Search Results

There are 350067 results for: content related to: Phototransistors: High-Detectivity Multilayer MoS 2 Phototransistors with Spectral Response from Ultraviolet to Infrared (Adv. Mater. 43/2012)

 1. High-Detectivity Multilayer MoS2 Phototransistors with Spectral Response from Ultraviolet to Infrared

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 43, November 14, 2012, Pages: 5832–5836, Woong Choi, Mi Yeon Cho, Aniruddha Konar, Jong Hak Lee, Gi-Beom Cha, Soon Cheol Hong, Sangsig Kim, Jeongyong Kim, Debdeep Jena, Jinsoo Joo and Sunkook Kim

  Version of Record online : 20 AUG 2012, DOI: 10.1002/adma.201201909

 2. Surface Plasmon-Enhanced Photodetection in Few Layer MoS2 Phototransistors with Au Nanostructure Arrays

  Small

  Volume 11, Issue 20, May 27, 2015, Pages: 2392–2398, Jinshui Miao, Weida Hu, Youliang Jing, Wenjin Luo, Lei Liao, Anlian Pan, Shiwei Wu, Jingxin Cheng, Xiaoshuang Chen and Wei Lu

  Version of Record online : 28 JAN 2015, DOI: 10.1002/smll.201403422

 3. Giant Photoamplification in Indirect-Bandgap Multilayer MoS2 Phototransistors with Local Bottom-Gate Structures

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 13, April 1, 2015, Pages: 2224–2230, Junyeon Kwon, Young Ki Hong, Gyuchull Han, Inturu Omkaram, Woong Choi, Sunkook Kim and Youngki Yoon

  Version of Record online : 13 FEB 2015, DOI: 10.1002/adma.201404367

 4. Photodetectors Based on Two-Dimensional Layered Materials Beyond Graphene

  Advanced Functional Materials

  Chao Xie, Chunhin Mak, Xiaoming Tao and Feng Yan

  Version of Record online : 8 NOV 2016, DOI: 10.1002/adfm.201603886

 5. High Responsivity and Gate Tunable Graphene-MoS2 Hybrid Phototransistor

  Small

  Volume 10, Issue 11, June 12, 2014, Pages: 2300–2306, Hua Xu, Juanxia Wu, Qingliang Feng, Nannan Mao, Chunming Wang and Jin Zhang

  Version of Record online : 24 MAR 2014, DOI: 10.1002/smll.201303670

 6. You have full text access to this OnlineOpen article
  Tribotronic Enhanced Photoresponsivity of a MoS2 Phototransistor

  Advanced Science

  Volume 3, Issue 6, June 2016, Yaokun Pang, Fei Xue, Longfei Wang, Jian Chen, Jianjun Luo, Tao Jiang, Chi Zhang and Zhong Lin Wang

  Version of Record online : 18 FEB 2016, DOI: 10.1002/advs.201500419

 7. You have free access to this content
  Phototransistors: Giant Photoamplification in Indirect-Bandgap Multilayer MoS2 Phototransistors with Local Bottom-Gate Structures (Adv. Mater. 13/2015)

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 13, April 1, 2015, Page: 2126, Junyeon Kwon, Young Ki Hong, Gyuchull Han, Inturu Omkaram, Woong Choi, Sunkook Kim and Youngki Yoon

  Version of Record online : 1 APR 2015, DOI: 10.1002/adma.201570087

 8. Hybrid Graphene–Perovskite Phototransistors with Ultrahigh Responsivity and Gain

  Advanced Optical Materials

  Volume 3, Issue 10, October 2015, Pages: 1389–1396, Yusheng Wang, Yupeng Zhang, Yao Lu, Weidong Xu, Haoran Mu, Caiyun Chen, Hong Qiao, Jingchao Song, Shaojuan Li, Baoquan Sun, Yi-Bing Cheng and Qiaoliang Bao

  Version of Record online : 24 APR 2015, DOI: 10.1002/adom.201500150

 9. Phototransistors

  Optoelectronic Sensors

  Carmen Gonzalez, Antoine Marty, Pages: 111–154, 2010

  Published Online : 2 FEB 2010, DOI: 10.1002/9780470611630.ch4

 10. High-Performance Organic Heterojunction Phototransistors Based on Highly Ordered Copper Phthalocyanine/para-Sexiphenyl Thin Films

  Advanced Functional Materials

  Volume 27, Issue 6, February 10, 2017, Chuan Qian, Jia Sun, Ling-An Kong, Guangyang Gou, Menglong Zhu, Yongbo Yuan, Han Huang, Yongli Gao and Junliang Yang

  Version of Record online : 27 DEC 2016, DOI: 10.1002/adfm.201604933

 11. Ultra-Thin Layered Ternary Single Crystals [Sn(SxSe1−x)2] with Bandgap Engineering for High Performance Phototransistors on Versatile Substrates

