Search Results

There are 8209 results for: content related to: K 0.5 Na 0.5 NbO 3 -Based Lead-Free Transparent Electro-Optic Ceramics Prepared by Pressureless Sintering

 1. Dielectric, Ferroelectric, and Piezoelectric Properties of BiFeO3–BaTiO3 Ceramics

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 96, Issue 10, October 2013, Pages: 3163–3168, Yongxing Wei, Xiaotao Wang, Jintao Zhu, Xiaoli Wang and Jiangjiang Jia

  Article first published online : 12 JUL 2013, DOI: 10.1111/jace.12475

 2. The Relationship Between Phase Structure and Electrical Properties in (1 − x)(Bi0.5Na0.5TiO3Ba0.5K0.5TiO3BaTiO3)- xK0.5Na0.5NbO3 Quaternary Lead-Free Piezoelectric Ceramics

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 97, Issue 4, April 2014, Pages: 1283–1287, Ye-Jing Dai, Si-Si He, Xun Lao and Shi-Zheng Zhang

  Article first published online : 6 JAN 2014, DOI: 10.1111/jace.12760

 3. Low-Temperature Sinterable (1−x)Ba3(VO4)2xLiMg0.9Zn0.1PO4 Microwave Dielectric Ceramics

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 96, Issue 12, December 2013, Pages: 3862–3867, Yang Lv, Ruzhong Zuo, Ying Cheng and Chen Zhang

  Article first published online : 13 NOV 2013, DOI: 10.1111/jace.12613

 4. Relaxor Characteristics of the Phase Transformation in (1 − x)BaTiO3xBi(Zn1/2Ti1/2)O3 Perovskite Ceramics

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 96, Issue 10, October 2013, Pages: 3176–3182, Narit Triamnak, Rattikorn Yimnirun, Jan Pokorny and David P. Cann

  Article first published online : 6 AUG 2013, DOI: 10.1111/jace.12495

 5. Structure, Microwave Dielectric Properties and Thermally Stimulated Depolarization Currents of (1 − x)Ba0.6Sr0.4La4Ti4O15xBa5Nb4O15 Solid Solutions

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 98, Issue 4, April 2015, Pages: 1245–1252, Xiaohua Zhang, Jie Zhang, Zhenkun Xie, Lixin Yuan, Zhenxing Yue and Longtu Li

  Article first published online : 22 JAN 2015, DOI: 10.1111/jace.13465

 6. Microwave Dielectric Ceramics Li2MO4−TiO2 (M = Mo, W) with Low Sintering Temperatures

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 97, Issue 6, June 2014, Pages: 1819–1822, Jing Guo, Di Zhou, Shen-Li Zou, Hong Wang, Li-Xia Pang and Xi Yao

  Article first published online : 4 FEB 2014, DOI: 10.1111/jace.12821

 7. (K,Na)NbO3-Based Lead-Free Piezoceramics: Fundamental Aspects, Processing Technologies, and Remaining Challenges

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 96, Issue 12, December 2013, Pages: 3677–3696, Jing-Feng Li, Ke Wang, Fang-Yuan Zhu, Li-Qian Cheng and Fang-Zhou Yao

  Article first published online : 26 NOV 2013, DOI: 10.1111/jace.12715

 8. Structural and Optical Properties of Erbium and Ytterbium Codoped Germanoniobophosphate Glasses

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 97, Issue 8, August 2014, Pages: 2462–2470, Laura B. de Mello, Fernando A. Sigoli and Italo Odone Mazali

  Article first published online : 30 MAY 2014, DOI: 10.1111/jace.13020

 9. High-Performance Ferroelectric Solid Solution Crystals: Pb(In1/2Nb1/2)O3Pb(Zn1/3Nb2/3)O3PbTiO3

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 97, Issue 9, September 2014, Pages: 2850–2857, Tao Li and Xifa Long

