Search Results

There are 14889 results for: content related to: DESIRABLE TRAINING AND ROLES OF JAPANESE ENDOSCOPISTS TOWARDS THE FURTHER PENETRATION OF ENDOSCOPIC SUBMUCOSAL DISSECTION IN ASIA

 1. You have free access to this content
  Abstracts

  Journal of Gastroenterology and Hepatology

  Volume 31, Issue S3, November 2016, Pages: 7–441,

  Version of Record online : 19 OCT 2016, DOI: 10.1111/jgh.13540

 2. You have free access to this content
  Poster

  Journal of Gastroenterology and Hepatology

  Volume 29, Issue S3, November 2014, Pages: 51–313,

  Version of Record online : 13 NOV 2014, DOI: 10.1111/jgh.12766_2

 3. You have free access to this content
  Poster - Endoscopy

  Journal of Gastroenterology and Hepatology

  Volume 30, Issue S4, December 2015, Pages: 160–322,

  Version of Record online : 24 NOV 2015, DOI: 10.1111/jgh.13187

 4. You have free access to this content
  CURRENT SITUATION OF ENDOSCOPIC SUBMUCOSAL DISSECTION FOR SUPERFICIAL NEOPLASMS IN THE UPPER DIGESTIVE TRACT IN EAST ASIAN COUNTRIES: A QUESTIONNAIRE SURVEY

  Digestive Endoscopy

  Volume 24, Issue s1, May 2012, Pages: 124–128, NORIYA UEDO, HWOON-YONG JUNG, MITSUHIRO FUJISHIRO, I-LIN LEE, PING-HONG ZHOU, PHILIP WAI YAN CHIU, DONGKYUNG CHANG and KENICHI GODA

  Version of Record online : 25 APR 2012, DOI: 10.1111/j.1443-1661.2012.01281.x

 5. You have free access to this content
  CURRENT STATUS OF TRAINING FOR ENDOSCOPIC SUBMUCOSAL DISSECTION FOR GASTRIC EPITHELIAL NEOPLASM AT CANCER INSTITUTE HOSPITAL, JAPANESE FOUNDATION FOR CANCER RESEARCH, A FAMOUS JAPANESE HOSPITAL

  Digestive Endoscopy

  Volume 24, Issue s1, May 2012, Pages: 148–153, YORIMASA YAMAMOTO, JUNKO FUJISAKI, AKIYOSHI ISHIYAMA, TOSHIAKI HIRASAWA and MASAHIRO IGARASHI

  Version of Record online : 25 APR 2012, DOI: 10.1111/j.1443-1661.2012.01278.x

 6. You have free access to this content
  HOW TO TEACH AND LEARN ENDOSCOPIC SUBMUCOSAL DISSECTION FOR UPPER GASTROINTESTINAL NEOPLASM IN JAPAN

  Digestive Endoscopy

  Volume 24, Issue s1, May 2012, Pages: 136–142, KENICHI GODA, MITSUHIRO FUJISHIRO, KINGO HIRASAWA, NAOMI KAKUSHIMA, YOSHINORI MORITA, ICHIRO ODA, MANABU TAKEUCHI, YORIMASA YAMAMOTO and NORIYA UEDO

  Version of Record online : 25 APR 2012, DOI: 10.1111/j.1443-1661.2012.01274.x

 7. You have free access to this content
  COLORECTAL ENDOSCOPIC SUBMUCOSAL DISSECTION IN JAPAN AND WESTERN COUNTRIES

  Digestive Endoscopy

  Volume 24, Issue s1, May 2012, Pages: 80–83, TOSHIO URAOKA, ADOLFO PARRA-BLANCO and NAOHISA YAHAGI

  Version of Record online : 25 APR 2012, DOI: 10.1111/j.1443-1661.2012.01279.x

 8. You have free access to this content
  Print Only

  Journal of Gastroenterology and Hepatology

  Volume 28, Issue S3, October 2013, Pages: 694–919,

  Version of Record online : 17 SEP 2013, DOI: 10.1111/jgh.12363_3

 9. The 8th Korea-Japan Joint Symposium on Gastrointestinal Endoscopy

  Digestive Endoscopy

  Volume 21, Issue 4, October 2009, Pages: A19–A68,

  Version of Record online : 14 SEP 2009, DOI: 10.1111/j.1443-1661.2009.00893.x

 10. You have free access to this content
  Poster Presentations

  Journal of Gastroenterology and Hepatology

  Volume 28, Issue S3, October 2013, Pages: 23–693,

  Version of Record online : 17 SEP 2013, DOI: 10.1111/jgh.12363_2

 11. The 7th Japan-Korea Joint Symposium on Gastrointestinal Endoscopy

  Digestive Endoscopy

  Volume 20, Issue 4, October 2008, Pages: A17–A61,

  Version of Record online : 5 SEP 2008, DOI: 10.1111/j.1443-1661.2008.00813.x

 12. You have free access to this content
  JGES guidelines for colorectal endoscopic submucosal dissection/endoscopic mucosal resection

