SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Wei-Hai Chen, Guo-Feng Luo, Qi Lei, Feng-Yi Cao, Jin-Xuan Fan, Wen-Xiu Qiu, Hui-Zhen Jia, Sheng Hong, Fang Fang, Xuan Zeng, Ren-Xi Zhuo, Xian-Zheng Zhang, Rational design of multifunctional magnetic mesoporous silica nanoparticle for tumor-targeted magnetic resonance imaging and precise therapy, Biomaterials, 2016, 76, 87

  CrossRef

 2. 2
  Junho Ahn, Jong Hwa Jung, pH-driven Assembly and Disassembly Behaviors of DNA-modified Au and Fe3O4@SiO2 Nanoparticles, Bulletin of the Korean Chemical Society, 2015, 36, 7
 3. 3
  Qiuming Liu, Shuai Chen, Jing Chen, Jianzhong Du, An Asymmetrical Polymer Vesicle Strategy for Significantly ImprovingT1MRI Sensitivity and Cancer-Targeted Drug Delivery, Macromolecules, 2015, 48, 3, 739

  CrossRef

 4. 4
  Shige Wang, Kai Li, Yu Chen, Hangrong Chen, Ming Ma, Jingwei Feng, Qinghua Zhao, Jianlin Shi, Biocompatible PEGylated MoS2 nanosheets: Controllable bottom-up synthesis and highly efficient photothermal regression of tumor, Biomaterials, 2015, 39, 206

  CrossRef

 5. 5
  Kuo Lun, Qianli Ma, Ming Yang, Xiangting Dong, Ying Yang, Jinxian Wang, Wensheng Yu, Guixia Liu, Color-tunable luminescence nanofibers endowed with simultaneously tuned electricity–magnetism performance, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2015, 26, 8, 5994

  CrossRef

 6. 6
  Yao Wang, Hongchen Gu, Core–Shell-Type Magnetic Mesoporous Silica Nanocomposites for Bioimaging and Therapeutic Agent Delivery, Advanced Materials, 2015, 27, 3
 7. 7
  Mingli Peng, Houli Li, Zhiyi Luo, Jian Kong, Yinsheng Wan, Lemin Zheng, Qinlu Zhang, Hongxin Niu, Alphons Vermorken, Wim Van de Ven, Chao Chen, Xikun Zhang, Fuqiang Li, Lili Guo, Yali Cui, Dextran-coated superparamagnetic nanoparticles as potential cancer drug carriers in vivo, Nanoscale, 2015, 7, 25, 11155

  CrossRef

 8. 8
  Feng Hu, Yan Zhang, Guangcun Chen, Chunyan Li, Qiangbin Wang, Double-Walled Au Nanocage/SiO2 Nanorattles: Integrating SERS Imaging, Drug Delivery and Photothermal Therapy, Small, 2015, 11, 8
 9. 9
  Kuo Lun, Qianli Ma, Ming Yang, Xiangting Dong, Ying Yang, Jinxian Wang, Wensheng Yu, Guixia Liu, Electricity–magnetism and color-tunable trifunction simultaneously assembled into one strip of flexible microbelt via electrospinning, Chemical Engineering Journal, 2015, 279, 231

  CrossRef

 10. 10
  Xiao Liu, Shunai Che, Enhanced release of the poorly soluble drug itraconazole loaded in ordered mesoporous silica, Science China Chemistry, 2015, 58, 3, 400

  CrossRef

 11. 11
  Han-Zhu Shi, Lu Li, Ling-Yu Zhang, Ting-Ting Wang, Chun-Gang Wang, Zhong-Min Su, Facile fabrication of hollow mesoporous Eu3+-doped Gd2O3 nanoparticles for dual-modal imaging and drug delivery, Dyes and Pigments, 2015, 123, 8

  CrossRef

 12. 12
  Yajing Chen, Zhichao Xiong, Lingyi Zhang, Jiaying Zhao, Quanqing Zhang, Li Peng, Weibing Zhang, Mingliang Ye, Hanfa Zou, Facile synthesis of zwitterionic polymer-coated core–shell magnetic nanoparticles for highly specific capture of N-linked glycopeptides, Nanoscale, 2015, 7, 7, 3100

  CrossRef

 13. 13
  Xue Xi, Qianli Ma, Xiangting Dong, Jinxian Wang, Wensheng Yu, Guixia Liu, Flexible Janus Nanofiber to Help Achieve Simultaneous Enhanced Magnetism-Upconversion Luminescence Bifunction, IEEE Transactions on Nanotechnology, 2015, 14, 2, 243

  CrossRef

 14. 14
  Xilin Bai, Shiguo Wang, Suying Xu, Leyu Wang, Luminescent nanocarriers for simultaneous drug or gene delivery and imaging tracking, TrAC Trends in Analytical Chemistry, 2015, 73, 54

  CrossRef

 15. 15
  Xuejiao Zhou, Qianli Ma, Wensheng Yu, Tingting Wang, Xiangting Dong, Jinxian Wang, Guixia Liu, Magnetism and white-light-emission bifunctionality simultaneously assembled into flexible Janus nanofiber via electrospinning, Journal of Materials Science, 2015, 50, 24, 7884

