Search Results

There are 8247988 results for: content related to: Nanowires: Bandgap-Graded CdS x Se 1–x Nanowires for High-Performance Field-Effect Transistors and Solar Cells (Adv. Mater. 8/2013)

 1. Bandgap-Graded CdSxSe1–x Nanowires for High-Performance Field-Effect Transistors and Solar Cells

  Advanced Materials

  Volume 25, Issue 8, February 25, 2013, Pages: 1109–1113, Liang Li, Hao Lu, Zongyin Yang, Limin Tong, Yoshio Bando and Dmitri Golberg

  Version of Record online : 10 DEC 2012, DOI: 10.1002/adma.201204434

 2. Composition and Bandgap-Graded Semiconductor Alloy Nanowires

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 1, January 3, 2012, Pages: 13–33, Xiujuan Zhuang, C. Z. Ning and Anlian Pan

  Version of Record online : 22 NOV 2011, DOI: 10.1002/adma.201103191

 3. CdS Nanoscale Photodetectors

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 17, May 7, 2014, Pages: 2619–2635, Kaimo Deng and Liang Li

  Version of Record online : 14 MAR 2014, DOI: 10.1002/adma.201304621

 4. Topological Crystalline Insulator Pb1-xSnxSe Nanowires with {100} Facets

  Small

  Volume 11, Issue 17, May 6, 2015, Pages: 2019–2025, Qisheng Wang, Muhammad Safdar, Zhenxing Wang, Xueying Zhan, Kai Xu, Fengmei Wang and Jun He

  Version of Record online : 17 DEC 2014, DOI: 10.1002/smll.201403159

 5. Stoichiometric Effect on Optoelectronic Properties of Composition-Tunable CdS1−xSex Nanowires

  Advanced Optical Materials

  Volume 5, Issue 5, March 3, 2017, Qi Zhang, Xiaonan Xing, Xing Zhou, Xing Xiong and Tianyou Zhai

  Version of Record online : 31 JAN 2017, DOI: 10.1002/adom.201600877

 6. Composition-Tunable Vertically Aligned CdSxSe1-x Nanowire Arrays via van der Waals Epitaxy: Investigation of Optical Properties and Photocatalytic Behavior

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 30, August 8, 2012, Pages: 4151–4156, Jun Pan, Muhammad Iqbal Bakti Utama, Qing Zhang, Xinfeng Liu, Bo Peng, Lai Mun Wong, Tze Chien Sum, Shijie Wang and Qihua Xiong

  Version of Record online : 16 MAY 2012, DOI: 10.1002/adma.201104996

 7. Surface Engineering of ZnO Nanostructures for Semiconductor-Sensitized Solar Cells

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 31, August 20, 2014, Pages: 5337–5367, Jun Xu, Zhenhua Chen, Juan Antonio Zapien, Chun-Sing Lee and Wenjun Zhang

  Version of Record online : 11 MAY 2014, DOI: 10.1002/adma.201400403

 8. Semiconductor Solid-Solution Nanostructures: Synthesis, Property Tailoring, and Applications

  Small

  Volume 13, Issue 45, December 6, 2017, Baodan Liu, Jing Li, Wenjin Yang, Xinglai Zhang, Xin Jiang and Yoshio Bando

  Version of Record online : 29 SEP 2017, DOI: 10.1002/smll.201701998

 9. 25th Anniversary Article: Semiconductor Nanowires – Synthesis, Characterization, and Applications

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 14, April 9, 2014, Pages: 2137–2184, Neil P. Dasgupta, Jianwei Sun, Chong Liu, Sarah Brittman, Sean C. Andrews, Jongwoo Lim, Hanwei Gao, Ruoxue Yan and Peidong Yang

  Version of Record online : 6 MAR 2014, DOI: 10.1002/adma.201305929

 10. Tunable and Predetermined Bandgap Emissions in Alloyed ZnSxSe1–x Nanowires

  Advanced Materials

  Volume 19, Issue 24, December, 2007, Pages: 4491–4494, M. Wang, G. T. Fei, Y. G. Zhang, M. G. Kong and L. D. Zhang

  Version of Record online : 11 DEC 2007, DOI: 10.1002/adma.200602919

 11. Metallic Glass Nanowires: Controlled Formation and Mechanical Characterization of Metallic Glassy Nanowires (Adv. Mater. 8/2010)

