SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Xiaohan Chai, Chunsheng Shi, Enzuo Liu, Jiajun Li, Naiqin Zhao, Chunnian He, Hierarchically structured carbon-coated SnO2-Fe3O4 microparticles with enhanced lithium storage performance, Applied Surface Science, 2016, 361, 1

  CrossRef

 2. 2
  Xiao-Jun Lv, Shixiong Zhou, Xing Huang, Chuanjun Wang, Wen-Fu Fu, Photocatalytic overall water splitting promoted by SnOx–NiGa2O4 photocatalysts, Applied Catalysis B: Environmental, 2016, 182, 220

  CrossRef

 3. 3
  Chunyan Zhang, Juan Dai, Peigen Zhang, Suyue Zhang, Hui Zhang, Yuhua Shen, Anjian Xie, Porous Fe2O3/ZnO composite derived from MOFs as an anode material for lithium ion batteries, Ceramics International, 2016, 42, 1, 1044

  CrossRef

 4. 4
  B. Das, M.V. Reddy, B.V.R Chowdari, SnO and SnO·CoO nanocomposite as high capacity anode materials for lithium ion batteries, Materials Research Bulletin, 2016, 74, 291

  CrossRef

 5. 5
  Wentao Li, Kaina Shang, Yongmei Liu, Yanfei Zhu, Ronghua Zeng, Lingzhi Zhao, Yiwen Wu, Lin Li, Yinghong Chu, Jinghao Liang, Gang Liu, A novel sandwich-like Co3O4/TiO2 composite with greatly enhanced electrochemical performance as anode for lithium ion batteries, Electrochimica Acta, 2015, 174, 985

  CrossRef

 6. 6
  Kaina Shang, Wentao Li, Yongmei Liu, Wenguang Zhang, Hui Yang, Jiqing Xie, Zuyan Liu, Shu-Lei Chou, Lingzhi Zhao, Ronghua Zeng, A novel shuttle-like Fe3O4–Co3O4self-assembling architecture with highly reversible lithium storage, RSC Adv., 2015, 5, 86, 70527

  CrossRef

 7. 7
  Yang-Fan Xu, Hua-Shang Rao, Bai-Xue Chen, Ying Lin, Hong-Yan Chen, Dai-Bin Kuang, Cheng-Yong Su, Achieving Highly Efficient Photoelectrochemical Water Oxidation with a TiCl4 Treated 3D Antimony-Doped SnO2 Macropore/Branched α-Fe2O3 Nanorod Heterojunction Photoanode, Advanced Science, 2015, 2, 7
 8. 8
  Chang Chen, Qiang Ru, Shejun Hu, Bonan An, Xiong Song, Xianhua Hou, Co2SnO4 nanocrystals anchored on graphene sheets as high-performance electrodes for lithium-ion batteries, Electrochimica Acta, 2015, 151, 203

  CrossRef

 9. 9
  Xiaojie Xu, Linfeng Hu, Nan Gao, Shaoxiong Liu, Swelm Wageh, Ahmed A. Al-Ghamdi, Ahmed Alshahrie, Xiaosheng Fang, Controlled Growth from ZnS Nanoparticles to ZnS–CdS Nanoparticle Hybrids with Enhanced Photoactivity, Advanced Functional Materials, 2015, 25, 3
 10. 10
  Biao Zhao, Wanyu Zhao, Gang Shao, Bingbing Fan, Rui Zhang, Corrosive synthesis and enhanced electromagnetic absorption properties of hollow porous Ni/SnO2hybrids, Dalton Trans., 2015, 44, 36, 15984

  CrossRef

 11. 11
  Weiyu Zhang, Jinjing Zhang, Meiling Zhang, Chenxing Zhang, Anping Zhang, Yiming Zhou, Yawen Tang, Ping Wu, Cyano-bridged coordination polymer gel as a precursor to a nanoporous In2O3–Co3O4hybrid network for high-capacity and cycle-stable lithium storage, New J. Chem., 2015, 39, 11, 8249

