Search Results

There are 76741 results for: content related to: Surface Plasmon Resonance: Large-Area Gold/Parylene Plasmonic Nanostructures Fabricated by Direct Nanocutting (Advanced Optical Materials 1/2013)

 1. You have free access to this content
  Terahertz Generation: THz Generation and Detection on Dirac Fermions in Topological Insulators (Advanced Optical Materials 11/2013)

  Advanced Optical Materials

  Volume 1, Issue 11, November 2013, Page: 886, Chih Wei Luo, Hsueh-Ju Chen, Chien Ming Tu, Chia Ching Lee, Shin An Ku, Wen Yen Tzeng, Tien Tien Yeh, Meng Chi Chiang, Harn Jiunn Wang, Wei Chen Chu, Jiunn-Yuan Lin, Kaung Hsiung Wu, Jenh Yih Juang, Takayoshi Kobayashi, Cheng-Maw Cheng, Ching-Hung Chen, Ku-Ding Tsuei, Helmuth Berger, Raman Sankar, Fang Cheng Chou and Hung Duen Yang

  Version of Record online : 14 NOV 2013, DOI: 10.1002/adom.201370070

 2. THz Generation and Detection on Dirac Fermions in Topological Insulators

  Advanced Optical Materials

  Volume 1, Issue 11, November 2013, Pages: 804–808, Chih Wei Luo, Hsueh-Ju Chen, Chien Ming Tu, Chia Ching Lee, Shin An Ku, Wen Yen Tzeng, Tien Tien Yeh, Meng Chi Chiang, Harn Jiunn Wang, Wei Chen Chu, Jiunn-Yuan Lin, Kaung Hsiung Wu, Jenh Yih Juang, Takayoshi Kobayashi, Cheng-Maw Cheng, Ching-Hung Chen, Ku-Ding Tsuei, Helmuth Berger, Raman Sankar, Fang Cheng Chou and Hung Duen Yang

  Version of Record online : 30 JUL 2013, DOI: 10.1002/adom.201300221

 3. You have free access to this content
  Plasmonics: Hybrid Graphene–Giant Nanocrystal Quantum Dot Assemblies with Highly Efficient Biexciton Emission (Advanced Optical Materials 1/2015)

  Advanced Optical Materials

  Volume 3, Issue 1, January 2015, Page: 2, Yongqian Gao, Oleksiy Roslyak, Enkeleda Dervishi, Niladri S. Karan, Yagnaseni Ghosh, Chris J. Sheehan, Feng Wang, Gautam Gupta, Aditya Mohite, Andrew M. Dattelbaum, Stephen K. Doorn, Jennifer A. Hollingsworth, Andrei Piryatinski and Han Htoon

  Version of Record online : 19 JAN 2015, DOI: 10.1002/adom.201570002

 4. You have free access to this content
  SERS: Demonstration of a 3D Radar-Like SERS Sensor Micro- and Nanofabricated on an Optical Fiber (Advanced Optical Materials 9/2015)

  Advanced Optical Materials

  Volume 3, Issue 9, September 2015, Page: 1128, Zhenwei Xie, Shengfei Feng, Peijie Wang, Lisheng Zhang, Xin Ren, Lin Cui, Tianrui Zhai, Jie Chen, Yonglu Wang, Xinke Wang, Wenfeng Sun, Jiasheng Ye, Peng Han, Peter J. Klar and Yan Zhang

  Version of Record online : 17 SEP 2015, DOI: 10.1002/adom.201570053

 5. You have free access to this content
  Photodetectors: Room Temperature Broadband Infrared Carbon Nanotube Photodetector with High Detectivity and Stability (Advanced Optical Materials 2/2016)

  Advanced Optical Materials

  Volume 4, Issue 2, February 2016, Page: 188, Yang Liu, Nan Wei, Qingsheng Zeng, Jie Han, Huixin Huang, Donglai Zhong, Fanglin Wang, Li Ding, Jiye Xia, Haitao Xu, Ze Ma, Song Qiu, Qingwen Li, Xuelei Liang, Zhiyong Zhang, Sheng Wang and Lian-Mao Peng

  Version of Record online : 16 FEB 2016, DOI: 10.1002/adom.201670007

 6. You have free access to this content
  Two-Photon Lasers: Perovskite CsPb2Br5 Microplate Laser with Enhanced Stability and Tunable Properties (Advanced Optical Materials 3/2017)

  Advanced Optical Materials

  Volume 5, Issue 3, February 2, 2017, Xiaosheng Tang, Zhiping Hu, Wei Yuan, Wei Hu, Haibing Shao, Dongjia Han, Junfeng Zheng, Jiongyue Hao, Zhigang Zang, Juan Du, Yuxin Leng, Liang Fang and Miao Zhou

