Search Results

There are 61414 results for: content related to: Cover Image, Volume 97, Issue 3

 1. Electric Fatigue of Lead-Free Piezoelectric Materials

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 97, Issue 3, March 2014, Pages: 665–680, Julia Glaum and Mark Hoffman

  Version of Record online : 23 FEB 2014, DOI: 10.1111/jace.12811

 2. A Novel BiFeO3–BaTiO3–BaZrO3 Lead-Free Relaxor Ferroelectric Ceramic with Low-Hysteresis and Frequency-Insensitive Large Strains

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 98, Issue 12, December 2015, Pages: 3670–3672, Donggeng Zheng and Ruzhong Zuo

  Version of Record online : 17 OCT 2015, DOI: 10.1111/jace.13989

 3. Cover Image, Volume 98, Issue 11

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 98, Issue 11, November 2015, Page: i,

  Version of Record online : 28 OCT 2015, DOI: 10.1111/jace.13445

 4. Nanodomain Engineered (K, Na)NbO3 Lead-Free Piezoceramics: Enhanced Thermal and Cycling Reliabilities

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 98, Issue 2, February 2015, Pages: 448–454, Fang-Zhou Yao, Ke Wang, Li-Qian Cheng, Xiaodan Zhang, Wei Zhang, Fangyuan Zhu and Jing-Feng Li

  Version of Record online : 12 OCT 2014, DOI: 10.1111/jace.13265

 5. Unipolar Fatigue Behavior of BCTZ Lead-Free Piezoelectric Ceramics

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 99, Issue 4, April 2016, Pages: 1287–1293, Yichi Zhang, Julia Glaum, Matthias C. Ehmke, Keith J. Bowman, John E. Blendell and Mark J. Hoffman

  Version of Record online : 19 JAN 2016, DOI: 10.1111/jace.14103

 6. Sintering Characteristic, Microstructure, and Dielectric Relaxor Behavior of (K0.5Na0.5)NbO3–(Bi0.5Na0.5)TiO3 Lead-Free Ceramics

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 91, Issue 9, September 2008, Pages: 2903–2909, Hongliang Du, Wancheng Zhou, Dongmei Zhu, Luo Fa, Shaobo Qu, Ye Li and Zhibin Pei

  Version of Record online : 10 JUL 2008, DOI: 10.1111/j.1551-2916.2008.02528.x

 7. Large Piezoelectric Coefficient in (Ba1−xCax)(Ti0.96Sn0.04)O3 Lead-Free Ceramics

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 94, Issue 12, December 2011, Pages: 4131–4133, Wei Li, Zhijun Xu, Ruiqing Chu, Peng Fu and Guozhong Zang

  Version of Record online : 12 OCT 2011, DOI: 10.1111/j.1551-2916.2011.04888.x

 8. Lead-free Manufacturing

  Lead-free Electronics

  Srinivas Rao, Jasbir Bath, Harjinder Ladhar, Pages: 101–138, 2006

  Published Online : 22 FEB 2006, DOI: 10.1002/047000780X.ch4

 9. Lead-Free Relaxor Ferroelectrics

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 95, Issue 1, January 2012, Pages: 1–26, Vladimir V. Shvartsman and Doru C. Lupascu

  Version of Record online : 6 DEC 2011, DOI: 10.1111/j.1551-2916.2011.04952.x

 10. Enhanced Field-Induced Strain in the Textured Lead-Free Ceramic

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 99, Issue 12, December 2016, Pages: 3985–3992, Yongjie Zhao, Xiaowen Zhang, Rongxia Huang, Kepi Chen, Hui Wang, Haibo Jin and Heping Zhou

  Version of Record online : 22 AUG 2016, DOI: 10.1111/jace.14429

 11. Large Electrostrain in K(Nb1−xMnx)O3 Lead-Free Piezoelectric Ceramics

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 99, Issue 12, December 2016, Pages: 4031–4038, Jong-Hyun Kim, Dae-Hyeon Kim, Tae-Ho Lee, Tae-Gon Lee, Ji-Hyun Lee, Bo-Yun Kim, Sahn Nahm, Chong-Yun Kang and Jungho Ryu

  Version of Record online : 29 AUG 2016, DOI: 10.1111/jace.14469

 12. Cover Image, Volume 97, Issue 2

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 97, Issue 2, February 2014, Page: i,

  Version of Record online : 4 MAR 2014, DOI: 10.1111/jace.12925

 13. Photoluminescence and Temperature Dependent Electrical Properties of Er-Doped 0.94Bi0.5Na0.5TiO3-0.06BaTiO3 Ceramics

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 97, Issue 12, December 2014, Pages: 3877–3882, Bin Hu, Zhao Pan, Ming Dai, Fei-Fei Guo, Huanpo Ning, Zheng-Bin Gu, Jun Chen, Ming-Hui Lu, Shan-Tao Zhang, Bin Yang and Wenwu Cao

  Version of Record online : 11 SEP 2014, DOI: 10.1111/jace.13217

 14. Cover Image, Volume 97, Issue 4

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 97, Issue 4, April 2014, Page: i,

  Version of Record online : 1 APR 2014, DOI: 10.1111/jace.12947

 15. Temperature- and Frequency-Dependent Properties of the 0.75Bi1/2Na1/2TiO3–0.25SrTiO3 Lead-Free Incipient Piezoceramic

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 97, Issue 6, June 2014, Pages: 1937–1943, Matias Acosta, Wook Jo and Jürgen Rödel

  Version of Record online : 2 APR 2014, DOI: 10.1111/jace.12884

 16. Cover Image, Volume 97, Issue 11

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 97, Issue 11, November 2014, Page: i,

  Version of Record online : 7 NOV 2014, DOI: 10.1111/jace.13062

 17. Large Strain Response and Fatigue-Resistant Behavior in Ternary Bi0.5Na0.5TiO3–BaTiO3–Bi(Zn0.5Ti0.5)O3 Solid Solutions

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 97, Issue 11, November 2014, Pages: 3615–3623, Yan Li, Feifei Wang, Xiang Ye, Yiqun Xie, Yanxue Tang, Dazhi Sun, Wangzhou Shi, Xiangyong Zhao and Haosu Luo

  Version of Record online : 14 AUG 2014, DOI: 10.1111/jace.13176

 18. Enhanced Piezoelectric Properties of (Ba1−xCax)(Ti0.92Sn0.08)O3 Lead-Free Ceramics

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 96, Issue 1, January 2013, Pages: 241–245, Li-Feng Zhu, Bo-Ping Zhang, Xiao-Kun Zhao, Lei Zhao, Peng-Fei Zhou and Jing-Feng Li

  Version of Record online : 26 OCT 2012, DOI: 10.1111/jace.12038

 19. Improved Electrical Properties and Strong Red Emission of Pr3+-Doped x K0.5Bi0.5TiO3–(1−x)Na0.5Bi0.5TiO3 Lead-Free Ferroelectric Thin Films

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 95, Issue 2, February 2012, Pages: 483–486, Hong Zhou, Guangheng Wu, Ni Qin and Dinghua Bao

  Version of Record online : 23 DEC 2011, DOI: 10.1111/j.1551-2916.2011.05028.x

 20. Electric-Field-Driven Phase Transition Process in (K, Na, Li)(Nb, Ta, Sb)O3 Lead-Free Piezoceramics

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 99, Issue 1, January 2016, Pages: 135–140, Wei Feng, Haiwei Du, Chen Chen and Yanqiu Huang

  Version of Record online : 24 SEP 2015, DOI: 10.1111/jace.13861