Search Results

There are 2793 results for: content related to: Structural transformations in a single-crystal Rb 2 NaYF 6 : Raman scattering study

 1. Up-Conversion Luminescent and Porous NaYF4:Yb3+, Er3+@SiO2 Nanocomposite Fibers for Anti-Cancer Drug Delivery and Cell Imaging

  Advanced Functional Materials

  Volume 22, Issue 13, July 10, 2012, Pages: 2713–2722, Zhiyao Hou, Chunxia Li, Ping'an Ma, Ziyong Cheng, Xuejiao Li, Xiao Zhang, Yunlu Dai, Dongmei Yang, Hongzhou Lian and Jun Lin

  Version of Record online : 13 APR 2012, DOI: 10.1002/adfm.201200082

 2. Electrospinning Preparation and Drug-Delivery Properties of an Up-conversion Luminescent Porous NaYF4:Yb3+, Er3+@Silica Fiber Nanocomposite

  Advanced Functional Materials

  Volume 21, Issue 12, June 21, 2011, Pages: 2356–2365, Zhiyao Hou, Chunxia Li, Pingan Ma, Guogang Li, Ziyong Cheng, Chong Peng, Dongmei Yang, Piaoping Yang and Jun Lin

  Version of Record online : 20 APR 2011, DOI: 10.1002/adfm.201100193

 3. Lanthanide-Doped Fluoride Core/Multishell Nanoparticles for Broadband Upconversion of Infrared Light

  Advanced Optical Materials

  Volume 3, Issue 4, April 2015, Pages: 575–582, Wei Shao, Guanying Chen, Tymish Y. Ohulchanskyy, Andrey Kuzmin, Jossana Damasco, Hailong Qiu, Chunhui Yang, Hans Ågren and Paras N. Prasad

  Version of Record online : 11 NOV 2014, DOI: 10.1002/adom.201400404

 4. Large Upconversion Enhancement in the “Islands” Au–Ag Alloy/NaYF4: Yb3+, Tm3+/Er3+ Composite Films, and Fingerprint Identification

  Advanced Functional Materials

  Volume 25, Issue 34, September 9, 2015, Pages: 5462–5471, Xu Chen, Wen Xu, Lihang Zhang, Xue Bai, Shaobo Cui, Donglei Zhou, Ze Yin, Hongwei Song and Dong-Hwan Kim

  Version of Record online : 3 AUG 2015, DOI: 10.1002/adfm.201502419

 5. Shape, Size, and Phase-Controlled Rare-Earth Fluoride Nanocrystals with Optical Up-Conversion Properties

  Chemistry - A European Journal

  Volume 15, Issue 41, October 19, 2009, Pages: 11010–11019, Fan Zhang, Jing Li, Jiong Shan, Lei Xu and Dongyuan Zhao

  Version of Record online : 8 SEP 2009, DOI: 10.1002/chem.200900861

 6. You have free access to this content
  Unique Upconversion Core–Shell Nanoparticles with Tunable Fluorescence Synthesized by a Sequential Growth Process

  Advanced Materials Interfaces

  Volume 3, Issue 3, February 5, 2016, Bin-Bin Ding, Huang-Yong Peng, Hai-Sheng Qian, Lei Zheng and Shu-Hong Yu

  Version of Record online : 26 NOV 2015, DOI: 10.1002/admi.201500649

 7. Rare-Earth Nanoparticles with Enhanced Upconversion Emission and Suppressed Rare-Earth-Ion Leakage

  Chemistry - A European Journal

  Volume 18, Issue 18, April 27, 2012, Pages: 5558–5564, Ye-Fu Wang, Prof. Dr. Ling-Dong Sun, Jia-Wen Xiao, Dr. Wei Feng, Jia-Cai Zhou, Dr. Jie Shen and Prof. Dr. Chun-Hua Yan

  Version of Record online : 4 APR 2012, DOI: 10.1002/chem.201103485

 8. Upconverting Nanoparticles

  Angewandte Chemie International Edition

  Volume 50, Issue 26, June 20, 2011, Pages: 5808–5829, Prof. Dr. Markus Haase and Dr. Helmut Schäfer

  Version of Record online : 30 MAY 2011, DOI: 10.1002/anie.201005159

 9. The Fluoride Host: Nucleation, Growth, and Upconversion of Lanthanide-Doped Nanoparticles

  Advanced Optical Materials

  Volume 3, Issue 4, April 2015, Pages: 482–509, Rafik Naccache, Qing Yu and John A. Capobianco

  Version of Record online : 9 MAR 2015, DOI: 10.1002/adom.201400628

 10. Efficient Broadband Upconversion of Near-Infrared Light in Dye-Sensitized Core/Shell Nanocrystals

  Advanced Optical Materials

  Guanying Chen, Wei Shao, Rashid R. Valiev, Tymish Y. Ohulchanskyy, Guang S. He, Hans Ågren and Paras N. Prasad

