Search Results

There are 7588 results for: content related to: Temperature-Insensitive Large Strain of (Bi 1/2 Na 1/2 )TiO 3 –(Bi 1/2 K 1/2 )TiO 3 –(K 0.5 Na 0.5 )NbO 3 Lead-Free Piezoceramics

 1. Composition- and Temperature-Dependent Large Strain in (1−x)(0.8Bi0.5Na0.5TiO3–0.2Bi0.5K0.5TiO3)– xNaNbO3 Ceramics

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 98, Issue 4, April 2015, Pages: 1150–1155, Guangzhi Dong, Huiqing Fan, Jing Shi and Mengmeng Li

  Article first published online : 26 DEC 2014, DOI: 10.1111/jace.13407

 2. Perspective on the Development of Lead-free Piezoceramics

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 92, Issue 6, June 2009, Pages: 1153–1177, Jürgen Rödel, Wook Jo, Klaus T. P. Seifert, Eva-Maria Anton, Torsten Granzow and Dragan Damjanovic

  Article first published online : 21 MAY 2009, DOI: 10.1111/j.1551-2916.2009.03061.x

 3. Phase Diagrams and Electromechanical Strains in Lead-Free BNT-Based Ternary Perovskite Compounds

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 97, Issue 11, November 2014, Pages: 3510–3518, Wangfeng Bai, Lingyu Li, Wei Li, Bo Shen, Jiwei Zhai and Haydn Chen

  Article first published online : 24 JUL 2014, DOI: 10.1111/jace.13077

 4. Large Strain Response in 0.99(Bi0.5Na0.4K0.1)TiO3–0.01(KxNa1−x)NbO3 Lead-Free Ceramics Induced by the Change of K/Na Ratio in (KxNa1−x)NbO3

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 96, Issue 10, October 2013, Pages: 3133–3140, Jigong Hao, Bo Shen, Jiwei Zhai, Chunze Liu, Xiaolong Li and Xingyu Gao

  Article first published online : 8 AUG 2013, DOI: 10.1111/jace.12462

 5. Core–Shell Lead–Free Piezoelectric Ceramics: Current Status and Advanced Characterization of the Bi1/2Na1/2TiO3–SrTiO3 System

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 98, Issue 11, November 2015, Pages: 3405–3422, Matias Acosta, Ljubomira A. Schmitt, Leopoldo Molina-Luna, Michael C. Scherrer, Michael Brilz, Kyle G. Webber, Marco Deluca, Hans-Joachim Kleebe, Jürgen Rödel and Wolfgang Donner

  Article first published online : 28 SEP 2015, DOI: 10.1111/jace.13853

 6. Piezoelectric and Ferroelectric Properties of Li-Doped (Bi0.5Na0.5)TiO3–(Bi0.5K0.5)TiO3–BaTiO3 Lead-Free Piezoelectric Ceramics

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 93, Issue 4, April 2010, Pages: 1108–1113, Ye-Jing Dai, Shujun Zhang, Thomas R. Shrout and Xiao-Wen Zhang

  Article first published online : 14 JAN 2010, DOI: 10.1111/j.1551-2916.2009.03535.x

 7. Large Electromechanical Response in Lead-Free La-Doped BNKT–BST Piezoelectric Ceramics

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 97, Issue 8, August 2014, Pages: 2471–2478, Amir Ullah, Aman Ullah, Ill Won Kim, Dae Su Lee, Soon Jong Jeong and Chang Won Ahn

  Article first published online : 30 APR 2014, DOI: 10.1111/jace.12952

 8. Effect of BiMeO3 on the Phase Structure, Ferroelectric Stability, and Properties of Lead-Free Bi0.5(Na0.80K0.20)0.5TiO3 Ceramics

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 97, Issue 6, June 2014, Pages: 1776–1784, Jigong Hao, Bo Shen, Jiwei Zhai and Haydn Chen

  Article first published online : 9 FEB 2014, DOI: 10.1111/jace.12820

 9. Temperature-Insensitive High Strain in Lead-Free Bi0.5(Na0.84K0.16)0.5TiO3–0.04SrTiO3 Ceramics for Actuator Applications

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 98, Issue 12, December 2015, Pages: 3842–3848, Rizwan Ahmed Malik, Ali Hussain, Adnan Maqbool, Arif Zaman, Chang-Won Ahn, Jamil Ur Rahman, Tae-Kwon Song, Won-Jeong Kim and Myong-Ho Kim

  Article first published online : 26 AUG 2015, DOI: 10.1111/jace.13722

 10. Low-Temperature Sintering of Bi0.5(Na,K)0.5TiO3 for Multilayer Ceramic Actuators

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 98, Issue 6, June 2015, Pages: 1877–1883, Chang Won Ahn, Hee Sung Kim, Won Seok Woo, Sung Sik Won, Hae Jin Seog, Song A Chae, Bong Chan Park, Ki Bong Jang, Yun Po Ok, Hyon Ho Chong and Ill Won Kim

