Search Results

There are 23190 results for: content related to: 2011 Japanese Society for Dialysis Therapy Guidelines for the Treatment of Hepatitis C Virus Infection in Dialysis Patients

 1. You have free access to this content
  Japanese Society for Dialysis Therapy Guidelines for Management of Cardiovascular Diseases in Patients on Chronic Hemodialysis

  Therapeutic Apheresis and Dialysis

  Volume 16, Issue 5, October 2012, Pages: 387–435, Hideki Hirakata, Kosaku Nitta, Masaaki Inaba, Tetsuo Shoji, Hideki Fujii, Shuzo Kobayashi, Kaoru Tabei, Nobuhiko Joki, Hiroki Hase, Masato Nishimura, Shigeyuki Ozaki, Yuji Ikari, Yoshitaka Kumada, Kazuhiko Tsuruya, Shouichi Fujimoto, Tohru Inoue, Hiroyoshi Yokoi, Sumio Hirata, Kazuaki Shimamoto, Kiyotaka Kugiyama, Takashi Akiba, Kunitoshi Iseki, Yoshiharu Tsubakihara, Tadashi Tomo and Tadao Akizawa

  Article first published online : 10 OCT 2012, DOI: 10.1111/j.1744-9987.2012.01088.x

 2. 2008 Japanese Society for Dialysis Therapy: Guidelines for Renal Anemia in Chronic Kidney Disease

  Therapeutic Apheresis and Dialysis

  Volume 14, Issue 3, June 2010, Pages: 240–275, Yoshiharu Tsubakihara, Shinichi Nishi, Takashi Akiba, Hideki Hirakata, Kunitoshi Iseki, Minoru Kubota, Satoru Kuriyama, Yasuhiro Komatsu, Masashi Suzuki, Shigeru Nakai, Motoshi Hattori, Tetsuya Babazono, Makoto Hiramatsu, Hiroyasu Yamamoto, Masami Bessho and Tadao Akizawa

  Article first published online : 25 MAY 2010, DOI: 10.1111/j.1744-9987.2010.00836.x

 3. An Overview of Regular Dialysis Treatment in Japan (as of 31 December 2012)

  Therapeutic Apheresis and Dialysis

  Volume 18, Issue 6, December 2014, Pages: 535–602, Shigeru Nakai, Norio Hanafusa, Ikuto Masakane, Masatomo Taniguchi, Takayuki Hamano, Tetsuo Shoji, Takeshi Hasegawa, Noritomo Itami, Kunihiro Yamagata, Toshio Shinoda, Junichiro James Kazama, Yuzo Watanabe, Takashi Shigematsu, Seiji Marubayashi, Osamu Morita, Atsushi Wada, Seiji Hashimoto, Kazuyuki Suzuki, Hidetomo Nakamoto, Naoki Kimata, Kenji Wakai, Naohiko Fujii, Satoshi Ogata, Kenji Tsuchida, Hiroshi Nishi, Kunitoshi Iseki and Yoshiharu Tsubakihara

  Article first published online : 18 DEC 2014, DOI: 10.1111/1744-9987.12281

 4. You have full text access to this OnlineOpen article
  Anticoagulation in Chronic Hemodialysis: Progress Toward an Optimal Approach

  Seminars in Dialysis

  Volume 28, Issue 5, September–October 2015, Pages: 474–489, Michèle Kessler, Frédérique Moureau and Philippe Nguyen

  Article first published online : 25 APR 2015, DOI: 10.1111/sdi.12380

 5. You have free access to this content
  2011 update Japanese Society for Dialysis Therapy Guidelines of Vascular Access Construction and Repair for Chronic Hemodialysis

  Therapeutic Apheresis and Dialysis

  Volume 19, Issue S1, March 2015, Pages: 1–39, Kazutaka Kukita, Seiji Ohira, Izumi Amano, Hidemune Naito, Nakanobu Azuma, Kiyoshi Ikeda, Yutaka Kanno, Takashi Satou, Shinji Sakai, Tokuichiro Sugimoto, Yoshiaki Takemoto, Hiroaki Haruguchi, Jun Minakuchi, Akira Miyata, Noriyoshi Murotani, Hideki Hirakata, Tadashi Tomo, Tadao Akizawa and for Vascular Access Construction and Repair for Chronic Hemodialysis Guideline Working Group, Japanese Society for Dialysis Therapy

  Article first published online : 29 MAR 2015, DOI: 10.1111/1744-9987.12296

 6. You have free access to this content
  Occult hepatitis B virus infection in dialysis patients: a multicentre survey

  Alimentary Pharmacology & Therapeutics

  Volume 21, Issue 11, June 2005, Pages: 1341–1347, F. Fabrizi, P. G. Messa, G. Lunghi, F. Aucella, S. Bisegna, S. Mangano, M. Villa, F. Barbisoni, E. Rusconi and P. Martin

  Article first published online : 2 JUN 2005, DOI: 10.1111/j.1365-2036.2005.02501.x

