Search Results

There are 4319 results for: content related to: Geophysical signatures associated with fluid flow and gas hydrate occurrence in a tectonically quiescent sequence, Qiongdongnan Basin, South China Sea

 1. CO2 storage potential of the Qiongdongnan Basin, northwestern South China Sea

  Greenhouse Gases: Science and Technology

  Cuimei Zhang, Di Zhou, Pengchun Li, Fucheng Li, Yunfan Zhang, Zhen Sun and Zhongxian Zhao

  Article first published online : 21 MAY 2014, DOI: 10.1002/ghg.1430

 2. Tectonic Stratigraphic Framework of the Yinggehai-Qiongdongnan Basins and Its Implication for Tectonics Province Division in South China Sea

  Chinese Journal of Geophysics

  Volume 54, Issue 6, November 2011, Pages: 1124–1137, Jian-Ye REN, Chao LEI, Shan WANG, Tao LI, Xiao-Li ZHANG

  Article first published online : 31 MAY 2013, DOI: 10.1002/cjg2.1689

 3. You have free access to this content
  The sedimentary and tectonic evolution of the Yinggehai–Song Hong basin and the southern Hainan margin, South China Sea: Implications for Tibetan uplift and monsoon intensification

  Journal of Geophysical Research: Solid Earth (1978–2012)

  Volume 111, Issue B6, June 2006, Peter D. Clift and Zhen Sun

  Article first published online : 22 JUN 2006, DOI: 10.1029/2005JB004048

 4. Thermal Structure and Moho Temperature of the Qiongdongnan Basin, Northern Margin of the South China Sea

  Chinese Journal of Geophysics

  Volume 54, Issue 4, July 2011, Pages: 516–525, Jing-Nan SHAN, Gong-Cheng ZHANG, Xiao-Yin TANG, Jing-Fu WU, Chang-Yu ZHAO, Yang SONG, Sheng-Biao HU

  Article first published online : 31 MAY 2013, DOI: 10.1002/cjg2.1634

 5. Experimental Constraints on Cenozoic Development of Ying-Qiong Basin in NW South China Sea

  Continent-Ocean Interactions Within East Asian Marginal Seas

  Zhen Sun, Zhihong Zhong, Di Zhou, Xuelin Qiu, Xuxuan Li, Pages: 109–120, 2013

  Published Online : 19 MAR 2013, DOI: 10.1029/149GM06

 6. Characteristics of Overpressure Systems and Their Significance in Hydrocarbon Accumulation in the Yinggehai and Qiongdongnan Basins, China

  Acta Geologica Sinica (English Edition)

  Volume 77, Issue 2, June 2003, Pages: 258–266, XIE Xinong, WANG Zhenfeng, LI Sitian, ZHANG Minqiang and YANG Jihai

  Article first published online : 7 SEP 2010, DOI: 10.1111/j.1755-6724.2003.tb00569.x

 7. Distribution Features of Gas Hydrate Stable Zones and Resource Prediction of the Qiongdongnan Basin in the South China Sea

  Chinese Journal of Geophysics

  Volume 47, Issue 3, May 2004, Pages: 548–555, Duo-Fu CHEN, Xu-Xuan LI, Bin XIA

  Article first published online : 31 MAY 2013, DOI: 10.1002/cjg2.519

 8. Crustal P-Wave Velocity Structure and Layering Beneath Zhujiangkou–Qiongdongnan Basins in the Northern Continental Margin of South China Sea

  Chinese Journal of Geophysics

  Volume 52, Issue 5, September 2009, Pages: 1012–1023, Zhong-Jie ZHANG, Yi-Feng LIU, Su-Fang ZHANG, Gong-Cheng ZHANG, Wei-Ming FAN

  Article first published online : 31 MAY 2013, DOI: 10.1002/cjg2.1426

 9. Tectonic-Thermal Modeling for Qiongdongnan Basin and Pearl River Mouth Basin in the Northern South China Sea

  Chinese Journal of Geophysics

  Volume 54, Issue 6, November 2011, Pages: 942–955, Yang SONG, Chang-Yu ZHAO, Gong-Cheng ZHANG, Hai-Bin SONG, Jing-Nan SHAN, Lin CHEN

  Article first published online : 31 MAY 2013, DOI: 10.1002/cjg2.1675

 10. Tectonic Subsidence of Qiongdongnan Basin and Its Main Control Factors

  Chinese Journal of Geophysics

  Volume 51, Issue 2, March 2008, Pages: 248–255, Yu-Song YUAN, Shu-Chun YANG, Sheng-Biao HU, Li-Juan HE