  Advanced Materials

  Volume 22, Issue 8, February 23, 2010, Koji S. Nakayama, Yoshihiko Yokoyama, Takahito Ono, Ming Wei Chen, Kotone Akiyama, Toshio Sakurai and Akihisa Inoue

  Version of Record online : 18 FEB 2010, DOI: 10.1002/adma.201090017

 12. Template-Assisted Synthesis of π-Conjugated Molecular Organic Nanowires in the Sub-100 nm Regime and Device Implications

  Advanced Functional Materials

  Volume 22, Issue 15, August 7, 2012, Pages: 3298–3306, Kazi M. Alam, Abhay P. Singh, Ryan Starko-Bowes, Srikrishna C. Bodepudi and Sandipan Pramanik

  Version of Record online : 18 APR 2012, DOI: 10.1002/adfm.201102967

 13. Ultrathin PEGylated W18O49 Nanowires as a New 980 nm-Laser-Driven Photothermal Agent for Efficient Ablation of Cancer Cells In Vivo

  Advanced Materials

  Volume 25, Issue 14, April 11, 2013, Pages: 2095–2100, Zhigang Chen, Qian Wang, Huanli Wang, Lisha Zhang, Guosheng Song, Linlin Song, Junqing Hu, Hongzhi Wang, Jianshe Liu, Meifang Zhu and Dongyuan Zhao

  Version of Record online : 21 FEB 2013, DOI: 10.1002/adma.201204616

 14. Enhanced Electrochemical H2 Evolution by Few-Layered Metallic WS2(1−x)Se2x Nanoribbons

  Advanced Functional Materials

  Volume 25, Issue 38, October 14, 2015, Pages: 6077–6083, Fengmei Wang, Jinshan Li, Feng Wang, Tofik Ahmed Shifa, Zhongzhou Cheng, Zhenxing Wang, Kai Xu, Xueying Zhan, Qisheng Wang, Yun Huang, Chao Jiang and Jun He

  Version of Record online : 9 SEP 2015, DOI: 10.1002/adfm.201502680

 15. Low-Dimensional Topological Crystalline Insulators

  Small

  Volume 11, Issue 36, September 23, 2015, Pages: 4613–4624, Qisheng Wang, Feng Wang, Jie Li, Zhenxing Wang, Xueying Zhan and Jun He

  Version of Record online : 14 JUL 2015, DOI: 10.1002/smll.201501381

 16. Ultralong Homogeneously Alloyed CdSexS1-x Nanowires with Highly Polarized and Color-Tunable Emissions

  Advanced Optical Materials

  Volume 2, Issue 9, September 2014, Pages: 885–891, Gaoling Yang, Haizheng Zhong, Zelong Bai, Ruibin Liu and Bingsuo Zou

  Version of Record online : 13 JUN 2014, DOI: 10.1002/adom.201400138

 17. Emerging Strategies for the Total Synthesis of Inorganic Nanostructures

  Angewandte Chemie International Edition

  Volume 52, Issue 24, June 10, 2013, Pages: 6154–6178, Matthew R. Buck and Prof. Raymond E. Schaak

  Version of Record online : 22 APR 2013, DOI: 10.1002/anie.201207240

 18. Nanowire plasmonic waveguides, circuits and devices

  Laser & Photonics Reviews

  Volume 7, Issue 6, November 2013, Pages: 855–881, Xin Guo, Yaoguang Ma, Yipei Wang and Limin Tong

  Version of Record online : 11 JAN 2013, DOI: 10.1002/lpor.201200067

 19. Simultaneous Synthesis of WO3−x Quantum Dots and Bundle-Like Nanowires Using a One-Pot Template-Free Solvothermal Strategy and Their Versatile Applications

  Small

  Volume 13, Issue 13, April 4, 2017, Yao Wang, Xiaoxia Wang, Yuanhong Xu, Tao Chen, Mengli Liu, Fushuang Niu, Shuang Wei and Jingquan Liu

  Version of Record online : 25 JAN 2017, DOI: 10.1002/smll.201603689

 20. Diamond Nanowires: Fabrication, Structure, Properties, and Applications

  Angewandte Chemie International Edition

  Volume 53, Issue 52, December 22, 2014, Pages: 14326–14351, Dr. Yuan Yu, Dr. Liangzhuan Wu and Prof. Dr. Jinfang Zhi

  Version of Record online : 5 NOV 2014, DOI: 10.1002/anie.201310803