Search Results

There are 12920 results for: content related to: Synthesis and Photovoltaic Properties of a D–A Copolymer Based on the 2,3-Di(5-hexylthio­phen-2-yl)quinoxaline Acceptor Unit

 1. Effect of Extended π-Conjugation Structure of Donor–Acceptor Conjugated Copolymers on the Photoelectronic Properties

  Chemistry – An Asian Journal

  Volume 9, Issue 10, October 2014, Pages: 2961–2969, Meng Wang, Shaowei Shi, Di Ma, Keli Shi, Chen Gao, Liwei Wang, Gui Yu, Yongfang Li, Xiaoyu Li and Haiqiao Wang

  Version of Record online : 8 AUG 2014, DOI: 10.1002/asia.201402564

 2. Synthesis and Optoelectronic Properties of Benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene-Based Copolymers with Conjugated 2-(2-Ethylhexyl)-3,4-dimethoxythiophene Side Chains

  Macromolecular Chemistry and Physics

  Wengong Wang, Lixia Chen, Guo Wang, Zhi-Guo Zhang, Yongfang Li and Ping Shen

  Version of Record online : 18 MAY 2016, DOI: 10.1002/macp.201600076

 3. New quinoxaline derivatives as accepting units in donor–acceptor type low-band gap polymers for organic photovoltaic cells

  Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry

  Volume 51, Issue 19, 1 October 2013, Pages: 4136–4149, Ji-Hoon Kim, Chang Eun Song, Hee Un Kim, In-Nam Kang, Won Suk Shin, Moo-Jin Park and Do-Hoon Hwang

  Version of Record online : 3 JUL 2013, DOI: 10.1002/pola.26823

 4. Comprehensive study of pyrido[3,4-b]pyrazine-based D–π–a copolymer for efficient polymer solar cells

  Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry

  Volume 54, Issue 12, June 15, 2016, Pages: 1822–1833, Yu-Qi Wu, Hsieh-Chih Chen, Yun-Siou Yang, Sheng Hsiung Chang, Pin-Jiun Wu, Yen-Yi Chu and Chun-Guey Wu

  Version of Record online : 29 JAN 2016, DOI: 10.1002/pola.28044

 5. Near Infrared Organic Semiconducting Materials for Bulk Heterojunction and Dye-Sensitized Solar Cells

  The Chemical Record

  Volume 14, Issue 3, June 2014, Pages: 419–481, Surya Prakash Singh and G. D. Sharma

  Version of Record online : 30 MAY 2014, DOI: 10.1002/tcr.201300041

 6. A Conjugated Random Copolymer of Benzodithiophene-Difluorobenzene-Diketopyrrolopyrrole with Full Visible-Light Absorption for Bulk-Heterojunction Solar Cells

  Macromolecular Chemistry and Physics

  Volume 215, Issue 21, November 2014, Pages: 2119–2124, Zhihui Wang, Zhanfeng Li, Haiqing Zhang, Weipeng Liu, Xiaoxiang Xu, Changfeng Si, Yanxia Cui, Qinjun Sun, Hua Wang, Fang Shi and Yuying Hao

  Version of Record online : 12 SEP 2014, DOI: 10.1002/macp.201400334

 7. Synthesis and photovoltaic behaviors of narrow-band-gap π-conjugated polymers composed of dialkoxybenzodithiophene- and thiophene-based fused aromatic rings

  Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry

  Volume 49, Issue 6, 15 March 2011, Pages: 1427–1433, Kwang-hoi Lee, Ho-Jin Lee, Kazuhide Morino, Atsushi Sudo and Takeshi Endo

  Version of Record online : 20 JAN 2011, DOI: 10.1002/pola.24564

 8. New low band-gap semiconducting polymers consisting of 5-(9H-carbazol-9-yl)benzo[a]phenazine as a new acceptor unit for organic photovoltaic cells

  Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry

  Volume 51, Issue 11, June 2013, Pages: 2354–2365, Ji-Hoon Kim, Hee Un Kim, Chang Eun Song, Moo-Jin Park, In-Nam Kang, Won Suk Shin and Do-Hoon Hwang

  Version of Record online : 22 FEB 2013, DOI: 10.1002/pola.26614

 9. Synthesis and photovoltaic properties of two-dimensional copolymers based on novel benzothiadiazole and quinoxaline acceptors with conjugated dithienylbenzothiadiazole pendants

  Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry

  Volume 54, Issue 5, 1 March 2016, Pages: 668–677, Yuanshuai Huang, Linglong Ye, Fen Wu, Suli Mei, Huajie Chen and Songting Tan

  Version of Record online : 16 SEP 2015, DOI: 10.1002/pola.27888

 10. Donor–acceptor (donor) polymers with differently conjugated side groups at the acceptor units for photovoltaics

  Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry

  Volume 51, Issue 7, 1 April 2013, Pages: 1565–1572, Hongmei Qin, Lisheng Li, Tianxiang Liang, Xiaobin Peng, Junbiao Peng and Yong Cao