  CrossRef

 12. 12
  Qingyun Zhu, Ping Wu, Jinjing Zhang, Weiyu Zhang, Yiming Zhou, Yawen Tang, Tianhong Lu, Cyanogel-Derived Formation of 3 D Nanoporous SnO2–MxOy (M=Ni, Fe, Co) Hybrid Networks for High-Performance Lithium Storage, ChemSusChem, 2015, 8, 1
 13. 13
  Yiseul Park, Misol Oh, Jung Soo Park, Seong-Ho Baek, Minsun Kim, Soonhyun Kim, Jae Hyun Kim, Electrochemically deposited Fe2O3 nanorods on carbon nanofibers for free-standing anodes of lithium-ion batteries, Carbon, 2015, 94, 9

  CrossRef

 14. 14
  Jian Zhu, Libao Chen, Zhi Xu, Bingan Lu, Electrospinning preparation of ultra-long aligned nanofibers thin films for high performance fully flexible lithium-ion batteries, Nano Energy, 2015, 12, 339

  CrossRef

 15. 15
  De Pham-Cong, Jae-Hyun Kim, Se-Young Jeong, Jun Hee Choi, Jinwoo Kim, Chae-Ryong Cho, Enhanced electrochemical performance of carbon-coated TiO2 nanobarbed fibers as anode material for lithium-ion batteries, Electrochemistry Communications, 2015, 60, 204

  CrossRef

 16. 16
  Jianan Deng, Rui Zhang, Lili Wang, Zheng Lou, Tong Zhang, Enhanced sensing performance of the Co3O4 hierarchical nanorods to NH3 gas, Sensors and Actuators B: Chemical, 2015, 209, 449

  CrossRef

 17. 17
  Yanting Chu, Jinkui Feng, Yitai Qian, Shenglin Xiong, Enhancing the electrode performance of Co3O4through Co3O4@a-TiO2core–shell microcubes with controllable pore size, RSC Adv., 2015, 5, 51, 40899

  CrossRef

 18. 18
  Yuxin Zhao, Ying Zhang, Hu Zhao, Xuejin Li, Yanpeng Li, Ling Wen, Zifeng Yan, Ziyang Huo, Epitaxial growth of hyperbranched Cu/Cu2O/CuO core-shell nanowire heterostructures for lithium-ion batteries, Nano Research, 2015, 8, 8, 2763

  CrossRef

 19. 19
  Ya Liu, Liang Zhao, Jinzhan Su, Mingtao Li, Liejin Guo, Fabrication and Properties of a Branched (NH4)xWO3Nanowire Array Film and a Porous WO3Nanorod Array Film, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 150206141006006

  CrossRef

 20. 20
  Tianou He, Xingtai Qin, Guang Yang, Mingshang Jin, Fabrication of Cu@MxOy (M = Cu, Mn, Co, Fe) Nanocable Arrays for Lithium-Ion Batteries with Long Cycle Lives and High Rate Capabilities, Particle & Particle Systems Characterization, 2015, 32, 11
 21. 21
  C.S. Biju, D. Henry Raja, D. Pathinettam Padiyan, Fabrication of α-Fe2O3 hexagonal disc/SnO2 nanoparticle semiconductor nanoheterostructures and its properties, Chemical Physics Letters, 2015, 619, 1

  CrossRef

 22. 22
  Danni Lei, Baihua Qu, Huan-Ting Lin, Taihong Wang, Facile approach to prepare porous GeO2/SnO2 nanofibers via a single spinneret electrospinning technique as anodes for Lithium-ion batteries, Ceramics International, 2015, 41, 8, 10308

  CrossRef

 23. 23
  Yeping Song, Hai Wang, Zihua Li, Naiqing Ye, Linjiang Wang, Yong Liu, Fe2(MoO4)3nanoparticle-anchored MoO3nanowires: strong coupling via the reverse diffusion of heteroatoms and largely enhanced lithium storage properties, RSC Adv., 2015, 5, 21, 16386

  CrossRef

 24. 24
  Feini Lin, Hui Wang, Fe2O3–SnO2–graphene films as flexible and binder-free anode materials for lithium-ion batteries, Journal of Materials Research, 2015, 30, 18, 2736

  CrossRef

 25. 25
  Mi Ru Jo, Jaepyeong Jung, Gi-Hyeok Lee, Yunok Kim, Kyeongse Song, Junghoon Yang, Ji Su Chae, Kwang Chul Roh, Yong-Il Kim, Won-Sub Yoon, Yong-Mook Kang, Fe3O4 nanoparticles encapsulated in one-dimensional Li4Ti5O12 nanomatrix: An extremely reversible anode for long life and high capacity Li-ion batteries, Nano Energy, 2015,

