Search Results

There are 1011815 results for: content related to: Frontiers in Catalysis and Energy Science

 1. You have free access to this content
  Cover Picture: Aza-Belluš-Claisen Rearrangement-Enabled Synthesis of Racemic Tapentadol and Its Stereoisomers (Chin. J. Chem. 3/2013)

  Chinese Journal of Chemistry

  Volume 31, Issue 3, March, 2013, Page: 289, Donghu Bai, Sha-Hua Huang, Zuming Lin, Lin Yang, Junzeng Dai, Meng-Yuan Huang, Xueshun Jia and Ran Hong

  Article first published online : 18 MAR 2013, DOI: 10.1002/cjoc.201390006

 2. Front Cover: Macromol. Rapid Commun. 14/2005

  Macromolecular Rapid Communications

  Volume 26, Issue 14, July 21, 2005, Page: 1109, Yi Zheng Jin, Chao Gao, Harold W. Kroto and Toru Maekawa

  Article first published online : 19 JUL 2005, DOI: 10.1002/marc.200590027

 3. A Novel and Simple Molecular Probe Sensing Hg(II) in Living Cells by Chelation-enhanced Fluorescence

  Chinese Journal of Chemistry

  Volume 30, Issue 2, February, 2012, Pages: 249–253, Qinghua Meng, Sen Cheng, Minbo Lan and Gang Wei

  Article first published online : 19 JAN 2012, DOI: 10.1002/cjoc.201100120

 4. Gas-phase sulfonyl-sulfinate rearrangement of protonated 4,6-dimethoxy-2-(methylsulfonyl)pyrimidine

  Rapid Communications in Mass Spectrometry

  Volume 20, Issue 18, 30 September 2006, Pages: 2773–2776, Hao-Yang Wang, Xiang Zhang, Rong Qian, Yin-Long Guo and Long Lu

  Article first published online : 21 AUG 2006, DOI: 10.1002/rcm.2634

 5. Convenient Synthesis of 3,5-Biscarbamoyl-pyridine Derivatives

  Chinese Journal of Chemistry

  Volume 29, Issue 10, October, 2011, Pages: 2119–2123, Xiayun Wang, Yiwen Zhu, Min Zhang, Dongliang Lu, Qun Qian, Yali Chen, Weiguo Cao, Liping Song and Hongmei Deng

  Article first published online : 25 OCT 2011, DOI: 10.1002/cjoc.201180367

 6. Asymmetric Reduction of Ketones

  Regio- and Stereo- Controlled Oxidations and Reductions, Volume 5

  Natalia Dubrovina, Armin Börner, Kaoru Nakamura, Mikio Fujii, Yoshiteru Ida, Antonio Rosales, Juan M. Cuerva, J. Enrique Oltra, Paul H. Moran, Julian P. Henschke, Antonio Zanotti-Gerosa, Ian C. Lennon, Michel (Massoud S.) Stephan, Barbara Mohar, Martin Wills, Yingjian Xu, Gorden Docherty, Gary Woodward, Jenny Wettergren, Hans Adolfsson, Séverine Jeulin, Virginie Ratovelomanana-Vidal, Jean-Pierre Genet, Estelle Burri, Silke B. Wendicke, Kay Severin, Minjie Guo, Dao Li, Yanhui Sun, Zhaoguo Zhang, Liting Chai, Yangzhou Li, Quanrui Wang, Guangyin Wang, Gang Zhao, Pages: 87–159, 2007

  Published Online : 4 SEP 2007, DOI: 10.1002/9780470090244.ch3

 7. A new two-phase route to cadmium sulfide quantum dots using amphiphilic hyperbranched polymers as unimolecular nanoreactors

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 120, Issue 2, 15 April 2011, Pages: 991–997, Yunfeng Shi, Jiamiao Liang, Lanbo Liu, Lin He, Chunlai Tu, Xinqiu Guo, Bangshang Zhu, Chengyu Jin, Deyue Yan, Tao Han and Xinyuan Zhu

  Article first published online : 8 NOV 2010, DOI: 10.1002/app.33120

 8. Synthesis of 14-Fluorophenyl-14H-Dibenzo[a,j]xanthenes and Their Derivatives under Microwave Irradiation and Solvent-free Conditions

  Chinese Journal of Chemistry

  Volume 29, Issue 12, December, 2011, Pages: 2643–2649, Jianan Jin, Jianmin Zhang, Wenli Shang and Shizheng Zhu

  Article first published online : 22 DEC 2011, DOI: 10.1002/cjoc.201180435

 9. Stereospecific Synthesis of Drospirenone

  Chinese Journal of Chemistry

  Volume 31, Issue 1, January, 2013, Pages: 15–17, Gang Deng, Zuogang Huang, Xiaolong Zhao, Zheng Li, Yuanchao Li and Biao Jiang

  Article first published online : 8 JAN 2013, DOI: 10.1002/cjoc.201201147

 10. Solution-Processed Ambient Electronics: All-Solution-Processed, High-Performance n-Channel Organic Transistors and Circuits: Toward Low-Cost Ambient Electronics (Adv. Mater. 21/2011)