  Version of Record online : 2 FEB 2017, DOI: 10.1002/adom.201770019

 7. Supercontinuum Generation in Naturally Occurring Glass Sponges Spicules

  Advanced Optical Materials

  Volume 4, Issue 10, October 2016, Pages: 1608–1613, Hermann Ehrlich, Manuel Maldonado, Andrew R. Parker, Yuri N. Kulchin, Jörg Schilling, Benjamin Köhler, Ulrich Skrzypczak, Paul Simon, Henry M. Reiswig, Mikhail V. Tsurkan, Eike Brunner, Sergey S. Voznesenskiy, Alexander V. Bezverbny, Sergey S. Golik, Ivan G. Nagorny, Denis V. Vyalikh, Anna A. Makarova, Serguei L. Molodtsov, Kurt Kummer, Michael Mertig, Christiane Erler, Denis V. Kurek, Vasilii V. Bazhenov, Filipe Natalio, Alexander E. Kovalev, Stanislav N. Gorb, Allison L. Stelling, Johannes Heitmann, René Born, Dirk C. Meyer and Konstantin R. Tabachnick

  Version of Record online : 8 JUL 2016, DOI: 10.1002/adom.201600454

 8. You have free access to this content
  Metasurfaces: Controlling the Bandwidth of Terahertz Low-Scattering Metasurfaces (Advanced Optical Materials 11/2016)

  Advanced Optical Materials

  Volume 4, Issue 11, November 2016, Page: 1660, Jie Zhao, Qiang Cheng, Xin Ke Wang, Min Jie Yuan, Xiao Zhou, Xiao Jian Fu, Mei Qing Qi, Shuo Liu, Hai Bin Chen, Yan Zhang and Tie Jun Cui

  Version of Record online : 16 NOV 2016, DOI: 10.1002/adom.201670060

 9. You have free access to this content
  Lithography: Plasmonically Enhanced Vibrational Biospectroscopy Using Low-Cost Infrared Antenna Arrays by Nanostencil Lithography (Advanced Optical Materials 11/2013)

  Advanced Optical Materials

  Volume 1, Issue 11, November 2013, Page: 780, Serap Aksu, Arif E. Cetin, Ronen Adato and Hatice Altug

  Version of Record online : 14 NOV 2013, DOI: 10.1002/adom.201370065

 10. You have free access to this content
  MoS2: Acoustic–Excitonic Coupling for Dynamic Photoluminescence Manipulation of Quasi-2D MoS2 Nanoflakes (Advanced Optical Materials 7/2015)

  Advanced Optical Materials

  Volume 3, Issue 7, July 2015, Page: 845, Amgad R. Rezk, Sumeet Walia, Rajesh Ramanathan, Hussein Nili, Jian Zhen Ou, Vipul Bansal, James R. Friend, Madhu Bhaskaran, Leslie Y. Yeo and Sharath Sriram

  Version of Record online : 21 JUL 2015, DOI: 10.1002/adom.201570038

 11. Frequency-Dependent Dual-Functional Coding Metasurfaces at Terahertz Frequencies

  Advanced Optical Materials

  Volume 4, Issue 12, December 2016, Pages: 1965–1973, Shuo Liu, Lei Zhang, Quan Long Yang, Quan Xu, Yan Yang, Ahsan Noor, Qian Zhang, Shahid Iqbal, Xiang Wan, Zhen Tian, Wen Xuan Tang, Qiang Cheng, Jia Guang Han, Wei Li Zhang and Tie Jun Cui

  Version of Record online : 4 SEP 2016, DOI: 10.1002/adom.201600471

 12. You have free access to this content
  Topological Darkness: Dispersion Topological Darkness at Multiple Wavelengths and Polarization States (Advanced Optical Materials 12/2017)

  Advanced Optical Materials

  Volume 5, Issue 12, June 16, 2017, Haomin Song, Nan Zhang, Jiyuan Duan, Zhejun Liu, Jun Gao, Matthew H. Singer, Dengxin Ji, Alec R. Cheney, Xie Zeng, Borui Chen, Suhua Jiang and Qiaoqiang Gan

  Version of Record online : 16 JUN 2017, DOI: 10.1002/adom.201770060

 13. You have free access to this content
  Photodetectors: Broadband High-Responsivity Photodetectors Based on Large-Scale Topological Crystalline Insulator SnTe Ultrathin Film Grown by Molecular Beam Epitaxy (Advanced Optical Materials 5/2017)

  Advanced Optical Materials

  Volume 5, Issue 5, March 3, 2017, Tian Jiang, Yunyi Zang, Honghui Sun, Xin Zheng, Yu Liu, Yan Gong, Liang Fang, Xiang'ai Cheng and Ke He

