Length of hospitalisation for people with severe mental illness

  • Review
  • Intervention

Authors


Abstract

Background

In high-income countries, over the last three decades, the length of hospital stays for people with serious mental illness has reduced drastically although considerable variation remains. In lower-income countries this variation may be greater. Some argue that reduction in hospital stay leads to 'revolving door admissions' and worsening mental health outcomes despite apparent cost savings, whilst others suggest longer stays may be more harmful by institutionalising people to hospital care.

Objectives

To evaluate the effect of short stay/brief admission hospital care with long stay/standard in-patient care in people with serious mental illness.

Search methods

We searched the Cochrane Schizophrenia Group's register of trials, July 2007 and updated this search in May 2012.

Selection criteria

We included all randomised controlled trials comparing planned short/brief with long/standard hospital stays for people with serious mental illnesses.

Data collection and analysis

We extracted data independently. For dichotomous data we calculated risk ratios (RR) and their 95% confidence intervals (CI) on an intention-to-treat basis based using a fixed-effect model. For continuous data, had we identified such data, we planned to calculate fixed-effect mean differences (MD). We assessed risk of bias for included studies and rated quality of evidence using GRADE.

Main results

We included six relevant trials undertaken between 1969 and 1980. We found no significant difference in death (n = 175, 1 RCT, RR in the longer term 0.42, CI 0.10 to 1.83, very low quality evidence). In the long term, there was no difference in improvement of mental state (n = 61, 1 RCT, RR 3.39, CI 0.76 to 15.02, very low quality evidence). There was no difference in readmission to hospital (n = 651, 4 RCTs, RR by the long term 1.26, CI 1.00 to 1.57, low quality evidence). Data for leaving the study prematurely by the longer term showed no difference (n = 229, 2 RCTs, (RR 0.77, CI 0.34 to 1.77, low quality evidence). There was a significant difference favouring short stay (P = 0.01) in numbers of participants with delayed discharge from hospital exceeding the time planned in study (n = 404, 3 RCTs, RR in the longer term 0.54, CI 0.33 to 0.88, low quality evidence). There was no difference in numbers of participants lost to follow-up (n = 404, 3 RCTs, RR by the longer term 1.07, CI 0.70 to 1.62, low quality evidence). Finally, there was a significant difference favouring short-stay hospitalisation for social functioning, including unemployment, unable to housekeep, or unknown employment status (n = 330, 2 RCTs, RR by longer term 0.61, CI 0.50 to 0.76, very low quality evidence).

Authors' conclusions

The effects of hospital care and the length of stay is important for mental health policy. We found limited low and very low quality data which were all over 30 years old. Outcomes from these studies do suggest that a planned short-stay policy does not encourage a 'revolving door' pattern of admission and disjointed care for people with serious mental illness. More large, well-designed and reported trials are justified especially where a short-stay policy is not routine care.

Plain language summary

Length of stay in hospital for people with severe mental illness

Since the 1960s, in North America and most of Europe, large psychiatric hospitals have been closed and small local hospital units established. Medical opinion as to whether people with mental illness should stay in hospital for months and years or just a few weeks has changed. Care in the community has been helped by the advent of medication for people with mental illness. Consequently, in the developed world, hospital stays are now relatively short and large psychiatric hospitals or asylums have almost disappeared. However, there is still some doubt about whether short admissions are good because the person does not get institutionalised, or harmful because the causes and symptoms of the illness are not completely addressed. This is further complicated because there are patients who have short but frequent admissions (‘revolving door patients’) in contrast to others who despite treatment stay in hospital for a long time (‘new long stay patients’).

The review aims to determine what length of stay in hospital is the most helpful and is now based on a 2012 search. Six randomised trials are included that compare short stay in hospital with either long stay in hospital or standard care. No differences were found between groups in readmission to hospital, mental state, leaving the study early, risk of death and people lost to follow-up. There was a significant difference favouring short-stay hospitalisation for social functioning. There was limited information that suggested that short-stay hospitalisation does not encourage a ‘revolving door’ pattern of admission to hospital and disjointed or poor care.

