Search Results

There are 2486 results for: content related to: Electrically Conductive Ultrananocrystalline Diamond-Coated Natural Graphite-Copper Anode for New Long Life Lithium-Ion Battery

 1. Bioinspired Materials: from Low to High Dimensional Structure

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 41, November 5, 2014, Pages: 6994–7017, Ning Zhao, Zhen Wang, Chao Cai, Heng Shen, Feiyue Liang, Dong Wang, Chunyan Wang, Tang Zhu, Jing Guo, Yongxin Wang, Xiaofang Liu, Chunting Duan, Hao Wang, Yunzeng Mao, Xin Jia, Haixia Dong, Xiaoli Zhang and Jian Xu

  Article first published online : 11 SEP 2014, DOI: 10.1002/adma.201401718

 2. Charge Transport in Polycrystalline Graphene: Challenges and Opportunities

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 30, August 13, 2014, Pages: 5079–5094, Aron W. Cummings, Dinh Loc Duong, Van Luan Nguyen, Dinh Van Tuan, Jani Kotakoski, Jose Eduardo Barrios Vargas, Young Hee Lee and Stephan Roche

  Article first published online : 5 JUN 2014, DOI: 10.1002/adma.201401389

 3. State of the Art of Single-Walled Carbon Nanotube Synthesis on Surfaces

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 34, September 10, 2014, Pages: 5898–5922, Yabin Chen, Yingying Zhang, Yue Hu, Lixing Kang, Shuchen Zhang, Huanhuan Xie, Dan Liu, Qiuchen Zhao, Qingwen Li and Jin Zhang

  Article first published online : 17 JUL 2014, DOI: 10.1002/adma.201400431

 4. Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials Towards the Breakthrough of Organoelectronics

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 47, December 17, 2014, Pages: 7931–7958, Ye Tao, Kai Yuan, Ting Chen, Peng Xu, Huanhuan Li, Runfeng Chen, Chao Zheng, Lei Zhang and Wei Huang

  Article first published online : 17 SEP 2014, DOI: 10.1002/adma.201402532

 5. Bioinspired Engineering of Thermal Materials

  Advanced Materials

  Peng Tao, Wen Shang, Chengyi Song, Qingchen Shen, Fangyu Zhang, Zhen Luo, Nan Yi, Di Zhang and Tao Deng

  Article first published online : 30 SEP 2014, DOI: 10.1002/adma.201401449

 6. Aggregation-Induced Emission: The Whole Is More Brilliant than the Parts

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 31, August 20, 2014, Pages: 5429–5479, Ju Mei, Yuning Hong, Jacky W. Y. Lam, Anjun Qin, Youhong Tang and Ben Zhong Tang

  Article first published online : 30 JUN 2014, DOI: 10.1002/adma.201401356

 7. Flexible Energy-Storage Devices: Design Consideration and Recent Progress

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 28, July 23, 2014, Pages: 4763–4782, Xianfu Wang, Xihong Lu, Bin Liu, Di Chen, Yexiang Tong and Guozhen Shen

  Article first published online : 10 JUN 2014, DOI: 10.1002/adma.201400910

 8. Functional Supramolecular Polymers for Biomedical Applications

  Advanced Materials

  Ruijiao Dong, Yongfeng Zhou, Xiaohua Huang, Xinyuan Zhu, Yunfeng Lu and Jian Shen

  Article first published online : 12 NOV 2014, DOI: 10.1002/adma.201402975

 9. State-of-the-Art Analytical Methods for Assessing Dynamic Bonding Soft Matter Materials

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 33, September 3, 2014, Pages: 5758–5785, Josef Brandt, Kim K. Oehlenschlaeger, Friedrich Georg Schmidt, Christopher Barner-Kowollik and Albena Lederer

  Article first published online : 30 APR 2014, DOI: 10.1002/adma.201400521

 10. Flexible Organic Electronics in Biology: Materials and Devices

  Advanced Materials

  Caizhi Liao, Meng Zhang, Mei Yu Yao, Tao Hua, Li Li and Feng Yan

  Article first published online : 12 NOV 2014, DOI: 10.1002/adma.201402625

 11. Two-Dimensional Soft Nanomaterials: A Fascinating World of Materials

  Advanced Materials

  Xiaodong Zhuang, Yiyong Mai, Dongqing Wu, Fan Zhang and Xinliang Feng

  Article first published online : 25 AUG 2014, DOI: 10.1002/adma.201401857

 12. Surface Engineering of ZnO Nanostructures for Semiconductor-Sensitized Solar Cells

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 31, August 20, 2014, Pages: 5337–5367, Jun Xu, Zhenhua Chen, Juan Antonio Zapien, Chun-Sing Lee and Wenjun Zhang

  Article first published online : 11 MAY 2014, DOI: 10.1002/adma.201400403

 13. The Lithium/Air Battery: Still an Emerging System or a Practical Reality?

  Advanced Materials

  Lorenzo Grande, Elie Paillard, Jusef Hassoun, Jin-Bum Park, Yung-Jung Lee, Yang-Kook Sun, Stefano Passerini and Bruno Scrosati

  Article first published online : 8 DEC 2014, DOI: 10.1002/adma.201403064

 14. Morphology Genetic Materials Templated from Natural Species

  Advanced Materials

  Jiajun Gu, Wang Zhang, Huilan Su, Tongxiang Fan, Shenming Zhu, Qinglei Liu and Di Zhang

  Article first published online : 20 OCT 2014, DOI: 10.1002/adma.201401413

 15. Fiber-Based Wearable Electronics: A Review of Materials, Fabrication, Devices, and Applications

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 31, August 20, 2014, Pages: 5310–5336, Wei Zeng, Lin Shu, Qiao Li, Song Chen, Fei Wang and Xiao-Ming Tao

  Article first published online : 18 JUN 2014, DOI: 10.1002/adma.201400633

 16. Self-Assembly of Functional Molecules into 1D Crystalline Nanostructures

  Advanced Materials

  Yanbing Guo, Liang Xu, Huibiao Liu, Yongjun Li, Chi-Ming Che and Yuliang Li

  Article first published online : 18 DEC 2014, DOI: 10.1002/adma.201403846

 17. Silica Biomineralization via the Self-Assembly of Helical Biomolecules

  Advanced Materials

  Ben Liu, Yuanyuan Cao, Zhehao Huang, Yingying Duan and Shunai Che

  Article first published online : 22 OCT 2014, DOI: 10.1002/adma.201401485

 18. Magnetically Engineered Semiconductor Quantum Dots as Multimodal Imaging Probes

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 37, October 8, 2014, Pages: 6367–6386, Lihong Jing, Ke Ding, Stephen V. Kershaw, Ivan M. Kempson, Andrey L. Rogach and Mingyuan Gao

  Article first published online : 1 SEP 2014, DOI: 10.1002/adma.201402296

 19. Self-Assembly of Graphene Oxide at Interfaces

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 32, August 27, 2014, Pages: 5586–5612, Jiao-Jing Shao, Wei Lv and Quan-Hong Yang

  Article first published online : 23 MAY 2014, DOI: 10.1002/adma.201400267

 20. Tailoring Functional Interlayers in Organic Field-Effect Transistor Biosensors

  Advanced Materials

  Maria Magliulo, Kyriaki Manoli, Eleonora Macchia, Gerardo Palazzo and Luisa Torsi

  Article first published online : 27 NOV 2014, DOI: 10.1002/adma.201403477