Search Results

There are 8039893 results for: content related to: Energy Transfer: Thermoresponsive Persistent Phosphorescent Color Change Using Efficient Thermally Activated Reverse Energy Transfer with a Large Energy Difference (Advanced Optical Materials 4/2013)

 1. Thermoresponsive Persistent Phosphorescent Color Change Using Efficient Thermally Activated Reverse Energy Transfer with a Large Energy Difference

  Advanced Optical Materials

  Volume 1, Issue 4, April 2013, Pages: 283–288, Kenro Totani, Yuya Okada, Shuzo Hirata, Martin Vacha and Toshiyuki Watanabe

  Version of Record online : 12 APR 2013, DOI: 10.1002/adom.201300013

 2. You have free access to this content
  Nanophosphors: Persistent and Photostimulated Red Emission in CaS:Eu2+,Dy3+ Nanophosphors (Advanced Optical Materials 4/2015)

  Advanced Optical Materials

  Volume 3, Issue 4, April 2015, Page: 415, Diana C. Rodríguez Burbano, Suchinder K. Sharma, Pieter Dorenbos, Bruno Viana and John A. Capobianco

  Version of Record online : 21 APR 2015, DOI: 10.1002/adom.201570020

 3. You have free access to this content
  Metamaterials: Active Control of Electromagnetically Induced Transparency Analog in Terahertz MEMS Metamaterial (Advanced Optical Materials 4/2016)

  Advanced Optical Materials

  Volume 4, Issue 4, April 2016, Page: 540, Prakash Pitchappa, Manukumara Manjappa, Chong Pei Ho, Ranjan Singh, Navab Singh and Chengkuo Lee

  Version of Record online : 20 APR 2016, DOI: 10.1002/adom.201670021

 4. You have free access to this content
  Plasmonics: Hybrid Graphene–Giant Nanocrystal Quantum Dot Assemblies with Highly Efficient Biexciton Emission (Advanced Optical Materials 1/2015)

  Advanced Optical Materials

  Volume 3, Issue 1, January 2015, Page: 2, Yongqian Gao, Oleksiy Roslyak, Enkeleda Dervishi, Niladri S. Karan, Yagnaseni Ghosh, Chris J. Sheehan, Feng Wang, Gautam Gupta, Aditya Mohite, Andrew M. Dattelbaum, Stephen K. Doorn, Jennifer A. Hollingsworth, Andrei Piryatinski and Han Htoon

  Version of Record online : 19 JAN 2015, DOI: 10.1002/adom.201570002

 5. You have free access to this content
  SERS: Demonstration of a 3D Radar-Like SERS Sensor Micro- and Nanofabricated on an Optical Fiber (Advanced Optical Materials 9/2015)

  Advanced Optical Materials

  Volume 3, Issue 9, September 2015, Page: 1128, Zhenwei Xie, Shengfei Feng, Peijie Wang, Lisheng Zhang, Xin Ren, Lin Cui, Tianrui Zhai, Jie Chen, Yonglu Wang, Xinke Wang, Wenfeng Sun, Jiasheng Ye, Peng Han, Peter J. Klar and Yan Zhang

  Version of Record online : 17 SEP 2015, DOI: 10.1002/adom.201570053

 6. You have free access to this content
  Photodetectors: Silicon-Based Visible-Blind Ultraviolet Detection and Imaging Using Down-Shifting Luminophores (Advanced Optical Materials 4/2014)

  Advanced Optical Materials

  Volume 2, Issue 4, April 2014, Page: 313, Xing Sheng, Cunjiang Yu, Viktor Malyarchuk, Yu-Heng Lee, Seungho Kim, Taehwan Kim, Ling Shen, Chris Horng, Jordan Lutz, Noel C. Giebink, Jongwook Park and John A. Rogers

  Version of Record online : 14 APR 2014, DOI: 10.1002/adom.201470023

 7. You have free access to this content
  Photodetectors: Room Temperature Broadband Infrared Carbon Nanotube Photodetector with High Detectivity and Stability (Advanced Optical Materials 2/2016)