  Digestive Endoscopy

  Volume 27, Issue 4, May 2015, Pages: 417–434, Shinji Tanaka, Hiroshi Kashida, Yutaka Saito, Naohisa Yahagi, Hiroo Yamano, Shoichi Saito, Takashi Hisabe, Takashi Yao, Masahiko Watanabe, Masahiro Yoshida, Shin-ei Kudo, Osamu Tsuruta, Ken-ichi Sugihara, Toshiaki Watanabe, Yusuke Saitoh, Masahiro Igarashi, Takashi Toyonaga, Yoichi Ajioka, Masao Ichinose, Toshiyuki Matsui, Akira Sugita, Kentaro Sugano, Kazuma Fujimoto and Hisao Tajiri

  Version of Record online : 5 MAR 2015, DOI: 10.1111/den.12456

 13. You have free access to this content
  SAFETY AND EFFICACY OF COLORECTAL ENDOSCOPIC SUBMUCOSAL DISSECTION BY THE TRAINEE ENDOSCOPISTS

  Digestive Endoscopy

  Volume 24, Issue s1, May 2012, Pages: 154–158, KEIKO NIIMI, MITSUHIRO FUJISHIRO, OSAMU GOTO, SHINYA KODASHIMA and KAZUHIKO KOIKE

  Version of Record online : 25 APR 2012, DOI: 10.1111/j.1443-1661.2012.01251.x

 14. You have free access to this content
  Published Only

  Journal of Digestive Diseases

  Volume 16, Issue S1, September 2015, Pages: 29–146,

  Version of Record online : 31 AUG 2015, DOI: 10.1111/1751-2980.12277

 15. Abstract

  Diseases of the Esophagus

  Volume 27, Issue S1, September 2014, Pages: 3A–168A,

  Version of Record online : 19 SEP 2014, DOI: 10.1111/dote.12287

 16. You have free access to this content
  Endoscopic resection (endoscopic mucosal resection/ endoscopic submucosal dissection) for early gastric cancer

  Digestive Endoscopy

  Volume 25, Issue S1, March 2013, Pages: 55–63, Takuji Gotoda and Hwoon-Yong Jung

  Version of Record online : 24 JAN 2013, DOI: 10.1111/den.12003

 17. Clinical outcomes of endoscopic submucosal dissection and endoscopic mucosal resection for laterally spreading tumors larger than 20 mm

  Journal of Gastroenterology and Hepatology

  Volume 27, Issue 4, April 2012, Pages: 734–740, Motomi Terasaki, Shinji Tanaka, Shiro Oka, Koichi Nakadoi, Sayaka Takata, Hiroyuki Kanao, Shigeto Yoshida and Kazuaki Chayama

  Version of Record online : 22 MAR 2012, DOI: 10.1111/j.1440-1746.2011.06977.x

 18. Safety and effectiveness of propofol-based monitored anesthesia care without intubation during endoscopic submucosal dissection for early gastric and esophageal cancers

  Digestive Endoscopy

  Volume 27, Issue 6, September 2015, Pages: 665–673, Satoru Nonaka, Yosuke Kawaguchi, Ichiro Oda, Jun Nakamura, Chiko Sato, Yuzuru Kinjo, Seiichiro Abe, Haruhisa Suzuki, Shigetaka Yoshinaga, Tetsufumi Sato and Yutaka Saito

  Version of Record online : 10 MAR 2015, DOI: 10.1111/den.12457

 19. You have free access to this content
  Colorectal endoscopic submucosal dissection: Technical advantages compared to endoscopic mucosal resection and minimally invasive surgery

  Digestive Endoscopy

  Volume 26, Issue S1, January 2014, Pages: 52–61, Yutaka Saito, Masayoshi Yamada, Eriko So, Seiichiro Abe, Taku Sakamoto, Takeshi Nakajima, Yosuke Otake, Akiko Ono and Takahisa Matsuda

  Version of Record online : 5 NOV 2013, DOI: 10.1111/den.12196

 20. Published Only

  Journal of Digestive Diseases

  Volume 15, Issue S1, October 2014, Pages: 29–173,

  Version of Record online : 20 OCT 2014, DOI: 10.1111/1751-2980.12194