Search Results

There are 26010 results for: content related to: Sub-10 nm Graphene Nanoribbon Array Field-Effect Transistors Fabricated by Block Copolymer Lithography

 1. New Routes to Graphene, Graphene Oxide and Their Related Applications

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 36, September 18, 2012, Pages: 4924–4955, Yu Zhu, Dustin K. James and James M. Tour

  Article first published online : 20 AUG 2012, DOI: 10.1002/adma.201202321

 2. Graphene Nanoribbon Aerogels Unzipped from Carbon Nanotube Sponges

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 20, May 28, 2014, Pages: 3241–3247, Qingyu Peng, Yibin Li, Xiaodong He, Xuchun Gui, Yuanyuan Shang, Chunhui Wang, Chao Wang, Wenqi Zhao, Shanyi Du, Enzheng Shi, Peixu Li, Dehai Wu and Anyuan Cao

  Article first published online : 3 FEB 2014, DOI: 10.1002/adma.201305274

 3. Rapid Fabrication of Designable Large-Scale Aligned Graphene Nanoribbons by Electro-hydrodynamic Nanowire Lithography

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 21, June 4, 2014, Pages: 3459–3464, Wentao Xu, Hong-Kyu Seo, Sung-Yong Min, Himchan Cho, Tae-Seok Lim, Chang-yeol Oh, Yeongjun Lee and Tae-Woo Lee

  Article first published online : 9 APR 2014, DOI: 10.1002/adma.201306081

 4. You have free access to this content
  Recent Progress and Challenges in Graphene Nanoribbon Synthesis

  ChemPhysChem

  Volume 14, Issue 1, January 14, 2013, Pages: 47–54, Liang Ma, Prof. Jinlan Wang and Dr. Feng Ding

  Article first published online : 21 MAY 2012, DOI: 10.1002/cphc.201200253

 5. Width-Controlled Sub-Nanometer Graphene Nanoribbon Films Synthesized by Radical-Polymerized Chemical Vapor Deposition

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 24, June 25, 2014, Pages: 4134–4138, Hiroshi Sakaguchi, Yoshiyasu Kawagoe, Yoshitaka Hirano, Taku Iruka, Maki Yano and Takahiro Nakae

  Article first published online : 8 APR 2014, DOI: 10.1002/adma.201305034

 6. Graphene: Piecing it Together

  Advanced Materials

  Volume 23, Issue 39, October 18, 2011, Pages: 4471–4490, Mark H. Rümmeli, Claudia G. Rocha, Frank Ortmann, Imad Ibrahim, Haldun Sevincli, Felix Börrnert, Jens Kunstmann, Alicja Bachmatiuk, Markus Pötschke, Masashi Shiraishi, M. Meyyappan, Bernd Büchner, Stephan Roche and Gianaurelio Cuniberti

  Article first published online : 16 AUG 2011, DOI: 10.1002/adma.201101855

 7. Graphene: An Emerging Electronic Material

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 43, November 14, 2012, Pages: 5782–5825, Nathan O. Weiss, Hailong Zhou, Lei Liao, Yuan Liu, Shan Jiang, Yu Huang and Xiangfeng Duan

  Article first published online : 29 AUG 2012, DOI: 10.1002/adma.201201482

 8. From Nanographene and Graphene Nanoribbons to Graphene Sheets: Chemical Synthesis

  Angewandte Chemie International Edition

  Volume 51, Issue 31, July 27, 2012, Pages: 7640–7654, Dr. Long Chen, Dr. Yenny Hernandez, Prof. Xinliang Feng and Prof. Klaus Müllen

  Article first published online : 6 JUL 2012, DOI: 10.1002/anie.201201084

 9. You have free access to this content
  The Chemical Synthesis of Graphene Nanoribbons—A Tutorial Review

  Macromolecular Chemistry and Physics

  Volume 213, Issue 10-11, June 14, 2012, Pages: 1033–1050, Dustin K. James and James M. Tour

  Article first published online : 30 APR 2012, DOI: 10.1002/macp.201200001

 10. Dense Arrays of Highly Aligned Graphene Nanoribbons Produced by Substrate-Controlled Metal-Assisted Etching of Graphene

  Advanced Materials

  Volume 25, Issue 45, December 3, 2013, Pages: 6562–6568, Pablo Solís-Fernández, Kazuma Yoshida, Yui Ogawa, Masaharu Tsuji and Hiroki Ago

