Search Results

There are 11851 results for: content related to: Nonisothermal melt and cold crystallization kinetics of poly(aryl ether ether ketone ketone)

 1. Nonisothermal crystallization kinetics of poly (phenylene sulphide) in composites with a liquid crystalline polymer

  Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics

  Volume 48, Issue 10, 15 May 2010, Pages: 1070–1100, Arun K. Kalkar, Vineeta D. Deshpande and Milind J. Kulkarni

  Article first published online : 7 APR 2010, DOI: 10.1002/polb.21997

 2. Nonisothermal melt and cold crystallization kinetics of poly(aryl ether ketone ether ketone ketone)

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 77, Issue 13, 23 September 2000, Pages: 2865–2871, Zhaobin Qiu, Zhishen Mo, Yingning Yu, Hongfang Zhang, Shouri Sheng and Caisheng Song

  Article first published online : 19 JUL 2000, DOI: 10.1002/1097-4628(20000923)77:13<2865::AID-APP7>3.0.CO;2-2

 3. Two courses in the nonisothermal primary crystallization of poly(butylene terephthalate)

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 128, Issue 1, 5 April 2013, Pages: 400–406, Xi Wang, Xingyuan Zhang and Long Zhang

  Article first published online : 3 JUL 2012, DOI: 10.1002/app.38160

 4. Nonisothermal melt crystallization kinetics of poly(ethylene terephthalate)/Barite nanocomposites

  Polymer Composites

  Volume 31, Issue 9, September 2010, Pages: 1504–1514, Chunhua Ge, Liyi Shi, Hui Yang and Shengfu Tang

  Article first published online : 14 DEC 2009, DOI: 10.1002/pc.20937

 5. Morphology, structure, and kinetic analysis of nonisothermal cold- and melt-crystallization of syndiotactic polystyrene

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 103, Issue 2, 15 January 2007, Pages: 1311–1324, Jiali Cai and Ying Han

  Article first published online : 29 OCT 2006, DOI: 10.1002/app.25306

 6. Nonisothermal melt crystallization kinetics of poly(ethylene terephthalate)/clay nanocomposites

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 91, Issue 1, 5 January 2004, Pages: 308–314, Yaming Wang, Changyu Shen, Haimei Li, Qian Li and Jingbo Chen

  Article first published online : 11 NOV 2003, DOI: 10.1002/app.13297

 7. Nonisothermal crystallization behavior of a novel poly(aryl ether ketone): PEDEKmK

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 67, Issue 5, 31 January 1998, Pages: 815–821, Tianxi Liu, Zhishen Mo and Hongfang Zhang

  Article first published online : 7 DEC 1998, DOI: 10.1002/(SICI)1097-4628(19980131)67:5<815::AID-APP6>3.0.CO;2-W

 8. Nonisothermal crystallization behavior of a luminescent conjugated polymer, poly(9,9-dihexylfluorene-alt-2,5-didodecyloxybenzene)

  Polymer International

  Volume 56, Issue 2, February 2007, Pages: 245–251, Gui-Zhong Yang, Xiaolei Chen, Yan Xu, Chun-Zhong Li, Peiyi Wu and Tianxi Liu

  Article first published online : 17 NOV 2006, DOI: 10.1002/pi.2147

 9. Nonisothermal cold-crystallization kinetics of poly(trimethylene terephthalate)

  Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics

  Volume 42, Issue 22, 15 November 2004, Pages: 4151–4163, Pitt Supaphol and Nattapol Apiwanthanakorn

  Article first published online : 8 OCT 2004, DOI: 10.1002/polb.20276

 10. Nonisothermal crystallization and melting behavior of a luminescent conjugated polymer, poly(9,9-dihexylfluorene-alt-co-2,5-didecyloxy-1,4-phenylene)

  Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics

  Volume 45, Issue 8, 15 April 2007, Pages: 976–987, Gui-Zhong Yang, Xiaolei Chen, Weizhi Wang, Min Wang, Tianxi Liu and Chun-Zhong Li

  Article first published online : 8 MAR 2007, DOI: 10.1002/polb.21110

 11. Crystallization behavior of poly(ε-caprolactone)/layered double hydroxide nanocomposites

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 116, Issue 5, 5 June 2010, Pages: 2658–2667, Zhe Yang, Hongdan Peng, Weizhi Wang and Tianxi Liu

  Article first published online : 27 JAN 2010, DOI: 10.1002/app.31787

 12. Isothermal and nonisothermal transition kinetics of trans-1,4-polybutadiene

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 89, Issue 3, 18 July 2003, Pages: 612–619, Jiali Cai, Shuqin Bo, Gao Li, Enle Zhou and Rongshi Cheng

  Article first published online : 1 MAY 2003, DOI: 10.1002/app.11872

 13. Nonisothermal crystallization kinetics of biodegradable poly(butylene succinate-co-propylene succinate)s

  Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics

  Volume 48, Issue 12, 15 June 2010, Pages: 1299–1308, Shih-Fu Lu, Ming Chen, You-Cheng Shih and Chi He Chen

  Article first published online : 13 MAY 2010, DOI: 10.1002/polb.22027

 14. Crystallization behavior of polyamide 11/multiwalled carbon nanotube composites

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 122, Issue 1, 5 October 2011, Pages: 551–560, Zhe Yang, Shu Huang and Tianxi Liu

  Article first published online : 27 APR 2011, DOI: 10.1002/app.34118

 15. Nonisothermal crystallization and melting behavior of poly(ε-caprolactone)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(ε-caprolactone) by DSC analysis

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 114, Issue 2, 15 October 2009, Pages: 1133–1140, Zhiyong Wei, Fengyun Yu, Guangyi Chen, Chao Qu, Pei Wang, Wanxi Zhang, Jicai Liang, Min Qi and Lian Liu

  Article first published online : 16 JUN 2009, DOI: 10.1002/app.30706

 16. Kinetics of isothermal and nonisothermal crystallization of nylon 1313

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 104, Issue 3, 5 May 2007, Pages: 1415–1422, Yudong Wang, Minying Liu, Zhimin Wang, Xiaoguang Li, Qingxiang Zhao and Peng-Fei Fu

  Article first published online : 26 FEB 2007, DOI: 10.1002/app.24594

 17. Nonisothermal crystallization kinetics and morphology of self-seeded syndiotactic 1,2-polybutadiene

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 100, Issue 2, 15 April 2006, Pages: 1479–1491, Jiali Cai, Tao Li, Ying Han, Yuanqi Zhuang and Xuequan Zhang

  Article first published online : 30 JAN 2006, DOI: 10.1002/app.23147

 18. Isothermal and nonisothermal crystallization kinetics of partially melting nylon 10 12

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 88, Issue 5, 2 May 2003, Pages: 1311–1319, Yongjin Li, Guosheng Zhang, Xinyuan Zhu and Deyue Yan

  Article first published online : 19 FEB 2003, DOI: 10.1002/app.11811

 19. Effect of nucleating agent on the nonisothermal crystallization kinetics of glass fiber- and mineral-filled polyamide-6 composites

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 125, Issue S1, 25 July 2012, Pages: E268–E281, Selen Şanlı, Ali Durmus and Nevra Ercan

  Article first published online : 14 JAN 2012, DOI: 10.1002/app.36231

 20. Influence of nanofiller dimensionality on the crystallization behavior of HDPE/carbon nanocomposites

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 128, Issue 6, 15 June 2013, Pages: 3609–3618, Xiaomei Shi, Jingdai Wang, Binbo Jiang and Yongrong Yang

  Article first published online : 30 SEP 2012, DOI: 10.1002/app.38581