  CrossRef

 16. 16
  Michael Harris, Sophie Carron, Luce Vander Elst, Sophie Laurent, Tatjana N. Parac-Vogt, Magnetofluorescent Nanoaggregates Incorporating Terbium(III) Complexes as Potential Bimodal Agents for Magnetic Resonance and Optical Imaging, European Journal of Inorganic Chemistry, 2015, 2015, 27
 17. 17
  Jingjing Liu, Chao Wang, Xiaojing Wang, Xin Wang, Liang Cheng, Yonggang Li, Zhuang Liu, Mesoporous Silica Coated Single-Walled Carbon Nanotubes as a Multifunctional Light-Responsive Platform for Cancer Combination Therapy, Advanced Functional Materials, 2015, 25, 3
 18. 18
  Xiaofei Chen, Xuemei Yao, Chunran Wang, Li Chen, Xuesi Chen, Mesoporous silica nanoparticles capped with fluorescence-conjugated cyclodextrin for pH-activated controlled drug delivery and imaging, Microporous and Mesoporous Materials, 2015, 217, 46

  CrossRef

 19. 19
  Shanshan Huang, Ziyong Cheng, Yinyin Chen, Bei Liu, Xiaoran Deng, Ping'an Ma, Jun Lin, Multifunctional polyelectrolyte multilayers coated onto Gd2O3:Yb3+,Er3+@MSNs can be used as drug carriers and imaging agents, RSC Adv., 2015, 5, 52, 41985

  CrossRef

 20. 20
  Eun-Kyung Lim, Taekhoon Kim, Soonmyung Paik, Seungjoo Haam, Yong-Min Huh, Kwangyeol Lee, Nanomaterials for Theranostics: Recent Advances and Future Challenges, Chemical Reviews, 2015, 115, 1, 327

  CrossRef

 21. 21
  L. Palanikumar, Eun Seong Choi, Jae Yeong Cheon, Sang Hoon Joo, Ja-Hyoung Ryu, Noncovalent Polymer-Gatekeeper in Mesoporous Silica Nanoparticles as a Targeted Drug Delivery Platform, Advanced Functional Materials, 2015, 25, 6
 22. 22
  Liyan Wang, Xiangting Dong, Guangqing Gai, Li Zhao, Shuzhi Xu, Xinfu Xiao, One-pot facile electrospinning construct of flexible Janus nanofibers with tunable and enhanced magnetism–photoluminescence bifunctionality, Journal of Nanoparticle Research, 2015, 17, 2

  CrossRef

 23. 23
  Ji-Tao Song, Xiao-Shuai Zhang, Meng-Yao Qin, Yuan-Di Zhao, One-pot two-step synthesis of core–shell mesoporous silica-coated gold nanoparticles, Dalton Trans., 2015, 44, 17, 7752

  CrossRef

 24. 24
  Jing Wang, Wen Zhu, Lixin Liu, Yongming Chen, Chun Wang, Synthesis and Cellular Internalization of Spindle Hematite/Polymer Hybrid Nanoparticles, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 9, 5454

  CrossRef

 25. 25
  Yupu Liu, Wei Li, Dengke Shen, Chun Wang, Xiaomin Li, Manas Pal, Renyuan Zhang, Lei Chen, Chi Yao, Yong Wei, Yuhui Li, Yujuan Zhao, Hongwei Zhu, Wenxing Wang, Ahmed Mohamed El−Toni, Fan Zhang, Dongyuan Zhao, Synthesis of Mesoporous Silica/Reduced Graphene Oxide Sandwich-Like Sheets with Enlarged and “Funneling” Mesochannels, Chemistry of Materials, 2015, 27, 16, 5577

  CrossRef

 26. 26
  Yunfeng Jiao, Yangfei Sun, Xiaoling Tang, Qingguang Ren, Wuli Yang, Tumor-Targeting Multifunctional Rattle-Type Theranostic Nanoparticles for MRI/NIRF Bimodal Imaging and Delivery of Hydrophobic Drugs, Small, 2015, 11, 16
 27. 27
  Duanduan Yin, Qianli Ma, Xiangting Dong, Nan Lv, Jinxian Wang, Wensheng Yu, Guixia Liu, Tunable and enhanced simultaneous photoluminescence–electricity–magnetism trifunctionality successfully realized in flexible Janus nanofiber, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2015, 26, 4, 2658

  CrossRef

 28. 28
  Yu Chen, Chaoliang Tan, Hua Zhang, Lianzhou Wang, Two-dimensional graphene analogues for biomedical applications, Chem. Soc. Rev., 2015, 44, 9, 2681

  CrossRef

 29. 29
  Weiwei He, Liang Cheng, Lifen Zhang, Zhuang Liu, Zhenping Cheng, Xiulin Zhu, A versatile Fe3O4based platform via iron-catalyzed AGET ATRP: towards various multifunctional nanomaterials, Polym. Chem., 2014, 5, 2, 638

  CrossRef

 30. 30
  Feng Liu, Hua Tian, Junhui He, Adsorptive performance and catalytic activity of superparamagnetic Fe3O4@nSiO2@mSiO2 core–shell microspheres towards DDT, Journal of Colloid and Interface Science, 2014, 419, 68

  CrossRef

 31. 31
  Houbing Zou, Runwei Wang, Xiaoxin Li, Xue Wang, Shangjing Zeng, Shuang Ding, Lu Li, Zongtao Zhang, Shilun Qiu, An organosilane-directed growth-induced etching strategy for preparing hollow/yolk–shell mesoporous organosilica nanospheres with perpendicular mesochannels and amphiphilic frameworks, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 31, 12403

  CrossRef

 32. 32
  Xuewen He, Nan Ma, An overview of recent advances in quantum dots for biomedical applications, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2014, 124, 118

  CrossRef

 33. 33
  Jun Wang, Haiyang Liu, Fei Leng, Linling Zheng, Jinghua Yang, Wei Wang, Cheng Zhi Huang, Autofluorescent and pH-responsive mesoporous silica for cancer-targeted and controlled drug release, Microporous and Mesoporous Materials, 2014, 186, 187

