Search Results

There are 19852 results for: content related to: Metal–Organic Frameworks Capable of Healing at Low Temperatures

 1. Understanding Small-Molecule Interactions in Metal–Organic Frameworks: Coupling Experiment with Theory

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 38, October 14, 2015, Pages: 5785–5796, Jason S. Lee, Bess Vlaisavljevich, David K. Britt, Craig M. Brown, Maciej Haranczyk, Jeffrey B. Neaton, Berend Smit, Jeffrey R. Long and Wendy L. Queen

  Version of Record online : 28 MAY 2015, DOI: 10.1002/adma.201500966

 2. Flexible Metal–Organic Frameworks: Recent Advances and Potential Applications

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 36, September 23, 2015, Pages: 5432–5441, Ze Chang, Dong-Hui Yang, Jian Xu, Tong-Liang Hu and Xian-He Bu

  Version of Record online : 13 AUG 2015, DOI: 10.1002/adma.201501523

 3. Mesoporous Metal–Organic Frameworks with Size-, Shape-, and Space-Distribution-Controlled Pore Structure

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 18, May 13, 2015, Pages: 2923–2929, Weina Zhang, Yayuan Liu, Guang Lu, Yong Wang, Shaozhou Li, Chenlong Cui, Jin Wu, Zhiling Xu, Danbi Tian, Wei Huang, Joseph S. DuCheneu, W. David Wei, Hongyu Chen, Yanhui Yang and Fengwei Huo

  Version of Record online : 31 MAR 2015, DOI: 10.1002/adma.201405752

 4. Aggregation-Induced Emission: The Whole Is More Brilliant than the Parts

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 31, August 20, 2014, Pages: 5429–5479, Ju Mei, Yuning Hong, Jacky W. Y. Lam, Anjun Qin, Youhong Tang and Ben Zhong Tang

  Version of Record online : 30 JUN 2014, DOI: 10.1002/adma.201401356

 5. Multifunctional Nanoparticle@MOF Core–Shell Nanostructures

  Advanced Materials

  Volume 25, Issue 40, October 25, 2013, Pages: 5819–5825, Yaling Liu and Zhiyong Tang

  Version of Record online : 19 AUG 2013, DOI: 10.1002/adma.201302781

 6. Photocatalytic Conversion of CO2 into Renewable Hydrocarbon Fuels: State-of-the-Art Accomplishment, Challenges, and Prospects

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 27, July 16, 2014, Pages: 4607–4626, Wenguang Tu, Yong Zhou and Zhigang Zou

  Version of Record online : 26 MAY 2014, DOI: 10.1002/adma.201400087

 7. 25th Anniversary Article: Hybrid Nanostructures Based on Two-Dimensional Nanomaterials

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 14, April 9, 2014, Pages: 2185–2204, Xiao Huang, Chaoliang Tan, Zongyou Yin and Hua Zhang

  Version of Record online : 10 MAR 2014, DOI: 10.1002/adma.201304964

 8. Ultrathin 2D Metal–Organic Framework Nanosheets

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 45, December 2, 2015, Pages: 7372–7378, Meiting Zhao, Yixian Wang, Qinglang Ma, Ying Huang, Xiao Zhang, Jianfeng Ping, Zhicheng Zhang, Qipeng Lu, Yifu Yu, Huan Xu, Yanli Zhao and Hua Zhang

  Version of Record online : 15 OCT 2015, DOI: 10.1002/adma.201503648

 9. Covalent Organic Frameworks for CO2 Capture

  Advanced Materials

  Volume 28, Issue 15, April 20, 2016, Pages: 2855–2873, Yongfei Zeng, Ruqiang Zou and Yanli Zhao

  Version of Record online : 29 FEB 2016, DOI: 10.1002/adma.201505004

 10. Sequence Programmable Peptoid Polymers for Diverse Materials Applications

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 38, October 14, 2015, Pages: 5665–5691, Abigail S. Knight, Effie Y. Zhou, Matthew B. Francis and Ronald N. Zuckermann

  Version of Record online : 8 APR 2015, DOI: 10.1002/adma.201500275

 11. Directed Growth of Electroactive Metal-Organic Framework Thin Films Using Electrophoretic Deposition

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 36, September 24, 2014, Pages: 6295–6300, Idan Hod, Wojciech Bury, David M. Karlin, Pravas Deria, Chung-Wei Kung, Michael J. Katz, Monica So, Benjamin Klahr, Danni Jin, Yip-Wah Chung, Teri W. Odom, Omar K. Farha and Joseph T. Hupp

