Search Results

There are 7895 results for: content related to: High-Gain Phototransistors Based on a CVD MoS 2 Monolayer

 1. Surface Plasmon-Enhanced Photodetection in Few Layer MoS2 Phototransistors with Au Nanostructure Arrays

  Small

  Volume 11, Issue 20, May 27, 2015, Pages: 2392–2398, Jinshui Miao, Weida Hu, Youliang Jing, Wenjin Luo, Lei Liao, Anlian Pan, Shiwei Wu, Jingxin Cheng, Xiaoshuang Chen and Wei Lu

  Version of Record online : 28 JAN 2015, DOI: 10.1002/smll.201403422

 2. You have full text access to this OnlineOpen article
  Tribotronic Enhanced Photoresponsivity of a MoS2 Phototransistor

  Advanced Science

  Volume 3, Issue 6, June 2016, Yaokun Pang, Fei Xue, Longfei Wang, Jian Chen, Jianjun Luo, Tao Jiang, Chi Zhang and Zhong Lin Wang

  Version of Record online : 18 FEB 2016, DOI: 10.1002/advs.201500419

 3. High Responsivity and Gate Tunable Graphene-MoS2 Hybrid Phototransistor

  Small

  Volume 10, Issue 11, June 12, 2014, Pages: 2300–2306, Hua Xu, Juanxia Wu, Qingliang Feng, Nannan Mao, Chunming Wang and Jin Zhang

  Version of Record online : 24 MAR 2014, DOI: 10.1002/smll.201303670

 4. Giant Photoamplification in Indirect-Bandgap Multilayer MoS2 Phototransistors with Local Bottom-Gate Structures

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 13, April 1, 2015, Pages: 2224–2230, Junyeon Kwon, Young Ki Hong, Gyuchull Han, Inturu Omkaram, Woong Choi, Sunkook Kim and Youngki Yoon

  Version of Record online : 13 FEB 2015, DOI: 10.1002/adma.201404367

 5. Atomically Thin MoS2: A Versatile Nongraphene 2D Material

  Advanced Functional Materials

  Volume 26, Issue 13, April 5, 2016, Pages: 2046–2069, Y. P. Venkata Subbaiah, K. J. Saji and A. Tiwari

  Version of Record online : 22 FEB 2016, DOI: 10.1002/adfm.201504202

 6. High-Detectivity Multilayer MoS2 Phototransistors with Spectral Response from Ultraviolet to Infrared

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 43, November 14, 2012, Pages: 5832–5836, Woong Choi, Mi Yeon Cho, Aniruddha Konar, Jong Hak Lee, Gi-Beom Cha, Soon Cheol Hong, Sangsig Kim, Jeongyong Kim, Debdeep Jena, Jinsoo Joo and Sunkook Kim

  Version of Record online : 20 AUG 2012, DOI: 10.1002/adma.201201909

 7. Atomic-Layered MoS2 as a Tunable Optical Platform

  Advanced Optical Materials

  Chengbing Qin, Yan Gao, Zhixing Qiao, Liantuan Xiao and Suotang Jia

  Version of Record online : 9 AUG 2016, DOI: 10.1002/adom.201600323

 8. Ultra-Thin Layered Ternary Single Crystals [Sn(SxSe1−x)2] with Bandgap Engineering for High Performance Phototransistors on Versatile Substrates

  Advanced Functional Materials

  Volume 26, Issue 21, June 7, 2016, Pages: 3630–3638, Packiyaraj Perumal, Rajesh Kumar Ulaganathan, Raman Sankar, Yu-Ming Liao, Tzu-Min Sun, Ming-Wen Chu, Fang Cheng Chou, Yit-Tsong Chen, Min-Hsiung Shih and Yang-Fang Chen

  Version of Record online : 15 MAR 2016, DOI: 10.1002/adfm.201600081

 9. High-Sensitivity Floating-Gate Phototransistors Based on WS2 and MoS2

  Advanced Functional Materials

  Volume 26, Issue 33, September 6, 2016, Pages: 6084–6090, Fan Gong, Wenjin Luo, Jianlu Wang, Peng Wang, Hehai Fang, Dingshan Zheng, Nan Guo, Jingli Wang, Man Luo, Johnny C. Ho, Xiaoshuang Chen, Wei Lu, Lei Liao and Weida Hu

  Version of Record online : 20 JUN 2016, DOI: 10.1002/adfm.201601346

 10. Ultrasensitive Phototransistors Based on Few-Layered HfS2

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 47, December 16, 2015, Pages: 7881–7887, Kai Xu, Zhenxing Wang, Feng Wang, Yun Huang, Fengmei Wang, Lei Yin, Chao Jiang and Jun He