  CrossRef

 34. 34
  Weiwei He, Liang Cheng, Lifen Zhang, Xiaowu Jiang, Zhuang Liu, Zhenping Cheng, Xiulin Zhu, Bifunctional nanoparticles with magnetism and NIR fluorescence: controlled synthesis from combination of AGET ATRP and ‘click’ reaction, Nanotechnology, 2014, 25, 4, 045602

  CrossRef

 35. 35
  Yu Chen, Hang-Rong Chen, Jian-Lin Shi, Construction of Homogenous/Heterogeneous Hollow Mesoporous Silica Nanostructures by Silica-Etching Chemistry: Principles, Synthesis, and Applications, Accounts of Chemical Research, 2014, 47, 1, 125

  CrossRef

 36. 36
  Penghui Zhang, Fangfang Cheng, Ri Zhou, Juntao Cao, Jingjing Li, Clemens Burda, Qianhao Min, Jun-Jie Zhu, DNA-Hybrid-Gated Multifunctional Mesoporous Silica Nanocarriers for Dual-Targeted and MicroRNA-Responsive Controlled Drug Delivery, Angewandte Chemie, 2014, 126, 9
 37. 37
  Penghui Zhang, Fangfang Cheng, Ri Zhou, Juntao Cao, Jingjing Li, Clemens Burda, Qianhao Min, Jun-Jie Zhu, DNA-Hybrid-Gated Multifunctional Mesoporous Silica Nanocarriers for Dual-Targeted and MicroRNA-Responsive Controlled Drug Delivery, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 9
 38. 38
  Qianli Ma, Jinxian Wang, Xiangting Dong, Wensheng Yu, Guixia Liu, Fabrication of Magnetic–Fluorescent Bifunctional Flexible Coaxial Nanobelts by Electrospinning Using a Modified Coaxial Spinneret, ChemPlusChem, 2014, 79, 2
 39. 39
  Qi Zhao, Zhen Lei, Sa Huang, Xueli Han, Baiqi Shao, Wei Lü, Yongchao Jia, Wenzhen Lv, Mengmeng Jiao, Zhenxin Wang, Hongpeng You, Facile Fabrication of Single-Phase Multifunctional BaGdF5Nanospheres as Drug Carriers, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 15, 12761

  CrossRef

 40. 40
  Xue Xi, Jinxian Wang, Xiangting Dong, Qianli Ma, Wensheng Yu, Guixia Liu, Flexible Janus nanofiber: A new tactics to realize tunable and enhanced magnetic-luminescent bifunction, Chemical Engineering Journal, 2014, 254, 259

  CrossRef

 41. 41
  Nan Lv, Qianli Ma, Xiangting Dong, Jinxian Wang, Wensheng Yu, Guixia Liu, Flexible Janus Nanofibers: Facile Electrospinning Construction and Enhanced Luminescent–Electrical–Magnetic Trifunctionality, ChemPlusChem, 2014, 79, 5
 42. 42
  Xiaoyu Li, Qianjun He, Jianlin Shi, Global Gene Expression Analysis of Cellular Death Mechanisms Induced by Mesoporous Silica Nanoparticle-Based Drug Delivery System, ACS Nano, 2014, 8, 2, 1309

  CrossRef

 43. 43
  Yongsheng Li, Jianlin Shi, Hollow-Structured Mesoporous Materials: Chemical Synthesis, Functionalization and Applications, Advanced Materials, 2014, 26, 20
 44. 44
  Yu Chen, Ling Jiang, Ronghui Wang, Ming Lu, Qunxia Zhang, Yang Zhou, Zhigang Wang, Guangming Lu, Ping Liang, Haitao Ran, Hangrong Chen, Yuanyi Zheng, Injectable Smart Phase-Transformation Implants for Highly Efficient In Vivo Magnetic-Hyperthermia Regression of Tumors, Advanced Materials, 2014, 26, 44
 45. 45
  Yu Chen, Hangrong Chen, Jianlin Shi, Inorganic Nanoparticle-Based Drug Codelivery Nanosystems To Overcome the Multidrug Resistance of Cancer Cells, Molecular Pharmaceutics, 2014, 11, 8, 2495

  CrossRef

 46. 46
  Qianli Ma, Wensheng Yu, Xiangting Dong, Jinxian Wang, Guixia Liu, Janus nanobelts: fabrication, structure and enhanced magnetic–fluorescent bifunctional performance, Nanoscale, 2014, 6, 5, 2945

  CrossRef

 47. 47
  Xue Xi, Qianli Ma, Ming Yang, Xiangting Dong, Jinxian Wang, Wensheng Yu, Guixia Liu, Janus nanofiber: a new strategy to achieve simultaneous enhanced magnetic-photoluminescent bifunction, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2014, 25, 9, 4024

  CrossRef

 48. 48
  Sooyeon Kwon, Rajendra K. Singh, Tae-Hyun Kim, Kapil D. Patel, Jung-Ju Kim, Wojciech Chrzanowski, Hae-Won Kim, Luminescent mesoporous nanoreservoirs for the effective loading and intracellular delivery of therapeutic drugs, Acta Biomaterialia, 2014, 10, 3, 1431

  CrossRef

 49. 49
  Jian-Tao Lin, Chao Wang, Yi Zhao, Guan-Hai Wang, Mesoporous silica nanoparticles with controlled loading of cationic dendrimer for gene delivery, Materials Research Express, 2014, 1, 3, 035403

  CrossRef

 50. 50
  Haiyun Zhang, Xilan Ma, Chuanbao Cao, Meina Wang, Youqi Zhu, Multifunctional iron oxide/silk-fibroin (Fe3O4–SF) composite microspheres for the delivery of cancer therapeutics, RSC Adv., 2014, 4, 78, 41572