  Article first published online : 31 MAY 2013, DOI: 10.1002/cjg2.1216

 11. Analysis on Seismic Characteristics and Triggering Mechanisms of Mass Transport Deposits on the Northern Slope of the South China Sea

  Chinese Journal of Geophysics

  Volume 54, Issue 6, November 2011, Pages: 1056–1068, Shi-Guo WU, Zhi-Liang QIN, Da-Wei WANG, Xue-Chao PENG, Zhi-Jun WANG, Gen-Shun YAO

  Article first published online : 31 MAY 2013, DOI: 10.1002/cjg2.1684

 12. Geothermometry and geobarometry of overpressured environments in Qiongdongnan Basin, South China Sea

  Geofluids

  Volume 3, Issue 3, August 2003, Pages: 177–187, Honghan Chen, Jiahao Wang, Yuhong Xie and Zhenfeng Wang

  Article first published online : 16 JUL 2003, DOI: 10.1046/j.1468-8123.2003.00061.x

 13. ABNORMAL ORGANIC-MATTER MATURATION IN THE YINGGEHAI BASIN, SOUTH CHINA SEA: IMPLICATIONS FOR HYDROCARBON EXPULSION AND FLUID MIGRATION FROM OVERPRESSURED SYSTEMS

  Journal of Petroleum Geology

  Volume 21, Issue 4, October 1998, Pages: 427–444, Fang Hao, Sitian Li, Weiliang Dong, Zhongliang Hu and Baojia Huang

  Article first published online : 18 DEC 2007, DOI: 10.1111/j.1747-5457.1998.tb00794.x

 14. The Relationship between Tectonic Subsidence and BSR of Upper Neogene in the Deep-Water Area of the Northern Continental Slope, South China Sea

  Acta Geologica Sinica (English Edition)

  Volume 87, Issue 3, June 2013, Pages: 804–818, YU Xinghe, WANG Jianzhong, LI Shengli, FANG Jingnan, JIANG Longyan, CONG Xiaorong, LIANG Jinqiang and SHA Zhibin

  Article first published online : 16 JUL 2013, DOI: 10.1111/1755-6724.12090

 15. NEOTECTONIC CONTROLS ON PETROLEUM ACCUMULATIONS, OFFSHORE CHINA

  Journal of Petroleum Geology

  Volume 34, Issue 1, January 2011, Pages: 5–27, Z.S. Gong, L.F. Huang and P.H. Chen

  Article first published online : 16 DEC 2010, DOI: 10.1111/j.1747-5457.2011.00490.x

 16. Seismic evidence for fluid migration pathways from an overpressured system in the South China Sea

  Geofluids

  Volume 3, Issue 4, November 2003, Pages: 245–253, X. Xie, S. Li, H. He and X. Liu

  Article first published online : 16 OCT 2003, DOI: 10.1046/j.1468-8123.2003.00070.x

 17. Modelling of Thermal Effects of Igneous Intrusions on the Temperature Field and Organic Maturity in the Changchang Sag, Qiongdongnan Basin, South China Sea

  Chinese Journal of Geophysics

  Volume 57, Issue 2, March 2014, Pages: 219–229, TANG Xiao-Yin, ZHANG Gong-Cheng, LIANG Jian-She, YANG Shu-Chun, RAO Song and HU Sheng-Biao

  Article first published online : 25 JUN 2014, DOI: 10.1002/cjg2.20098

 18. Gravity Flow on Slope and Abyssal Systems in the Qiongdongnan Basin, Northern South China Sea

  Acta Geologica Sinica (English Edition)

  Volume 85, Issue 1, February 2011, Pages: 243–253, SU Ming, XIE Xinong, LI Junliang, JIANG Tao, ZHANG Cheng, HE Yunlong, TIAN Shanshan and ZHANG Cuimei

  Article first published online : 31 JAN 2011, DOI: 10.1111/j.1755-6724.2011.00394.x

 19. Effects of Distinct Tectonic Evolutions on Hydrocarbon Accumulation in Northern and Southern Continental Marginal Basins of the South China Sea

  Chinese Journal of Geophysics

  Volume 54, Issue 6, November 2011, Pages: 1097–1111, Xi-Nong XIE, Cheng ZHANG, Jian-Ye REN, Bo-Chu YAO, Ling WAN, Hui CHEN, Bo KANG

  Article first published online : 31 MAY 2013, DOI: 10.1002/cjg2.1687

 20. Tertiary Calcareous Nannofossil Biostratigraphy in the North Part of the South China Sea

  Acta Geologica Sinica (English Edition)

  Volume 4, Issue 3, September 1991, Pages: 321–339, Duan Weiwu and Huang Yongyang

  Article first published online : 29 MAY 2009, DOI: 10.1111/j.1755-6724.1991.mp4003008.x