  Version of Record online : 28 JUL 2014, DOI: 10.1002/adma.201401940

 12. Metal–Organic Frameworks as Cathode Materials for Li–O2 Batteries

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 20, May 28, 2014, Pages: 3258–3262, Doufeng Wu, Ziyang Guo, Xinbo Yin, Qingqing Pang, Binbin Tu, Lijuan Zhang, Yong-Gang Wang and Qiaowei Li

  Version of Record online : 24 FEB 2014, DOI: 10.1002/adma.201305492

 13. Metal-Organic Frameworks Reactivate Deceased Diatoms to be Efficient CO2 Absorbents

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 8, February 26, 2014, Pages: 1229–1234, Dingxin Liu, Jiajun Gu, Qinglei Liu, Yongwen Tan, Zhuo Li, Wang Zhang, Yishi Su, Wuxia Li, Ajuan Cui, Changzhi Gu and Di Zhang

  Version of Record online : 27 NOV 2013, DOI: 10.1002/adma.201304284

 14. Reduced Graphene Oxide-Wrapped MoO3 Composites Prepared by Using Metal–Organic Frameworks as Precursor for All-Solid-State Flexible Supercapacitors

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 32, August 26, 2015, Pages: 4695–4701, Xiehong Cao, Bing Zheng, Wenhui Shi, Jian Yang, Zhanxi Fan, Zhimin Luo, Xianhong Rui, Bo Chen, Qingyu Yan and Hua Zhang

  Version of Record online : 15 JUL 2015, DOI: 10.1002/adma.201501310

 15. Synthetic Two-Dimensional Materials: A New Paradigm of Membranes for Ultimate Separation

  Advanced Materials

  Zhikun Zheng, Ronny Grünker and Xinliang Feng

  Version of Record online : 23 MAY 2016, DOI: 10.1002/adma.201506237

 16. A Simple Approach to Boost Capacitance: Flexible Supercapacitors Based on Manganese Oxides@MOFs via Chemically Induced In Situ Self-Transformation

  Advanced Materials

  Yi-Zhou Zhang, Tao Cheng, Yang Wang, Wen-Yong Lai, Huan Pang and Wei Huang

  Version of Record online : 4 MAY 2016, DOI: 10.1002/adma.201600319

 17. 25th Anniversary Article: The Evolution of Electronic Skin (E-Skin): A Brief History, Design Considerations, and Recent Progress

  Advanced Materials

  Volume 25, Issue 42, November 13, 2013, Pages: 5997–6038, Mallory L. Hammock, Alex Chortos, Benjamin C.-K. Tee, Jeffrey B.-H. Tok and Zhenan Bao

  Version of Record online : 22 OCT 2013, DOI: 10.1002/adma.201302240

 18. A Family of Metal-Organic Frameworks Exhibiting Size-Selective Catalysis with Encapsulated Noble-Metal Nanoparticles

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 24, June 25, 2014, Pages: 4056–4060, Weina Zhang, Guang Lu, Chenlong Cui, Yayuan Liu, Shaozhou Li, Wenjin Yan, Chong Xing, Yonggui Robin Chi, Yanhui Yang and Fengwei Huo

  Version of Record online : 7 APR 2014, DOI: 10.1002/adma.201400620

 19. Synthesis of Functional Nanomaterials in Ionic Liquids

  Advanced Materials

  Volume 28, Issue 6, February 10, 2016, Pages: 1011–1030, Xinchen Kang, Xiaofu Sun and Buxing Han

  Version of Record online : 2 NOV 2015, DOI: 10.1002/adma.201502924

 20. Thin Film Thermoelectric Metal–Organic Framework with High Seebeck Coefficient and Low Thermal Conductivity

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 22, June 10, 2015, Pages: 3453–3459, Kristopher J. Erickson, François Léonard, Vitalie Stavila, Michael E. Foster, Catalin D. Spataru, Reese E. Jones, Brian M. Foley, Patrick E. Hopkins, Mark D. Allendorf and A. Alec Talin

  Version of Record online : 28 APR 2015, DOI: 10.1002/adma.201501078