  CrossRef

 51. 51
  Pavuluri Srinivasu, Koppoju Suresh, Gopal Datt, Ashutosh C. Abhayankar, Pothuraju Nageswara Rao, Mannepalli Lakshmi Kantam, Suresh K. Bhargava, Jing Tang, Yusuke Yamauchi, Ordered mesoporous ferrosilicate materials with highly dispersed iron oxide nanoparticles and investigation of their unique magnetic properties, Phys. Chem. Chem. Phys., 2014, 16, 41, 22471

  CrossRef

 52. 52
  Nan Lv, Qianli Ma, Xiangting Dong, Jinxian Wang, Wensheng Yu, Guixia Liu, Parallel spinnerets electrospinning fabrication of novel flexible luminescent–electrical–magnetic trifunctional bistrand-aligned nanobundles, Chemical Engineering Journal, 2014, 243, 500

  CrossRef

 53. 53
  Jun Wang, Peng Pei Gao, Xiao Xi Yang, Ting Ting Wang, Jian Wang, Cheng Zhi Huang, Real-time imaging of intracellular drug release from mesoporous silica nanoparticles based on fluorescence resonance energy transfer, Journal of Materials Chemistry B, 2014, 2, 27, 4379

  CrossRef

 54. 54
  Heng-huan Song, Xiao Gong, Gareth R. Williams, Jing Quan, Hua-li Nie, Li-min Zhu, Er-long Nan, Ming Shao, Self-assembled magnetic liposomes from electrospun fibers, Materials Research Bulletin, 2014, 53, 280

  CrossRef

 55. 55
  Ruth Otero-Lorenzo, Ana B. Dávila-Ibáñez, Miguel Comesaña-Hermo, Miguel A. Correa-Duarte, Verónica Salgueiriño, Synergy effects of magnetic silica nanostructures for drug delivery applications, Journal of Materials Chemistry B, 2014, 2, 18, 2645

  CrossRef

 56. 56
  Changjian Lv, Weihua Di, Zhihe Liu, Kezhi Zheng, Weiping Qin, Synthesis of porous upconverting luminescence α-NaYF4:Ln3+ microspheres and their potential applications as carriers, Dalton Transactions, 2014, 43, 9, 3681

  CrossRef

 57. 57
  Long Wan, Qinfu Zhao, Peng Zhao, Bing He, Tongying Jiang, Qiang Zhang, Siling Wang, Versatile hybrid polyethyleneimine–mesoporous carbon nanoparticles for targeted delivery, Carbon, 2014, 79, 123

  CrossRef

 58. 58
  Lijun Wang, Huaiyong Xing, Shengjian Zhang, Qingguo Ren, Limin Pan, Kun Zhang, Wenbo Bu, Xiangpeng Zheng, Liangping Zhou, Weijun Peng, Yanqing Hua, Jianlin Shi, A Gd-doped Mg-Al-LDH/Au nanocomposite for CT/MR bimodal imagings and simultaneous drug delivery, Biomaterials, 2013, 34, 13, 3390

  CrossRef

 59. 59
  Sixiang Shi, Feng Chen, Weibo Cai, Biomedical applications of functionalized hollow mesoporous silica nanoparticles: focusing on molecular imaging, Nanomedicine, 2013, 8, 12, 2027

  CrossRef

 60. 60
  Yuan Wu, Dongmei Yang, Xiaojiao Kang, Ping'an Ma, Shanshan Huang, Yang Zhang, Chunxia Li, Jun Lin, Core–shell structured luminescent and mesoporous β-NaYF4:Ce3+/Tb3+@mSiO2-PEG nanospheres for anti-cancer drug delivery, Dalton Transactions, 2013, 42, 27, 9852

  CrossRef

 61. 61
  Madhappan Santha Moorthy, Jae-Ho Bae, Mi-Ju Kim, Sun-Hee Kim, Chang-Sik Ha, Design of a Novel Mesoporous Organosilica Hybrid Microcarrier: a pH Stimuli-Responsive Dual-Drug-Delivery Vehicle for Intracellular Delivery of Anticancer Agents, Particle & Particle Systems Characterization, 2013, 30, 12
 62. 62
  Hankun Zhou, Si Chen, Ning Gan, Tianhua Li, Yuting Cao, Qianli Jiang, Design of Sensitive Biocompatible Quantum-Dots Embedded in Mesoporous Silica Microspheres for the Quantitative Immunoassay of Human Immunodeficiency Virus-1 Antibodies, Electroanalysis, 2013, 25, 10
 63. 63
  Lulu Chen, Lu Li, Lingyu Zhang, Shuangxi Xing, Tingting Wang, Y. Andrew Wang, Chungang Wang, Zhongmin Su, Designed Fabrication of Unique Eccentric Mesoporous Silica Nanocluster-Based Core–Shell Nanostructures for pH-Responsive Drug Delivery, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 15, 7282

  CrossRef

 64. 64
  Elke Debroye, Sophie Laurent, Luce Vander Elst, Robert N. Muller, Tatjana N. Parac-Vogt, Dysprosium Complexes and Their Micelles as Potential Bimodal Agents for Magnetic Resonance and Optical Imaging, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 47
 65. 65
  Wei Li, Dongyuan Zhao, Extension of the Stöber Method to Construct Mesoporous SiO2 and TiO2 Shells for Uniform Multifunctional Core–Shell Structures, Advanced Materials, 2013, 25, 1
 66. 66
  Yongxiang Zhang, Xinmin Liu, Yizhong Lu, Jincai Wang, Tingfang Dong, Xiaohong Liu, Fabrication of Heparinized Mesoporous Silica Nanoparticles as Multifunctional Drug Carriers, Journal of Chemistry, 2013, 2013, 1