  Advanced Optical Materials

  Volume 4, Issue 2, February 2016, Page: 188, Yang Liu, Nan Wei, Qingsheng Zeng, Jie Han, Huixin Huang, Donglai Zhong, Fanglin Wang, Li Ding, Jiye Xia, Haitao Xu, Ze Ma, Song Qiu, Qingwen Li, Xuelei Liang, Zhiyong Zhang, Sheng Wang and Lian-Mao Peng

  Version of Record online : 16 FEB 2016, DOI: 10.1002/adom.201670007

 8. You have free access to this content
  Morpho Butterflies: Morpho Butterfly-Inspired Nanostructures (Advanced Optical Materials 4/2016)

  Advanced Optical Materials

  Volume 4, Issue 4, April 2016, Page: 489, Haider Butt, Ali K. Yetisen, Denika Mistry, Safyan Akram Khan, Mohammed Umair Hassan and Seok Hyun Yun

  Version of Record online : 20 APR 2016, DOI: 10.1002/adom.201670018

 9. You have free access to this content
  Organic Thin-Film Lasers: Quasi-Continuous-Wave Organic Thin-Film Distributed Feedback Laser (Advanced Optical Materials 6/2016)

  Advanced Optical Materials

  Volume 4, Issue 6, June 2016, Page: 809, Atula S. D. Sandanayaka, Kou Yoshida, Munetomo Inoue, Chuanjiang Qin, Kenichi Goushi, Jean-Charles Ribierre, Toshinori Matsushima and Chihaya Adachi

  Version of Record online : 17 JUN 2016, DOI: 10.1002/adom.201670029

 10. You have free access to this content
  Metasurfaces: Controlling the Bandwidth of Terahertz Low-Scattering Metasurfaces (Advanced Optical Materials 11/2016)

  Advanced Optical Materials

  Volume 4, Issue 11, November 2016, Page: 1660, Jie Zhao, Qiang Cheng, Xin Ke Wang, Min Jie Yuan, Xiao Zhou, Xiao Jian Fu, Mei Qing Qi, Shuo Liu, Hai Bin Chen, Yan Zhang and Tie Jun Cui

  Version of Record online : 16 NOV 2016, DOI: 10.1002/adom.201670060

 11. You have free access to this content
  Pulsed Lasers: Black Phosphorus–Polymer Composites for Pulsed Lasers (Advanced Optical Materials 10/2015)

  Advanced Optical Materials

  Volume 3, Issue 10, October 2015, Page: 1446, Haoran Mu, Shenghuang Lin, Zhongchi Wang, Si Xiao, Pengfei Li, Yao Chen, Han Zhang, Haifeng Bao, Shu Ping Lau, Chunxu Pan, Dianyuan Fan and Qiaoliang Bao

  Version of Record online : 20 OCT 2015, DOI: 10.1002/adom.201570063

 12. You have free access to this content
  Metamaterials: A Broadband Negative Index Metamaterial at Optical Frequencies (Advanced Optical Materials 4/2013)

  Advanced Optical Materials

  Volume 1, Issue 4, April 2013, Page: 350, Ashwin C. Atre, Aitzol García-Etxarri, Hadiseh Alaeian and Jennifer A. Dionne

  Version of Record online : 24 APR 2013, DOI: 10.1002/adom.201370025

 13. You have free access to this content
  Class Ceramics: Tuneable Nanostructuring of Highly Transparent Zinc Gallogermanate Glasses and Glass-Ceramics (Advanced Optical Materials 4/2014)

  Advanced Optical Materials

  Volume 2, Issue 4, April 2014, Page: 402, Sébastien Chenu, Emmanuel Véron, Cécile Genevois, Guy Matzen, Thierry Cardinal, Auriane Etienne, Dominique Massiot and Mathieu Allix

  Version of Record online : 14 APR 2014, DOI: 10.1002/adom.201470026

 14. You have free access to this content
  MoS2: Acoustic–Excitonic Coupling for Dynamic Photoluminescence Manipulation of Quasi-2D MoS2 Nanoflakes (Advanced Optical Materials 7/2015)

