Search Results

There are 7716 results for: content related to: Enhanced Field Emission of WS 2 Nanotubes

 1. Enhanced Electrocatalysis for Hydrogen Evolution Reactions from WS2 Nanoribbons

  Advanced Energy Materials

  Volume 4, Issue 10, July 15, 2014, Jian Lin, Zhiwei Peng, Gunuk Wang, Dante Zakhidov, Eduardo Larios, Miguel Jose Yacaman and James M. Tour

  Version of Record online : 24 MAR 2014, DOI: 10.1002/aenm.201301875

 2. Clean WS2 and MoS2 Nanoribbons Generated by Laser-Induced Unzipping of the Nanotubes

  Small

  Volume 11, Issue 32, August 26, 2015, Pages: 3916–3920, Kuraganti Vasu, Sharma S. R. K. C. Yamijala, Alla Zak, Kothandam Gopalakrishnan, Swapan K. Pati and C. N. R. Rao

  Version of Record online : 21 MAY 2015, DOI: 10.1002/smll.201500350

 3. Recent Advances in Synthesis and Biomedical Applications of Two-Dimensional Transition Metal Dichalcogenide Nanosheets

  Small

  Volume 13, Issue 5, February 3, 2017, Xiao Li, Jingyang Shan, Weizhen Zhang, Shao Su, Lihui Yuwen and Lianhui Wang

  Version of Record online : 16 DEC 2016, DOI: 10.1002/smll.201602660

 4. Rhenium-188 Labeled Tungsten Disulfide Nanoflakes for Self-Sensitized, Near-Infrared Enhanced Radioisotope Therapy

  Small

  Volume 12, Issue 29, August 3, 2016, Pages: 3967–3975, Yu Chao, Guanglin Wang, Chao Liang, Xuan Yi, Xiaoyan Zhong, Jingjing Liu, Min Gao, Kai Yang, Liang Cheng and Zhuang Liu

  Version of Record online : 27 JUN 2016, DOI: 10.1002/smll.201601375

 5. Facile and Green Production of Impurity-Free Aqueous Solutions of WS2 Nanosheets by Direct Exfoliation in Water

  Small

  Volume 12, Issue 48, December 28, 2016, Pages: 6703–6713, Long Pan, Yi-Tao Liu, Xu-Ming Xie and Xiong-Ying Ye

  Version of Record online : 6 OCT 2016, DOI: 10.1002/smll.201601804

 6. Facile Preparation of Multifunctional WS2/WOx Nanodots for Chelator-Free 89Zr-Labeling and In Vivo PET Imaging

  Small

  Volume 12, Issue 41, November 2, 2016, Pages: 5750–5758, Liang Cheng, Anyanee Kamkaew, Sida Shen, Hector F. Valdovinos, Haiyan Sun, Reinier Hernandez, Shreya Goel, Teng Liu, Cyrus R. Thompson, Todd E. Barnhart, Zhuang Liu and Weibo Cai

  Version of Record online : 4 SEP 2016, DOI: 10.1002/smll.201601696

 7. Tunable Polarity Behavior and Self-Driven Photoswitching in p-WSe2/n-WS2 Heterojunctions

  Small

  Volume 11, Issue 40, October 28, 2015, Pages: 5430–5438, Nengjie Huo, Juehan Yang, Le Huang, Zhongming Wei, Shu-Shen Li, Su-Huai Wei and Jingbo Li

  Version of Record online : 21 AUG 2015, DOI: 10.1002/smll.201501206

 8. Emerging 0D Transition-Metal Dichalcogenides for Sensors, Biomedicine, and Clean Energy

  Small

  Bang Lin Li, Magdiel Inggrid Setyawati, Hao Lin Zou, Jiang Xue Dong, Hong Qun Luo, Nian Bing Li and David Tai Leong

  Version of Record online : 12 JUN 2017, DOI: 10.1002/smll.201700527

 9. Engineering the Electronic Structure of 2D WS2 Nanosheets Using Co Incorporation as CoxW(1-x)S2 for Conspicuously Enhanced Hydrogen Generation

  Small

  Volume 12, Issue 28, July 27, 2016, Pages: 3802–3809, Tofik Ahmed Shifa, Fengmei Wang, Kaili Liu, Kai Xu, Zhenxing Wang, Xueying Zhan, Chao Jiang and Jun He

  Version of Record online : 20 JUN 2016, DOI: 10.1002/smll.201601168

 10. Graphene-Assisted Antioxidation of Tungsten Disulfide Monolayers: Substrate and Electric-Field Effect

  Advanced Materials

  Volume 29, Issue 18, May 10, 2017, Kyungnam Kang, Kyle Godin, Young Duck Kim, Shichen Fu, Wujoon Cha, James Hone and Eui-Hyeok Yang