  Version of Record online : 3 MAR 2017, DOI: 10.1002/adom.201770031

 14. You have free access to this content
  Glass Fibers: Upconversion Nanocrystal-Doped Glass: A New Paradigm for Photonic Materials (Advanced Optical Materials 10/2016)

  Advanced Optical Materials

  Volume 4, Issue 10, October 2016, Page: 1419, Jiangbo Zhao, Xianlin Zheng, Erik P. Schartner, Paul Ionescu, Run Zhang, Tich-Lam Nguyen, Dayong Jin and Heike Ebendorff-Heidepriem

  Version of Record online : 20 OCT 2016, DOI: 10.1002/adom.201670052

 15. You have free access to this content
  Metamaterials: Anomalous Terahertz Reflection and Scattering by Flexible and Conformal Coding Metamaterials (Advanced Optical Materials 10/2015)

  Advanced Optical Materials

  Volume 3, Issue 10, October 2015, Page: 1373, Lanju Liang, Meiqing Qi, Jing Yang, Xiaopeng Shen, Jiquan Zhai, Weizong Xu, Biaobing Jin, Weiwei Liu, Yijun Feng, Caihong Zhang, Hai Lu, Hou-Tong Chen, Lin Kang, Weiwei Xu, Jian Chen, Tie Jun Cui, Peiheng Wu and Shenggang Liu

  Version of Record online : 20 OCT 2015, DOI: 10.1002/adom.201570062

 16. You have free access to this content
  Polaritons: Efficient Radiative Pumping of Polaritons in a Strongly Coupled Microcavity by a Fluorescent Molecular Dye (Advanced Optical Materials 10/2016)

  Advanced Optical Materials

  Volume 4, Issue 10, October 2016, Page: 1614, Richard T. Grant, Paolo Michetti, Andrew J. Musser, Pascal Gregoire, Tersilla Virgili, Eleonora Vella, Marco Cavazzini, Kyriacos Georgiou, Francesco Galeotti, Caspar Clark, Jenny Clark, Carlos Silva and David G. Lidzey

  Version of Record online : 20 OCT 2016, DOI: 10.1002/adom.201670056

 17. You have free access to this content
  Exciton Dynamics: Ultrafast Exciton Dynamics and Two-Photon Pumped Lasing from ZnSe Nanowires (Advanced Optical Materials 4/2013)

  Advanced Optical Materials

  Volume 1, Issue 4, April 2013, Page: 276, Guichuan Xing, Jingshan Luo, Hongxing Li, Bo Wu, Xinfeng Liu, Cheng Hon Alfred Huan, Hong Jin Fan and Tze Chien Sum

  Version of Record online : 24 APR 2013, DOI: 10.1002/adom.201370024

 18. You have free access to this content
  Electrooptics: New Acentric Core Structure for Organic Electrooptic Crystals Optimal for Efficient Optical-to-THz Conversion (Advanced Optical Materials 6/2015)

  Advanced Optical Materials

  Volume 3, Issue 6, June 2015, Page: 844, Seung-Heon Lee, Bong-Joo Kang, Ji-Soo Kim, Ba-Wool Yoo, Jae-Hyeok Jeong, Kang-Hyun Lee, Mojca Jazbinsek, Jun Wan Kim, Hoseop Yun, Jongtaek Kim, Yoon Sup Lee, Fabian Rotermund and O-Pil Kwon

  Version of Record online : 18 JUN 2015, DOI: 10.1002/adom.201570037

 19. You have free access to this content
  Optical Storage: Phase-Change Nanodot Material for an Optical Memory (Advanced Optical Materials 11/2013)

  Advanced Optical Materials

  Volume 1, Issue 11, November 2013, Page: 819, Noboru Yamada, Rie Kojima, Kazuya Hisada, Takashi Mihara, Akio Tsuchino, Norihito Fujinoki, Masahiro Birukawa, Toshiyuki Matsunaga, Nobuhiro Yasuda, Yoshimitsu Fukuyama, Kiminori Ito, Yoshihito Tanaka, Shigeru Kimura and Masaki Takata

  Version of Record online : 14 NOV 2013, DOI: 10.1002/adom.201370068

 20. You have free access to this content
  Nanobubbles: Graphene Nanobubbles: A New Optical Nonlinear Material (Advanced Optical Materials 6/2015)

  Advanced Optical Materials

  Volume 3, Issue 6, June 2015, Page: 715, Qiaoliang Bao, Jianqiang Chen, Yuanjiang Xiang, Kai Zhang, Shaojuan Li, Xiaofang Jiang, Qing-Hua Xu, Kian Ping Loh and T. Venkatesan

  Version of Record online : 18 JUN 2015, DOI: 10.1002/adom.201570032