Search Results

There are 37313 results for: content related to: Field Emission Characteristics of Contact Printed Graphene Fins

 1. Field Emission from an Individual Freestanding Graphene Edge

  Small

  Volume 8, Issue 24, December 21, 2012, Pages: 3739–3745, Jeff T. H. Tsai, Timothy Y. E. Chu, Jia-Yuan Shiu and Chu-Shou Yang

  Version of Record online : 21 AUG 2012, DOI: 10.1002/smll.201200880

 2. Low Voltage Transmission Electron Microscopy of Graphene

  Small

  Volume 11, Issue 5, February 4, 2015, Pages: 515–542, Alicja Bachmatiuk, Jiong Zhao, Sandeep Madhukar Gorantla, Ignacio Guillermo Gonzalez Martinez, Jerzy Wiedermann, Changgu Lee, Juergen Eckert and Mark Hermann Rummeli

  Version of Record online : 18 NOV 2014, DOI: 10.1002/smll.201401804

  Corrected by:

  Corrigendum: Low Voltage Transmission Electron Microscopy of Graphene

  Vol. 12, Issue 10, 1251, Version of Record online: 29 JAN 2016

 3. Graphene-Containing Nanomaterials for Lithium-Ion Batteries

  Advanced Energy Materials

  Volume 5, Issue 21, November 4, 2015, Songping Wu, Rui Xu, Mingjia Lu, Rongyun Ge, James Iocozzia, Cuiping Han, Beibei Jiang and Zhiqun Lin

  Version of Record online : 14 JUL 2015, DOI: 10.1002/aenm.201500400

 4. Developing Polymer Composite Materials: Carbon Nanotubes or Graphene?

  Advanced Materials

  Volume 25, Issue 37, October 4, 2013, Pages: 5153–5176, Xuemei Sun, Hao Sun, Houpu Li and Huisheng Peng

  Version of Record online : 1 JUL 2013, DOI: 10.1002/adma.201301926

 5. 25th Anniversary Article: Carbon Nanotube- and Graphene-Based Transparent Conductive Films for Optoelectronic Devices

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 13, April 2, 2014, Pages: 1958–1991, Jinhong Du, Songfeng Pei, Laipeng Ma and Hui-Ming Cheng

  Version of Record online : 4 MAR 2014, DOI: 10.1002/adma.201304135

 6. Graphene-Based Electrodes

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 45, November 27, 2012, Pages: 5979–6004, Xiao Huang, Zhiyuan Zeng, Zhanxi Fan, Juqing Liu and Hua Zhang

  Version of Record online : 24 AUG 2012, DOI: 10.1002/adma.201201587

 7. Graphene-Based Materials: Synthesis, Characterization, Properties, and Applications

  Small

  Volume 7, Issue 14, July 18, 2011, Pages: 1876–1902, Xiao Huang, Zongyou Yin, Shixin Wu, Xiaoying Qi, Qiyuan He, Qichun Zhang, Qingyu Yan, Freddy Boey and Hua Zhang

  Version of Record online : 1 JUN 2011, DOI: 10.1002/smll.201002009

 8. Microscopy of Graphene Growth, Processing, and Properties

  Advanced Functional Materials

  Volume 23, Issue 20, May 28, 2013, Pages: 2617–2634, Peter Sutter and Eli Sutter

  Version of Record online : 11 APR 2013, DOI: 10.1002/adfm.201203426

 9. Graphene: An Emerging Electronic Material

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 43, November 14, 2012, Pages: 5782–5825, Nathan O. Weiss, Hailong Zhou, Lei Liao, Yuan Liu, Shan Jiang, Yu Huang and Xiangfeng Duan

  Version of Record online : 29 AUG 2012, DOI: 10.1002/adma.201201482

 10. Cl-Doped ZnO Nanowire Arrays on 3D Graphene Foam with Highly Efficient Field Emission and Photocatalytic Properties

  Small

  Volume 11, Issue 36, September 23, 2015, Pages: 4785–4792, Dali Shao, Jian Gao, Guoqing Xin, Yiping Wang, Lu Li, Jian Shi, Jie Lian, Nikhil Koratkar and Shayla Sawyer

