Search Results

There are 10097 results for: content related to: An Intrinsically Stretchable Nanowire Photodetector with a Fully Embedded Structure

 1. Materials and Structures for Stretchable Energy Storage and Conversion Devices

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 22, June 11, 2014, Pages: 3592–3617, Keyu Xie and Bingqing Wei

  Version of Record online : 18 MAR 2014, DOI: 10.1002/adma.201305919

 2. Stretchable Thin-Film Electrodes for Flexible Electronics with High Deformability and Stretchability

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 22, June 10, 2015, Pages: 3349–3376, Tao Cheng, Yizhou Zhang, Wen-Yong Lai and Wei Huang

  Version of Record online : 28 APR 2015, DOI: 10.1002/adma.201405864

 3. Energy Harvesters for Wearable and Stretchable Electronics: From Flexibility to Stretchability

  Advanced Materials

  Volume 28, Issue 45, December 7, 2016, Pages: 9881–9919, Hao Wu, YongAn Huang, Feng Xu, Yongqing Duan and Zhouping Yin

  Version of Record online : 28 SEP 2016, DOI: 10.1002/adma.201602251

 4. 25th Anniversary Article: The Evolution of Electronic Skin (E-Skin): A Brief History, Design Considerations, and Recent Progress

  Advanced Materials

  Volume 25, Issue 42, November 13, 2013, Pages: 5997–6038, Mallory L. Hammock, Alex Chortos, Benjamin C.-K. Tee, Jeffrey B.-H. Tok and Zhenan Bao

  Version of Record online : 22 OCT 2013, DOI: 10.1002/adma.201302240

 5. Recent Progress on Stretchable Electronic Devices with Intrinsically Stretchable Components

  Advanced Materials

  Volume 29, Issue 3, January 18, 2017, Tran Quang Trung and Nae-Eung Lee

  Version of Record online : 14 NOV 2016, DOI: 10.1002/adma.201603167

 6. Nanomaterial-Enabled Stretchable Conductors: Strategies, Materials and Devices

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 9, March 4, 2015, Pages: 1480–1511, Shanshan Yao and Yong Zhu

  Version of Record online : 26 JAN 2015, DOI: 10.1002/adma.201404446

 7. Flexible and Stretchable Physical Sensor Integrated Platforms for Wearable Human-Activity Monitoringand Personal Healthcare

  Advanced Materials

  Volume 28, Issue 22, June 8, 2016, Pages: 4338–4372, Tran Quang Trung and Nae-Eung Lee

  Version of Record online : 3 FEB 2016, DOI: 10.1002/adma.201504244

 8. In-Plane Deformation Mechanics for Highly Stretchable Electronics

  Advanced Materials

  Volume 29, Issue 8, February 24, 2017, Yewang Su, Xuecheng Ping, Ki Jun Yu, Jung Woo Lee, Jonathan A. Fan, Bo Wang, Ming Li, Rui Li, Daniel V. Harburg, YongAn Huang, Cunjiang Yu, Shimin Mao, Jaehoun Shim, Qinglin Yang, Pei-Yin Lee, Agne Armonas, Ki-Joong Choi, Yichen Yang, Ungyu Paik, Tammy Chang, Thomas J. Dawidczyk, Yonggang Huang, Shuodao Wang and John A. Rogers

  Version of Record online : 22 DEC 2016, DOI: 10.1002/adma.201604989

 9. Highly Stretchable Gold Nanobelts with Sinusoidal Structures for Recording Electrocorticograms

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 20, May 27, 2015, Pages: 3145–3151, Dianpeng Qi, Zhiyuan Liu, Mei Yu, Yan Liu, Yuxin Tang, Junhui Lv, Yuchun Li, Jun Wei, Bo Liedberg, Zhe Yu and Xiaodong Chen

  Version of Record online : 10 APR 2015, DOI: 10.1002/adma.201405807

 10. You have free access to this content
  Flexible and Stretchable Energy Storage: Recent Advances and Future Perspectives

  Advanced Materials

  Volume 29, Issue 1, January 4, 2017, Wei Liu, Min-Sang Song, Biao Kong and Yi Cui