  Version of Record online : 16 AUG 2016, DOI: 10.1002/adom.201600556

 11. You have full text access to this OnlineOpen article
  Lanthanide-Doped Upconversion Nanoparticles: Emerging Intelligent Light-Activated Drug Delivery Systems

  Advanced Science

  Volume 3, Issue 7, July 2016, Ali Bagheri, Hamidreza Arandiyan, Cyrille Boyer and May Lim

  Version of Record online : 15 MAR 2016, DOI: 10.1002/advs.201500437

 12. Luminescence Tuning of Upconversion Nanocrystals

  Chemistry - A European Journal

  Volume 16, Issue 16, April 26, 2010, Pages: 4923–4931, Guofeng Wang, Qing Peng and Yadong Li

  Version of Record online : 22 MAR 2010, DOI: 10.1002/chem.200903099

 13. Engineering the Upconversion Nanoparticle Excitation Wavelength: Cascade Sensitization of Tri-doped Upconversion Colloidal Nanoparticles at 800 nm

  Advanced Optical Materials

  Volume 1, Issue 9, September 2013, Pages: 644–650, Jie Shen, Guanying Chen, Anne-Marie Vu, Wei Fan, Osman S. Bilsel, Chun-Chih Chang and Gang Han

  Version of Record online : 1 JUL 2013, DOI: 10.1002/adom.201300160

 14. Synthesis and Application of Nanohybrids Based on Upconverting Nanoparticles and Polymers

  Macromolecular Rapid Communications

  Volume 36, Issue 9, May 2015, Pages: 790–827, Ziyong Cheng and Jun Lin

  Version of Record online : 23 MAR 2015, DOI: 10.1002/marc.201400588

 15. Development of a Highly Selective, Sensitive, and Fast Response Upconversion Luminescent Platform for Hydrogen Sulfide Detection

  Advanced Functional Materials

  Volume 26, Issue 2, January 13, 2016, Pages: 191–199, Juanjuan Peng, Chai Lean Teoh, Xiao Zeng, Animesh Samanta, Lu Wang, Wang Xu, Dongdong Su, Lin Yuan, Xiaogang Liu and Young-Tae Chang

  Version of Record online : 30 NOV 2015, DOI: 10.1002/adfm.201503715

 16. Local Field Modulation Induced Three-Order Upconversion Enhancement: Combining Surface Plasmon Effect and Photonic Crystal Effect

  Advanced Materials

  Volume 28, Issue 13, April 6, 2016, Pages: 2518–2525, Ze Yin, Hang Li, Wen Xu, Shaobo Cui, Donglei Zhou, Xu Chen, Yongsheng Zhu, Guanshi Qin and Hongwei Song

  Version of Record online : 2 FEB 2016, DOI: 10.1002/adma.201502943

 17. A Uniform Sub-50 nm-Sized Magnetic/Upconversion Fluorescent Bimodal Imaging Agent Capable of Generating Singlet Oxygen by Using a 980 nm Laser

  Chemistry - A European Journal

  Volume 18, Issue 23, June 4, 2012, Pages: 7082–7090, Feng Chen, Shengjian Zhang, Prof. Wenbo Bu, Yu Chen, Qingfeng Xiao, Jianan Liu, Huaiyong Xing, Dr. Liangping Zhou, Prof. Weijun Peng and Prof. Jianlin Shi

  Version of Record online : 27 APR 2012, DOI: 10.1002/chem.201103611

 18. A Facile Approach to Fabrication of Hexagonal-Phase NaYF4:Yb3+, Er3+ Hollow Nanospheres: Formation Mechanism and Upconversion Luminescence

  European Journal of Inorganic Chemistry

  Volume 2010, Issue 12, April 2010, Pages: 1813–1819, Junwei Zhao, Xiaomin Liu, Di Cui, Yajuan Sun, Yi Yu, Yifei Yang, Chuang Du, Yu Wang, Kai Song, Kai Liu, Shaozhe Lu, Xianggui Kong and Hong Zhang

  Version of Record online : 18 MAR 2010, DOI: 10.1002/ejic.200901119

 19. Recent Advances in Design and Fabrication of Upconversion Nanoparticles and Their Safe Theranostic Applications

  Advanced Materials

  Volume 25, Issue 28, July 26, 2013, Pages: 3758–3779, Zhanjun Gu, Liang Yan, Gan Tian, Shoujian Li, Zhifang Chai and Yuliang Zhao

  Version of Record online : 1 JUL 2013, DOI: 10.1002/adma.201301197

 20. You have full text access to this OnlineOpen article
  Current Advances in Lanthanide-Doped Upconversion Nanostructures for Detection and Bioapplication

  Advanced Science

  Cailing Chen, Chunguang Li and Zhan Shi

  Version of Record online : 27 APR 2016, DOI: 10.1002/advs.201600029