Search Results

There are 24042 results for: content related to: Contents: (Adv. Mater. 24/2013)

 1. Piezotronic Effect in Flexible Thin-film Based Devices

  Advanced Materials

  Volume 25, Issue 24, June 25, 2013, Pages: 3371–3379, Xiaonan Wen, Wenzhuo Wu, Yong Ding and Zhong Lin Wang

  Article first published online : 2 MAY 2013, DOI: 10.1002/adma.201300296

 2. Fundamental Theory of Piezotronics

  Advanced Materials

  Volume 23, Issue 27, July 19, 2011, Pages: 3004–3013, Yan Zhang, Ying Liu and Zhong Lin Wang

  Article first published online : 11 MAY 2011, DOI: 10.1002/adma.201100906

 3. Progress in Piezotronics and Piezo-Phototronics

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 34, September 4, 2012, Pages: 4632–4646, Zhong Lin Wang

  Article first published online : 14 FEB 2012, DOI: 10.1002/adma.201104365

 4. You have free access to this content
  Preface to the Special Section on Piezotronics

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 34, September 4, 2012, Pages: 4630–4631, Zhong Lin Wang

  Article first published online : 27 AUG 2012, DOI: 10.1002/adma.201202888

 5. Scanning Probe Study on the Piezotronic Effect in ZnO Nanomaterials and Nanodevices

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 34, September 4, 2012, Pages: 4647–4655, Yue Zhang, Xiaoqin Yan, Ya Yang, Yunhua Huang, Qingliang Liao and Junjie Qi

  Article first published online : 5 APR 2012, DOI: 10.1002/adma.201104382

 6. Piezoelectric and Piezotronic Effects in Energy Harvesting and Conversion

  Nanotechnology for the Energy Challenge, Second Edition

  Javier García-Martínez, Pages: 89–132, 2013

  Published Online : 26 JUN 2013, DOI: 10.1002/9783527665105.ch4

 7. Piezotronics and Piezo-Phototronics

  Standard Article

  Wiley Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering

  Zhong Lin Wang

  Published Online : 17 JUL 2012, DOI: 10.1002/047134608X.W8183

 8. Contents: (Adv. Mater. 34/2012)

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 34, September 4, 2012, Pages: 4591–4596,

  Article first published online : 27 AUG 2012, DOI: 10.1002/adma.201290202

 9. Enhanced Performance of Flexible ZnO Nanowire Based Room-Temperature Oxygen Sensors by Piezotronic Effect

  Advanced Materials

  Volume 25, Issue 27, July 19, 2013, Pages: 3701–3706, Simiao Niu, Youfan Hu, Xiaonan Wen, Yusheng Zhou, Fang Zhang, Long Lin, Sihong Wang and Zhong Lin Wang

  Article first published online : 29 MAY 2013, DOI: 10.1002/adma.201301262

 10. Effects of Free Carriers on Piezoelectric Nanogenerators and Piezotronic Devices Made of GaN Nanowire Arrays

  Small

  Volume 10, Issue 22, November 26, 2014, Pages: 4718–4725, Chao-Hung Wang, Wei-Shun Liao, Nai-Jen Ku, Yi-Chang Li, Yen-Chih Chen, Li-Wei Tu and Chuan-Pu Liu

  Article first published online : 10 JUL 2014, DOI: 10.1002/smll.201400768

 11. Enhanced Performance of a ZnO Nanowire-Based Self-Powered Glucose Sensor by Piezotronic Effect

  Advanced Functional Materials

  Volume 23, Issue 47, December 17, 2013, Pages: 5868–5874, Ruomeng Yu, Caofeng Pan, Jun Chen, Guang Zhu and Zhong Lin Wang

  Article first published online : 1 JUL 2013, DOI: 10.1002/adfm.201300593

 12. Nano-Newton Transverse Force Sensor Using a Vertical GaN Nanowire based on the Piezotronic Effect

  Advanced Materials

  Volume 25, Issue 6, February 13, 2013, Pages: 883–888, Yu Sheng Zhou, Ronan Hinchet, Ya Yang, Gustavo Ardila, Rudeesun Songmuang, Fang Zhang, Yan Zhang, Weihua Han, Ken Pradel, Laurent Montès, Mireille Mouis and Zhong Lin Wang

  Article first published online : 19 NOV 2012, DOI: 10.1002/adma.201203263

 13. Band Structure Engineering at Heterojunction Interfaces via the Piezotronic Effect

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 34, September 4, 2012, Pages: 4683–4691, Jian Shi, Matthew B. Starr and Xudong Wang

  Article first published online : 2 MAY 2012, DOI: 10.1002/adma.201104386

 14. EQUIPMENT, PRODUCTS AND SERVICES LISTING & COMPANY DIRECTORY

  Experimental Techniques

  Volume 31, Issue 3, May/June 2007, Pages: 23–42,

  Article first published online : 8 MAY 2007, DOI: 10.1111/j.1747-1567.2007.00203.x

 15. Piezotronic Effect on the Transport Properties of GaN Nanobelts for Active Flexible Electronics

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 26, July 10, 2012, Pages: 3532–3537, Ruomeng Yu, Lin Dong, Caofeng Pan, Simiao Niu, Hongfei Liu, Wei Liu, Soojin Chua, Dongzhi Chi and Zhong Lin Wang

  Article first published online : 30 APR 2012, DOI: 10.1002/adma.201201020

 16. Strain-Gated Piezotronic Logic Nanodevices

  Advanced Materials

  Volume 22, Issue 42, November 9, 2010, Pages: 4711–4715, Wenzhuo Wu, Yaguang Wei and Zhong Lin Wang

  Article first published online : 2 NOV 2010, DOI: 10.1002/adma.201001925

 17. EQUIPMENT, PRODUCT AND SERVICES LISTING & COMPANY DIRECTORY

  Experimental Techniques

  Volume 30, Issue 3, May/June 2006, Pages: 22–39,

  Article first published online : 22 MAY 2006, DOI: 10.1111/j.1747-1567.2006.00040.x

 18. Special Section On Piezotronics: Preface to the Special Section on Piezotronics (Adv. Mater. 34/2012)

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 34, September 4, 2012, Page: 4629, Zhong Lin Wang

  Article first published online : 27 AUG 2012, DOI: 10.1002/adma.201290203

 19. The Piezotronic Effect of Zinc Oxide Nanowires Studied by In Situ TEM

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 34, September 4, 2012, Pages: 4676–4682, Shize Yang, Lifen Wang, Xuezeng Tian, Zhi Xu, Wenlong Wang, Xuedong Bai and Enge Wang

  Article first published online : 10 APR 2012, DOI: 10.1002/adma.201104420

 20. Energy Harvesting from the Obliquely Aligned InN Nanowire Array with a Surface Electron-Accumulation Layer

  Advanced Materials

  Volume 25, Issue 6, February 13, 2013, Pages: 861–866, Nai-Jen Ku, Chao-Hung Wang, Jun-Han Huang, Hsin-Chiao Fang, Po-Chien Huang and Chuan-Pu Liu

  Article first published online : 9 NOV 2012, DOI: 10.1002/adma.201203416