Acupuncture for stroke rehabilitation

  • Review
  • Intervention

Authors


Abstract

Background

Stroke is the second most common cause of death in the world and in China it has now become the main cause of death. It is also a main cause of adult disability and dependency. Acupuncture for stroke has been used in China for hundreds of years and is increasingly practiced in some Western countries. This is an update of the Cochrane review originally published in 2006 .

Objectives

To determine the efficacy and safety of acupuncture therapy in people with subacute and chronic stroke. We intended to test the following hypotheses: 1) acupuncture can reduce the risk of death or dependency in people with subacute and chronic stroke at the end of treatment and at follow-up; 2) acupuncture can improve neurological deficit and quality of life after treatment and at the end of follow-up; 3) acupuncture can reduce the number of people requiring institutional care; and 4) acupuncture is not associated with any intolerable adverse effects.

Search methods

We searched the Cochrane Stroke Group Trials Register (June 2015), the Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL; Cochrane Library 2015, Issue 7), MEDLINE (1966 to July 2015, Ovid), EMBASE (1980 to July 2015, Ovid), CINAHL (1982 to July 2015, EBSCO), and AMED (1985 to July 2015, Ovid). We also searched the following four Chinese medical databases: China Biological Medicine Database (July 2015); Chinese Science and Technique Journals Database (July 2015); China National Infrastructure (July 2015), and Wan Fang database (July 2015).

Selection criteria

Truly randomised unconfounded clinical trials among people with ischaemic or haemorrhagic stroke, in the subacute or chronic stage, comparing acupuncture involving needling with placebo acupuncture, sham acupuncture, or no acupuncture.

Data collection and analysis

Two review authors independently selected trials for inclusion, assessed quality, extracted and cross-checked the data.

Main results

We included 31 trials with a total of 2257 participants in the subacute or chronic stages of stroke. The methodological quality of most of the included trials was not high. The quality of evidence for the main outcomes was low or very low based on the assessment by the system of Grades of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation (GRADE).

Two trials compared real acupuncture plus baseline treatment with sham acupuncture plus baseline treatment. There was no evidence of differences in the changes of motor function and quality of life between real acupuncture and sham acupuncture for people with stroke in the convalescent stage.

Twenty-nine trials compared acupuncture plus baseline treatment versus baseline treatment alone. Compared with no acupuncture, for people with stroke in the convalescent phase, acupuncture had beneficial effects on the improvement of dependency (activity of daily living) measured by Barthel Index (nine trials, 616 participants; mean difference (MD) 9.19, 95% confidence interval (CI) 4.34 to 14.05; GRADE very low), global neurological deficiency (seven trials, 543 participants; odds ratio (OR) 3.89, 95% CI 1.78 to 8.49; GRADE low), and specific neurological impairments including motor function measured by Fugl-Meyer Assessment (four trials, 245 participants; MD 6.16, 95% CI 4.20 to 8.11; GRADE low), cognitive function measured by the Mini-Mental State Examination (five trials, 278 participants; MD 2.54, 95% CI 0.03 to 5.05; GRADE very low), depression measured by the Hamilton Depression Scale (six trials, 552 participants; MD -2.58, 95% CI -3.28 to -1.87; GRADE very low), swallowing function measured by drinking test (two trials, 200 participants; MD -1.11, 95% CI -2.08 to -0.14; GRADE very low), and pain measured by the Visual Analogue Scale (two trials, 118 participants; MD -2.88, 95% CI -3.68 to -2.09; GRADE low). Sickness caused by acupuncture and intolerance of pain at acupoints were reported in a few participants with stroke in the acupuncture groups. No data on death, the proportion of people requiring institutional care or requiring extensive family support, and all-cause mortality were available in all included trials.

Authors' conclusions

From the available evidence, acupuncture may have beneficial effects on improving dependency, global neurological deficiency, and some specific neurological impairments for people with stroke in the convalescent stage, with no obvious serious adverse events. However, most included trials were of inadequate quality and size. There is, therefore, inadequate evidence to draw any conclusions about its routine use. Rigorously designed, randomised, multi-centre, large sample trials of acupuncture for stroke are needed to further assess its effects.

Plain language summary

Acupuncture for stroke rehabilitation

Review question

Acupuncture is a treatment based on ancient Chinese medicine in which fine needles or pressure is applied at certain sites in the body for therapeutic purposes. We wanted to know whether acupuncture is effective in improving the recovery of daily activities, movement, and quality of life in people who had experienced a stroke more than one month previously.

Background

Stroke is a major cause of death in the world and can also cause severe disability. Acupuncture is a relatively simple, inexpensive and safe treatment that has been used in China for hundreds of years and is increasingly practiced in some Western countries. However, it remains uncertain whether the existing evidence is sufficiently reliable to recommend the routine use of acupuncture.

