Search Results

There are 20870 results for: content related to: Enhancement of Eu 3+ Luminescence by Ag Species ( Ag NP s, ML - Ag , Ag + ) in Oxyfluoride Glasses

 1. Photoluminescence Enhancement of SiO2-Coated LaPO4:Eu3+ Inverse Opals by Surface Plasmon Resonance of Ag Nanoparticles

  Journal of the American Ceramic Society

  Jun Li, Zhengwen Yang, Bo Shao, Jianzhi Yang, Yida Wang, Jianbei Qiu and Zhiguo Song

  Version of Record online : 16 JUN 2016, DOI: 10.1111/jace.14333

 2. Ag Nanoparticles-Enhanced Photoluminescence in LaPO4: Eu Three-Dimensional Ordered Macroporous Films

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 98, Issue 5, May 2015, Pages: 1562–1566, Jun Li, Zhengwen Yang, Bo Shao, Jiayan Liao, Shenfeng Lai, Jianbei Qiu, Zhiguo Song and Yong Yang

  Version of Record online : 19 FEB 2015, DOI: 10.1111/jace.13509

 3. Energy Transfer Study on Dense Eu3+/Tb3+-Coactivated Oxyfluoride Borogermanate Scintillating Glasses

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 98, Issue 3, March 2015, Pages: 781–787, Xin-Yuan Sun, Zi-Piao Ye, Zhi-Jun Zhang, Li-Wan Liu, Dan-Ping Chen and Jing-Tai Zhao

  Version of Record online : 19 DEC 2014, DOI: 10.1111/jace.13392

 4. Influence of the Eu2+ on the Silver Aggregates Formation in Ag+Na+ Ion-Exchanged Eu3+-Doped Sodium–Aluminosilicate Glasses

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 97, Issue 4, April 2014, Pages: 1110–1114, Longji Li, Yong Yang, Dacheng Zhou, Zhengwen Yang, Xuhui Xu and Jianbei Qiu

  Version of Record online : 30 DEC 2013, DOI: 10.1111/jace.12745

 5. Molecular-Like Ag Clusters and Eu3+ Co-Sensitized Efficient Broadband Spectral Modification with Enhanced Yb3+ Emission

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 99, Issue 7, July 2016, Pages: 2376–2381, Huiyun Wang, Song Ye, Tianhua Liu, Song Li and Deping Wang

  Version of Record online : 8 APR 2016, DOI: 10.1111/jace.14237

 6. Down-Shifting and Up-Conversion Spectroscopic Properties of (Ca,Mg)3(VO4)2:Yb3+,Eu3+ Phosphors

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 95, Issue 11, November 2012, Pages: 3538–3546, Han-Yu Lin and Sheng-Yuan Chu

  Version of Record online : 21 JUN 2012, DOI: 10.1111/j.1551-2916.2012.05322.x

 7. Eu-,Tb-, and Dy-Doped Oxyfluoride Silicate Glasses for LED Applications

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 97, Issue 3, March 2014, Pages: 854–861, Chaofeng Zhu, Jia Wang, Meimei Zhang, Xiaorong Ren, Jianxing Shen and Yuanzheng Yue

  Version of Record online : 14 DEC 2013, DOI: 10.1111/jace.12714

 8. Structural and Optical Properties of Tunable Warm-White Light-Emitting ZrO2:Dy3+Eu3+ Nanocrystals

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 96, Issue 5, May 2013, Pages: 1602–1609, Subrata Das, Che-Yuan Yang and Chung-Hsin Lu

  Version of Record online : 28 FEB 2013, DOI: 10.1111/jace.12149

 9. Particle Size and Crystal Phase Dependent Photoluminescence of La2Zr2O7:Eu3+ Nanoparticles

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 98, Issue 10, October 2015, Pages: 3192–3201, Madhab Pokhrel, Mikhail G. Brik and Yuanbing Mao

  Version of Record online : 14 JUL 2015, DOI: 10.1111/jace.13734

 10. Review: Down Conversion Materials for Solid-State Lighting

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 97, Issue 5, May 2014, Pages: 1327–1352, Joanna McKittrick and Lauren E. Shea-Rohwer

