Search Results

There are 93 results for: "FRACTURE" in Abstract AND "International Journal of Applied Ceramic Technology" in Publication Titles

 1. Influence of Joining Interlayer on Impact Damage to Laminated Boron Carbide Ceramics

  International Journal of Applied Ceramic Technology

  Volume 12, Issue 6, November/December 2015, Pages: 1217–1229, Kiyoto Sekine, Takeshi Kumazawa and Yasuhiro Tanabe

  Article first published online : 3 NOV 2014, DOI: 10.1111/ijac.12342

 2. Dynamic Compressive Behavior of ZrB2-Based Ceramic Composites at Room Temperature and 1073 K

  International Journal of Applied Ceramic Technology

  Volume 12, Issue 6, November/December 2015, Pages: 1210–1216, Lingling Wang, Jun Liang and Guodong Fang

  Article first published online : 12 NOV 2014, DOI: 10.1111/ijac.12354

 3. Effect of Nano-Zirconia on the Mechanical and Biological Properties of Calcium Silicate Scaffolds

  International Journal of Applied Ceramic Technology

  Volume 12, Issue 6, November/December 2015, Pages: 1148–1156, Cijun Shuai, Pei Feng, Bo Yang, Yiyuan Cao, Anjie Min and Shuping Peng

  Article first published online : 20 OCT 2014, DOI: 10.1111/ijac.12337

 4. In Situ-Strengthened C/SiC Joint Brazed with Cu-Based Active Filler and Its Performance

  International Journal of Applied Ceramic Technology

  Volume 12, Issue S3, November/December 2015, Pages: E197–E207, Jie Chen, Shaoming Dong, Xiangyu Zhang, Yanmei Kan and Qian Feng

  Article first published online : 6 MAR 2015, DOI: 10.1111/ijac.12391

 5. SiC Products Formed by Slip Casting Method

  International Journal of Applied Ceramic Technology

  Volume 12, Issue 5, September/October 2015, Pages: 957–966, Agnieszka Gubernat, Łukasz Zych and Wiktoria Wierzba

  Article first published online : 21 NOV 2014, DOI: 10.1111/ijac.12359

 6. Mechanical and Dielectric Properties of SiCf/AlPO4 Composites with Multi-Walled Carbon Nanotubes

  International Journal of Applied Ceramic Technology

  Volume 12, Issue 5, September/October 2015, Pages: 1045–1053, Feng Wan, Fa Luo, Yimin Shi, Wancheng Zhou and Dongmei Zhu

  Article first published online : 8 SEP 2014, DOI: 10.1111/ijac.12302

 7. Effects of Grain Grading on Microstructures and Mechanical Behaviors of Pressureless Solid-State-Sintered SiC

  International Journal of Applied Ceramic Technology

  Volume 12, Issue 5, September/October 2015, Pages: 976–984, Haibo Wu, Yongjie Yan, Guilin Liu, Xuejian Liu, Yunzhou Zhu, Zhengren Huang, Dongliang Jiang and Yinsheng Li

  Article first published online : 21 MAY 2015, DOI: 10.1111/ijac.12409

 8. The Microstructure and Mechanical Properties of Porous Silicon Nitride Ceramics Prepared via Novel Aqueous Gelcasting

  International Journal of Applied Ceramic Technology

  Volume 12, Issue 5, September/October 2015, Pages: 932–938, Tao Wan, Dongxu Yao, Jinwei Yin, Yongfeng Xia, Kaihui Zuo and Yuping Zeng

  Article first published online : 3 JUL 2015, DOI: 10.1111/ijac.12424

 9. Fabrication and Characterization of (Mo1-xNix) (Si1-xAlx)2 (x = 0.025, 0.05, and 0.1) Alloys

  International Journal of Applied Ceramic Technology

  Binbin Song, Xushuai Xie, Peizhong Feng, Zhang Wang, Zhangsheng Liu and Xiaohong Wang

  Article first published online : 26 SEP 2015, DOI: 10.1111/ijac.12480

 10. Strengthening of Gadolinia-Doped Ceria (Ce0.80Gd0.20O2-δ) Thick Ceramic Membranes with Co-Doping of 1 mol% CuO

  International Journal of Applied Ceramic Technology

  Volume 12, Issue 5, September/October 2015, Pages: 1027–1033, Jingjie Cao, Xinfa Dong, Yingchao Dong and Xuyong Feng