  Advanced Functional Materials

  Volume 26, Issue 21, June 7, 2016, Pages: 3630–3638, Packiyaraj Perumal, Rajesh Kumar Ulaganathan, Raman Sankar, Yu-Ming Liao, Tzu-Min Sun, Ming-Wen Chu, Fang Cheng Chou, Yit-Tsong Chen, Min-Hsiung Shih and Yang-Fang Chen

  Version of Record online : 15 MAR 2016, DOI: 10.1002/adfm.201600081

 12. Ultrasensitive Phototransistors Based on Few-Layered HfS2

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 47, December 16, 2015, Pages: 7881–7887, Kai Xu, Zhenxing Wang, Feng Wang, Yun Huang, Fengmei Wang, Lei Yin, Chao Jiang and Jun He

  Version of Record online : 26 OCT 2015, DOI: 10.1002/adma.201503864

 13. High-Gain Phototransistors Based on a CVD MoS2 Monolayer

  Advanced Materials

  Volume 25, Issue 25, July 5, 2013, Pages: 3456–3461, Wenjing Zhang, Jing-Kai Huang, Chang-Hsiao Chen, Yung-Huang Chang, Yuh-Jen Cheng and Lain-Jong Li

  Version of Record online : 23 MAY 2013, DOI: 10.1002/adma.201301244

 14. Synergistic Effect of Hybrid PbS Quantum Dots/2D-WSe2 Toward High Performance and Broadband Phototransistors

  Advanced Functional Materials

  Volume 27, Issue 2, January 12, 2017, Chao Hu, Dongdong Dong, Xiaokun Yang, Keke Qiao, Dun Yang, Hui Deng, Shengjie Yuan, Jahangeer Khan, Yang Lan, Haisheng Song and Jiang Tang

  Version of Record online : 16 NOV 2016, DOI: 10.1002/adfm.201603605

 15. High-Sensitivity Floating-Gate Phototransistors Based on WS2 and MoS2

  Advanced Functional Materials

  Volume 26, Issue 33, September 6, 2016, Pages: 6084–6090, Fan Gong, Wenjin Luo, Jianlu Wang, Peng Wang, Hehai Fang, Dingshan Zheng, Nan Guo, Jingli Wang, Man Luo, Johnny C. Ho, Xiaoshuang Chen, Wei Lu, Lei Liao and Weida Hu

  Version of Record online : 20 JUN 2016, DOI: 10.1002/adfm.201601346

 16. Controllable Growth Orientation of SnS2 Flakes for Low-Noise, High-Photoswitching Ratio, and Ultrafast Phototransistors

  Advanced Optical Materials

  Volume 4, Issue 3, March 2016, Pages: 419–426, Dun Yang, Bing Li, Chao Hu, Hui Deng, Dongdong Dong, Xiaokun Yang, Keke Qiao, Shengjie Yuan and Haisheng Song

  Version of Record online : 4 DEC 2015, DOI: 10.1002/adom.201500506

 17. Flexible Phototransistors Based on Single-Crystalline Silicon Nanomembranes

  Advanced Optical Materials

  Volume 4, Issue 1, January 2016, Pages: 120–125, Jung-Hun Seo, Kan Zhang, Munho Kim, Deyin Zhao, Hongjun Yang, Weidong Zhou and Zhenqiang Ma

  Version of Record online : 26 OCT 2015, DOI: 10.1002/adom.201500402

 18. High Responsivity Phototransistors Based on Few-Layer ReS2 for Weak Signal Detection

  Advanced Functional Materials

  Volume 26, Issue 12, March 22, 2016, Pages: 1938–1944, Erfu Liu, Mingsheng Long, Junwen Zeng, Wei Luo, Yaojia Wang, Yiming Pan, Wei Zhou, Baigeng Wang, Weida Hu, Zhenhua Ni, Yumeng You, Xueao Zhang, Shiqiao Qin, Yi Shi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Hongtao Yuan, Harold Y. Hwang, Yi Cui, Feng Miao and Dingyu Xing

  Version of Record online : 5 FEB 2016, DOI: 10.1002/adfm.201504408

 19. Non-unique solutions in drift diffusion modelling of phototransistors

  International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields

  Volume 13, Issue 1, January/February 2000, Pages: 37–57, S. J. Woods, S. P. Wilson and Alison B. Walker

  Version of Record online : 14 JAN 2000, DOI: 10.1002/(SICI)1099-1204(200001/02)13:1<37::AID-JNM380>3.0.CO;2-N

 20. Atomically Thin MoS2: A Versatile Nongraphene 2D Material

  Advanced Functional Materials

  Volume 26, Issue 13, April 5, 2016, Pages: 2046–2069, Y. P. Venkata Subbaiah, K. J. Saji and A. Tiwari

  Version of Record online : 22 FEB 2016, DOI: 10.1002/adfm.201504202