Search Results

There are 20569 results for: content related to: Molecular engineering of conjugated polymers for solar cells and field-effect transistors: Side-chain versus main-chain electron acceptors

 1. Recent Advances in Polymer Solar Cells: Realization of High Device Performance by Incorporating Water/Alcohol-Soluble Conjugated Polymers as Electrode Buffer Layer

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 7, February 19, 2014, Pages: 1006–1024, Zhicai He, Hongbin Wu and Yong Cao

  Version of Record online : 16 DEC 2013, DOI: 10.1002/adma.201303391

 2. Performance Enhancement of Polymer Solar Cells by Using Two Polymer Donors with Complementary Absorption Spectra

  Macromolecular Rapid Communications

  Volume 36, Issue 14, July 2015, Pages: 1348–1353, Heng Lu, Xuejuan Zhang, Cuihong Li, Hedi Wei, Qian Liu, Weiwei Li and Zhishan Bo

  Version of Record online : 8 MAY 2015, DOI: 10.1002/marc.201500127

 3. Tailorable PC71BM Isomers: Using the Most Prevalent Electron Acceptor to Obtain High-Performance Polymer Solar Cells

  Chemistry - A European Journal

  Xin-Xing Zhan, Xin Zhang, Si-Min Dai, Shu-Hui Li, Xu-Zhai Lu, Dr. Lin-Long Deng, Prof. Su-Yuan Xie, Prof. Rong-Bin Huang and Prof. Lan-Sun Zheng

  Version of Record online : 16 NOV 2016, DOI: 10.1002/chem.201604263

 4. Broad Bandgap D–A Copolymer Based on Bithiazole Acceptor Unit for Application in High-Performance Polymer Solar Cells with Lower Fullerene Content

  Macromolecular Rapid Communications

  Volume 37, Issue 13, July 2016, Pages: 1066–1073, Kun Wang, Xia Guo, Bing Guo, Wanbin Li, Maojie Zhang and Yongfang Li

  Version of Record online : 13 MAY 2016, DOI: 10.1002/marc.201600115

 5. Anthracene-Containing Wide-Band-Gap Conjugated Polymers for High-Open-Circuit-Voltage Polymer Solar Cells

  Macromolecular Rapid Communications

  Volume 34, Issue 14, July 25, 2013, Pages: 1163–1168, Xue Gong, Cuihong Li, Zhen Lu, Guangwu Li, Qiang Mei, Tao Fang and Zhishan Bo

  Version of Record online : 6 JUN 2013, DOI: 10.1002/marc.201300299

 6. Efficient Low-Bandgap Polymer Solar Cells with High Open-Circuit Voltage and Good Stability

  Advanced Energy Materials

  Volume 5, Issue 20, October 21, 2015, Tingxuan Ma, Kui Jiang, Shangshang Chen, Huawei Hu, Haoran Lin, Zhengke Li, Jingbo Zhao, Yuhang Liu, Yi-Ming Chang, Chung-Chin Hsiao and He Yan

  Version of Record online : 28 SEP 2015, DOI: 10.1002/aenm.201501282

 7. A Polythiophene Derivative with Superior Properties for Practical Application in Polymer Solar Cells

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 33, September 3, 2014, Pages: 5880–5885, Maojie Zhang, Xia Guo, Wei Ma, Harald Ade and Jianhui Hou

  Version of Record online : 14 JUL 2014, DOI: 10.1002/adma.201401494

 8. The Novel Additive 1-Naphthalenethiol Opens a New Processing Route to Efficiency-Enhanced Polymer Solar Cells

  Advanced Functional Materials

  Volume 26, Issue 18, May 10, 2016, Pages: 3094–3104, Hong-Jyun Jhuo, Sih-Hao Liao, Yi-Lun Li, Po-Nan Yeh, Show-An Chen, Wei-Ru Wu, Chun-Jen Su, Jey-Jau Lee, Norifumi L. Yamada and U-Ser Jeng

  Version of Record online : 4 MAR 2016, DOI: 10.1002/adfm.201505249

 9. Enhanced Performance in Inverted Polymer Solar Cells with D–π–A-Type Molecular Dye Incorporated on ZnO Buffer Layer

  ChemSusChem

  Volume 6, Issue 8, August 2013, Pages: 1445–1454, Chang Eun Song, Ka Yeon Ryu, Dr. Seong-Jin Hong, Dr. Chinna Bathula, Prof. Sang Kyu Lee, Prof. Won Suk Shin, Prof. Jong-Cheol Lee, Prof. Si Kyung Choi, Prof. Joo Hyun Kim and Prof. Sang-Jin Moon

  Version of Record online : 12 JUN 2013, DOI: 10.1002/cssc.201300240

 10. Recently Advanced Polymer Materials Containing Dithieno[3,2-b:2′,3′-d]phosphole Oxide for Efficient Charge Transfer in High-Performance Solar Cells

  Advanced Functional Materials

  Volume 25, Issue 26, July 8, 2015, Pages: 3991–3997, Kwang Hun Park, Yu Jin Kim, Gi Back Lee, Tae Kyu An, Chan Eon Park, Soon-Ki Kwon and Yun-Hi Kim