This should reassure people with mental illness coming into hospital that a short stay (of less than 28 days) means they are no more likely to be readmitted, to leave hospital abruptly, or to lose contact with services after leaving hospital than if they received long-stay care. Short-stay patients are also more likely to leave hospital on their planned discharge date and possibly have a greater chance of finding employment. For psychiatrists, policy makers and health professionals it is important to know that short-stay hospitalisation does not lead to a ‘revolving door’ pattern of admission to hospital and poor or fragmented care.

However, all evidence in this review was rated by the review authors to be low quality. More large, well-designed and well-reported trials are justified that focus on important outcomes such as death, self-harm, harm to others, employment, criminal behaviour, mental state, satisfaction with treatment and services, homelessness, social or family relationships and costs.

This plain language summary has been written by a consumer Benjamin Gray, Service User and Service User Expert, Rethink Mental Illness.

Streszczenie prostym językiem

Długość hospitalizacji osób z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi

Od lat 60. XX wieku, w Ameryce Północnej oraz większości krajów Europy, zamykano duże szpitale psychiatryczne a zakładano małe oddziały w lokalnych szpitalach. Zmieniła się opinia lekarska na temat tego, czy osoby z chorobami psychicznymi powinny być hospitalizowane przez wiele miesięcy i lat, czy tylko kilka tygodni. Opiekę środowiskową wsparło pojawienie się farmakoterapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W związku z tym, w krajach rozwiniętych pobyty w szpitalu są teraz stosunkowo krótkie, a duże szpitale psychiatryczne i psychiatryczne domy opieki niemal zniknęły. Jednakże istnieją wciąż pewne wątpliwości, czy przyjęcia na krótki czas są dobre, dlatego, że nie powodują zinstytucjonalizowania czy szkodliwe z powodu niepełnego rozpoznania przyczyn i objawów choroby. Sytuacja jest jeszcze bardziej złożona, ponieważ są pacjenci hospitalizowani krótko, ale wielokrotnie (pacjenci z „syndromem obrotowych drzwi”), ale także są inni pacjenci, którzy pomimo leczenia pozostają w szpitalu przez dłuższy czas („nowi pacjenci na długie pobyty”).

Celem przeglądu jest określenie, jaka długość pobytu w szpitalu jest najbardziej pomocna i obecnie bazuje na wyszukiwaniu z roku 2012. Przeglądem objęto sześć badań z randomizacją, w których porównują krótki pobyt w szpitalu z dłuższą hospitalizacją lub też ze standardową opieką. Nie stwierdzono różnic między grupami w powtórnych przyjęciach do szpitala, stanie psychicznym, liczbie pacjentów opuszczających badanie przed jego końcem, ryzyku śmierci i liczbie pacjentów utraconych z obserwacji. Istotną różnicę na korzyść krótkoterminowej hospitalizacji odnotowano w zakresie funkcjonowania społecznego. Ograniczone informacje sugerują, że krótki pobyt w szpitalu nie wzmacnia wzoru przyjmowania do szpitala typu "obrotowych drzwi" ani niespójnej czy złej opieki.

Osoby z chorobą psychiczną przychodzące do szpitala można uspokoić tym, iż krótka hospitalizacja (mniej niż 28 dni), oznacza, że nie są bardziej narażeni na ponowne przyjęcie, nagłe opuszczenie szpitala lub utratę kontaktu ze służbą zdrowia po opuszczeniu szpitala, niż gdyby otrzymali opiekę podczas długo trwającego pobytu. Bardziej prawdopodobne jest, że pacjenci krótkoterminowo hospitalizowani opuszczą szpital w planowanym terminie i prawdopodobnie mają większe szanse na znalezienie zatrudnienia. Dla psychiatrów, decydentów i pracowników ochrony zdrowia istotnym jest, by wiedzieć, że krótkoterminowa hospitalizacja nie prowadzi wzoru przyjmowania do szpitala typu "obrotowych drzwi" ani złej czy niespójnej opieki.