  Version of Record online : 7 NOV 2016, DOI: 10.1002/adma.201603436

 11. Thickness-Gradient Films for High Gauge Factor Stretchable Strain Sensors

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 40, October 28, 2015, Pages: 6230–6237, Zhiyuan Liu, Dianpeng Qi, Peizhi Guo, Yan Liu, Bowen Zhu, Hui Yang, Yaqing Liu, Bin Li, Chenguang Zhang, Jiancan Yu, Bo Liedberg and Xiaodong Chen

  Version of Record online : 16 SEP 2015, DOI: 10.1002/adma.201503288

 12. Carbon Nanotubes and Graphene for Flexible Electrochemical Energy Storage: from Materials to Devices

  Advanced Materials

  Volume 28, Issue 22, June 8, 2016, Pages: 4306–4337, Lei Wen, Feng Li and Hui-Ming Cheng

  Version of Record online : 8 JAN 2016, DOI: 10.1002/adma.201504225

 13. Highly Stretchable Piezoresistive Graphene–Nanocellulose Nanopaper for Strain Sensors

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 13, April 2, 2014, Pages: 2022–2027, Chaoyi Yan, Jiangxin Wang, Wenbin Kang, Mengqi Cui, Xu Wang, Ce Yao Foo, Kenji Jianzhi Chee and Pooi See Lee

  Version of Record online : 17 DEC 2013, DOI: 10.1002/adma.201304742

 14. Stretchable Energy Storage and Conversion Devices

  Small

  Volume 10, Issue 17, September 10, 2014, Pages: 3443–3460, Chaoyi Yan and Pooi See Lee

  Version of Record online : 25 JAN 2014, DOI: 10.1002/smll.201302806

 15. High-Adhesion Stretchable Electrodes Based on Nanopile Interlocking

  Advanced Materials

  Volume 29, Issue 2, January 11, 2017, Zhiyuan Liu, Xiaotian Wang, Dianpeng Qi, Cai Xu, Jiancan Yu, Yaqing Liu, Ying Jiang, Bo Liedberg and Xiaodong Chen

  Version of Record online : 3 NOV 2016, DOI: 10.1002/adma.201603382

 16. Stretchable Organic Semiconductor Devices

  Advanced Materials

  Volume 28, Issue 42, November 9, 2016, Pages: 9243–9265, Yan Qian, Xinwen Zhang, Linghai Xie, Dianpeng Qi, Bevita K. Chandran, Xiaodong Chen and Wei Huang

  Version of Record online : 30 AUG 2016, DOI: 10.1002/adma.201601278

 17. Flexible Energy-Storage Devices: Design Consideration and Recent Progress

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 28, July 23, 2014, Pages: 4763–4782, Xianfu Wang, Xihong Lu, Bin Liu, Di Chen, Yexiang Tong and Guozhen Shen

  Version of Record online : 10 JUN 2014, DOI: 10.1002/adma.201400910

 18. Tough Supramolecular Polymer Networks with Extreme Stretchability and Fast Room-Temperature Self-Healing

  Advanced Materials

  Volume 29, Issue 22, June 13, 2017, Ji Liu, Cindy Soo Yun Tan, Ziyi Yu, Nan Li, Chris Abell and Oren A. Scherman

  Version of Record online : 3 APR 2017, DOI: 10.1002/adma.201605325

 19. Polythiophene Nanofibril Bundles Surface-Embedded in Elastomer: A Route to a Highly Stretchable Active Channel Layer

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 7, February 18, 2015, Pages: 1255–1261, Minkwan Shin, Jin Young Oh, Kyung-Eun Byun, Yu-Jeong Lee, Bongsoo Kim, Hong-Koo Baik, Jong-Jin Park and Unyong Jeong

  Version of Record online : 7 JAN 2015, DOI: 10.1002/adma.201404602

 20. Experimental and Theoretical Studies of Serpentine Microstructures Bonded To Prestrained Elastomers for Stretchable Electronics

  Advanced Functional Materials

  Volume 24, Issue 14, April 9, 2014, Pages: 2028–2037, Yihui Zhang, Shuodao Wang, Xuetong Li, Jonathan A. Fan, Sheng Xu, Young Min Song, Ki-Joong Choi, Woon-Hong Yeo, Woosik Lee, Sharaf Nafees Nazaar, Bingwei Lu, Lan Yin, Keh-Chih Hwang, John A. Rogers and Yonggang Huang

  Version of Record online : 26 NOV 2013, DOI: 10.1002/adfm.201302957