  Advanced Materials

  Volume 23, Issue 21, June 3, 2011, Page: 2387, Yan Zhao, Chong-an Di, Xike Gao, Yunbin Hu, Yunlong Guo, Lei Zhang, Yunqi Liu, Jizheng Wang, Wenping Hu and Daoben Zhu

  Article first published online : 30 MAY 2011, DOI: 10.1002/adma.201190076

 11. You have free access to this content
  The Special Issue Dedicated to the Memory of Professor Wei-Shan Zhou

  Chinese Journal of Chemistry

  Volume 31, Issue 1, January, 2013, Page: 5, Guo-Qiang Lin and Ran Hong

  Article first published online : 18 JAN 2013, DOI: 10.1002/cjoc.201390002

 12. Facile Synthesis of Phosphorus N-Fluoroalkanesulfonyl Amidines by Cu-catalyzed One-pot Three-component Reaction

  Chinese Journal of Chemistry

  Volume 29, Issue 12, December, 2011, Pages: 2675–2680, Zhenhua Zhang, Wanting Xiong, Jiwei Gu and Shizheng Zhu

  Article first published online : 22 DEC 2011, DOI: 10.1002/cjoc.201180438

 13. Facile Synthesis of 5-Trifluoromethyl-2,4-disubstituted Oxazoles via a Copper(II)-Catalyzed and TBHP/I2-Mediated Tandem Oxidative Cyclization

  Chinese Journal of Chemistry

  Volume 29, Issue 12, December, 2011, Pages: 2619–2624, Song Wei, Haigang Yu, Jie Chen, Hongmei Deng, Hui Zhang and Weiguo Cao

  Article first published online : 22 DEC 2011, DOI: 10.1002/cjoc.201100281

 14. Facile preparation of cds quantum dots using hyperbranched poly(amidoamine)s with hydrophobic end-groups as nanoreactors

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 122, Issue 2, 15 October 2011, Pages: 1077–1083, Yunfeng Shi, Lanbo Liu, Chunlai Tu, Lijuan Zhu, Deyue Yan, Guolin Li, Fulin Guo and Xinyuan Zhu

  Article first published online : 20 MAY 2011, DOI: 10.1002/app.34213

 15. Synthesis and Biological Evaluation of 1,3,3,4-Tetrasubstituted Pyrrolidine CCR5 Receptor Antagonists. Discovery of a Potent and Orally Bioavailable Anti-HIV Agent

  ChemMedChem

  Volume 2, Issue 2, February 12, 2007, Pages: 187–193, Dawei Ma, Shanghai Yu, Ben Li, Li Chen, Renhai Chen, Kunqian Yu, Linqi Zhang, Zhiwei Chen, Dafang Zhong, Zheng Gong, Renxiao Wang, Hualiang Jiang and Gang Pei

  Article first published online : 13 DEC 2006, DOI: 10.1002/cmdc.200600182

 16. Dramatic Substituent Effect on the CCL-catalyzed Kinetic Resolution of 1-Aryl-2, 3-allenols

  Chinese Journal of Chemistry

  Volume 22, Issue 3, March 2004, Pages: 310–314, Dai-Wang Xu, Zu-Yi Li and Sheng-Ming Ma

  Article first published online : 26 AUG 2010, DOI: 10.1002/cjoc.20040220319

 17. A new synthesis of 1,6-anhydrohexopyranoses

  Chinese Journal of Chemistry

  Volume 16, Issue 4, July 1998, Pages: 381–384, Li Chuan, Yu Biao, Zhang Guang-Tao and Hui Yong-Zheng

  Article first published online : 27 AUG 2010, DOI: 10.1002/cjoc.19980160414

 18. Copper(I)-Catalyzed Coupling Cyclization of Methyl Perfluoroalk-2-ynoates with 2-Aminobenzonitriles: Synthesis of 2-Perfluoroalkylated Quinolines

  Advanced Synthesis & Catalysis

  Volume 355, Issue 7, May 3, 2013, Pages: 1345–1350, Jing Han, Long Cao, Linglin Bian, Jie Chen, Hongmei Deng, Min Shao, Zhijun Jin, Hui Zhang and Weiguo Cao

  Article first published online : 9 APR 2013, DOI: 10.1002/adsc.201201107

 19. Aza-Belluš-Claisen Rearrangement-Enabled Synthesis of Racemic Tapentadol and Its Stereoisomers

  Chinese Journal of Chemistry

  Volume 31, Issue 3, March, 2013, Pages: 317–n/a, Donghu Bai, Sha-Hua Huang, Zuming Lin, Lin Yang, Junzeng Dai, Meng-Yuan Huang, Xueshun Jia and Ran Hong

  Article first published online : 14 MAR 2013, DOI: 10.1002/cjoc.201300081

 20. You have free access to this content
  Back Cover: Probing the Key Interactions between Human Atg5 and Atg16 Proteins: A Prospective Application of Molecular Modeling (ChemMedChem 8/2013)

  ChemMedChem

  Volume 8, Issue 8, August 2013, Page: 1420, Zhixiong Zhao, Zhengxi Zhang, Dr. Yan Li, Mi Zhou, Dr. Xun Li, Prof. Biao Yu and Prof. Renxiao Wang

  Article first published online : 29 JUL 2013, DOI: 10.1002/cmdc.201390034