  Version of Record online : 16 JUL 2015, DOI: 10.1002/smll.201501411

 11. Graphene: Piecing it Together

  Advanced Materials

  Volume 23, Issue 39, October 18, 2011, Pages: 4471–4490, Mark H. Rümmeli, Claudia G. Rocha, Frank Ortmann, Imad Ibrahim, Haldun Sevincli, Felix Börrnert, Jens Kunstmann, Alicja Bachmatiuk, Markus Pötschke, Masashi Shiraishi, M. Meyyappan, Bernd Büchner, Stephan Roche and Gianaurelio Cuniberti

  Version of Record online : 16 AUG 2011, DOI: 10.1002/adma.201101855

 12. Chemical Approaches toward Graphene-Based Nanomaterials and their Applications in Energy-Related Areas

  Small

  Volume 8, Issue 5, March 12, 2012, Pages: 630–646, Bin Luo, Shaomin Liu and Linjie Zhi

  Version of Record online : 25 NOV 2011, DOI: 10.1002/smll.201101396

 13. Controlled Synthesis of Large-Scale, Uniform, Vertically Standing Graphene for High-Performance Field Emitters

  Advanced Materials

  Volume 25, Issue 2, January 11, 2013, Pages: 250–255, Lili Jiang, Tianzhong Yang, Fei Liu, Jing Dong, Zhaohui Yao, Chengmin Shen, Shaozhi Deng, Ningsheng Xu, Yunqi Liu and Hong-Jun Gao

  Version of Record online : 8 NOV 2012, DOI: 10.1002/adma.201203902

 14. Graphene Nucleation Preferentially at Oxygen-Rich Cu Sites Rather Than on Pure Cu Surface

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 41, November 4, 2015, Pages: 6404–6410, Tao Liang, Guangyu He, Guowei Huang, Yuhan Kong, Weifei Fu, Hongzheng Chen, Qi Wang, Hideo Iwai, Daisuke Fujita, Yingchun Liu and Mingsheng Xu

  Version of Record online : 23 SEP 2015, DOI: 10.1002/adma.201501473

 15. Functional Composite Materials Based on Chemically Converted Graphene

  Advanced Materials

  Volume 23, Issue 9, March 4, 2011, Pages: 1089–1115, Hua Bai, Chun Li and Gaoquan Shi

  Version of Record online : 7 JAN 2011, DOI: 10.1002/adma.201003753

 16. Graphene for Stretchable Electronics

  Stretchable Electronics

  Chao Yan, Seoung-Ki Lee, Houk Jang, Jong-Hyun Ahn, Pages: 41–80, 2012

  Published Online : 28 DEC 2012, DOI: 10.1002/9783527646982.ch3

 17. Photosensitive Graphene Transistors

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 31, August 20, 2014, Pages: 5239–5273, Jinhua Li, Liyong Niu, Zijian Zheng and Feng Yan

  Version of Record online : 8 APR 2014, DOI: 10.1002/adma.201400349

 18. Graphene Single Crystals: Size and Morphology Engineering

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 18, May 13, 2015, Pages: 2821–2837, Dechao Geng, Huaping Wang and Gui Yu

  Version of Record online : 21 MAR 2015, DOI: 10.1002/adma.201405887

 19. Chemistry with Graphene and Graphene Oxide—Challenges for Synthetic Chemists

  Angewandte Chemie International Edition

  Volume 53, Issue 30, July 21, 2014, Pages: 7720–7738, Dr. Siegfried Eigler and Prof. Dr. Andreas Hirsch

  Version of Record online : 24 JUN 2014, DOI: 10.1002/anie.201402780

 20. Controllable Synthesis of Graphene and Its Applications

  Advanced Materials

  Volume 22, Issue 30, August 10, 2010, Pages: 3225–3241, Dacheng Wei and Yunqi Liu

  Version of Record online : 23 JUN 2010, DOI: 10.1002/adma.200904144