Extra fluids for breastfeeding mothers for increasing milk production

  • Review
  • Intervention

Authors


Abstract

Background

Breastfeeding is known to be the biological norm. Despite this, many women wean their babies because of perceived insufficient breast milk production. Mothers are sometimes advised to increase their fluid intake in the hope that this could improve breast milk production. The effect of extra fluid on human breast milk production is not well established, however.

Objectives

To assess the effect of extra fluid for breastfeeding mothers on milk production/supply and infant growth.

Search methods

We searched the Cochrane Pregnancy and Childbirth Group's Trials Register (27 April 2014), MEDLINE (1966 to 27 April 2014), African Journals Online (27 April 2014) and reference lists of retrieved studies.

Selection criteria

Randomised controlled trials and quasi-randomised controlled trials on extra fluids for breastfeeding mothers.

Data collection and analysis

Two review authors independently assessed the potential studies for inclusion and assessed trial quality.

Main results

Five trial reports were retrieved using the search strategies. Four trials were excluded. We did not identify any randomised controlled trials for inclusion but we included one quasi-randomised study (involving 210 women) that evaluated the effect of extra fluid for breastfeeding mothers on breastfeeding outcomes. The study was considered to be at a high risk of bias. Only one of this review's primary outcomes was reported (breast milk production (as defined by the trialist)) but data were not in a suitable format for analysis (no standard deviations or standard errors were reported). The trialist reported that advising women to drink extra fluids did not improve breast milk production. No data were reported for the review's other primary outcomes: satisfactory weight gain in the infant (as defined by the trialists) and duration of exclusive breastfeeding (months). Similarly, no data were reported for any of this review's secondary outcomes: duration of any breastfeeding; mother's satisfaction with breastfeeding; hydration in mother; dehydration in the infant; or episodes of gastrointestinal illness.

Authors' conclusions

This review only identified one small quasi-randomised controlled trial of low quality and high risk of bias. The study provided limited data on only one of this review's primary outcomes, breast milk production, but the data were not reported in a format that permitted further analysis. The trialist reported that extra fluids did not improve breast milk production. However, this outcome was measured by using test feeds (also known as test weighing). In the 1950s, when the study was conducted, it was common for babies in developed countries to be weighed before and after a feed, known as test weighing or test feeding. However, this practice is not now routinely practiced for term infants due to concerns about lack of precision as a measure of breast milk production. The included study did not report on this review's other primary outcomes (satisfactory weight gain in the infant or duration of exclusive breastfeeding) nor any of the review's secondary outcomes.

The effect of additional fluids for breastfeeding mothers remains unknown, due to a lack of well-conducted trials. However, because the physiological basis for any such improvement remains unclear, the conduct of further clinical trials may not be a priority. There is not enough evidence to support an increased fluid intake beyond what breastfeeding mothers are likely to require to meet their physiological needs.

Plain language summary

Extra fluids for breastfeeding mothers for increasing milk production

The World Health Organization recommends breastfeeding for infants during the first six months of life. Despite this, many women wean their babies because of their perceived insufficient breast milk production. In many cases where mothers are concerned about their milk production they are encouraged to increase their fluid intake. The mother also needs water to meet her own needs. Water and all the constituents of body fluid are continually being lost in urine, stool and sweat and, therefore need to be replaced.

This review aimed to assess whether increasing fluid intake of breastfeeding mothers has a beneficial effect on breast milk production and infant growth. However, the review only identified one small quasi-randomised controlled trial (involving 210 women). The trial was of low quality and did not report on two of this review's important outcomes (satisfactory weight gain in the infant or duration of exclusive breastfeeding). The study did report on breast milk production (this review's other main outcome), but the data were not in a format that would permit further analysis in this review. The trial reported that advising women to consume extra fluids did not result in increased breast milk production, as measured by test feeds (also known as test weighing). In the 1950s, when the study was conducted, it was common for babies in developed countries to be weighed before and after a feed, known as test weighing or test feeding. However, this practice is not now routinely practiced for term infants due to concerns about lack of precision as a measure of breast milk production. The included study did not report any of this review's secondary outcomes: duration of any breastfeeding; mother's satisfaction with breastfeeding; hydration in mother; dehydration in the infant; or episodes of gastrointestinal illness.

The effect of additional fluids for breastfeeding mothers remains unknown, due to a lack of well-conducted trials. However, because the physiological basis for any such improvement remains unclear, the conduct of further clinical trials may not be a priority. There is not enough evidence to support an increased fluid intake beyond what breastfeeding mothers are likely to require to meet their physiological needs.

