External cephalic version for breech presentation at term

  • Review
  • Intervention

Authors


Abstract

Background

Management of breech presentation is controversial, particularly in regard to manipulation of the position of the fetus by external cephalic version (ECV). ECV may reduce the number of breech presentations and caesarean sections, but there also have been reports of complications with the procedure.

Objectives

The objective of this review was to assess the effects of ECV at or near term on measures of pregnancy outcome. Methods of facilitating ECV, and ECV before term are reviewed separately.

Search methods

We searched the Cochrane Pregnancy and Childbirth Trials Register (28 February 2015) and reference lists of retrieved studies.

Selection criteria

Randomised trials of ECV at or near term (with or without tocolysis) compared with no attempt at ECV in women with breech presentation.

Data collection and analysis

Two review authors assessed eligibility and trial quality, and extracted the data.

Main results

We included eight studies, with a total of 1308 women randomised. The pooled data from these studies show a statistically significant and clinically meaningful reduction in non-cephalic presentation at birth (average risk ratio (RR) 0.42, 95% confidence interval (CI) 0.29 to 0.61, eight trials, 1305 women); vaginal cephalic birth not achieved (average RR 0.46, 95% CI 0.33 to 0.62, seven trials, 1253 women, evidence graded very low); and caesarean section (average RR 0.57, 95% CI 0.40 to 0.82, eight trials, 1305 women, evidence graded very low) when ECV was attempted in comparison to no ECV attempted. There were no significant differences in the incidence of Apgar score ratings below seven at one minute (average RR 0.67, 95% CI 0.32 to 1.37, three trials, 168 infants) or five minutes (RR 0.63, 95% CI 0.29 to 1.36, five trials, 428 infants, evidence graded very low), low umbilical vein pH levels (RR 0.65, 95% CI 0.17 to 2.44, one trial, 52 infants, evidence graded very low), neonatal admission (RR 0.80, 95% CI 0.48 to 1.34, four trials, 368 infants, evidence graded very low), perinatal death (RR 0.39, 95% CI 0.09 to 1.64, eight trials, 1305 infants, evidence graded low), nor time from enrolment to delivery (mean difference -0.25 days, 95% CI -2.81 to 2.31, two trials, 256 women).

All of the trials included in this review had design limitations, and the level of evidence was graded low or very low. No studies attempted to blind the intervention, and the process of random allocation was suboptimal in several studies. Three of the eight trials had serious design limitations, however excluding these studies in a sensitivity analysis for outcomes with substantial heterogeneity did not alter the results.

Authors' conclusions

Attempting cephalic version at term reduces the chance of non-cephalic presentation at birth, vaginal cephalic birth not achieved and caesarean section. There is not enough evidence from randomised trials to assess complications of ECV at term. Large observational studies suggest that complications are rare.

A visual summary of some of the results from this review can be found here.

Plain language summary

Effects of turning unborn babies from bottom first to head first at the end of pregnancy (around 36 weeks or more) for reducing problems during childbirth

What is the issue?

The best outcomes in childbirth for both mothers and babies are when the baby is born head-first. If the baby is in another position, there is a higher risk of complications including the need for caesarean section. In a ‘breech presentation’ the baby is bottom-down instead of head-down. External cephalic version (ECV) is a technique for turning the unborn baby so it lies head-down. This review looked at the effects of using ECV on babies that were in the breech position at the end of pregnancy (around 36 weeks or more).

Why is this important?

Everyone wants to avoid complications in childbirth and many women want to avoid having a caesarean section. Avoiding the need for surgery is very important in countries with limited resources for healthcare. ECV is sometimes used before the end of pregnancy (around 34 weeks) but the results might be different when it is used just before childbirth. Also, it might not be possible to turn the unborn baby at this late stage. We wanted to know if using ECV at the end of pregnancy resulted in safer childbirth or was harmful.

What evidence did we find?

We found 8 studies involving 1308 women. (We included studies up to 28 February 2015.) All the studies were randomised and involved women with low-risk pregnancies. Using ECV around 36 weeks or more increased the chance that babies were born head-first and reduced the risk of having a caesarean section. There were no clear differences in other outcomes such as the risk of babies dying. The quality of the studies and therefore the strength of the evidence was varied.

What does this mean?

If an unborn baby is lying bottom-down, turning it by ECV just before birth can reduce some of the problems this position can cause. These studies are too small to show if ECV is safe to use in women with low-risk pregnancies, however other types of studies suggest that it is safe. We also do not know if it should be used in high-risk cases, such as mothers who have already had a caesarean section, or who are expecting twins.

A visual summary of some of the results from this review can be found here.

Laički sažetak

Učinak okretanja djece koja su smještena na zadak pri kraju trudnoće za smanjenje problema tijekom porođaja

Istraživačko pitanje

Porođaj najbolje prolazi za majku i dijete kad je dijete u maternici smješteno s glavom prema dolje. Ako je dijete smješteno u nekom drugom položaju, veći je rizik od komplikacija i potrebe za carskim rezom. Kod djeteta koje je okrenuto na zadak stražnjica je usmjerena prema dolje umjesto glave. Vanjski hvat prilikom okreta zatka na glavu (engl. external cephalic version, ECV) je postupak u kojem se dijete smješteno na zadak okreće tako da bude u položaju glavom prema dolje. Ovaj Cochrane sustavni pregled istražio je učinke korištenja ECV-a kod djece koja su bila okrenuta na zadak pri kraju trudnoće (oko 36. tjedna ili kasnije).