  Article first published online : 4 SEP 2014, DOI: 10.1111/ijac.12311

 11. Microstructures and Properties of 3Y-TZP/Ba0.5Sr0.5Fe12O19 Composites Prepared by Two Methods

  International Journal of Applied Ceramic Technology

  Chao Zhang, Ruisong Guo, Shanshan Wang, Zhichao Liu, Weina Guo, Chen Wu and Guanglan Cai

  Article first published online : 8 SEP 2015, DOI: 10.1111/ijac.12454

 12. Fabrication, Mechanical Properties, and Tribological Behaviors of Ti3Al0.8Sn0.4C2 Solid Solution by Two-Time Hot-Pressing Method

  International Journal of Applied Ceramic Technology

  Volume 12, Issue 4, July/August 2015, Pages: 783–789, Hao Xu, Zhenying Huang, Hongxiang Zhai, Mengqi Li, Xiaohan Liu and Yang Zhou

  Article first published online : 28 APR 2014, DOI: 10.1111/ijac.12265

 13. Torsional Shear Strength Tests for Glass–Ceramic Joined Silicon Carbide

  International Journal of Applied Ceramic Technology

  Volume 12, Issue 3, May/June 2015, Pages: 693–699, Monica Ferraris, Andrea Ventrella, Milena Salvo, Yutai Katoh and Dietmar Gross

  Article first published online : 17 MAR 2014, DOI: 10.1111/ijac.12248

 14. Mechanical, Tribological, and Thermal Properties of Hot-Pressed ZrB2-B4C Composite

  International Journal of Applied Ceramic Technology

  Volume 12, Issue 3, May/June 2015, Pages: 568–576, Shirshendu Chakraborty, Debashish Debnath, Azizur Rahaman Mallick and Probal Kumar Das

  Article first published online : 28 JUL 2014, DOI: 10.1111/ijac.12290

 15. Mechanical and Dielectric Properties of Mullite Fiber-Reinforced Mullite Matrix Composites with Single Layer CVD SiC Interphases

  International Journal of Applied Ceramic Technology

  Volume 12, Issue 3, May/June 2015, Pages: 500–509, Yi Wang, Haifeng Cheng and Jun Wang

  Article first published online : 7 FEB 2014, DOI: 10.1111/ijac.12238

 16. Translucent Cerium Fluoride Ceramics Fabricated by Hot-Pressing for Scintillation Application

  International Journal of Applied Ceramic Technology

  Volume 12, Issue 3, May/June 2015, Pages: 638–642, Wei Li, Min Chen, Huamin Kou, Jun Liu, Yun Shi, Xiqi Feng, Yubai Pan and Jingkun Guo

  Article first published online : 10 JAN 2014, DOI: 10.1111/ijac.12215

 17. Cover Image, Volume 12, Issue 3

  International Journal of Applied Ceramic Technology

  Volume 12, Issue 3, May/June 2015, Page: i,

  Article first published online : 23 APR 2015, DOI: 10.1111/ijac.12408

 18. The Bonding Strength of HA/ZrO2-Layered Biomaterials with Different Interfacial Patterns

  International Journal of Applied Ceramic Technology

  Volume 12, Issue 2, March/April 2015, Pages: 273–281, Renfu Quan, Liang Zhang, Jinwei Xu, Chunyan Wang, Xicheng Wei and Disheng Yang

  Article first published online : 19 AUG 2013, DOI: 10.1111/ijac.12166

 19. Sinterability of Forsterite Prepared via Solid-State Reaction

  International Journal of Applied Ceramic Technology

  Volume 12, Issue 2, March/April 2015, Pages: 437–442, Chou Yong Tan, Ramesh Singh, Yee Ching Teh, Yoke Meng Tan and Boon Kar Yap

  Article first published online : 23 SEP 2013, DOI: 10.1111/ijac.12172

 20. Evaluation of Mechanical Properties Variations for Kr Ion-Irradiated 6H-SiC by Nanoindentation Methods

  International Journal of Applied Ceramic Technology

  Volume 12, Issue 2, March/April 2015, Pages: 390–398, Tao Yang, Hang Zang,, Chaohui He, Daxi Guo, Peng Zhang, Jianqi Xi, Li Ma, Zhiguang Wang, Tielong Shen, Lilong Pang and Cunfeng Yao

  Article first published online : 6 SEP 2013, DOI: 10.1111/ijac.12170