Search Results

There are 20317 results for: content related to: Modification of Tetranuclear Zirconium-Substituted Polyoxometalates – Syntheses, Structures, and Peroxidase-Like Catalytic Activities

 1. Mixed-Addenda Lindqvist-Type Polyoxoanion [V2W4O19]4–-Supported Copper Complexes

  Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie

  Volume 637, Issue 3-4, March 2011, Pages: 472–477, Chunling Wang, Linhong Weng, Yuanhang Ren, Chengbo Du, Prof. Dr. Bin Yue, Min Gu and Prof. Dr. Heyong He

  Article first published online : 23 DEC 2010, DOI: 10.1002/zaac.201000332

 2. A Hexanuclear Cobalt(II) Cluster Incorporated in a Banana-Shaped Tungstovanadate: [(Co(OH2)Co2VW9O34)2(VW6O26)]17–

  European Journal of Inorganic Chemistry

  Volume 2013, Issue 10-11, April 2013, Pages: 1720–1725, Hongjin Lv, Jie Song, Yurii V. Geletii, Weiwei Guo, John Bacsa and Craig L. Hill

  Article first published online : 19 DEC 2012, DOI: 10.1002/ejic.201201130

 3. Two New Hybrid Architectures Based on Polyoxometaloborates and Imidazole Fragments

  Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie

  Volume 636, Issue 11, September 2010, Pages: 2016–2021, Dr. Haiyan An, Hui Zheng, Tieqi Xu, Cheng He, Jian Wang, Pengyan Wu and Chunying Duan

  Article first published online : 14 MAY 2010, DOI: 10.1002/zaac.201000068

 4. A Basket-Like [Sr⊂P6MoV4MoVI14O73]10– Polyoxoanion Modified with {Cu(phen)(H2O)x} (x = 1–3) Fragments: Synthesis, Structure, Magnetic, and Electrochemical Properties

  European Journal of Inorganic Chemistry

  Volume 2007, Issue 36, December 2007, Pages: 5662–5669, Kai Yu, Yang-Guang Li, Bai-Bin Zhou, Zhan-Hua Su, Zhi-Feng Zhao and Yu-Nan Zhang

  Article first published online : 31 OCT 2007, DOI: 10.1002/ejic.200700366

 5. Integration of Ln-Sandwich POMs into Molecular Porous Systems Leading to Self-Assembly of Metal–POM Framework Materials

  European Journal of Inorganic Chemistry

  Volume 2013, Issue 27, September 2013, Pages: 4770–4774, Shuang Yao, Jing-Hui Yan, Hui Duan, Zhi-Ming Zhang, Yang-Guang Li, Xin-Bao Han, Jian-Qiang Shen, Hai Fu and En-Bo Wang

  Article first published online : 10 JUL 2013, DOI: 10.1002/ejic.201300655

 6. Four New Compounds Constructed from Bis-Antimony-Capped Keggin Polyoxoanions {PMo12Sb2O40} and Different Coordination Fragments

  European Journal of Inorganic Chemistry

  Volume 2011, Issue 12, April 2011, Pages: 1997–2005, Li-Na Xiao, Yu Peng, Yan Wang, Jia-Ning Xu, Zhong-Min Gao, Ya-Bing Liu, Da-Fang Zheng, Xiao-Bing Cui and Ji-Qing Xu

  Article first published online : 9 MAR 2011, DOI: 10.1002/ejic.201001210

 7. Two Hexanickel-Substituted Keggin-Type Germanotungstates

  European Journal of Inorganic Chemistry

  Volume 2008, Issue 24, August 2008, Pages: 3809–3819, Jun-Wei Zhao, Jie Zhang, You Song, Shou-Tian Zheng and Guo-Yu Yang

  Article first published online : 10 JUL 2008, DOI: 10.1002/ejic.200800296

 8. In Situ Recrystallization of Polyoxometalates: From 0D Architectures to 2D Inorganic–Organic Hybrids

  European Journal of Inorganic Chemistry

  Volume 2013, Issue 10-11, April 2013, Pages: 1827–1834, Xuan Liu, Haiyan An, Zhaofei Chen, Hua Zhang, Ying Hu, Guibo Zhu, Yurii V. Geletii and Craig L. Hill

  Article first published online : 26 FEB 2013, DOI: 10.1002/ejic.201201272

 9. Monomer and Dimer of Mono-titanium(IV)-Containing α-Keggin Polyoxometalates: Synthesis, Molecular Structures, and pH-Dependent Monomer–Dimer Interconversion in Solution

  European Journal of Inorganic Chemistry

  Volume 2013, Issue 10-11, April 2013, Pages: 1754–1761, Yusuke Matsuki, Yuki Mouri, Yoshitaka Sakai, Satoshi Matsunaga and Kenji Nomiya