  CrossRef

 26. 26
  Hengguo Wang, Guangsheng Wang, Shuang Yuan, Delong Ma, Yang Li, Yu Zhang, Fe3O4-nanoparticle-decorated TiO2 nanofiber hierarchical heterostructures with improved lithium-ion battery performance over wide temperature range, Nano Research, 2015, 8, 5, 1659

  CrossRef

 27. 27
  Jinlong Yang, Jiaxin Zheng, Lin Hu, Rui Tan, Kai Wang, Shichun Mu, Feng Pan, FeOxand Si nano-dots as dual Li-storage centers bonded with graphene for high performance lithium ion batteries, Nanoscale, 2015, 7, 34, 14344

  CrossRef

 28. 28
  Linrui Hou, Hui Hua, Lin Lian, Hui Cao, Siqi Zhu, Changzhou Yuan, Green Template-Free Synthesis of Hierarchical Shuttle-Shaped Mesoporous ZnFe2O4 Microrods with Enhanced Lithium Storage for Advanced Li-Ion Batteries, Chemistry - A European Journal, 2015, 21, 37
 29. You have free access to this content29
  Changrong Zhu, Peihua Yang, Dongliang Chao, Wenjie Mai, Hong Jin Fan, Heterogeneous Nanostructures for Sodium Ion Batteries and Supercapacitors, ChemNanoMat, 2015, 1, 7
 30. 30
  Kangwen Qiu, Hailong Yan, Deyang Zhang, Yang Lu, Jinbing Cheng, Min Lu, Chunlei Wang, Yihe Zhang, Xianming Liu, Yongsong Luo, Hierarchical 3D Co3O4@MnO2 core/shell nanoconch arrays on Ni foam for enhanced electrochemical performance, Journal of Solid State Electrochemistry, 2015, 19, 2, 391

  CrossRef

 31. 31
  Peng Sun, Chen Wang, Jiangyang Liu, Xin Zhou, Xiaowei Li, Xiaolong Hu, Geyu Lu, Hierarchical Assembly of α-Fe2O3Nanosheets on SnO2Hollow Nanospheres with Enhanced Ethanol Sensing Properties, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 34, 19119

  CrossRef

 32. 32
  Chun Wu, Junjie Cai, Qiaobao Zhang, Xiang Zhou, Ying Zhu, Pei Kang Shen, Kaili Zhang, Hierarchical Mesoporous Zinc–Nickel–Cobalt Ternary Oxide Nanowire Arrays on Nickel Foam as High-Performance Electrodes for Supercapacitors, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015,

  CrossRef

 33. 33
  Yuan Yue, Hong Liang, Hierarchical micro-architectures of electrodes for energy storage, Journal of Power Sources, 2015, 284, 435

  CrossRef

 34. 34
  Hucheng Song, HongXiang Wang, Zixia Lin, Linwei YU, Xiaofan Jiang, Zhongwei Yu, Jun XU, Lijia Pan, Mingbo Zheng, Yi Shi, Kunji Chen, Hierarchical nano-branched c-Si/SnO2 nanowires for high areal capacity and stable lithium-ion battery, Nano Energy, 2015,

  CrossRef

 35. 35
  Li-Li Han, Huolin L. Xin, Sergei A. Kulinich, Li-Jun Yang, Xi-Wen Du, Hierarchical, Ultrathin Single-Crystal Nanowires of CdS Conveniently Produced in Laser-Induced Thermal Field, Langmuir, 2015, 31, 29, 8162

  CrossRef

 36. 36
  Guanhua Zhang, Sucheng Hou, Hang Zhang, Wei Zeng, Feilong Yan, Cheng Chao Li, Huigao Duan, High-Performance and Ultra-Stable Lithium-Ion Batteries Based on MOF-Derived ZnO@ZnO Quantum Dots/C Core–Shell Nanorod Arrays on a Carbon Cloth Anode, Advanced Materials, 2015, 27, 14
 37. 37
  Alireza Banisharif, Abbas Ali Khodadadi, Yadollah Mortazavi, Azam Anaraki Firooz, Javad Beheshtian, Shaghayegh Agah, Sadra Menbari, Highly active Fe2O3-doped TiO2 photocatalyst for degradation of trichloroethylene in air under UV and visible light irradiation: Experimental and computational studies, Applied Catalysis B: Environmental, 2015, 165, 209