  Version of Record online : 26 OCT 2015, DOI: 10.1002/adma.201503864

 11. High Responsivity Phototransistors Based on Few-Layer ReS2 for Weak Signal Detection

  Advanced Functional Materials

  Volume 26, Issue 12, March 22, 2016, Pages: 1938–1944, Erfu Liu, Mingsheng Long, Junwen Zeng, Wei Luo, Yaojia Wang, Yiming Pan, Wei Zhou, Baigeng Wang, Weida Hu, Zhenhua Ni, Yumeng You, Xueao Zhang, Shiqiao Qin, Yi Shi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Hongtao Yuan, Harold Y. Hwang, Yi Cui, Feng Miao and Dingyu Xing

  Version of Record online : 5 FEB 2016, DOI: 10.1002/adfm.201504408

 12. Ultrasensitive and Broadband MoS2 Photodetector Driven by Ferroelectrics

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 42, November 11, 2015, Pages: 6575–6581, Xudong Wang, Peng Wang, Jianlu Wang, Weida Hu, Xiaohao Zhou, Nan Guo, Hai Huang, Shuo Sun, Hong Shen, Tie Lin, Minghua Tang, Lei Liao, Anquan Jiang, Jinglan Sun, Xiangjian Meng, Xiaoshuang Chen, Wei Lu and Junhao Chu

  Version of Record online : 16 SEP 2015, DOI: 10.1002/adma.201503340

 13. Hybrid 2D–0D MoS2–PbS Quantum Dot Photodetectors

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 1, January 7, 2015, Pages: 176–180, Dominik Kufer, Ivan Nikitskiy, Tania Lasanta, Gabriele Navickaite, Frank H. L. Koppens and Gerasimos Konstantatos

  Version of Record online : 14 NOV 2014, DOI: 10.1002/adma.201402471

 14. Photosensitive Graphene Transistors

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 31, August 20, 2014, Pages: 5239–5273, Jinhua Li, Liyong Niu, Zijian Zheng and Feng Yan

  Version of Record online : 8 APR 2014, DOI: 10.1002/adma.201400349

 15. You have free access to this content
  Phototransistors: Giant Photoamplification in Indirect-Bandgap Multilayer MoS2 Phototransistors with Local Bottom-Gate Structures (Adv. Mater. 13/2015)

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 13, April 1, 2015, Page: 2126, Junyeon Kwon, Young Ki Hong, Gyuchull Han, Inturu Omkaram, Woong Choi, Sunkook Kim and Youngki Yoon

  Version of Record online : 1 APR 2015, DOI: 10.1002/adma.201570087

 16. Hybrid Graphene–Perovskite Phototransistors with Ultrahigh Responsivity and Gain

  Advanced Optical Materials

  Volume 3, Issue 10, October 2015, Pages: 1389–1396, Yusheng Wang, Yupeng Zhang, Yao Lu, Weidong Xu, Haoran Mu, Caiyun Chen, Hong Qiao, Jingchao Song, Shaojuan Li, Baoquan Sun, Yi-Bing Cheng and Qiaoliang Bao

  Version of Record online : 24 APR 2015, DOI: 10.1002/adom.201500150

 17. Phototransistors

  Optoelectronic Sensors

  Carmen Gonzalez, Antoine Marty, Pages: 111–154, 2010

  Published Online : 2 FEB 2010, DOI: 10.1002/9780470611630.ch4

 18. Phototransistors: High-Detectivity Multilayer MoS2 Phototransistors with Spectral Response from Ultraviolet to Infrared (Adv. Mater. 43/2012)

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 43, November 14, 2012, Page: 5902, Woong Choi, Mi Yeon Cho, Aniruddha Konar, Jong Hak Lee, Gi-Beom Cha, Soon Cheol Hong, Sangsig Kim, Jeongyong Kim, Debdeep Jena, Jinsoo Joo and Sunkook Kim

  Version of Record online : 8 NOV 2012, DOI: 10.1002/adma.201290270

 19. In Situ Fabrication of Vertical Multilayered MoS2/Si Homotype Heterojunction for High-Speed Visible–Near-Infrared Photodetectors

  Small

  Volume 12, Issue 8, February 24, 2016, Pages: 1062–1071, Yan Zhang, Yongqiang Yu, Longfei Mi, Hui Wang, Zhifeng Zhu, Qingyun Wu, Yugang Zhang and Yang Jiang

  Version of Record online : 7 JAN 2016, DOI: 10.1002/smll.201502923

 20. Nanostructured Photodetectors: From Ultraviolet to Terahertz

  Advanced Materials

  Volume 28, Issue 3, January 20, 2016, Pages: 403–433, Hongyu Chen, Hui Liu, Zhiming Zhang, Kai Hu and Xiaosheng Fang

  Version of Record online : 25 NOV 2015, DOI: 10.1002/adma.201503534