  Version of Record online : 5 JAN 2013, DOI: 10.1002/pola.26526

 11. Isothianaphthene-Based Conjugated Polymers for Organic Photovoltaic Cells

  Macromolecular Chemistry and Physics

  Volume 213, Issue 15, August 14, 2012, Pages: 1596–1603, Guankui Long, Xiangjian Wan, Jiaoyan Zhou, Yongsheng Liu, Zhi Li, Guangrui He, Mingtao Zhang, Yanhui Hou and Yongsheng Chen

  Version of Record online : 3 JUL 2012, DOI: 10.1002/macp.201200142

 12. A New Low-Bandgap Polymer Containing Benzene-Fused Quinoxaline: Significantly Enhanced Performance Caused by One Additional Benzene Ring

  Macromolecular Rapid Communications

  Volume 34, Issue 3, February 12, 2013, Pages: 227–233, Shuang Li, Aiyuan Li, Jian Yu, Aoshu Zhong, Su'an Chen, Runli Tang, Xianyu Deng, Jingui Qin, Qianqian Li and Zhen Li

  Version of Record online : 11 DEC 2012, DOI: 10.1002/marc.201200623

 13. Synthesis and Photovoltaic Properties of a New Low-Bandgap Polymer Consisting of Benzodithiophene and Fluorinated Benzoselenadiazole Units

  Macromolecular Chemistry and Physics

  Volume 214, Issue 16, August 26, 2013, Pages: 1780–1788, Seung Ah Shin, Ji-Hoon Kim, Jong Baek Park, In-Nam Kang, Moo-Jin Park and Do-Hoon Hwang

  Version of Record online : 10 JUL 2013, DOI: 10.1002/macp.201300308

 14. Effects of donor unit and π-bridge on photovoltaic properties of D–A copolymers based on benzo[1,2-b:4,5-c']-dithiophene-4,8-dione acceptor unit

  Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry

  Volume 52, Issue 14, 15 July 2014, Pages: 1929–1940, Haijun Bin, Lu Xiao, Yong Liu, Ping Shen and Yongfang Li

  Version of Record online : 28 APR 2014, DOI: 10.1002/pola.27209

 15. A Facile Method to Enhance Photovoltaic Performance of Benzodithiophene-Isoindigo Polymers by Inserting Bithiophene Spacer

  Advanced Energy Materials

  Volume 4, Issue 6, April 22, 2014, Zaifei Ma, Dongfeng Dang, Zheng Tang, Desta Gedefaw, Jonas Bergqvist, Weiguo Zhu, Wendimagegn Mammo, Mats R. Andersson, Olle Inganäs, Fengling Zhang and Ergang Wang

  Version of Record online : 18 NOV 2013, DOI: 10.1002/aenm.201301455

 16. Synthesis and Optical Properties of π-Conjugated Polymers Composed of Benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene and Thiophenes Bearing Electron-Deficient Ethenyl Groups in the Side Chains

  Macromolecular Chemistry and Physics

  Volume 211, Issue 23, December 1, 2010, Pages: 2490–2496, Kwang-Hoi Lee, Ho-Jin Lee, Kazuhide Morino, Atsushi Sudo and Takeshi Endo

  Version of Record online : 21 OCT 2010, DOI: 10.1002/macp.201000326

 17. Breaking the 10% Efficiency Barrier in Organic Photovoltaics: Morphology and Device Optimization of Well-Known PBDTTT Polymers

  Advanced Energy Materials

  Shaoqing Zhang, Long Ye and Jianhui Hou

  Version of Record online : 7 MAR 2016, DOI: 10.1002/aenm.201502529

 18. You have full text access to this OnlineOpen article
  Syntheses of pyrimidine-based polymers containing electron-withdrawing substituent with high open circuit voltage and applications for polymer solar cells

  Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry

  Volume 54, Issue 6, 15 March 2016, Pages: 771–784, Juae Kim, Joo Young Shim, Jihoon Lee, Dal Yong Lee, Sangmin Chae, Jinwoo Kim, Il Kim, Hyo Jung Kim, Sung Heum Park and Hongsuk Suh

  Version of Record online : 10 OCT 2015, DOI: 10.1002/pola.27910

 19. Polymer solar cells based on quinoxaline and dialkylthienyl substituted benzodithiophene with enhanced open circuit voltage

  Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry

  Volume 52, Issue 7, 1 April 2014, Pages: 1028–1036, Kwan Wook Song, Tae Ho Lee, Eui Jin Ko, Kyung Hun Back and Doo Kyung Moon

  Version of Record online : 22 JAN 2014, DOI: 10.1002/pola.27085

 20. You have full text access to this OnlineOpen article
  Understanding the Impact of Hierarchical Nanostructure in Ternary Organic Solar Cells

  Advanced Science

  Volume 2, Issue 10, October 2015, Jin Fang, Zaiyu Wang, Jianqi Zhang, Yajie Zhang, Dan Deng, Zhen Wang, Kun Lu, Wei Ma and Zhixiang Wei

  Version of Record online : 2 SEP 2015, DOI: 10.1002/advs.201500250