Search Results

There are 3071497 results for: content related to: Cover Image, Volume 130, Issue 2

 1. Enhanced foamability of isotactic polypropylene composites by polypropylene-graft-carbon nanotube

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 130, Issue 2, October 15, 2013, Pages: 961–968, Chen Chen, Huan Pang, Zhong Liu, Yu-Bao Li, Yan-Hui Chen, Wei-Qin Zhang, Xu Ji and Jian-Hua Tang

  Version of Record online : 17 APR 2013, DOI: 10.1002/app.39232

 2. Preparation and foamability of high melt strength polypropylene based on grafting vinyl polydimethylsiloxane and styrene

  Polymer Engineering & Science

  Volume 55, Issue 2, February 2015, Pages: 251–259, Shuai Zhou, Shicheng Zhao and Zhong Xin

  Version of Record online : 19 FEB 2014, DOI: 10.1002/pen.23889

 3. Extrusion foaming behavior of a polypropylene/nanoclay microcellular foam

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 133, Issue 41, November 5, 2016, Mingyi Wang, Linsheng Xie, Bo Qian, Yulu Ma and Nanqiao Zhou

  Version of Record online : 13 JUL 2016, DOI: 10.1002/app.44094

 4. Synthesis and characterization of high-density polypropylene-grafted polyethylene via a macromolecular reaction and its rheological behavior

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 111, Issue 5, 5 March 2009, Pages: 2553–2561, Zhen Yao, Zhan-Quan Lu, Xi Zhao, Bang-Wei Qu, Zhi-Cheng Shen and Kun Cao

  Version of Record online : 25 NOV 2008, DOI: 10.1002/app.29229

 5. You have free access to this content
  Cover Image, Volume 132, Issue 48

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 132, Issue 48, December 20, 2015,

  Version of Record online : 23 SEP 2015, DOI: 10.1002/app.42902

 6. Dynamic rheological behavior of reactively compatibilized polypropylene/polyamide 6 blending melts

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 132, Issue 24, June 20, 2015, Hua-yong Liao, Lu-yao Zheng, Yong-bing Hu, Xian-jun Zha, Xiang Xu, Yan-wei Wen, Guo-liang Tao and Chun-lin Liu

  Version of Record online : 4 MAR 2015, DOI: 10.1002/app.42091

 7. You have free access to this content
  Cover Image, Volume 132, Issue 44

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 132, Issue 44, November 20, 2015,

  Version of Record online : 25 AUG 2015, DOI: 10.1002/app.42836

 8. Interfacial modification of single-walled carbon nanotubes for high-loading-reinforced polypropylene composites

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 131, Issue 3, February 5, 2014, Siyang Liu, Zhe Wang, Guoming Lu, Yue Wang, Yue Zhang, Xiaodan He, Lixia Zhao, Zewen Li, Lichun Xuan and Dongyu Zhao

  Version of Record online : 29 AUG 2013, DOI: 10.1002/app.39817

 9. Waste ground rubber tire powder/thermoplastic vulcanizate blends: Preparation, characterization, and compatibility

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 131, Issue 3, February 5, 2014, Xun Lu, Weiwei Wang and Lin Yu

  Version of Record online : 3 SEP 2013, DOI: 10.1002/app.39868

 10. Biomimetic design of chelating interfaces

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 132, Issue 1, January 5, 2015, Fang Tian, Maxine J. Roman, Eric A. Decker and Julie M. Goddard

  Version of Record online : 30 JUL 2014, DOI: 10.1002/app.41231

 11. Ultrasound assisted continuous-mixing for the preparation of PP/SEBS/OMMT ternary nanocomposites

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 131, Issue 23, December 5, 2014, Ying Liu, Linsheng Xie, Yulu Ma, Haitao Liu, Haili Zhao and Yunxiang Wang

  Version of Record online : 15 JUL 2014, DOI: 10.1002/app.41202

 12. Preparation and characterization of high melt strength polypropylene with long chain branched structure by the reactive extrusion process

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 121, Issue 6, 15 September 2011, Pages: 3384–3392, Kun Cao, Yan Li, Zhan-Quan Lu, Shui-Liang Wu, Zhen-Hua Chen, Zhen Yao and Zhi-Ming Huang

  Version of Record online : 11 APR 2011, DOI: 10.1002/app.34007

 13. Relationship between branch length and the compatibilizing effect of polypropylene-g-polystyrene graft copolymer on polypropylene/polystyrene blends

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 131, Issue 7, April 5, 2014, Lu Wang, Haiying Tan, Jiang Gong and Tao Tang

  Version of Record online : 11 NOV 2013, DOI: 10.1002/app.40126

 14. Synthesis of polypropylene-grafted graphene and its compatibilization effect on polypropylene/polystyrene blends

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 131, Issue 13, July 5, 2014, Feng You, Dongrui Wang, Xinxin Li, Meijing Liu, Zhi-Min Dang and Guo-Hua Hu

  Version of Record online : 3 FEB 2014, DOI: 10.1002/app.40455

 15. Iron chelating polypropylene films: Manipulating photoinitiated graft polymerization to tailor chelating activity

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 131, Issue 4, February 15, 2014, Maxine J. Roman, Fang Tian, Eric A. Decker and Julie M. Goddard

  Version of Record online : 30 SEP 2013, DOI: 10.1002/app.39948

 16. Extruder-made TPO nanocomposites. II. Effect of maleated poly(propylene)/organoclay ratio on morphology and thermal expansion behavior

  Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics

  Volume 51, Issue 12, 15 June 2013, Pages: 952–965, Rajkiran R. Tiwari, Douglas L. Hunter and Donald R. Paul

  Version of Record online : 27 MAR 2013, DOI: 10.1002/polb.23289

 17. Compatibilization of polypropylene/Poly(acrylonitrile-butadiene-styrene) blends by polypropylene-graft-cardanol

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 132, Issue 3, January 15, 2015, Yi Deng, Xinggong Mao, Jinhuo Lin and Qinhui Chen

  Version of Record online : 20 AUG 2014, DOI: 10.1002/app.41315

 18. Design and characterization of polypropylene matrix/glass fibers composite materials

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 132, Issue 26, July 10, 2015, Maria Sönmez, Mihai Georgescu, Mihaela Vâlsan, Marius Radulescu, Denisa Ficai, Georgeta Voicu, Anton Ficai and Laurentia Alexandrescu

  Version of Record online : 31 MAR 2015, DOI: 10.1002/app.42163

 19. A New Method for Producing High Melt Strength Poly(propylene) with a Reactive Extrusion

  Macromolecular Materials and Engineering

  Volume 290, Issue 12, December 15, 2005, Pages: 1227–1234, Rikuo Ohnishi, Takenori Fujimura, Ryoichi Tsunori and Yasuhisa Sugita

  Version of Record online : 28 NOV 2005, DOI: 10.1002/mame.200500235

 20. Phase morphology, thermomechanical, and crystallization behavior of uncompatibilized and PP-g-MAH compatibilized polypropylene/polystyrene blends

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 132, Issue 24, June 20, 2015, Jyotishkumar Parameswaranpillai, George Joseph, Seno Jose and Nishar Hameed

  Version of Record online : 5 MAR 2015, DOI: 10.1002/app.42100