Jednakże wszystkie dane w tym przeglądzie autorzy ocenili jako niskiej jakości. Uzasadnione jest przeprowadzenie większych, dobrze zaprojektowanych oraz dobrze opisane badań, które skupią się na ważnych skutkach, takich jak śmierć, samookaleczenia, szkody dla innych, zatrudnienie, zachowania przestępcze, stan psychiczny, satysfakcja z leczenia i opieki służb socjalnych, bezdomność, relacje społeczne lub rodzinne i koszty.

To streszczenie zostało napisane przez przedstawiciela konsumentów Benjamina Gray'a, użytkownika usług opieki zdrowotnej i eksperta w Rethink Mental Illness.

Uwagi do tłumaczenia

Tłumaczenie Dawid Storman Redakcja Katarzyna Mistarz

Резюме на простом языке

Длительность пребывания в больнице людей с тяжелыми психическими заболеваниями

С 1960-х в Северной Америке и большей части Европы были закрыты крупные психиатрические больницы и созданы небольшие местные больничные отделения. Врачебное мнение о том, должны ли люди с психическими заболеваниями находиться в госпитале месяцы и годы или несколько недель, изменилось. Домашнему уходу помогло появление лекарств для лиц с психическими заболеваниями. Поэтому в развитых странах пребывание в больницах сейчас относительно короткое, и большие психиатрические больницы или приюты почти исчезли. Тем не менее, до сих пор существуют сомнения по поводу пользы кратковременной госпитализации, заключающейся в том, что личность не иституализируется (не развивается госпитализм - совокупность психических и теленых нарушений по причине длительного пребывания в больнице в отрыве от близких людей, от дома), или по поводу её вреда из-за того, что причины и симптомы болезни не получают полного лечения. Дополнительные трудности возникают из-за пациентов, имеющих короткие, но частые случаи госпитализации ('пациенты, вращающие двери') в контрасте с другими, которые несмотря на лечение остаются в больнице надолго ('новые задерживающиеся пациенты').

Обзор ставит целью определить, какая продолжительность пребывания в больнице является наиболее полезной, обзор основывается на поиске исследований в 2012 году. Включено шесть рандомизированных испытаний, сравнивающих короткое пребывание в госпитале с длительным или стандартной помощью. Между группами не было обнаружено разницы в повторных госпитализациях, психическом состоянии, выбывании из исследования преждевременно, риске смерти или пропажи без вести. Была обнаружена значительная разница, указывающая на преимущества краткосрочной госпитализации в отношении социальной дееспособности. Существует ограниченная информация, позволяющая предположить, что краткосрочная госпитализация не способствует модели попадания в больницу по принципу 'вращающей двери' и непоследовательной или недостаточной помощи.

Это должно заверить людей с психическими заболеваниями, прибывающих в больницу, что короткое пребывание (менее 28 дней) не означает большую вероятность попасть в больницу повторно, или выйти из нее несвоевременно, или потерять связь со службами после выхода из больницы по сравнению с тем, если бы они получали долговременную помощь (длительное пребывание в стационаре). Пациенты, находящиеся в больнице кратковременно, также вероятнее покинут её в запланированную дату выписки и, возможно, имеют большие шансы трудоустроиться. Для психиатров, политиков и работников здравоохранения важно знать, что краткосрочная госпитализация не приводит к 'вращающей дверь' модели попадания в больницу или к некачественному или частичному лечению.

Однако, все доказательства в этом обзоре были оценены авторами как низкокачественные. Оправдано проведение большего числа крупных, хорошо спланированных и хорошо описанных [в публикациях] исследований, фокусирующих внимание на таких важных исходах как смерть, причинение вреда себе и другим, трудоустройство, криминальное поведение, психическое состояние, удовлетворенность лечением и сервисом, бездомность, общественные и семейные отношения и расходы.

Это резюме на простом языке было написано потребителем Бенджамином Греем (Benjamin Gray), Пользователем Сервиса и Экспертом Пользовательского Сервиса, Переосмысление психических заболеваний.

