Search Results

There are 7203587 results for: content related to: Human Genomics and Anthropology *

 1. You have full text access to this Open Access content
  Cooperative Roles of Hepatocyte Growth Factor and Plasminogen Activator in Tubular Morphogenesis by Human Microvascular Endothelial Cells

  Japanese Journal of Cancer Research

  Volume 85, Issue 1, January 1994, Pages: 53–62, Akio Morimoto, Katsuhiro Tada, Yoshifumi Nakayama, Kimitoshi Kohno, Seiji Naito, Mayumi Ono and Michihiko Kuwano

  Version of Record online : 24 AUG 2005, DOI: 10.1111/j.1349-7006.1994.tb02886.x

 2. You have full text access to this Open Access content
  DYSREGULATION OF GROWTH FACTOR-RECEPTOR SYSTEM IN CELLULAR TRANSFORMATION

  Japanese Journal of Cancer Research

  Volume 79, Issue 8, August 1988, Pages: 885–901, Masanori Hatakeyama and Tadatsugu Taniguchi

  Version of Record online : 25 AUG 2005, DOI: 10.1111/j.1349-7006.1988.tb00052.x

 3. You have full text access to this Open Access content
  Helicobacter pylori Infection, Serum Pepsinogen Level and Gastric Cancer: A Case-Control Study in Japan

  Japanese Journal of Cancer Research

  Volume 86, Issue 1, January 1995, Pages: 64–71, Haruhiko Fukuda, Daizo Saito, Shuya Hayashi, Hiroyuki Hisai, Hiroyuki Ono, Shigeaki Yoshida, Yanao Oguro, Takeshi Noda, Toshiya Sato, Masaru Katoh, Masaaki Terada and Takashi Sugimura

  Version of Record online : 24 AUG 2005, DOI: 10.1111/j.1349-7006.1995.tb02989.x

 4. You have full text access to this Open Access content
  State of Adenomatous Polyposis Coli Gene and ras Oncogenes in Japanese Prostate Cancer

  Japanese Journal of Cancer Research

  Volume 85, Issue 8, August 1994, Pages: 847–852, Hiroyoshi Suzuki, Sara Aida, Susumu Akimoto, Tatsuo Igarashi, Ryuichi Yatani and Jun Shimazaki

  Version of Record online : 24 AUG 2005, DOI: 10.1111/j.1349-7006.1994.tb02957.x

 5. You have full text access to this Open Access content
  Dual Pathways to Tubular Morphogenesis of Vascular Endothelial Cells by Human Glioma Cells: Vascular Endothelial Growth Factor/Basic Fibroblast Growth Factor and Interleukin-8

  Japanese Journal of Cancer Research

  Volume 86, Issue 12, December 1995, Pages: 1189–1197, Yukihiro Wakabayashi, Tadahisa Shono, Mitsuo Isono, Shigeaki Hori, Kouji Matsushima, Mayumi Ono and Michihiko Kuwano

  Version of Record online : 24 AUG 2005, DOI: 10.1111/j.1349-7006.1995.tb03314.x

 6. You have full text access to this Open Access content
  Cumulative Risk of Hepatocellular Carcinoma in Hepatitis C Virus Carriers: Statistical Estimations from Cross-sectional Data

  Japanese Journal of Cancer Research

  Volume 85, Issue 5, May 1994, Pages: 485–490, Hideo Tanaka, Tomohiko Hiyama, Hideaki Tsukuma, Isaburo Fujimoto, Hajime Yamano, Yasuto Okubo and Akira Kitada

  Version of Record online : 24 AUG 2005, DOI: 10.1111/j.1349-7006.1994.tb02384.x

 7. You have full text access to this Open Access content
  p16/CDKN2 Gene and p53 Gene Alterations in Japanese Non-smoking Female Lung Adenocarcinoma