 7. Invited Presentations

  Nephrology

  Volume 3, Issue S1, May 1997, Pages: S1–S630,

  Article first published online : 9 NOV 2010, DOI: 10.1111/j.1440-1797.1997.tb00554.x

 8. The wound/burn guidelines – 3: Guidelines for the diagnosis and treatment for diabetic ulcer/gangrene

  The Journal of Dermatology

  Taiki Isei, Masatoshi Abe, Takeshi Nakanishi, Koma Matsuo, Osamu Yamasaki, Yoshihide Asano, Takayuki Ishii, Takaaki Ito, Yuji Inoue, Shinichi Imafuku, Ryokichi Irisawa, Masaki Ohtsuka, Mikio Ohtsuka, Fumihide Ogawa, Takafumi Kadono, Masanari Kodera, Tamihiro Kawakami, Masakazu Kawaguchi, Ryuichi Kukino, Takeshi Kono, Keisuke Sakai, Masakazu Takahara, Miki Tanioka, Yasuhiro Nakamura, Akira Hashimoto, Minoru Hasegawa, Masahiro Hayashi, Manabu Fujimoto, Hiroshi Fujiwara, Takeo Maekawa, Naoki Madokoro, Yuichiro Yoshino, Andres Le Pavoux, Takao Tachibana, Hironobu Ihn and The Wound/Burn Guidelines Committee

  Article first published online : 12 MAR 2016, DOI: 10.1111/1346-8138.13285

 9. Multicenter Study of Pegylated Interferon α-2a Monotherapy for Hepatitis C Virus-Infected Patients on Hemodialysis: REACH Study

  Therapeutic Apheresis and Dialysis

  Volume 18, Issue 6, December 2014, Pages: 603–611, Kan Kikuchi, Takashi Akiba, Kosaku Nitta, Ikuto Masakane, Ryoichi Ando, Namiki Izumi, Masanori Atsukawa, Chikao Yamazaki, Fumi Kato, Naoki Hotta, Yoshihiro Tominaga, Etsuro Orito, Kazuhiko Hora, Masaki Nagasawa, Hiroshi Kasahara, Masanori Kawaguchi, Hiroyuki Kimura, Norisato Ikebe, Hideki Kawanishi, Misaki Moriishi, Kenichiro Shigemoto, Takashi Harada, Hideki Hirakata, Hiroshi Watanabe, Tsuyoshi Nosaki, Hirohito Tsubouchi, Michio Imawari and Tadao Akizawa

  Article first published online : 4 SEP 2014, DOI: 10.1111/1744-9987.12189

 10. You have free access to this content
  Overview of Regular Dialysis Treatment in Japan (as of 31 December 2008)

  Therapeutic Apheresis and Dialysis

  Volume 14, Issue 6, December 2010, Pages: 505–540, Shigeru Nakai, Kazuyuki Suzuki, Ikuto Masakane, Atsushi Wada, Noritomo Itami, Satoshi Ogata, Naoki Kimata, Takashi Shigematsu, Toshio Shinoda, Tetsuo Syouji, Masatomo Taniguchi, Kenji Tsuchida, Hidetomo Nakamoto, Shinichi Nishi, Hiroshi Nishi, Seiji Hashimoto, Takeshi Hasegawa, Norio Hanafusa, Takayuki Hamano, Naohiko Fujii, Seiji Marubayashi, Osamu Morita, Kunihiro Yamagata, Kenji Wakai, Yuzo Watanabe, Kunitoshi Iseki and Yoshiharu Tsubakihara

  Article first published online : 30 NOV 2010, DOI: 10.1111/j.1744-9987.2010.00893.x

 11. You have free access to this content
  CanadianStrokeBestPracticeRecommendations: Hyperacute Stroke Care Guidelines, Update 2015

  International Journal of Stroke

  Volume 10, Issue 6, August 2015, Pages: 924–940, Leanne K. Casaubon, Jean-Martin Boulanger, Dylan Blacquiere, Scott Boucher, Kyla Brown, Tom Goddard, Jacqueline Gordon, Myles Horton, Jeffrey Lalonde, Christian LaRivière, Pascale Lavoie, Paul Leslie, Jeanne McNeill, Bijoy K. Menon, Brian Moses, Melanie Penn, Jeff Perry, Elizabeth Snieder, Dawn Tymianski, Norine Foley, Eric E. Smith, Gord Gubitz, Michael D. Hill, Ev Glasser, Patrice Lindsay and on behalf of theHeart and Stroke Foundation of Canada Canadian Stroke Best Practices Advisory Committee

  Article first published online : 6 JUL 2015, DOI: 10.1111/ijs.12551

 12. Hepatitis C and Renal Transplantation

  Mount Sinai Journal of Medicine: A Journal of Translational and Personalized Medicine

  Volume 79, Issue 3, May/June 2012, Pages: 342–350, Susan M. Lerner

  Article first published online : 7 JUN 2012, DOI: 10.1002/msj.21318

 13. You have free access to this content
  Japanese Society for Dialysis Therapy Clinical Guideline for “Maintenance Hemodialysis: Hemodialysis Prescriptions”