  CrossRef

 67. 67
  Xiaojiao Kang, Dongmei Yang, Ping’an Ma, Yunlu Dai, Mengmeng Shang, Dongling Geng, Ziyong Cheng, Jun Lin, Fabrication of Hollow and Porous Structured GdVO4:Dy3+Nanospheres as Anticancer Drug Carrier and MRI Contrast Agent, Langmuir, 2013, 29, 4, 1286

  CrossRef

 68. 68
  Dongmei Yang, Xiaojiao Kang, Ping'an Ma, Yunlu Dai, Zhiyao Hou, Ziyong Cheng, Chunxia Li, Jun Lin, Hollow structured upconversion luminescent NaYF4:Yb3+, Er3+ nanospheres for cell imaging and targeted anti-cancer drug delivery, Biomaterials, 2013, 34, 5, 1601

  CrossRef

 69. 69
  Yu Chen, Hangrong Chen, Jianlin Shi, In Vivo Bio-Safety Evaluations and Diagnostic/Therapeutic Applications of Chemically Designed Mesoporous Silica Nanoparticles, Advanced Materials, 2013, 25, 23
 70. 70
  Meital Boterashvili, Tanya Shirman, Sidney R. Cohen, Guennadi Evmenenko, Pulak Dutta, Petr Milko, Gregory Leitus, Michal Lahav, Milko E. van der Boom, Interfacial halogen bonding probed using force spectroscopy, Chemical Communications, 2013, 49, 34, 3531

  CrossRef

 71. 71
  Elke Debroye, Svetlana V. Eliseeva, Sophie Laurent, Luce Vander Elst, Stéphane Petoud, Robert N. Muller, Tatjana N. Parac-Vogt, Lanthanide(III) Complexes of Diethylenetriaminepentaacetic Acid (DTPA)–Bisamide Derivatives as Potential Agents for Bimodal (Optical/Magnetic Resonance) Imaging, European Journal of Inorganic Chemistry, 2013, 2013, 14
 72. 72
  Li Zhou, Zhenhua Li, Zhen Liu, Jinsong Ren, Xiaogang Qu, Luminescent Carbon Dot-Gated Nanovehicles for pH-Triggered Intracellular Controlled Release and Imaging, Langmuir, 2013, 29, 21, 6396

  CrossRef

 73. 73
  Jingguo Li, Hao Jiang, Zhiqiang Yu, Hongyan Xia, Gang Zou, Qijin Zhang, Yue Yu, Multifunctional Uniform Core–Shell Fe3O4@mSiO2 Mesoporous Nanoparticles for Bimodal Imaging and Photothermal Therapy, Chemistry – An Asian Journal, 2013, 8, 2
 74. 74
  Yian Zhu, Zhen Li, Min Chen, Helen M. Cooper, Gao Qing (Max) Lu, Zhi Ping Xu, One-pot preparation of highly fluorescent cadmium telluride/cadmium sulfide quantum dots under neutral-pH condition for biological applications, Journal of Colloid and Interface Science, 2013, 390, 1, 3

  CrossRef

 75. 75
  Dongmei Yang, Yunlu Dai, Pingan Ma, Xiaojiao Kang, Ziyong Cheng, Chunxia Li, Jun Lin, One-Step Synthesis of Small-Sized and Water-Soluble NaREF4 Upconversion Nanoparticles for In Vitro Cell Imaging and Drug Delivery, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 8
 76. 76
  Avijit Jana, Biswajit Saha, Deb Ranjan Banerjee, Sudip Kumar Ghosh, Kim Truc Nguyen, Xing Ma, Qiuyu Qu, Yanli Zhao, N. D. Pradeep Singh, Photocontrolled Nuclear-Targeted Drug Delivery by Single Component Photoresponsive Fluorescent Organic Nanoparticles of Acridin-9-Methanol, Bioconjugate Chemistry, 2013, 24, 11, 1828

  CrossRef

 77. 77
  Xiaojiao Kang, Dongmei Yang, Yunlu Dai, Mengmeng Shang, Ziyong Cheng, Xiao Zhang, Hongzhou Lian, Ping'an Ma, Jun Lin, Poly(acrylic acid) modified lanthanide-doped GdVO4hollow spheres for up-conversion cell imaging, MRI and pH-dependent drug release, Nanoscale, 2013, 5, 1, 253

  CrossRef

 78. 78
  Kai Cheng, Zhiyuan Sun, Yumei Zhou, Hao Zhong, Xiangkai Kong, Peng Xia, Zhen Guo, Qianwang Chen, Preparation and biological characterization of hollow magnetic Fe3O4@C nanoparticles as drug carriers with high drug loading capability, pH-control drug release and MRI properties, Biomaterials Science, 2013, 1, 9, 965

  CrossRef

 79. 79
  Li Qiang, Xianwei Meng, Linlin Li, Dong Chen, Xiangling Ren, Huiyu Liu, Jun Ren, Changhui Fu, Tianlong Liu, Fuping Gao, Yanqi Zhang, Fangqiong Tang, Preparation of magnetic rattle-type silica through a general and facile pre-shell–post-core process for simultaneous cancer imaging and therapy, Chemical Communications, 2013, 49, 72, 7902

  CrossRef

 80. 80
  Jian-Lin SHI, Yu CHEN, Hang-Rong CHEN, Progress on the Multifunctional Mesoporous Silica-based Nanotheranostics, Journal of Inorganic Materials, 2013, 28, 1, 1