Study characteristics

We identified 31 studies to July 2015 for inclusion in the review. These included a total of 2257 participants who had had a stroke more than one month previously. They all investigated acupuncture aimed at promoting recovery compared with no acupuncture or sham acupuncture. Outcomes included measures of daily activities (activities of daily living), neurological function, movement, cognition, depression, swallowing, pain, and quality of life. Most of the studies (29/31) were conducted in China; the studies varied considerably with respect to the time of stroke, specific techniques used, and the frequency of acupuncture.

Key results

We found some evidence that acupuncture improved activities of daily living and a number of aspects of neurological function. However, these conclusions were based on studies with low quality evidence. No serious side effects were reported and there was no information on the effects of acupuncture on death or the need for institutional care.

Quality of the evidence

It proved difficult to reliably determine the quality of the evidence because of poor reporting of study characteristics. Therefore, we have described most conclusions as having low or very low quality evidence.

Laički sažetak

Akupunktura za oporavak nakon moždanog udara

Istraživačko pitanje

Akupunktura je liječenje temeljeno na staroj kineskoj medicini ubadanja iglom ili pritiska na određena mjesta na tijelu u svrhu liječenja. U ovom Cochrane sustavnom pregldu stražena je učinkovitost akupunkture u oporavku dnevnih aktivnosti, kretanju i kvaliteti života u bolesnika koji su doživjeli moždani udar prije više od mjesec dana.

Dosadašnje spoznaje

Moždani udar je glavni uzrok smrti u svijetu i može biti uzrokom teškog invaliditeta. Akupunktura je relativno jednostavna, jeftina i sigurna metoda liječenja koja se stoljećima primjenjuje u Kini, te sve više u zapadnjačkim zemljama. Nije jasno koliko su pouzdani trenutni dokazi za rutinsku preporuku akupunkture.

Obilježja uključenih istraživanja

Pretraživanjem literature objavljene do srpnja 2015. pronađena je 31 studija koja je uključena u ovaj Cochrane sustavni pregled literature. Obuhvaćeno je 2257 bolesnika koji su preboljeli moždani udar prije više od mjesec dana. U svim studijama je istražen učinak akupunkture na ubrzanje oporavka u usporedbi sa skupinom ispitanika kod koje nije primjenjena akupunktura ili s lažnom akupunkturom. Ishodi su uključili učinak na dnevne aktivnosti, neurološku funkciju, kretanje, kognitivne sposobnosti, depresiju, gutanje, bol i kvalitetu života. Većina studija je provedena u Kini (29/31) i znatno se razlikuju prema vremenu koliko je prošlo od moždanog udara, vrstama tehnika i učestalosti primjene akupunkture.

Ključni rezultati

Nađeni su određeni dokazi da je akupunktura poboljšala dnevne aktivnosti i neke oblike neurološke funkcije. Ti zaključci proizlaze iz studija niske kvalitete dokaza. Nisu prikazane ozbiljne nuspojave i nema podataka o smrtnom ishodu kod primjene akupunkture ili potrebi za liječenjem u bolnici.

Kvaliteta dokaza

Teško je bilo pouzdano procijeniti kvalitetu dokaza zbog lošeg načina opisa studija. Stoga se zaključci temelje na dokazima niske ili vrlo niske kvalitete.

Bilješke prijevoda

Hrvatski Cochrane
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Streszczenie prostym językiem

Akupunktura w rehabilitacji po udarze mózgu

Pytanie badawcze

Akupunktura to leczenie oparte na starożytnej medycynie chińskiej, w której w celach terapeutycznych stosuje się cienkie igły lub uciskanie w wybranych miejscach ciała. Chcieliśmy wiedzieć, czy akupunktura jest skutecznie poprawia przywrócenie aktywności dnia codziennego, poruszania się oraz czy poprawia jakość życia u osób, które przeszły udar mózgu co najmniej miesiąc wcześniej.

Wprowadzenie

Udar mózgu jest główną przyczyną zgonów na świecie oraz może powodować ciężką niesprawność. Akupunktura jest relatywnie prostą, niedrogą oraz bezpieczną metodą leczenia, którą stosowano w Chinach od setek lat, a która jest coraz powszechniej praktykowana w niektórych krajach zachodnich. Jednakże, pozostaje niejasne czy istniejące dane naukowe są wystarczająco wiarygodne, aby rutynowo zalecać stosowanie akupunktury.