  Therapeutic Apheresis and Dialysis

  Volume 19, Issue S1, March 2015, Pages: 67–92, Yuzo Watanabe, Hideki Kawanishi, Kazuyuki Suzuki, Shigeru Nakai, Kenji Tsuchida, Kaoru Tabei, Takashi Akiba, Ikuto Masakane, Yoshiaki Takemoto, Tadashi Tomo, Noritomo Itami, Yasuhiro Komatsu, Motoshi Hattori, Michio Mineshima, Akihiro Yamashita, Akira Saito, Hidemune Naito, Hideki Hirakata, Jun Minakuchi and for “Maintenance Hemodialysis: Hemodialysis Prescriptions” Guideline Working Group, Japanese Society for Dialysis Therapy

  Article first published online : 29 MAR 2015, DOI: 10.1111/1744-9987.12294

 14. Reviews: Hepatitis C Virus Infection and the Dialysis Patient

  Seminars in Dialysis

  Volume 20, Issue 5, September/October 2007, Pages: 416–422, Fabrizio Fabrizi, Giovanna Lunghi, Sri Venkatesh Ganeshan, Paul Martin and Piergiorgio Messa

  Article first published online : 29 JUN 2007, DOI: 10.1111/j.1525-139X.2007.00311.x

 15. You have free access to this content
  Hepatitis B virus infection in dialysis patients

  Journal of Gastroenterology and Hepatology

  Volume 20, Issue 11, November 2005, Pages: 1641–1651, PING-NAM WONG, TANG-TAT FUNG, SIU-KA MAK, KIN-YEE LO, GENSY MW TONG, YUK WONG, CHING-KONG LOO, ERIC KM LAM and ANDREW KM WONG

  Article first published online : 7 JUN 2005, DOI: 10.1111/j.1440-1746.2005.03837.x

 16. Poster Abstracts

  Hemodialysis International

  Volume 19, Issue S2, September 2015, Pages: S12–S73,

  Article first published online : 10 SEP 2015, DOI: 10.1111/hdi.12368

 17. An Overview of Regular Dialysis Treatment in Japan (As of 31 December 2007)

  Therapeutic Apheresis and Dialysis

  Volume 13, Issue 6, December 2009, Pages: 457–504, Shigeru Nakai, Ikuto Masakane, Takashi Shigematsu, Takayuki Hamano, Kunihiro Yamagata, Yuuzou Watanabe, Noritomo Itami, Satoshi Ogata, Naoki Kimata, Toshio Shinoda, Tetsuo Syouji, Kazuyuki Suzuki, Masatomo Taniguchi, Kenji Tsuchida, Hidetomo Nakamoto, Shinichi Nishi, Hiroshi Nishi, Seiji Hashimoto, Takeshi Hasegawa, Norio Hanafusa, Naohiko Fujii, Seiji Marubayashi, Osamu Morita, Kenji Wakai, Atsushi Wada, Kunitoshi Iseki and Yoshiharu Tsubakihara

  Article first published online : 26 NOV 2009, DOI: 10.1111/j.1744-9987.2009.00789.x

 18. An Overview of Regular Dialysis Treatment in Japan (As of 31 December 2013)

  Therapeutic Apheresis and Dialysis

  Volume 19, Issue 6, December 2015, Pages: 540–574, Ikuto Masakane, Shigeru Nakai, Satoshi Ogata, Naoki Kimata, Norio Hanafusa, Takayuki Hamano, Kenji Wakai, Atsushi Wada and Kosaku Nitta

  Article first published online : 20 DEC 2015, DOI: 10.1111/1744-9987.12378

 19. You have free access to this content
  Overview of Regular Dialysis Treatment in Japan (as of 31 December 2011)

  Therapeutic Apheresis and Dialysis

  Volume 17, Issue 6, December 2013, Pages: 567–611, Shigeru Nakai, Yuzo Watanabe, Ikuto Masakane, Atsushi Wada, Tetsuo Shoji, Takeshi Hasegawa, Hidetomo Nakamoto, Kunihiro Yamagata, Junichiro James Kazama, Naohiko Fujii, Noritomo Itami, Toshio Shinoda, Takashi Shigematsu, Seiji Marubayashi, Osamu Morita, Seiji Hashimoto, Kazuyuki Suzuki, Naoki Kimata, Norio Hanafusa, Kenji Wakai, Takayuki Hamano, Satoshi Ogata, Kenji Tsuchida, Masatomo Taniguchi, Hiroshi Nishi, Kunitoshi Iseki and Yoshiharu Tsubakihara

  Article first published online : 12 DEC 2013, DOI: 10.1111/1744-9987.12147

 20. Hepatitis B Virus Infection and the Dialysis Patient

  Seminars in Dialysis

  Volume 21, Issue 5, September/October 2008, Pages: 440–446, Fabrizio Fabrizi, Piergiorgio Messa and Paul Martin

  Article first published online : 6 APR 2008, DOI: 10.1111/j.1525-139X.2008.00437.x