  CrossRef

 81. 81
  Pei-pei Zhang, Bin Wang, Gareth R. Williams, Christopher Branford-White, Jing Quan, Hua-li Nie, Li-min Zhu, Self-assembled core-shell Fe3O4@SiO2 nanoparticles from electrospun fibers, Materials Research Bulletin, 2013, 48, 9, 3058

  CrossRef

 82. 82
  Jun-Hua Xu, Fu-Ping Gao, Xue-Feng Liu, Qian Zeng, Shi-Shang Guo, Zhi-Yong Tang, Xing-Zhong Zhao, Hao Wang, Supramolecular gelatin nanoparticles as matrix metalloproteinase responsive cancer cell imaging probes, Chemical Communications, 2013, 49, 40, 4462

  CrossRef

 83. 83
  Sonia Rodriguez-Liviano, Francisco J. Aparicio, Ana I. Becerro, Jorge García-Sevillano, Eugenio Cantelar, Sara Rivera, Yulán Hernández, Jesus M. de la Fuente, Manuel Ocaña, Synthesis and functionalization of biocompatible Tb:CePO4 nanophosphors with spindle-like shape, Journal of Nanoparticle Research, 2013, 15, 2

  CrossRef

 84. 84
  Wanfu Ma, Ying Zhang, Lulu Li, Yuting Zhang, Meng Yu, Jia Guo, Haojie Lu, Changchun Wang, Ti4+-Immobilized Magnetic Composite Microspheres for Highly Selective Enrichment of Phosphopeptides, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 1
 85. 85
  Fang Pu, Xia Liu, Xinjian Yang, Zhen Liu, Jinsong Ren, Shu Wang, Xiaogang Qu, Versatile Fluorescent Conjugated Polyelectrolyte-Capped Mesoporous Silica Nanoparticles for Controlled Drug Delivery and Imaging, ChemPlusChem, 2013, 78, 7
 86. 86
  Liang You, Tianyi Wang, Jianping Ge, When Mesoporous Silica Meets the Alkaline Polyelectrolyte: A Controllable Synthesis of Functional and Hollow Nanostructures with a Porous Shell, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 6
 87. 87
  Marc J. Williams, Serena A. Corr, Nanomedicine, 2013,

  CrossRef

 88. 88
  Yufang Zhu, Advanced Bioactive Inorganic Materials for Bone Regeneration and Drug Delivery, 2013,

  CrossRef

 89. 89
  Elke Debroye, Geert Dehaen, Svetlana V. Eliseeva, Sophie Laurent, Luce Vander Elst, Robert N. Muller, Koen Binnemans, Tatjana N. Parac-Vogt, A new metallostar complex based on an aluminum(iii) 8-hydroxyquinoline core as a potential bimodal contrast agent, Dalton Transactions, 2012, 41, 35, 10549

  CrossRef

 90. 90
  Guosheng Song, Chun Li, Junqing Hu, Rujia Zou, Kaibing Xu, Linbo Han, Qian Wang, Jianmao Yang, Zhigang Chen, Zongyi Qin, Kangcheng Ruan, Ronggui Hu, A simple transformation from silica core–shell–shell to yolk–shell nanostructures: a useful platform for effective cell imaging and drug delivery, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 33, 17011

  CrossRef

 91. 91
  Majad Khan, Zhan Yuin Ong, Nikken Wiradharma, Amalina Bte Ebrahim Attia, Yi-Yan Yang, Advanced Materials for Co-Delivery of Drugs and Genes in Cancer Therapy, Advanced Healthcare Materials, 2012, 1, 4
 92. 92
  Ming Ma, Hangrong Chen, Yu Chen, Xia Wang, Feng Chen, Xiangzhi Cui, Jianlin Shi, Au capped magnetic core/mesoporous silica shell nanoparticles for combined photothermo-/chemo-therapy and multimodal imaging, Biomaterials, 2012, 33, 3, 989

  CrossRef

 93. 93
  Zhong Luo, Kaiyong Cai, Yan Hu, Beilu Zhang, Dawei Xu, Cell-Specific Intracellular Anticancer Drug Delivery from Mesoporous Silica Nanoparticles with pH Sensitivity, Advanced Healthcare Materials, 2012, 1, 3
 94. 94
  Liangjun Zhou, Wenyan Yin, Wenlu Ren, Zhanjun Gu, Wei Li, Shan Jin, Liang Yan, Gan Tian, Zhongbo Hu, Yuliang Zhao, Controllable synthesis of Gd2O(CO3)2·H2O@silica–FITC nanoparticles with size-dependent optical and magnetic resonance imaging properties, New Journal of Chemistry, 2012, 36, 12, 2599

  CrossRef

 95. 95
  Jie Ding, Xia Kong, Jing Yao, Jian Wang, Xiaoguang Cheng, Bo Tang, Zhiwei He, Core–shell mesoporous silica nanoparticles improve HeLa cell growth and proliferation inhibition by (−)-epigallocatechin-3-gallate by prolonging the half-life, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 37, 19926

  CrossRef

 96. 96
  Yu Chen, Yu Gao, Hangrong Chen, Deping Zeng, Yaping Li, Yuanyi Zheng, Faqi Li, Xiufeng Ji, Xia Wang, Feng Chen, Qianjun He, Linlin Zhang, Jianlin Shi, Engineering Inorganic Nanoemulsions/Nanoliposomes by Fluoride-Silica Chemistry for Efficient Delivery/Co-Delivery of Hydrophobic Agents, Advanced Functional Materials, 2012, 22, 8
 97. 97
  Chih-Wei Lai, Yi-Hsuan Hsiao, Yung-Kang Peng, Pi-Tai Chou, Facile synthesis of highly emissive carbon dots from pyrolysis of glycerol; gram scale production of carbon dots/mSiO2 for cell imaging and drug release, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 29, 14403

