming-Wang Yang, Xu-Tong Yang, Ling-Long Shi, Hui-Bo Wang and Xiao-Bing Lu

  Version of Record online : 27 MAY 2016, DOI: 10.1002/chin.201624128

 9. ChemInform Abstract: Synthesis of Cyclic Carbonates from Epoxides Catalyzed by Metal-BINOL Complexes.

  ChemInform

  Volume 46, Issue 14, April, 2015, Page: no, Dongsheng Bai, Guangjian Wang, Fang Ma, Juangang Wang, Kuai Wang and Zijing Yang

  Version of Record online : 19 MAR 2015, DOI: 10.1002/chin.201514153

 10. ChemInform Abstract: I2-Mediated Oxidative Cyclization for Synthesis of Substituted Indolizines.

  ChemInform

  Volume 46, Issue 16, April, 2015, Page: no, Likui Xiang, Yang Yang, Xiaoqiang Zhou, Xingxing Liu, Xiaoni Li, Xing Kang, Rulong Yan and Guosheng Huang

  Version of Record online : 2 APR 2015, DOI: 10.1002/chin.201516247

 11. ChemInform Abstract: Lipase Catalyzed Synthesis of 3,3′-(Arylmethylene)bis(2-hydroxynaphthalene-1,4-dione).

  ChemInform

  Volume 46, Issue 8, February, 2015, Page: no, Haoran Wang, Zhi Wang, Chunyu Wang, Fengjuan Yang, Hong Zhang, Hong Yue and Lei Wang

  Version of Record online : 5 FEB 2015, DOI: 10.1002/chin.201508147

 12. ChemInform Abstract: Asymmetric Total Synthesis of Propindilactone G. Part 2. Enantioselective Construction of the Fully Functionalized BCDE Ring System.

  ChemInform

  Volume 47, Issue 28, June, 2016, Page: no, Jia-Jun Zhang, Lin You, Yue-Fan Wang, Yuan-He Li, Xin-Ting Liang, Bo Zhang, Shou-Liang Yang, Qi Su, Jia-Hua Chen and Zhen Yang

  Version of Record online : 23 JUN 2016, DOI: 10.1002/chin.201628233

 13. ChemInform Abstract: Nanostructured Mn-Doped V2O5 Cathode Material Fabricated from Layered Vanadium Jarosite.

  ChemInform

  Volume 47, Issue 4, January, 2016, Page: no, Hongmei Zeng, Deyu Liu, Yichi Zhang, Kimberly A. See, Young-Si Jun, Guang Wu, Jeffrey A. Gerbec, Xiulei Ji and Galen D. Stucky

  Version of Record online : 7 JAN 2016, DOI: 10.1002/chin.201604011

 14. ChemInform Abstract: Winchinines A and B, Two Unusual Monoterpene Indole Alkaloids with a Third Nitrogen Atom from Winchia calophylla.

  ChemInform

  Volume 47, Issue 46, October, 2016, Page: no, Yu-Ting Li, Xian-Da Gao, Wei Zhang, Xiao-Jun Huang, Dong-Mei Zhang, Ren-Wang Jiang, Lei Wang, Xiao-Qi Zhang and Wen-Cai Ye

  Version of Record online : 27 OCT 2016, DOI: 10.1002/chin.201646221

 15. ChemInform Abstract: Fixation of CO2 into Cyclic Carbonates Catalyzed by Ionic Liquids: A Multi-Scale Approach

  ChemInform

  Volume 46, Issue 11, March, 2015, Page: no, Bao-Hua Xu, Jin-Quan Wang, Jian Sun, Ying Huang, Jun-Ping Zhang, Xiang-Ping Zhang and Suo-Jiang Zhang

  Version of Record online : 24 FEB 2015, DOI: 10.1002/chin.201511327

 16. ChemInform Abstract: Conjugated Radical Cation Dimerization-Driven Generation of Supramolecular Architectures

  ChemInform

  Volume 46, Issue 35, September, 2015, Page: no, Lan Chen, Yun-Chang Zhang, Wei-Kun Wang, Jia Tian, Liang Zhang, Hui Wang, Dan-Wei Zhang and Zhan-Ting Li

  Version of Record online : 13 AUG 2015, DOI: 10.1002/chin.201535273

 17. ChemInform Abstract: Catalytic Transformations of Organic Compounds and Biomass Derivatives with Functionalized Metal-Organic Frameworks

  ChemInform

  Volume 47, Issue 23, May, 2016, Page: no, Xiaofang Liu, Heng Zhang, Fei Chang, Shan Huang, Kaili Yang and Song Yang

  Version of Record online : 19 MAY 2016, DOI: 10.1002/chin.201623237

 18. ChemInform Abstract: Studies on Copper(I)-Catalyzed Highly Regio- and Stereo-Selective Hydroboration of Alkynamides.

  ChemInform

  Volume 46, Issue 1, January, 2015, Page: no, Guangke He, Shan Chen, Qiang Wang, Hai Huang, Qijun Zhang, Dongming Zhang, Rong Zhang and Hongjun Zhu

  Version of Record online : 18 DEC 2014, DOI: 10.1002/chin.201501045

 19. ChemInform Abstract: Guapsidial A and Guadials B and C: Three New Meroterpenoids with Unusual Skeletons from the Leaves of Psidium guajava.

  ChemInform

  Volume 46, Issue 44, November, 2015, Page: no, Yu-Qing Jian, Xiao-Jun Huang, Dong-Mei Zhang, Ren-Wang Jiang, Min-Feng Chen, Bing-Xin Zhao, Ying Wang and Wen-Cai Ye

  Version of Record online : 15 OCT 2015, DOI: 10.1002/chin.201544210

 20. ChemInform Abstract: Pericoannosin A, a Polyketide Synthase—Nonribosomal Peptide Synthetase Hybrid Metabolite with New Carbon Skeleton from the Endophytic Fungus Periconia sp.

  ChemInform

  Volume 47, Issue 3, December 29, 2015, Page: no, Dewu Zhang, Xiaoyu Tao, Ridao Chen, Jimei Liu, Li Li, Xiaomei Fang, Liyan Yu and Jungui Dai

  Version of Record online : 21 DEC 2015, DOI: 10.1002/chin.201603190