  Version of Record online : 24 FEB 2017, DOI: 10.1002/adma.201603898

 11. Graphene and Graphene-like Layered Transition Metal Dichalcogenides in Energy Conversion and Storage

  Small

  Volume 10, Issue 11, June 12, 2014, Pages: 2165–2181, Hua Wang, Hongbin Feng and Jinghong Li

  Version of Record online : 28 FEB 2014, DOI: 10.1002/smll.201303711

 12. Monolayer Tungsten Disulfide (WS2) via Chlorine-Driven Chemical Vapor Transport

  Small

  Brian J. Modtland, Efren Navarro-Moratalla, Xiang Ji, Marc Baldo and Jing Kong

  Version of Record online : 10 JUL 2017, DOI: 10.1002/smll.201701232

 13. Size-Dependent Nonlinear Optical Properties of Atomically Thin Transition Metal Dichalcogenide Nanosheets

  Small

  Volume 11, Issue 6, February 11, 2015, Pages: 694–701, Kai-Ge Zhou, Min Zhao, Meng-Jie Chang, Qiang Wang, Xin-Zhi Wu, Yinglin Song and Hao-Li Zhang

  Version of Record online : 18 SEP 2014, DOI: 10.1002/smll.201400541

 14. Efficient Catalysis of Hydrogen Evolution Reaction from WS2(1−x)P2x Nanoribbons

  Small

  Volume 13, Issue 16, April 25, 2017, Tofik Ahmed Shifa, Fengmei Wang, Kaili Liu, Zhongzhou Cheng, Kai Xu, Zhenxing Wang, Xueying Zhan, Chao Jiang and Jun He

  Version of Record online : 6 FEB 2017, DOI: 10.1002/smll.201603706

 15. Band Engineering for Novel Two-Dimensional Atomic Layers

  Small

  Volume 11, Issue 16, April 24, 2015, Pages: 1868–1884, Qingsheng Zeng, Hong Wang, Wei Fu, Yongji Gong, Wu Zhou, Pulickel M. Ajayan, Jun Lou and Zheng Liu

  Version of Record online : 15 DEC 2014, DOI: 10.1002/smll.201402380

 16. One- and Two-Dimensional Inorganic Crystals inside Inorganic Nanotubes

  European Journal of Inorganic Chemistry

  Volume 2010, Issue 27, September 2010, Pages: 4233–4243, Sung You Hong, Ronen Kreizman, Rita Rosentsveig, Alla Zak, Jeremy Sloan, Andrey N. Enyashin, Gotthard Seifert, Malcolm L. H. Green and Reshef Tenne

  Version of Record online : 21 JUL 2010, DOI: 10.1002/ejic.201000456

 17. Ice Templated Free-Standing Hierarchically WS2/CNT-rGO Aerogel for High-Performance Rechargeable Lithium and Sodium Ion Batteries

  Advanced Energy Materials

  Volume 6, Issue 21, November 9, 2016, Ye Wang, Dezhi Kong, Wenhui Shi, Bo Liu, Glenn Joey Sim, Qi Ge and Hui Ying Yang

  Version of Record online : 5 AUG 2016, DOI: 10.1002/aenm.201601057

 18. WS2 Nanowires as a High-Performance Anode for Sodium-Ion Batteries

  Chemistry - A European Journal

  Volume 21, Issue 33, August 10, 2015, Pages: 11878–11884, Dr. Yongchang Liu, Dr. Ning Zhang, Hongyan Kang, Minghui Shang, Prof. Lifang Jiao and Prof. Jun Chen

  Version of Record online : 30 JUN 2015, DOI: 10.1002/chem.201501759

 19. Facile Synthesis of WS2 Nanosheets–Carbon Composites Anodes for Sodium and Lithium Ion Batteries

  ChemNanoMat

  Volume 2, Issue 10, October 2016, Pages: 997–1002, Junming Li, Xiaodong Shi, Jing Fang, Jie Li and Prof. Zhian Zhang

  Version of Record online : 24 AUG 2016, DOI: 10.1002/cnma.201600188

 20. Progress of Large-Scale Synthesis and Electronic Device Application of Two-Dimensional Transition Metal Dichalcogenides

  Small

  Xiongfei Song, Zhongxun Guo, Qiaochu Zhang, Peng Zhou, Wenzhong Bao and David Wei Zhang

  Version of Record online : 19 JUL 2017, DOI: 10.1002/smll.201700098