Charakterystyka badań

Zidentyfikowaliśmy 31 badań, które spełniały kryteria włączenia do przeglądu, opublikowanych do lipca 2015 r., . Badania obejmowały łącznie 2257 uczestników, którzy przebyli udar mózgu ponad miesiąc wcześniej. We wszystkich badaniach oceniano stosowanie akupunktury w celu wspierania powrotu do zdrowia po udarze w porównaniu do niestosowania akupunktury lub stosowania pozorowanej akupunktury. Punkty końcowe (wyniki) obejmowały pomiary codziennych aktywności (aktywności życia codziennego), czynności neurologicznych, poruszania się, czynności poznawczych, depresji, trudności w połykaniu, bólu oraz jakości życia. Większość badań (29/31) przeprowadzono w Chinach. Badania znacznie różniły się między sobą w odniesieniu do czasu wystąpienia udaru mózgu, stosowanych technik akupunktury oraz częstości wykonywania zabiegów akupunktury.

Główne wyniki

Odnaleźliśmy pewne dane wskazujące, że akupunktura poprawia wykonywanie czynności dnia codziennego oraz szereg aspektów z obszaru czynności neurologicznych. Jednakże, wnioski te opierają się na badaniach o niskiej jakości danych. Nie raportowano poważnych działań niepożądanych, również nie odnaleziono informacji o wpływie akupunktury na ryzyko zgonu lub potrzebę opieki instytucjonalnej nad pacjentem.

Jakość danych naukowych

Wiarygodna ocena jakości danych naukowych była trudna, ze względu na to, że podano niewiele danych na temat charakterystyki badań. Dlatego też, większość wniosków oparto na danych o niskiej lub bardzo niskiej jakości.

Uwagi do tłumaczenia

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając

Ringkasan bahasa mudah

Akupunktur untuk pemulihan angin ahmar (strok)

Soalan ulasan

Akupunktur merupakan sejenis rawatan berasaskan perubatan Cina purba di mana jarum halus atau tekanan ditusukkan pada bahagian-bahagian tertentu dalam badan manusia bagi tujuan teraputik. Kami ingin mengetahui sama ada akupunktur berkesan dalam meningkatkan pemulihan aktiviti harian, pergerakan serta kualiti hidup individu yang pernah mengalami serangan strok lebih daripada sebulan sebelumnya.

Latar belakang

Angin ahmar atau strok merupakan satu punca kematian utama di seluruh dunia serta boleh menyebabkan kecacatan yang parah. Akupunktur ialah sejenis rawatan yang mudah, murah dan selamat yang telahpun diamalkan di negara China selama beberapa ratus tahun dan ia semakin dipraktikkan dalam sesetengah negara barat. Namun, ianya tidak jelas sama ada bukti yang sedia ada mencukupi untuk mengesyorkan kegunaan akupunktur secara rutin.

Ciri-ciri kajian

Kami telah mengenalpasti 31 kajian sehingga Julai 2015 untuk dimasukkan ke dalam ulasan ini. Kajian kajian ini melibatkan sejumlah 2257 peserta yang pernah mengalami serangan strok lebih daripada sebulan sebelumnya. Kesemua kajian menyelidik rawatan akupunktur untuk meningkatkan pemulihan berbanding dengan kumpulan yang tidak dapat akupunktur atau diberikan akupunktur 'sham' (tidak benar) Hasil kajian termasuk ukuran aktiviti-aktiviti harian, (aktiviti harian kehidupan) fungsi-fungsi neurologikal, pergerakan, kognisi, kemurungan, penelanan, kesakitan serta kualiti hidup. Kebanyakan kajian (29/31) dijalankan di negara China; kajian-kajian ini berbeza dengan ketara dari segi waktu serangan strok, teknik-teknik khusus yang digunakan, serta kekerapan akupunktur. neurologikal, pergerakan, kognisi, kemurungan, penelanan, kesakitan serta kualiti hidup.Kebanyakan kajian (29/31) dijalankan dinegara China; kajian-kajian ini berbeza dengan ketara dari segi waktu serangan strok, teknik-teknik khusus yang digunakan, serta kekerapan akupunktur.

Keputusan utama

Kami mendapati sedikit bukti bahawa akupunktur meningkatkan aktiviti harian dan beberapa aspek fungsi sistem neurologikal. Namun, rumusan ini adalah berdasarkan kajian-kajian yang berkualiti rendah. Tiada kesan sampingan teruk dilaporkan dan tidak ada maklumat mengenai kesan-kesan akupunktur pada kematian serta keperluan penjagaan institusi.

Kualiti bukti

Penentuan kualiti bukti yang diperolehi amat sukar disebabkan kelemahan dalam laporan ciri-ciri kajian. Oleh itu, kami telah menghuraikan yang kebanyakan rumusan itu memiliki bukti yang berkualiti rendah atau amat rendah.

Catatan terjemahan

Diterjemahkan oleh Yap Kar Suan (Melaka-Manipal Medical College). Disunting oleh Foo Sook Lee / Tan May Loong (Penang Medical College). Untuk sebarang pertanyaan sila hubungi dk_520_emily@hotmail.com