  CrossRef

 98. 98
  Piaoping Yang, Shili Gai, Jun Lin, Functionalized mesoporous silica materials for controlled drug delivery, Chemical Society Reviews, 2012, 41, 9, 3679

  CrossRef

 99. 99
  Po-Jung Chen, Shang-Hsiu Hu, Wen-Ting Hung, San-Yuan Chen, Dean-Mo Liu, Geometrical confinement of quantum dots in porous nanobeads with ultraefficient fluorescence for cell-specific targeting and bioimaging, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 19, 9568

  CrossRef

 100. 100
  Qiang Wu, Chaoqun Liu, Luna Fan, Jiahua Shi, Zhiqiang Liu, Ruifang Li, Liwei Sun, Heparinized magnetic mesoporous silica nanoparticles as multifunctional growth factor delivery carriers, Nanotechnology, 2012, 23, 48, 485703

  CrossRef

 101. 101
  Jing Yu, Rui Hao, Fugeng Sheng, Lili Xu, Gongjie Li, Yanglong Hou, Hollow manganese phosphate nanoparticles as smart multifunctional probes for cancer cell targeted magnetic resonance imaging and drug delivery, Nano Research, 2012, 5, 10, 679

  CrossRef

 102. 102
  Michael J. Sailor, Ji-Ho Park, Hybrid Nanoparticles for Detection and Treatment of Cancer, Advanced Materials, 2012, 24, 28
 103. 103
  Katsuhiko Ariga, Qingmin Ji, Michael J. McShane, Yuri M. Lvov, Ajayan Vinu, Jonathan P. Hill, Inorganic Nanoarchitectonics for Biological Applications, Chemistry of Materials, 2012, 24, 5, 728

  CrossRef

 104. 104
  Qian Liu, Jixi Zhang, Weiliang Xia, Hongchen Gu, Magnetic field enhanced cell uptake efficiency of magnetic silica mesoporous nanoparticles, Nanoscale, 2012, 4, 11, 3415

  CrossRef

 105. 105
  Yingxin Ma, Hao Li, Leyu Wang, Magnetic-luminescent bifunctional nanosensors, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 36, 18761

  CrossRef

 106. 106
  Fangqiong Tang, Linlin Li, Dong Chen, Mesoporous Silica Nanoparticles: Synthesis, Biocompatibility and Drug Delivery, Advanced Materials, 2012, 24, 12
 107. 107
  Deli Lu, Juying Lei, Lingzhi Wang, Jinlong Zhang, Multifluorescently Traceable Nanoparticle by a Single-Wavelength Excitation with Color-Related Drug Release Performance, Journal of the American Chemical Society, 2012, 134, 21, 8746

  CrossRef

 108. 108
  Chunhui Wu, Lixin Shi, Qingning Li, Hui Jiang, Matthias Selke, Hong Yan, Xuemei Wang, New strategy of efficient inhibition of cancer cells by carborane carboxylic acid–CdTe nanocomposites, Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, 2012, 8, 6, 860

  CrossRef

 109. 109
  Huixia Wu, Lihui Tang, Lu An, Xue Wang, Haoqiang Zhang, Jianlin Shi, Shiping Yang, pH-responsive magnetic mesoporous silica nanospheres for magnetic resonance imaging and drug delivery, Reactive and Functional Polymers, 2012, 72, 5, 329

  CrossRef

 110. 110
  Yu Chen, Hangrong Chen, Shengjian Zhang, Feng Chen, Shikuan Sun, Qianjun He, Ming Ma, Xia Wang, Huixia Wu, Lingxia Zhang, Linlin Zhang, Jianlin Shi, Structure-property relationships in manganese oxide - mesoporous silica nanoparticles used for T1-weighted MRI and simultaneous anti-cancer drug delivery, Biomaterials, 2012, 33, 7, 2388

  CrossRef

 111. 111
  Lejiao Jia, Jingyi Shen, Zhenyu Li, Dianrui Zhang, Qiang Zhang, Cunxian Duan, Guangpu Liu, Dandan Zheng, Yue Liu, Xiaona Tian, Successfully tailoring the pore size of mesoporous silica nanoparticles: Exploitation of delivery systems for poorly water-soluble drugs, International Journal of Pharmaceutics, 2012, 439, 1-2, 81

  CrossRef

 112. 112
  Yunfeng Jiao, Jia Guo, Shun Shen, Baisong Chang, Yahong Zhang, Xinguo Jiang, Wuli Yang, Synthesis of discrete and dispersible hollow mesoporous silica nanoparticles with tailored shell thickness for controlled drug release, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 34, 17636

  CrossRef

 113. 113
  Ahmed Mohamed El-Toni, Aslam Khan, Mohamed Abbas Ibrahim, Joselito Puzon Labis, Gamal badr, Mansour Al-Hoshan, Shu Yin, Tsugio Sato, Synthesis of double mesoporous core–shell silica spheres with tunable core porosity and their drug release and cancer cell apoptosis properties, Journal of Colloid and Interface Science, 2012, 378, 1, 83

  CrossRef

 114. 114
  Shaodian Shen, Tao Gu, Dongsen Mao, Xiuzhen Xiao, Pei Yuan, Meihua Yu, Liyang Xia, Qiong Ji, Liang Meng, Wei Song, Chengzhong Yu, Guanzhong Lu, Synthesis of Nonspherical Mesoporous Silica Ellipsoids with Tunable Aspect Ratios for Magnetic Assisted Assembly and Gene Delivery, Chemistry of Materials, 2012, 24, 1, 230