  Version of Record online : 26 MAY 2015, DOI: 10.1002/adfm.201500934

 11. Low Band Gap Polymer Solar Cells With Minimal Voltage Losses

  Advanced Energy Materials

  Volume 6, Issue 18, September 21, 2016, Chuanfei Wang, Xiaofeng Xu, Wei Zhang, Jonas Bergqvist, Yuxin Xia, Xiangyi Meng, Kim Bini, Wei Ma, Arkady Yartsev, Koen Vandewal, Mats R. Andersson, Olle Inganäs, Mats Fahlman and Ergang Wang

  Version of Record online : 30 JUN 2016, DOI: 10.1002/aenm.201600148

 12. Incorporating Graphitic Carbon Nitride (g-C3N4) Quantum Dots into Bulk-Heterojunction Polymer Solar Cells Leads to Efficiency Enhancement

  Advanced Functional Materials

  Volume 26, Issue 11, March 15, 2016, Pages: 1719–1728, Xiang Chen, Qing Liu, Qiliang Wu, Pingwu Du, Jun Zhu, Songyuan Dai and Shangfeng Yang

  Version of Record online : 8 FEB 2016, DOI: 10.1002/adfm.201505321

 13. Side-Chain Engineering for Fine-Tuning of Energy Levels and Nanoscale Morphology in Polymer Solar Cells

  Advanced Energy Materials

  Volume 4, Issue 10, July 15, 2014, Jaewon Lee, Min Kim, Boseok Kang, Sae Byeok Jo, Heung Gyu Kim, Jisoo Shin and Kilwon Cho

  Version of Record online : 25 MAR 2014, DOI: 10.1002/aenm.201400087

 14. Improved Performance in Polymer Solar Cells Using Mixed PC61BM/PC71BM Acceptors

  Advanced Energy Materials

  Volume 5, Issue 5, March 4, 2015, Seo-Jin Ko, Wonho Lee, Hyosung Choi, Bright Walker, Seungjib Yum, Seongbeom Kim, Tae Joo Shin, Han Young Woo and Jin Young Kim

  Version of Record online : 11 NOV 2014, DOI: 10.1002/aenm.201401687

 15. Porphyrin–diindenothieno[2,3-b]thiophene alternating copolymer—a blue-light harvester in ternary-blend polymer solar cells

  Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry

  Volume 50, Issue 24, 15 December 2012, Pages: 5032–5040, Yu-Chun Wu, Yi-Hsiang Chao, Chien-Lung Wang, Chun-Ta Wu, Chain-Shu Hsu, Yu-Ling Zeng and Ching-Yao Lin

  Version of Record online : 14 SEP 2012, DOI: 10.1002/pola.26340

 16. Ternary-Blend Polymer Solar Cells Combining Fullerene and Nonfullerene Acceptors to Synergistically Boost the Photovoltaic Performance

  Advanced Materials

  Volume 28, Issue 43, November 16, 2016, Pages: 9559–9566, Heng Lu, Jicheng Zhang, Jianya Chen, Qian Liu, Xue Gong, Shiyu Feng, Xinjun Xu, Wei Ma and Zhishan Bo

  Version of Record online : 13 SEP 2016, DOI: 10.1002/adma.201603588

 17. Optimization of Polymer Solar Cells Based on the Conjugated Copolymer of Poly(phenylenevinylene-alt-4,7-diphenyl-2,1,3-benzothiadiazole) (PP-DBT)

  Macromolecular Chemistry and Physics

  Volume 214, Issue 16, August 26, 2013, Pages: 1836–1844, Leijing Liu, Jianing Pei, Shanpeng Wen, Jiyang Li, Bin Yao and Wenjing Tian

  Version of Record online : 12 JUL 2013, DOI: 10.1002/macp.201300291

 18. Planar Conjugated Polymers Containing 9,10-Disubstituted Phenanthrene Units for Efficient Polymer Solar Cells

  Macromolecular Rapid Communications

  Volume 35, Issue 12, June 2014, Pages: 1142–1147, Guangwu Li, Chong Kang, Cuihong Li, Zhen Lu, Jicheng Zhang, Xue Gong, Guangyao Zhao, Huanli Dong, Wenping Hu and Zhishan Bo

  Version of Record online : 4 APR 2014, DOI: 10.1002/marc.201400044

 19. Effect of Molecular Orientation of Donor Polymers on Charge Generation and Photovoltaic Properties in Bulk Heterojunction All-Polymer Solar Cells

  Advanced Energy Materials

  Jea Woong Jo, Jae Woong Jung, Hyungju Ahn, Min Jae Ko, Alex K.-Y. Jen and Hae Jung Son

  Version of Record online : 15 SEP 2016, DOI: 10.1002/aenm.201601365

 20. Development of naphthalene and quinoxaline-based donor–acceptor conjugated copolymers for delivering high open-circuit voltage in photovoltaic devices

  Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry

  Volume 51, Issue 8, 15 April 2013, Pages: 1843–1851, Myung-Jin Baek, Hanok Park, Pranabesh Dutta, Woo-Hyung Lee, In-Nam Kang and Soo-Hyoung Lee

  Version of Record online : 7 FEB 2013, DOI: 10.1002/pola.26567