  Article first published online : 23 JAN 2013, DOI: 10.1002/ejic.201201290

 10. Four Members of the Sandwich-Type Polytungstophosphate Family Based on Pentalacunary [HPW7O28]8– Building Blocks

  European Journal of Inorganic Chemistry

  Volume 2013, Issue 10-11, April 2013, Pages: 1672–1680, Dongdi Zhang, Yanhui Zhang, Juan Zhao, Pengtao Ma, Jingping Wang and Jingyang Niu

  Article first published online : 6 DEC 2012, DOI: 10.1002/ejic.201201089

 11. Synthesis, Structure, and Magnetic Properties of Three Novel Sandwich-type Tungstobismuthates with Triethanolamine

  Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie

  Volume 636, Issue 11, September 2010, Pages: 1991–1997, Ling Zhang, Yi Zhang, Zhaomin Hao and Dr. Fang Luo

  Article first published online : 20 MAY 2010, DOI: 10.1002/zaac.201000011

 12. From Racemic Compound to Spontaneous Resolution: A Linker-Imposed Evolution of Chiral [MnMo9O32]6−-Based Polyoxometalate Compounds

  Chemistry - A European Journal

  Volume 15, Issue 41, October 19, 2009, Pages: 10940–10947, Huaqiao Tan, Yangguang Li, Weilin Chen, Ding Liu, Zhongmin Su, Ying Lu and Enbo Wang

  Article first published online : 8 SEP 2009, DOI: 10.1002/chem.200901112

 13. A Series of 3D Rare-Earth-Metal–Organic Frameworks with Isolated Guest Keggin Silicotungstate Fragments as Anion Templates

  European Journal of Inorganic Chemistry

  Volume 2011, Issue 35, December 2011, Pages: 5397–5404, Suzhi Li, Dongdi Zhang, Yuanyuan Guo, Pengtao Ma, Junwei Zhao, Jingping Wang and Jingyang Niu

  Article first published online : 9 NOV 2011, DOI: 10.1002/ejic.201100944

 14. A New Polynuclear Copper-Complex-Substituted Tungstoarsenate(V)

  Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie

  Volume 636, Issue 8, August 2010, Pages: 1601–1605, Ruizhan Tong, Bin Liu, Ganglin Xue, Huaiming Hu, Feng Fu and Jiwu Wang

  Article first published online : 5 FEB 2010, DOI: 10.1002/zaac.200900509

 15. Solvothermal Syntheses and Structure of a New Polyoxomolybdate Functionalized with Carboxyphosphonate

  Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie

  Volume 637, Issue 1, January 2011, Pages: 108–111, Wei-Nan Wang, Jing Li, Prof. Dr. Zhen-Gang Sun, Fei Tong, Yan-Yu Zhu, Lin Xu and Jian Gong

  Article first published online : 21 OCT 2010, DOI: 10.1002/zaac.201000281

 16. Assembly of Cerium(III)-Stabilized Polyoxotungstate Nanoclusters with SeO32−/TeO32− Templates: From Single Polyoxoanions to Inorganic Hollow Spheres in Dilute Solution

  Chemistry - A European Journal

  Volume 19, Issue 33, August 12, 2013, Pages: 11007–11015, Wei-Chao Chen, Dr. Hao-Long Li, Prof. Xin-Long Wang, Dr. Kui-Zhan Shao, Prof. Zhong-Min Su and Prof. En-Bo Wang

  Article first published online : 21 JUN 2013, DOI: 10.1002/chem.201300615

 17. Trilacunary Keggin-Type POMs as Versatile Building Blocks for Lanthanoid Silicotungstates

  European Journal of Inorganic Chemistry

  Volume 2013, Issue 10-11, April 2013, Pages: 1681–1692, Lubin Ni, Bernhard Spingler, Stephen Weyeneth and Greta R. Patzke

  Article first published online : 19 DEC 2012, DOI: 10.1002/ejic.201201186

 18. The Assembly of Phosphometalate Clusters with Copper Complex Subunits

  European Journal of Inorganic Chemistry

  Volume 2009, Issue 34, December 2009, Pages: 5267–5276, Xiaoming Lu, Xudong Shi, Yangang Bi, Chong Yu, Yuyou Chen and Zixiang Chi

  Article first published online : 6 NOV 2009, DOI: 10.1002/ejic.200900560

 19. A Dawson-Type Dirhenium(V)-Oxido-Bridged Polyoxotungstate: X-ray Crystal Structure and Hydrogen Evolution from Water Vapor under Visible Light Irradiation

  European Journal of Inorganic Chemistry

  Volume 2008, Issue 20, July 2008, Pages: 3134–3141, Chika Nozaki Kato, Kazunobu Hara, Ayumi Hatano, Kazuhiro Goto, Tomonori Kuribayashi, Kunihiko Hayashi, Akira Shinohara, Yusuke Kataoka, Wasuke Mori and Kenji Nomiya

  Article first published online : 30 MAY 2008, DOI: 10.1002/ejic.200701124

 20. Polyoxometalates

  Standard Article

  Encyclopedia of Inorganic Chemistry

  Michael T. Pope

  Published Online : 15 MAR 2006, DOI: 10.1002/0470862106.ia199