Laički sažetak

Pijenje dodatne tekućine tijekom dojenja za povećano stvaranje mlijeka

Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje dojenje tijekom prvih šest mjeseci života. Usprkos toj preporuci, mnoge žene prestaju dojiti jer im se čini da njihove dojke ne stvaraju dovoljno mlijeka. U mnogim slučajevima kad žene nisu sigurne imaju li dovoljno mlijeka dobiju savjet da piju više tekućine. Majci također treba voda za vlastite tjelesne potrebe. Voda i sve tjelesne tekućine neprestano se gube mokraćom, stolicom i znojem tako da izgubljenu vodu treba nadomjestiti.

Ovaj Cochrane sustavni pregled procijenio je može li povećano uzimanje tekućine kod dojilja imati povoljan učinak na stvaranje mlijeka u dojkama i rast dojenčeta. Međutim, autori sustavnog pregleda u literaturi su pronašli samo jednu malenu kvazi-randomiziranu studiju (s ukupno 210 ispitanica). Studija je bila niske kvalitete i nije prikazala nijedan ishod važan za ovaj sustavni pregled (zadovoljavajući dobitak na težini kod djeteta ili trajanje isključivog dojenja). U istraživanju je opisano stvaranje mlijeka u dojkama (glavni ishod tog istraživanja), ali podatci nisu prikazani na način koji bi dopuštao daljnje analize u ovom sustavnom pregledu. Istraživanje je pokazalo da savjet o povećanom unosu tekućine nije doveo do povećane proizvodnje mlijeka u dojkama, što je mjereno testom hranjenja (vaganje nakon hranjenja). Studija je provedena 1950-ih i tada je bilo uvriježeno da se djeca u razvijenim zemljama važu prije i nakon hranjenja, što se nazivalo test vaganja ili test hranjenja. Međutim, ta se praksa danas ne provodi rutinski kod djece rođene na termin jer se smatra da nije dovoljno precizna mjera proizvodnje mlijeka u dojkama. Uključena studija nije prikazala nijedan od sporednih ishoda ovog sustavnog pregleda: trajanje dojenja, zadovoljstvo majke dojenjem, hidracija majke, dehidracija djeteta ili broj probavnih smetnji.

Učinak uzimanja dodatne tekućine kod majki koje doje i dalje ostaje nepoznat zbog manjka kvalitetnih istraživanja. Međutim, budući fiziološka podloga za bilo kakvo poboljšanje takve vrste ostaje nejasna, provođenje daljnjih istraživanja iz ovog područja nije nužno prioritet. Nema dovoljno dokaza koji bi poduprli povećano uzimanje tekućine osim onoga što je dojilji potrebno da zadovolji svoje fiziološke potrebe.

Bilješke prijevoda

Prevoditelj:: Croatian Branch of the Italian Cochrane Centre

Streszczenie prostym językiem

Podawanie dodatkowych płynów matkom karmiącym w celu zwiększenia laktacji

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca karmienie piersią niemowląt przez okres pierwszych sześciu miesięcy życia. Mimo to wiele kobiet odstawia dziecko od piersi ze względu na postrzeganą niewystarczającą ilość pokarmu. W wielu przypadkach, gdy matki niepokoją się o swoją laktację zachęca się je do zwiększenia ilości przyjmowanych płynów. Ponadto matki również potrzebują wody, aby zaspokoić zapotrzebowanie ich organizmu. Woda oraz wszystkie składniki płynów w organizmie stale są tracone wraz z moczem, stolcem oraz potem dlatego też należy ciągle je uzupełniać.