  Japanese Journal of Cancer Research

  Volume 87, Issue 2, February 1996, Pages: 134–140, Yukio Takeshima, Takashi Nishisaka, Ryoji Kawano, Kentaro Kishizuchi, Satoshi Fujii, Souichi Kitaguchi and Kouki Inai

  Version of Record online : 24 AUG 2005, DOI: 10.1111/j.1349-7006.1996.tb03150.x

 8. You have full text access to this Open Access content
  Mutational Analysis of BRCA1 Gene in Ovarian and Breast-ovarian Cancer Families in Japan

  Japanese Journal of Cancer Research

  Volume 88, Issue 4, April 1997, Pages: 407–413, Masashi Takano, Hiroshi Aida, Ikunosuke Tsuneki, Koichi Takakuwa, Isao Hasegawa, Hajime Tanaka, Masaaki Saito, Shoji Tsuji, Takahiko Sonoda, Masayuki Hatae, Jui-Tung Chen, Katsuyuki Takahashi, Kazuo Hasegawa, Nagayasu Toyoda, Noriyasu Saito, Michiaki Yakushiji, Tsutomu Araki and Kenichi Tanaka

  Version of Record online : 24 AUG 2005, DOI: 10.1111/j.1349-7006.1997.tb00397.x

 9. You have full text access to this Open Access content
  Detection of p53 Gene Mutations in Human Ovarian and Endometrial Cancers by Polymerase Chain Reaction-Single Strand Conformation Polymorphism Analysis

  Japanese Journal of Cancer Research

  Volume 83, Issue 10, October 1992, Pages: 1030–1036, Mariko Naito, Masanobu Satake, Eiki Sakai, Yasumasa Hirano, Nobuo Tsuchida, Hideharu Kanzaki, Yoshiaki Ito and Takahide Mori

  Version of Record online : 25 AUG 2005, DOI: 10.1111/j.1349-7006.1992.tb02717.x

 10. You have full text access to this Open Access content
  Auraptene, a Citrus Coumarin, Inhibits 12-0-Tetradecanoylphorbol-13-acetate-induced Tumor Promotion in ICR Mouse Skin, Possibly through Suppression of Superoxide Generation in Leukocytes

  Japanese Journal of Cancer Research

  Volume 88, Issue 5, May 1997, Pages: 443–452, Akira Murakami, Wataru Kuki, Yasuo Takahashi, Hiroshi Yonei, Yoshimasa Nakamura, Yoshimi Ohto, Hajime Ohigashi and Koichi Koshimizu

  Version of Record online : 24 AUG 2005, DOI: 10.1111/j.1349-7006.1997.tb00402.x

 11. You have full text access to this Open Access content
  Acquisition of Invasive Phenotype in Gallbladder Cancer Cells via Mutual Interaction of Stromal Fibroblasts and Cancer Cells as Mediated by Hepatocyte Growth Factor

  Japanese Journal of Cancer Research

  Volume 87, Issue 7, July 1996, Pages: 702–710, Kunio Matsumoto, Kazuhiko Date, Hideo Shimura and Toshikazu Nakamura

  Version of Record online : 26 AUG 2005, DOI: 10.1111/j.1349-7006.1996.tb00281.x

 12. You have full text access to this Open Access content
  Aberrant DNA Methylation on Chromosome 16 Is an Early Event in Hepatocarcinogenesis

  Japanese Journal of Cancer Research

  Volume 87, Issue 12, December 1996, Pages: 1210–1217, Yae Kanai, Saori Ushijima, Hitoshi Tsuda, Michiie Sakamoto, Takashi Sugimura and Setsuo Hirohashi

  Version of Record online : 24 AUG 2005, DOI: 10.1111/j.1349-7006.1996.tb03135.x

 13. You have full text access to this Open Access content
  Expression of Epidermal Growth Factor, Transforming Growth Factor-α and Their Receptor Genes in Human Gastric Carcinomas; Implication for Autocrine Growth

