Search Results

There are 14079 results for: content related to: Solution-Based Synthesis and Design of Late Transition Metal Chalcogenide Materials for Oxygen Reduction Reaction (ORR)

 1. Structure, Synthesis, and Applications of TiO2 Nanobelts

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 16, April 24, 2015, Pages: 2557–2582, Zhenhuan Zhao, Jian Tian, Yuanhua Sang, Andreu Cabot and Hong Liu

  Version of Record online : 19 MAR 2015, DOI: 10.1002/adma.201405589

 2. Inorganic Nanobelt Materials

  Standard Article

  Encyclopedia of Inorganic and Bioinorganic Chemistry

  Shu-Hong Yu and Wei-Tang Yao

  Published Online : 15 DEC 2011, DOI: 10.1002/9781119951438.eibc0330

 3. Cation Exchange Synthesis and Unusual Resistive Switching Behaviors of Ag2Se Nanobelts

  Small

  Volume 11, Issue 47, December 16, 2015, Pages: 6285–6294, Zheng Guo, Min-Qiang Li, Jin-Huai Liu and Xing-Jiu Huang

  Version of Record online : 28 OCT 2015, DOI: 10.1002/smll.201501689

 4. Inorganic Nanobelt Materials

  Standard Article

  Encyclopedia of Inorganic Chemistry

  Shu-Hong Yu and Wei-Tang Yao

  Published Online : 15 MAR 2009, DOI: 10.1002/0470862106.ia376

 5. You have free access to this content
  Fabrication of Magnetic–Fluorescent Bifunctional Flexible Coaxial Nanobelts by Electrospinning Using a Modified Coaxial Spinneret

  ChemPlusChem

  Volume 79, Issue 2, February 2014, Pages: 290–297, Qianli Ma, Jinxian Wang, Xiangting Dong, Wensheng Yu and Guixia Liu

  Version of Record online : 5 NOV 2013, DOI: 10.1002/cplu.201300262

 6. One-Dimensional Metal-Oxide Nanostructures: Recent Developments in Synthesis, Characterization, and Applications

  Advanced Functional Materials

  Volume 22, Issue 16, August 21, 2012, Pages: 3326–3370, Rupesh S. Devan, Ranjit A. Patil, Jin-Han Lin and Yuan-Ron Ma

  Version of Record online : 13 JUN 2012, DOI: 10.1002/adfm.201201008

 7. Quasi-Aligned Ag–Nb2O5 Nanobelt Arrays with Enhanced Photocatalytic and Antibacterial Activities

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 94, Issue 8, August 2011, Pages: 2330–2338, Biao Gao, Jijiang Fu, Kaifu Huo, Wenrui Zhang, Yonghong Xie and Paul K Chu

  Version of Record online : 14 MAR 2011, DOI: 10.1111/j.1551-2916.2010.04370.x

 8. PdO/TiO2 and Pd/TiO2 Heterostructured Nanobelts with Enhanced Photocatalytic Activity

  Chemistry – An Asian Journal

  Volume 9, Issue 6, June 2014, Pages: 1648–1654, Dr. Weijia Zhou, Yu Guan, Dongzhou Wang, Prof. Xinhai Zhang, Prof. Duo Liu, Prof. Huaidong Jiang, Prof. Jiyang Wang, Prof. Xiaogang Liu, Prof. Hong Liu and Prof. Shaowei Chen

  Version of Record online : 22 APR 2014, DOI: 10.1002/asia.201301638

 9. Controllable Synthesis of Nickel Hydroxide and Porous Nickel Oxide Nanostructures with Different Morphologies

  Chemistry - A European Journal

  Volume 14, Issue 16, May 29, 2008, Pages: 5064–5072, Lihong Dong, Ying Chu and Wendong Sun

  Version of Record online : 9 APR 2008, DOI: 10.1002/chem.200701627

 10. Enhanced Photocatalytic Performances of CeO2/TiO2 Nanobelt Heterostructures

  Small

  Volume 9, Issue 22, November 25, 2013, Pages: 3864–3872, Jian Tian, Yuanhua Sang, Zhenhuan Zhao, Weijia Zhou, Dongzhou Wang, Xueliang Kang, Hong Liu, Jiyang Wang, Shaowei Chen, Huaqiang Cai and Hui Huang

  Version of Record online : 17 MAY 2013, DOI: 10.1002/smll.201202346

 11. Single Flexible Janus Nanobelts to Realize Tunable and Enhanced Simultaneous Photoluminescent, Electrical, and Magnetic Trifunctionality