  Advanced Optical Materials

  Volume 3, Issue 7, July 2015, Page: 845, Amgad R. Rezk, Sumeet Walia, Rajesh Ramanathan, Hussein Nili, Jian Zhen Ou, Vipul Bansal, James R. Friend, Madhu Bhaskaran, Leslie Y. Yeo and Sharath Sriram

  Version of Record online : 21 JUL 2015, DOI: 10.1002/adom.201570038

 15. You have free access to this content
  Transparent Electrodes: ZnO/Polyfluorene Hybrid LED on an Efficient Hole-Transport Layer of Graphene Oxide and Transparent Graphene Electrode (Advanced Optical Materials 4/2014)

  Advanced Optical Materials

  Volume 2, Issue 4, April 2014, Page: 304, Kamran ul Hasan, Mats O. Sandberg, Omer Nur and Magnus Willander

  Version of Record online : 14 APR 2014, DOI: 10.1002/adom.201470021

 16. You have free access to this content
  Sensors: Plasmonic Gas Sensing Using Nanocube Patch Antennas (Advanced Optical Materials 4/2016)

  Advanced Optical Materials

  Volume 4, Issue 4, April 2016, Page: 644, Alexander W. Powell, David M. Coles, Robert A. Taylor, Andrew A. R. Watt, Hazel E. Assender and Jason M. Smith

  Version of Record online : 20 APR 2016, DOI: 10.1002/adom.201670023

 17. You have free access to this content
  Metamaterials: Anomalous Terahertz Reflection and Scattering by Flexible and Conformal Coding Metamaterials (Advanced Optical Materials 10/2015)

  Advanced Optical Materials

  Volume 3, Issue 10, October 2015, Page: 1373, Lanju Liang, Meiqing Qi, Jing Yang, Xiaopeng Shen, Jiquan Zhai, Weizong Xu, Biaobing Jin, Weiwei Liu, Yijun Feng, Caihong Zhang, Hai Lu, Hou-Tong Chen, Lin Kang, Weiwei Xu, Jian Chen, Tie Jun Cui, Peiheng Wu and Shenggang Liu

  Version of Record online : 20 OCT 2015, DOI: 10.1002/adom.201570062

 18. You have free access to this content
  Polaritons: Efficient Radiative Pumping of Polaritons in a Strongly Coupled Microcavity by a Fluorescent Molecular Dye (Advanced Optical Materials 10/2016)

  Advanced Optical Materials

  Volume 4, Issue 10, October 2016, Page: 1614, Richard T. Grant, Paolo Michetti, Andrew J. Musser, Pascal Gregoire, Tersilla Virgili, Eleonora Vella, Marco Cavazzini, Kyriacos Georgiou, Francesco Galeotti, Caspar Clark, Jenny Clark, Carlos Silva and David G. Lidzey

  Version of Record online : 20 OCT 2016, DOI: 10.1002/adom.201670056

 19. You have free access to this content
  Exciton Dynamics: Ultrafast Exciton Dynamics and Two-Photon Pumped Lasing from ZnSe Nanowires (Advanced Optical Materials 4/2013)

  Advanced Optical Materials

  Volume 1, Issue 4, April 2013, Page: 276, Guichuan Xing, Jingshan Luo, Hongxing Li, Bo Wu, Xinfeng Liu, Cheng Hon Alfred Huan, Hong Jin Fan and Tze Chien Sum

  Version of Record online : 24 APR 2013, DOI: 10.1002/adom.201370024

 20. You have free access to this content
  Electrooptics: New Acentric Core Structure for Organic Electrooptic Crystals Optimal for Efficient Optical-to-THz Conversion (Advanced Optical Materials 6/2015)

  Advanced Optical Materials

  Volume 3, Issue 6, June 2015, Page: 844, Seung-Heon Lee, Bong-Joo Kang, Ji-Soo Kim, Ba-Wool Yoo, Jae-Hyeok Jeong, Kang-Hyun Lee, Mojca Jazbinsek, Jun Wan Kim, Hoseop Yun, Jongtaek Kim, Yoon Sup Lee, Fabian Rotermund and O-Pil Kwon

  Version of Record online : 18 JUN 2015, DOI: 10.1002/adom.201570037