Zašto je ovaj sustavni pregled važan?

Svatko bi htio izbjeći komplikacije pri porođaju te brojne žene žele izbjeći mogućnost carskog reza. Izbjegavanje kirurškog zahvata osobito je važno u siromašnim zemljama. ECV se ponekad koristi prije kraja trudnoće (oko 34. tjedna, ali rezultati onda mogu biti različiti nego kad se koristi neposredno prije porođaja. Također možda neće biti moguće okrenuti nerođeno dijete što vrijeme više odmiče. Autori Cochrane sustavnog pregleda stoga su pretražili literaturu kako bi utvrdili može li korištenje ECV-a pred kraj trudnoće omogućit sigurniji porođaj ili je tada taj postupak štetan.

Rezultati istraživanja

Pronađeno je 8 studija s ukupno 1308 žena. Uključene su studije objavljene do 28. veljače 2015. Sve su studije bile randomizirane (ispitanice su nasumično raspoređene u ispitivane skupine) i uključile su žene s trudnoćama niskoga rizika. Korištenje ECV-a oko 36. tjedna ili kasnije u trudnoći povećalo je vjerojatnost rađanja djece s glavom prema dolje i smanjilo je rizik od potrebe za carskim rezom. Nije bilo jasnih razlika u drugim rezultatima, kao što je rizik djetetove smrti. Kvaliteta studija, pa prema tome i jačina dokaza, poprilično se razlikovala.

Što ti rezultati znače?

Ukoliko nerođeno dijete u maternici leži sa stražnjicom prema dolje, okretanje djeteta ECV zahvatom neposredno prije rođenja može umanjiti mogućnost pojave problema koje takav položaj djeteta može izazvati. Pronađene studije bile su premalene da bi pokazale je li ECV siguran zahvat u žena s trudnoćom niskoga rizika, međutim druge vrste studija pokazuju da je zahvat siguran. Također nije poznato bi li se taj zahvat trebao koristiti u visoko-rizičnih slučajeva, primjerice u majki koje su već imale ranije carski rez ili koje nose blizance.

Sažeti slikovni prikaz dijela rezultata ovog Cochrane sustavnog pregleda možete pogledati ovdje.

Bilješke prijevoda

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Резюме на простом языке

Влияние поворота нерожденных детей [плодов] из положения "ягодицами вниз" в положение "головой вниз" в конце беременности (на сроке около 36 недель или позднее) на уменьшение проблем во время рождения ребенка

В чем состоит проблема (вопрос)?

Лучшие исходы в родах для матерей и их младенцев достигаются, когда ребенок рождается головой вперед. Если ребенок находится в другом положении, это представляет высокий риск осложнений, включая необходимость проведения кесарева сечения. В "ягодичном предлежании" ребенок находится в положении "ягодицами вниз" вместо положения "головой вниз". Наружный поворот на головку (НПГ) представляет собой метод, при котором нерожденного ребенка поворачивают так, чтобы он лежал в положении "головой вниз". В этом обзоре рассматривали влияние использования НПГ на детей, которые были в ягодичном предлежании к концу срока беременности (около 36 недель и позднее).

Почему это важно?

Каждый хочет избежать осложнений в родах, и многие женщины хотят избежать операции кесарева сечения. Возможность избежать необходимости хирургического вмешательства очень важна в странах с ограниченными ресурсами здравоохранения. НПГ иногда используют до окончания беременности (на сроке около 34 недель), но результаты могут отличаться, если этот метод используют непосредственно перед родами. Кроме того, на этой поздней стадии может не получиться повернуть нерожденного ребенка [плод]. Мы хотели выяснить, приводит ли использование НПГ в конце беременности к безопасным родам (безопасному рождению ребенка) или может ли это нанести вред.

Какие доказательства мы нашли?

Мы нашли 8 исследований с участием 1308 женщин. (Мы включили исследования, опубликованные по 28 февраля 2015 года). Все исследования были рандомизированными и включали женщин с беременностью низкого риска. Использование НПГ на сроке около 36 недель беременности или позднее увеличило шансы рождения детей "головой вперед" и снизило риск необходимости проведения кесарева сечения. Не было четких различий в других исходах, таких как риск смерти младенцев. Качество исследований и, следовательно, сила доказательств, варьировали.

Что это значит?

Если нерожденный ребенок [плод] находится в положении "ягодицами вниз", выполнение наружного поворота на головку непосредственно перед родами может уменьшить некоторые из проблем, которые может вызвать это положение плода. Эти исследования слишком малы, чтобы показать, безопасно ли использование НПГ у беременных женщин низкого риска, однако другие виды исследований позволяют предполагать, что это безопасно. Мы также не знаем, следует ли использовать НПГ в случаях высокого риска, например у матерей, которые ранее уже перенесли операцию кесарева сечения, или у матерей, ожидающих рождения близнецов.

Наглядное обобщение некоторых результатов этого обзора можно найти здесь.

Заметки по переводу

Перевод: Юдина Екатерина Викторовна. Редактирование: Зиганшина Лилия Евгеньевна. Координация проекта по переводу на русский язык: Cochrane Russia - Кокрейн Россия (филиал Северного Кокрейновского Центра на базе Казанского федерального университета). По вопросам, связанным с этим переводом, пожалуйста, обращайтесь к нам по адресу: lezign@gmail.com

Ancillary