  Article first published online : 13 SEP 2013, DOI: 10.1002/adma.201302619

 11. Graphene Versus Carbon Nanotubes in Electronic Devices

  Advanced Functional Materials

  Volume 21, Issue 20, October 21, 2011, Pages: 3806–3826, Chandan Biswas and Young Hee Lee

  Article first published online : 14 SEP 2011, DOI: 10.1002/adfm.201101241

 12. Physical Properties of Graphene Nanoribbons: Insights from First-Principles Studies

  Graphene Chemistry: Theoretical Perspectives

  Dana Krepel, Oded Hod, Pages: 51–77, 2013

  Published Online : 9 AUG 2013, DOI: 10.1002/9781118691281.ch4

 13. High-Performance Top-Gated Graphene-Nanoribbon Transistors Using Zirconium Oxide Nanowires as High-Dielectric-Constant Gate Dielectrics

  Advanced Materials

  Volume 22, Issue 17, May 4, 2010, Pages: 1941–1945, Lei Liao, Jingwei Bai, Yung-Chen Lin, Yongquan Qu, Yu Huang and Xiangfeng Duan

  Article first published online : 4 MAR 2010, DOI: 10.1002/adma.200904415

 14. Iron Oxide Nanoparticle and Graphene Nanoribbon Composite as an Anode Material for High-Performance Li-Ion Batteries

  Advanced Functional Materials

  Volume 24, Issue 14, April 9, 2014, Pages: 2044–2048, Jian Lin, Abdul-Rahman O. Raji, Kewang Nan, Zhiwei Peng, Zheng Yan, Errol L. G. Samuel, Douglas Natelson and James M. Tour

  Article first published online : 20 NOV 2013, DOI: 10.1002/adfm.201303023

 15. Electronic Transport in Graphitic Carbon Nanoribbons

  Graphene Chemistry: Theoretical Perspectives

  Eduardo Costa Girão, Liangbo Liang, Jonathan Owens, Eduardo Cruz-Silva, Bobby G. Sumpter, Vincent Meunier, Pages: 319–346, 2013

  Published Online : 9 AUG 2013, DOI: 10.1002/9781118691281.ch14

 16. Charge-Transport Tuning of Solution-Processable Graphene Nanoribbons by Substitutional Nitrogen Doping

  Macromolecular Chemistry and Physics

  Volume 214, Issue 23, December 2013, Pages: 2768–2773, Kyung Tae Kim, Jong Won Lee and Won Ho Jo

  Article first published online : 23 SEP 2013, DOI: 10.1002/macp.201300529

 17. You have free access to this content
  Silver-Graphene Nanoribbon Composite Catalyst for the Oxygen Reduction Reaction in Alkaline Electrolyte

  Electroanalysis

  Volume 26, Issue 1, January 2014, Pages: 164–170, Danae J. Davis, Abdul-Rahman O. Raji, Timothy N. Lambert, Julian A. Vigil, Lei Li, Kewang Nan and James M. Tour

  Article first published online : 9 OCT 2013, DOI: 10.1002/elan.201300254

 18. Photosensitive Graphene Transistors

  Advanced Materials

  Jinhua Li, Liyong Niu, Zijian Zheng and Feng Yan

  Article first published online : 8 APR 2014, DOI: 10.1002/adma.201400349

 19. The finite-size effect on the transport properties in edge-modified graphene nanoribbon-based molecular devices

  Journal of Computational Chemistry

  Volume 32, Issue 8, June 2011, Pages: 1753–1759, Zongling Ding, Jun Jiang, Huaizhong Xing, Haibo Shu, Yan Huang, Xiaoshuang Chen and Wei Lu

  Article first published online : 23 FEB 2011, DOI: 10.1002/jcc.21760

 20. Graphene-Based Materials: Synthesis, Characterization, Properties, and Applications

  Small

  Volume 7, Issue 14, July 18, 2011, Pages: 1876–1902, Xiao Huang, Zongyou Yin, Shixin Wu, Xiaoying Qi, Qiyuan He, Qichun Zhang, Qingyu Yan, Freddy Boey and Hua Zhang

  Article first published online : 1 JUN 2011, DOI: 10.1002/smll.201002009