  ChemPlusChem

  Volume 80, Issue 3, March 2015, Pages: 568–575, Duanduan Yin, Qianli Ma, Prof. Xiangting Dong, Nan Lv, Jinxian Wang, Wensheng Yu and Guixia Liu

  Version of Record online : 3 DEC 2014, DOI: 10.1002/cplu.201402334

 12. Enhanced Photocatalytic Property of Reduced Graphene Oxide/TiO2 Nanobelt Surface Heterostructures Constructed by an In Situ Photochemical Reduction Method

  Small

  Volume 10, Issue 18, September 24, 2014, Pages: 3775–3782, Yuanhua Sang, Zhenhuan Zhao, Jian Tian, Pin Hao, Huaidong Jiang, Hong Liu and Jerome P. Claverie

  Version of Record online : 30 MAY 2014, DOI: 10.1002/smll.201303489

 13. Vanadium pentoxide nanobelts: One pot synthesis and its lithium storage behavior

  Crystal Research and Technology

  Volume 47, Issue 8, August 2012, Pages: 868–875, Ganganagappa Nagaraju, Pallellappa Chithaiahb, Siddaramanna Ashokac and Narayanappa Mahadevaiah

  Version of Record online : 9 JUL 2012, DOI: 10.1002/crat.201200122

 14. Reactivity of Gold Nanobelts with Unique {110} Facets

  ChemPhysChem

  Volume 11, Issue 13, September 10, 2010, Pages: 2838–2843, Dr. Ying Chen, Dr. Srdjan Milenkovic and Prof. Dr. Achim Walter Hassel

  Version of Record online : 23 AUG 2010, DOI: 10.1002/cphc.201000322

 15. Recent Developments in One-Dimensional Inorganic Nanostructures for Photodetectors

  Advanced Functional Materials

  Volume 20, Issue 24, December 21, 2010, Pages: 4233–4248, Tianyou Zhai, Liang Li, Xi Wang, Xiaosheng Fang, Yoshio Bando and Dmitri Golberg

  Version of Record online : 22 NOV 2010, DOI: 10.1002/adfm.201001259

 16. One-Dimensional V2O5@Polyaniline Core/Shell Nanobelts Synthesized by an In situ Polymerization Method

  Macromolecular Rapid Communications

  Volume 30, Issue 21, November 2, 2009, Pages: 1841–1845, Guicun Li, Chuanqin Zhang, Hongrui Peng and Kezheng Chen

  Version of Record online : 13 AUG 2009, DOI: 10.1002/marc.200900322

 17. High Detectivity Solar-Blind High-Temperature Deep-Ultraviolet Photodetector Based on Multi-Layered (l00) Facet-Oriented β-Ga2O3 Nanobelts

  Small

  Volume 10, Issue 9, May 14, 2014, Pages: 1848–1856, Rujia Zou, Zhenyu Zhang, Qian Liu, Junqing Hu, Liwen Sang, Meiyong Liao and Wenjun Zhang

  Version of Record online : 12 FEB 2014, DOI: 10.1002/smll.201302705

 18. Electrospinning preparation and photoluminescence properties of Y3Al5O12:Tb3+ nanostructures

  Luminescence

  Volume 30, Issue 6, September 2015, Pages: 751–759, Fei Bi, Xiangting Dong, Jinxian Wang and Guixia Liu

  Version of Record online : 26 NOV 2014, DOI: 10.1002/bio.2816

 19. Synthesis of Few-Layer MoS2 Nanosheet-Coated TiO2 Nanobelt Heterostructures for Enhanced Photocatalytic Activities

  Small

  Volume 9, Issue 1, January 14, 2013, Pages: 140–147, Weijia Zhou, Zongyou Yin, Yaping Du, Xiao Huang, Zhiyuan Zeng, Zhanxi Fan, Hong Liu, Jiyang Wang and Hua Zhang

  Version of Record online : 4 OCT 2012, DOI: 10.1002/smll.201201161

 20. Large-Scale Synthesis of Single-Crystalline RE2O3 (RE=Y, Dy, Ho, Er) Nanobelts by a Solid–Liquid-Phase Chemical Route

  Chemistry - A European Journal

  Volume 14, Issue 5, February 8, 2008, Pages: 1615–1620, Min Han, Nai-En Shi, Wen-Li Zhang, Bao-Jun Li, Jian-Hua Sun, Kun-Ji Chen, Jian-Ming Zhu, Xin Wang and Zheng Xu

  Version of Record online : 20 NOV 2007, DOI: 10.1002/chem.200700808