  Article first published online : 7 JUN 2014, DOI: 10.1111/jace.13035

 10. DC Conduction and Electric Modulus Formulation of Lithium-Doped Bismuth Zinc Vanadate Semiconducting Glassy System

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 98, Issue 9, September 2015, Pages: 2776–2783, Sajjan Dahiya, Rajesh Punia, Anupinder Singh, Anup S. Maan and Sevi Murugavel

  Article first published online : 22 MAY 2015, DOI: 10.1111/jace.13661

 11. Stability of High-Temperature Dielectric Properties for (1 − x)Ba0.8Ca0.2TiO3xBi(Mg0.5Ti0.5)O3 Ceramics

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 96, Issue 9, September 2013, Pages: 2887–2892, Aurang Zeb and Steven J. Milne

  Article first published online : 25 MAY 2013, DOI: 10.1111/jace.12412

 12. Review: Down Conversion Materials for Solid-State Lighting

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 97, Issue 5, May 2014, Pages: 1327–1352, Joanna McKittrick and Lauren E. Shea-Rohwer

  Article first published online : 16 APR 2014, DOI: 10.1111/jace.12943

 13. Electric Fatigue of Lead-Free Piezoelectric Materials

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 97, Issue 3, March 2014, Pages: 665–680, Julia Glaum and Mark Hoffman

  Article first published online : 23 FEB 2014, DOI: 10.1111/jace.12811

 14. Impedance Spectroscopy of (Bi1/2Na1/2)TiO3BaTiO3 Ceramics Modified with (K0.5Na0.5)NbO3

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 97, Issue 5, May 2014, Pages: 1523–1529, Jiadong Zang, Ming Li, Derek C. Sinclair, Wook Jo and Jürgen Rödel

  Article first published online : 31 JAN 2014, DOI: 10.1111/jace.12804

 15. Phase Separation in Nonstoichiometry GeSbS Chalcogenide Glasses

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 97, Issue 3, March 2014, Pages: 793–797, Zhuobin Li, Changgui Lin, Guoshun Qu, Qiuhua Nie, Tiefeng Xu and Shixun Dai

  Article first published online : 31 JAN 2014, DOI: 10.1111/jace.12808

 16. Large Strain Response in 0.99(Bi0.5Na0.4K0.1)TiO3–0.01(KxNa1−x)NbO3 Lead-Free Ceramics Induced by the Change of K/Na Ratio in (KxNa1−x)NbO3

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 96, Issue 10, October 2013, Pages: 3133–3140, Jigong Hao, Bo Shen, Jiwei Zhai, Chunze Liu, Xiaolong Li and Xingyu Gao

  Article first published online : 8 AUG 2013, DOI: 10.1111/jace.12462

 17. Phase Transition and Electrical Properties of Ba0.7Ca0.3TiO3BiFeO3 Ceramics

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 95, Issue 12, December 2012, Pages: 3901–3905, Cai-Xia Li, Bin Yang, Shan-Tao Zhang, Feng-Min Wu and Wen-Wu Cao

  Article first published online : 22 AUG 2012, DOI: 10.1111/j.1551-2916.2012.05398.x

 18. BiFeO3 Ceramics: Processing, Electrical, and Electromechanical Properties

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 97, Issue 7, July 2014, Pages: 1993–2011, Tadej Rojac, Andreja Bencan, Barbara Malic, Goknur Tutuncu, Jacob L. Jones, John E. Daniels and Dragan Damjanovic

  Article first published online : 15 MAY 2014, DOI: 10.1111/jace.12982

 19. Mid-IR to Visible Photoluminescence, Dielectric, and Ferroelectric Properties of Er-Doped KNLN Ceramics

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 97, Issue 5, May 2014, Pages: 1504–1510, Xiao Wu and K.W. Kwok

  Article first published online : 4 FEB 2014, DOI: 10.1111/jace.12791

 20. Thermodynamics of Ferroelectric Solid Solutions with Morphotropic Phase Boundaries

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 97, Issue 6, June 2014, Pages: 1661–1685, Adam A. Heitmann and George A. Rossetti Jr.

  Article first published online : 26 MAY 2014, DOI: 10.1111/jace.12979