Celem niniejszego przeglądu była ocena, czy zwiększenie przyjmowania płynów przez matki karmiące wpływa korzystnie na laktację oraz na rozwój niemowląt. Jednakże, w ramach przeglądu zidentyfikowano tylko jedno badanie z pseudorandomizacją (metoda, która nie jest w pełni losowa - przyp. tłum.) (obejmujące 210 kobiet). Badanie było niskiej jakości i nie opisano w nim dwóch istotnych z punktu widzenia przeglądu wyników (satysfakcjonujący przyrost masy ciała u niemowląt oraz długość karmienia wyłącznie piersią). W badaniu podano informacje na temat laktacji (inny główny wynik oceniany w tym przeglądzie), jednak sposób przedstawienia danych nie pozwolił na ich dalszą analizę w tym przeglądzie. W badaniu podano, że zalecanie kobietom spożywania dodatkowych płynów nie skutkowało zwiększeniem laktacji, mierzonej za pomocą testu karmienia (znany również jako test ważenia). W 1950 r., kiedy to badanie przeprowadzono, powszechnym było w krajach rozwiniętych ważenie dzieci przed i po karmieniu i jest to tak zwany test ważenia lub karmienia. Jednakże,obecnie nie stosuje się rutynowo tej praktyki u dzieci urodzonych w terminie, ze względu na obawy dotyczące braku precyzji w pomiarze wielkości laktacji. We włączonym badaniu nie podano danych dla żadnego z dodatkowych ocenianych w tym przeglądzie wyników: długości jakiegokolwiek karmienia piersią, satysfakcji matki z karmienia piersią, nawodnienia matki; odwodnienia noworodka lub epizodów chorób układu pokarmowego.

Skuteczność przyjmowania dodatkowych płynów w celu zwiększenia laktacji pozostaje wciąż nieznana, z powodu braku dobrze przeprowadzonych badań. Jednakże, ze względu na to, że fizjologiczne podstawy dla jakiejkolwiek poprawy pozostają niejasne, przeprowadzenie dalszych badań może nie być priorytetem. Nie ma wystarczających danych na poparcie dla przyjmowania zwiększonej ilości płynów ponad poziom, który prawdopodobnie pozwala zaspokoić potrzeby fizjologiczne matek karmiących.

Uwagi do tłumaczenia

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Agnieszka Woźniak, Małgorzata Bała

Резюме на простом языке

Потребление дополнительного объема жидкостей для увеличения продукции грудного молока у кормящих матерей

Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует грудное вскармливание младенцев в течение первых шести месяцев жизни. Несмотря на это, многие женщины отлучают своих детей от груди. Это происходит из-за того, что они считают, что у них будет недостаточно грудного молока. Во многих случаях, когда матери обеспокоены своей продукцией молока, им рекомендуется увеличить потребление жидкостей. Мать также нуждается в воде для удовлетворения своих собственных потребностей. Вода и все компоненты жидкостей организма постоянно теряются через мочу, кал и пот и, следовательно, должны быть возмещены.

Цель этого обзора - изучение возможной пользы увеличения потребления жидкости кормящими матерями для продукции грудного молока и роста младенцев. Однако, для этого обзора было найдено только одно небольшое псевдо-рандомизированное контролируемое испытание с участием 210 женщин. Это исследование было низкого качества. В нем не были описаны два важных результата / исхода (удовлетворительная прибавка веса младенца или продолжительность исключительно грудного вскармливания). В исследовании была описана продукция грудного молока, что являлось другим основным исходом этого обзора. Но эти данные не были представлены в формате, который позволил бы дальнейший анализ в этом обзоре. Это исследование показало, что советы женщинам потреблять дополнительный объем жидкости не приводили к увеличению продукции грудного молока. Производство грудного молока измерялось с помощью контроля (теста) кормлений (также известного как контрольное взвешивание). Исследование проводилось в 1950-е годы, когда в развитых странах было принято взвешивать детей до и после кормления. Это называлось контрольное взвешивание или контроль (тест) кормления. Однако, в настоящее время этот метод обычно не используется у доношенных младенцев из-за опасений по поводу недостаточной точности в измерении продукции грудного молока. Во включенном исследовании не были описаны никакие вторичные исходы этого обзора: продолжительность грудного вскармливания; удовлетворение матери грудным вскармливанием; гидратация матери; обезвоживание младенца; или эпизоды желудочно-кишечных заболеваний.

Влияние потребления дополнительного объема жидкостей кормящими матерями остается неизвестным из-за отсутствия хорошо проведенных испытаний. Однако, поскольку физиологические основы любого подобного улучшения остаются неясными, проведение дальнейших клинических испытаний может быть не приоритетным. Нет достаточных доказательств, чтобы поддержать повышенное потребление жидкости кормящими матерями сверх того объема, который нужен им для удовлетворения их физиологических потребностей.

Заметки по переводу

Перевод: Зиганшина Дина Айратовна. Редактирование: Зиганшина Лилия Евгеньевна. Координация проекта по переводу на русский язык: Cochrane Russia - Кокрейн Россия (филиал Северного Кокрейновского Центра на базе Казанского федерального университета). По вопросам, связанным с этим переводом, пожалуйста, обращайтесь к нам по адресу: cochrane.russia.kpfu@gmail.com; cochranerussia@kpfu.ru