  Japanese Journal of Cancer Research

  Volume 81, Issue 1, January 1990, Pages: 43–51, Kazuhiro Yoshida, Eikai Kyo, Tetsuhiro Tsujino, Toshiaki Sano, Minoru Niimoto and Eiichi Tahara

  Version of Record online : 25 AUG 2005, DOI: 10.1111/j.1349-7006.1990.tb02505.x

 14. You have full text access to this Open Access content
  A Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Analysis of CPT-11 and Its Active Metabolite SN-38

  Japanese Journal of Cancer Research

  Volume 86, Issue 1, January 1995, Pages: 101–110, Yasutsuna Sasaki, Hideo Hakusui, Shoichi Mizuno, Masashige Morita, Toshimichi Miya, Kenji Eguchi, Tetsu Shinkai, Tomohide Tamura, Yuichiro Ohe and Nagahiro Saijo

  Version of Record online : 24 AUG 2005, DOI: 10.1111/j.1349-7006.1995.tb02994.x

 15. You have full text access to this Open Access content
  K-ras and p53 Alterations in Genomic DNA and Transcripts of Human Pancreatic Adenocarcinoma Cell Lines

  Japanese Journal of Cancer Research

  Volume 85, Issue 10, October 1994, Pages: 1005–1014, Hirofumi Suwa, Tsunehiro Yoshimura, Nozomi Yamaguchi, Kazunori Kanehira, Tadao Manabe, Masayuki Imamura, Hiroshi Hiai and Manabu Fukumoto

  Version of Record online : 24 AUG 2005, DOI: 10.1111/j.1349-7006.1994.tb02898.x

 16. You have full text access to this Open Access content
  Transgeneration Carcinogenesis: A Review of the Experimental and Epidemiological Evidence

  Japanese Journal of Cancer Research

  Volume 85, Issue 5, May 1994, Pages: 443–454, Lorenzo Tomatis

  Version of Record online : 24 AUG 2005, DOI: 10.1111/j.1349-7006.1994.tb02378.x

 17. You have full text access to this Open Access content
  Clonal Heterogeneity in Human Esophageal Squamous Cell Carcinomas on DNA Analysis

  Japanese Journal of Cancer Research

  Volume 87, Issue 9, September 1996, Pages: 923–929, Hikaru Hori, Satoshi Miyake, Yoshimitsu Akiyama, Mitsuo Endo and Yasuhito Yuasa

  Version of Record online : 24 AUG 2005, DOI: 10.1111/j.1349-7006.1996.tb02121.x

 18. You have full text access to this Open Access content
  Modulation of Motility and Proliferation of Glioma Cells by Hepatocyte Growth Factor

  Japanese Journal of Cancer Research

  Volume 88, Issue 6, June 1997, Pages: 564–577, Shinji Yamamoto, Hiroaki Wakimoto, Masaru Aoyagi, Kimiyoshi Hirakawa and Hirofumi Hamada

  Version of Record online : 24 AUG 2005, DOI: 10.1111/j.1349-7006.1997.tb00420.x

 19. You have full text access to this Open Access content
  Genetic Status and Expression of the Cyclin-dependent Kinase Inhibitors in Human Gastric Carcinoma Cell Lines

  Japanese Journal of Cancer Research

  Volume 87, Issue 8, August 1996, Pages: 824–830, Yoshihiko Akama, Wataru Yasui, Hiroki Kuniyasu, Hiroshi Yokozaki, Morihisa Akagi, Hidetoshi Tahara, Takenori Ishikawa and Eiichi Tahara

  Version of Record online : 24 AUG 2005, DOI: 10.1111/j.1349-7006.1996.tb02106.x

 20. You have full text access to this Open Access content
  Edible Plants Containing Naturally Occurring Carcinogens in Japan

  Japanese Journal of Cancer Research

  Volume 84, Issue 10, October 1993, Pages: 997–1006, Iwao Hirono

  Version of Record online : 24 AUG 2005, DOI: 10.1111/j.1349-7006.1993.tb02791.x