  Article first published online : 23 MAR 2015, DOI: 10.1111/jace.13564

 11. Temperature-Dependent Properties of (Bi1/2Na1/2)TiO3–(Bi1/2K1/2)TiO3SrTiO3 Lead-Free Piezoceramics

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 95, Issue 7, July 2012, Pages: 2241–2247, Ke Wang, Ali Hussain, Wook Jo and Jürgen Rödel

  Article first published online : 27 MAR 2012, DOI: 10.1111/j.1551-2916.2012.05162.x

 12. Enhanced Piezoelectric Properties of Tetragonal (Bi1/2K1/2)TiO3 Lead-Free Ceramics by Substitution of Pure Bi-Based Bi(Mg2/3Nb1/3)O3

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 98, Issue 1, January 2015, Pages: 104–108, Zhao Pan, Qi Wang, Jun Chen, Chuang Liu, Longlong Fan, Laijun Liu, Liang Fang and Xianran Xing

  Article first published online : 24 SEP 2014, DOI: 10.1111/jace.13255

 13. Phase Transition, Electrical Properties, and Temperature-Insensitive Large Strain in BiAlO3-Modified Bi0.5(Na0.75K0.25)0.5TiO3 Lead-Free Piezoelectric Ceramics

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 94, Issue 11, November 2011, Pages: 3915–3921, Aman Ullah, Chang Won Ahn, Ali Hussain, Sun Young Lee and Ill Won Kim

  Article first published online : 25 MAY 2011, DOI: 10.1111/j.1551-2916.2011.04595.x

 14. Large Strain Response and Fatigue-Resistant Behavior in Ternary Bi0.5Na0.5TiO3–BaTiO3–Bi(Zn0.5Ti0.5)O3 Solid Solutions

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 97, Issue 11, November 2014, Pages: 3615–3623, Yan Li, Feifei Wang, Xiang Ye, Yiqun Xie, Yanxue Tang, Dazhi Sun, Wangzhou Shi, Xiangyong Zhao and Haosu Luo

  Article first published online : 14 AUG 2014, DOI: 10.1111/jace.13176

 15. Effect of Co2O3 Additive on Structure and Electrical Properties of 85(Bi1/2Na1/2)TiO3–12(Bi1/2K1/2)TiO3–3BaTiO3 Lead-Free Piezoceramics

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 92, Issue 9, September 2009, Pages: 2039–2045, Hanchen Hu, Mankang Zhu, Fangyan Xie, Na Lei, Jian Chen, Yudong Hou and Hui Yan

  Article first published online : 16 JUL 2009, DOI: 10.1111/j.1551-2916.2009.03183.x

 16. Macroscopic and Nanoscopic Polarization Relaxation Kinetics in Lead-Free Relaxors Bi1/2Na1/2TiO3Bi1/2K1/2TiO3BiZn1/2Ti1/2O3

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 97, Issue 12, December 2014, Pages: 3904–3912, Danka Gobeljic, Robert Dittmer, Jürgen Rödel, Vladimir V. Shvartsman and Doru C. Lupascu

  Article first published online : 12 SEP 2014, DOI: 10.1111/jace.13227

 17. Effect of Texture on Temperature-Dependent Properties of K0.5Na0.5NbO3 Modified Bi1/2Na1/2TiO3xBaTiO3

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 97, Issue 8, August 2014, Pages: 2557–2563, Chris M. Fancher, Wook Jo, Jürgen Rödel, John E. Blendell and Keith J. Bowman

  Article first published online : 12 MAY 2014, DOI: 10.1111/jace.12986

 18. Structure, Ferroelectric, and Piezoelectric Properties of (Bi0.5Na0.5)1−xyz(Bi0.5K0.5)xBaySrzTiO3 Lead-Free Ceramics

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 93, Issue 3, March 2010, Pages: 806–813, Dunmin Lin and Kin Wing Kwok

  Article first published online : 3 DEC 2009, DOI: 10.1111/j.1551-2916.2009.03473.x

 19. The Composition and Temperature-Dependent Structure Evolution and Large Strain Response in (1−x)(Bi0.5Na0.5)TiO3xBa(Al0.5Ta0.5)O3 Ceramics

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 96, Issue 1, January 2013, Pages: 246–252, Wangfeng Bai, Yanlong Bian, Jigong Hao, Bo Shen and Jiwei Zhai

  Article first published online : 26 OCT 2012, DOI: 10.1111/jace.12039

 20. Lead-Free (Ba0.70Sr0.30)TiO3-Modified Bi0.5(Na0.80K0.20)0.5TiO3 Ceramics with Large Electric Field–Induced Strains

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 99, Issue 5, May 2016, Pages: 1615–1624, Pharatree Jaita, Anucha Watcharapasorn, Nitish Kumar, Sukanda Jiansirisomboon and David P. Cann

  Article first published online : 7 FEB 2016, DOI: 10.1111/jace.14136