  CrossRef

 115. 115
  Yian Zhu, Zhen Li, Min Chen, Helen M. Cooper, Gao Qing (Max) Lu, Zhi Ping Xu, Synthesis of Robust Sandwich-Like SiO2@CdTe@SiO2Fluorescent Nanoparticles for Cellular Imaging, Chemistry of Materials, 2012, 24, 3, 421

  CrossRef

 116. 116
  Yang Zhao, Li-Ning Lin, Yang Lu, Huai-Ling Gao, Shao-Feng Chen, Ping Yang, Shu-Hong Yu, Synthesis of Tunable Theranostic Fe3O4@Mesoporous Silica Nanospheres for Biomedical Applications, Advanced Healthcare Materials, 2012, 1, 3
 117. 117
  Zhiyao Hou, Chunxia Li, Ping'an Ma, Ziyong Cheng, Xuejiao Li, Xiao Zhang, Yunlu Dai, Dongmei Yang, Hongzhou Lian, Jun Lin, Up-Conversion Luminescent and Porous NaYF4:Yb3+, Er3+@SiO2 Nanocomposite Fibers for Anti-Cancer Drug Delivery and Cell Imaging, Advanced Functional Materials, 2012, 22, 13
 118. 118
  Lu Han, Hao Wei, Bo Tu, Dongyuan Zhao, A facile one-pot synthesis of uniform core–shell silver nanoparticle@mesoporous silica nanospheres, Chemical Communications, 2011, 47, 30, 8536

  CrossRef

 119. 119
  María Vallet-Regí, Eduardo Ruiz-Hernández, Bioceramics: From Bone Regeneration to Cancer Nanomedicine, Advanced Materials, 2011, 23, 44
 120. 120
  Yu Gao, Yu Chen, Xiufeng Ji, Xinyu He, Qi Yin, Zhiwen Zhang, Jianlin Shi, Yaping Li, Controlled Intracellular Release of Doxorubicin in Multidrug-Resistant Cancer Cells by Tuning the Shell-Pore Sizes of Mesoporous Silica Nanoparticles, ACS Nano, 2011, 5, 12, 9788

  CrossRef

 121. 121
  C. V. Durgadas, Chandra P. Sharma, K. Sreenivasan, Fluorescent and superparamagnetic hybrid quantum clusters for magnetic separation and imaging of cancer cells from blood, Nanoscale, 2011, 3, 11, 4780

  CrossRef

 122. 122
  Shenfei Zong, Zhuyuan Wang, Jing Yang, Yiping Cui, Intracellular pH Sensing Usingp-Aminothiophenol Functionalized Gold Nanorods with Low Cytotoxicity, Analytical Chemistry, 2011, 83, 11, 4178

  CrossRef

 123. 123
  Yonghui Deng, Yue Cai, Zhenkun Sun, Dongyuan Zhao, Magnetically responsive ordered mesoporous materials: A burgeoning family of functional composite nanomaterials, Chemical Physics Letters, 2011, 510, 1-3, 1

  CrossRef

 124. 124
  Yu Chen, Hangrong Chen, Yang Sun, Yuanyi Zheng, Deping Zeng, Faqi Li, Shengjian Zhang, Xia Wang, Kun Zhang, Ming Ma, Qianjun He, Linlin Zhang, Jianlin Shi, Multifunctional Mesoporous Composite Nanocapsules for Highly Efficient MRI-Guided High-Intensity Focused Ultrasound Cancer Surgery, Angewandte Chemie International Edition, 2011, 50, 52
 125. 125
  Yu Chen, Hangrong Chen, Yang Sun, Yuanyi Zheng, Deping Zeng, Faqi Li, Shengjian Zhang, Xia Wang, Kun Zhang, Ming Ma, Qianjun He, Linlin Zhang, Jianlin Shi, Multifunctional Mesoporous Composite Nanocapsules for Highly Efficient MRI-Guided High-Intensity Focused Ultrasound Cancer Surgery, Angewandte Chemie, 2011, 123, 52
 126. 126
  Zheng Liu, Lining Sun, Fuyou Li, Qian Liu, Liyi Shi, Dengsong Zhang, Shuai Yuan, Tao Liu, Yannan Qiu, One-pot self-assembly of multifunctional mesoporous nanoprobes with magnetic nanoparticles and hydrophobic upconversion nanocrystals, Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 44, 17615

  CrossRef

 127. 127
  Yu Chen, Chen Chu, Yuchuan Zhou, Yanfei Ru, Hangrong Chen, Feng Chen, Qianjun He, Yonglian Zhang, Linlin Zhang, Jianlin Shi, Reversible Pore-Structure Evolution in Hollow Silica Nanocapsules: Large Pores for siRNA Delivery and Nanoparticle Collecting, Small, 2011, 7, 20
 128. 128
  Linlin Li, Yunqian Guan, Huiyu Liu, Nanjing Hao, Tianlong Liu, Xianwei Meng, Changhui Fu, Yanzhen Li, Qiulian Qu, Yingge Zhang, Shangyi Ji, Ling Chen, Dong Chen, Fangqiong Tang, Silica Nanorattle–Doxorubicin-Anchored Mesenchymal Stem Cells for Tumor-Tropic Therapy, ACS Nano, 2011, 5, 9, 7462

  CrossRef

 129. 129
  Jian Liu, Shi Zhang Qiao, Jun Song Chen, Xiong Wen (David) Lou, Xianran Xing, Gao Qing (Max) Lu, Yolk/shell nanoparticles: new platforms for nanoreactors, drug delivery and lithium-ion batteries, Chemical Communications, 2011, 47, 47, 12578

  CrossRef

 130. 130
  Morphology Control,
 131. 131
  Yohei Kotsuchibashi, Mitsuhiro Ebara, Ravin Narain, Silica Nanoparticle Bioconjugates,