  Version of Record online : 16 APR 2014, DOI: 10.1111/jace.12943

 11. Probing Site Symmetry Around Eu3+ in Nanocrystalline ThO2 Using Time Resolved Emission Spectroscopy

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 97, Issue 11, November 2014, Pages: 3694–3701, Santosh K. Gupta, Madhusudan Krishnadas Bhide, Shrikant Vasant Godbole and Venkataraman Natarajan

  Version of Record online : 1 AUG 2014, DOI: 10.1111/jace.13143

 12. Effect of Host Structure and Concentration on the Luminescence of Eu3+ and Tb3+ in Borate Phosphors

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 95, Issue 2, February 2012, Pages: 696–704, Jyotsna Thakur, Dimple P. Dutta, Hemlata Bagla and Avesh Kumar Tyagi

  Version of Record online : 9 SEP 2011, DOI: 10.1111/j.1551-2916.2011.04838.x

 13. Structure and Luminescence Characteristics of Eu3+-Activated Trigonal Layered Perovskite Ba2La2ZnW2O12

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 98, Issue 12, December 2015, Pages: 3849–3855, Ruijin Yu, Mengxue Li, Nannan Xie, Ting Wang and Na Xue

  Version of Record online : 26 AUG 2015, DOI: 10.1111/jace.13825

 14. Effect of Crystallite Size and Crystallinity on Photoluminescence Properties and Energy Transfer of Y6MoO12:Eu

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 99, Issue 3, March 2016, Pages: 954–961, Huaiyong Li, Xipeng Pu, Jie Yin, Xiaoqin Wang, Shujuan Yao, Hyeon Mi Noh and Jung Hyun Jeong

  Version of Record online : 24 DEC 2015, DOI: 10.1111/jace.14054

 15. Combined White Luminescence from Eu3+, MLAg Particles and Ag+ in AgEu3+ Co-Doped H3BO3BaF2 Glasses

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 95, Issue 4, April 2012, Pages: 1208–1211, Jing Jing Li, Jin Deng Chen, Rong Fei Wei and Hai Guo

  Version of Record online : 24 FEB 2012, DOI: 10.1111/j.1551-2916.2012.05112.x

 16. Synthesis and Unique Photoluminescence Properties of Eu2Ti2O7 and Eu2TiO5

  Journal of the American Ceramic Society

  Takuya Orihashi, Toshihiro Nakamura and Sadao Adachi

  Version of Record online : 27 MAY 2016, DOI: 10.1111/jace.14318

 17. Photoluminescence of Ag Nanoparticles and Tm3+ Ions in the Bismuth Germanate Glasses for the Blue Light-Excited W-LED

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 97, Issue 5, May 2014, Pages: 1471–1474, Jiani Qi, Yinsheng Xu, Fei Huang, Liyan Chen, Ying Han, Bing Xue, Shaoqian Zhang, Tiefeng Xu and Shixun Dai

  Version of Record online : 26 DEC 2013, DOI: 10.1111/jace.12784

 18. Microstructure of Eu3+-Doped Perovskites-Type Niobate Ceramic La3Mg2NbO9

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 97, Issue 2, February 2014, Pages: 501–506, Shuyun Qi, Donglei Wei, Yanlin Huang, Sun Il Kim, Young Moon Yu and Hyo Jin Seo

  Version of Record online : 6 DEC 2013, DOI: 10.1111/jace.12656

 19. Sensitized Yb3+ Luminescence of Eu3+/Yb3+-Codoped Fluorosilicate Glass Ceramics

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 95, Issue 3, March 2012, Pages: 1042–1047, Qun Luo, Xvsheng Qiao, Xianping Fan, Hengyi Fu, Jinglu Huang, Yijun Zhang, Bo Fan and Xianghua Zhang

  Version of Record online : 22 NOV 2011, DOI: 10.1111/j.1551-2916.2011.04932.x

 20. Elaboration and Luminescent Properties of Eu/Tb Co-Doped GdPO4-Based Glass Ceramics for White LEDs

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 95, Issue 4, April 2012, Pages: 1178–1181, Hai Guo, Fang Li, RongFei Wei, Hao Zhang and ChongGeng Ma

  Version of Record online : 20 FEB 2012, DOI: 10.1111/j.1551-2916.2012.05097.x