Заметки по переводу

Перевод: Змиевская Екатерина Анатольевна. Редактирование: Зиганшина Лилия Евгеньевна. Координация проекта по переводу на русский язык: Cochrane Russia - Кокрейн Россия (филиал Северного Кокрейновского Центра на базе Казанского федерального университета). По вопросам, связанным с этим переводом, пожалуйста, обращайтесь к нам по адресу: cochrane.russia.kpfu@gmail.com; cochranerussia@kpfu.ru

Laički sažetak

Koliko treba trajati liječenje u bolnici pacijenata koji pate od ozbiljne duševne bolesti

Nakon 1960 g. došlo je do zatvaranja velikih psihijatrijskih bolnica u Sjevernoj Americi i većem dijelu Europe i do osnivanja odjela za psihijatriju u manjim lokalnim bolnicama. Promijenio se i medicinski stav oko toga bi li oboljeli od duševne bolesti trebali provesti u bolnici mjesece i godine ili samo par tjedana. Napredak u terapiji duševnih bolesti pomoću lijekova omogućio je brigu za oboljele u zajednici. Zahvaljujući tome u razvijenim zemljama je duljina liječenja duševnih bolesnika u bolnici (hospitalizacije) relativno kraća i stoga su velike psihijatrijske bolnice i azili skoro nestali. Usprkos tome pitanje je koliko su kratki prijemi korisni za bolesnika jer s jedne strane nisu institucionalizirani ili su pak štetni zato što nisu do kraja razjašnjeni uzorci i simptomi bolesti. Odgovor na to pitanje je još kompliciraniji zbog toga što postoje pacijenti koji imaju kratke, ali česte prijeme u bolnicu, a i oni koji usprkos terapiji ostaju u bolnici dugo.

Cilj ovog Cochrane sustavnog preglednog članka je bio analizirati dokaze iz kliničkih pokusa u kojima je istraženo kolika je optimalna duljina boravka duševnih bolesnika u bolnici. Rezultati se temelje na pretraživanju literature koje je provedeno 2012. godine. U sustavni pregled je nakon pretraživanja literature uključeno šest randomiziranih studija koje uspoređuju kratki boravak u bolnici s duljom ili standardnom duljinom boravka. Nikakve razlike nisu pronađene u broju ponovnih primitaka u bolnicu, mentalnom stanju, broju osoba koje su ranije odustale od sudjelovanja u istraživanju, rizika smrti te osoba koje se nisu pojavile na kontrolnom pregledu. Postoji značajna razlika u socijalnom funkcioniranju koja ide u prilog hospitalizacijama kraćeg trajanja. Ograničeni dokazi ukazuju da kratkotrajni boravci u bolnici ne potiču učestale ponovne hospitalizacije ili slabu brigu oko pacijenta.

To bi značilo da pacijenti koji su primljeni u bolnicu zbog mentalnih bolesti trebaju znati da kratki boravak (kraći od 28 dana) nije povezan s većom vjerojatnošću ponovne hospitalizacije, ranijeg prekida bolničkog liječenja ili gubitak kontakta sa zdravstvenom službom ako ranije odu iz bolnice nego ako u bolnici ostanu dulje vrijeme. Pacijenti s kraćim boravkom češće napuštaju bolnicu na dan kada je i predviđen otpust i imaju veću vjerojatnost pronalaska posla. Za psihijatre, političare i zdravstvene djelatnike je važno znati da kratke hospitalizacije neće dovesti do učestalih rehospitalizacija i lošije i fragmentirane skrbi za pacijenta.

No, pokazalo se da su svi dokazi uključeni u ovaj pregledni članak slabe kvalitete, prema mišljenju autora sustavnog pregleda. Opravdano je provesti dodatna istraživanja koja će biti usmjerena na važne ishode poput smrti, samoozljeđivanja, ozljeđivanja drugih, zaposlenja, kriminalnog ponašanja, mentalnog stanja, zadovoljstva liječenjem i osobljem, gubitka stanovanja, socijalnih ili obiteljskih odnosa, kao i procjenu isplativosti.

Ovaj laički sažetak u engleskom originalu napisao je Benjamin Gray iz udruge Rethink Mental Illness.

Bilješke prijevoda

Hrvatski Cochrane
Prevela: Jana Pušić Brezovnjački
 Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Ancillary