  CrossRef

 38. 38
  Bo Zhao, Sheng-Yun Huang, Tao Wang, Kai Zhang, Matthew M.F. Yuen, Jian-Bin Xu, Xian-Zhu Fu, Rong Sun, Ching-Ping Wong, Hollow SnO2@Co3O4 core–shell spheres encapsulated in three-dimensional graphene foams for high performance supercapacitors and lithium-ion batteries, Journal of Power Sources, 2015, 298, 83

  CrossRef

 39. 39
  Nana Wang, Jie Yue, Liang Chen, Yitai Qian, Jian Yang, Hydrogenated TiO2Branches Coated Mn3O4Nanorods as an Advanced Anode Material for Lithium Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 19, 10348

  CrossRef

 40. 40
  Yuxin Zhao, LiLi Fan, Ying Zhang, Hu Zhao, Xuejin Li, Yanpeng Li, Ling Wen, Zifeng Yan, Ziyang Huo, Hyper-Branched Cu@Cu2O Coaxial Nanowires Mesh Electrode for Ultra-Sensitive Glucose Detection., ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 30, 16802

  CrossRef

 41. 41
  Xia Yang, Yong-Bing Tang, Xing Huang, Hong Tao Xue, Wen Pei Kang, Wen Yue Li, Tsz-Wai Ng, Chun-Sing Lee, Lithium ion battery application of porous composite oxide microcubes prepared via metal-organic frameworks, Journal of Power Sources, 2015, 284, 109

  CrossRef

 42. 42
  Tao Liu, Yang Li, Guiying Quan, Peng Dai, Xinxin Yu, Mingzai Wu, Zhaoqi Sun, Guang Li, Magnetic-field-assisted preparation of one-dimensional (1-D) wire-like NiO/Co3O4 composite for improved specific capacitance and cycle ability, Materials Letters, 2015, 139, 208

  CrossRef

 43. 43
  Kangwen Qiu, Yang Lu, Deyang Zhang, Jinbing Cheng, Hailong Yan, Jinyou Xu, Xianming Liu, Jang-Kyo Kim, Yongsong Luo, Mesoporous, hierarchical core/shell structured ZnCo2O4/MnO2 nanocone forests for high-performance supercapacitors, Nano Energy, 2015, 11, 687

  CrossRef

 44. 44
  Huijun Wang, Sheng Liu, Xia Yang, Ruo Yuan, Yaqin Chai, Mixed-phase iron oxide nanocomposites as anode materials for lithium-ion batteries, Journal of Power Sources, 2015, 276, 170

  CrossRef

 45. 45
  Wenqin Ma, Zhengxiang Gu, Honghong Nan, Baoyou Geng, Xiaojun Zhang, Morphology-controllable synthesis of 3D firecracker-like ZnO nanoarchitectures for high catalytic performance, CrystEngComm, 2015, 17, 5, 1121

  CrossRef

 46. 46
  Poulomi Roy, Suneel Kumar Srivastava, Nanostructured anode materials for lithium ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 6, 2454

  CrossRef

 47. 47
  Yiping Zhang, Qiqi Zhuo, Xiaoxin Lv, Yanyun Ma, Jun Zhong, Xuhui Sun, NiO-Co3O4 nanoplate composite as efficient anode in Li-ion battery, Electrochimica Acta, 2015, 178, 590

  CrossRef

 48. 48
  Alireza Kargar, Sung Joo Kim, Paniz Allameh, Chulmin Choi, Namseok Park, Huisu Jeong, Yusin Pak, Gun Young Jung, Xiaoqing Pan, Deli Wang, Sungho Jin, p-Si/SnO2/Fe2O3 Core/Shell/Shell Nanowire Photocathodes for Neutral pH Water Splitting, Advanced Functional Materials, 2015, 25, 17
 49. 49
  Zhiyong Jia, Wenqiang Lu, Yun Wang, Ying Liang, Yexue Li, Shuanglong Feng, Porous Hierarchical Structure Ni(OH)2 Nanosheet Array Electrode with Excellent Electrochemical Energy Storage Performance, Electrochimica Acta, 2015, 159, 35

  CrossRef

 50. 50
  Yanqing Fu, Qiliang Wei, Xianyou Wang, Hongbo Shu, Xiukang Yang, Shuhui Sun, Porous hollow α-Fe2O3@TiO2core–shell nanospheres for superior lithium/sodium storage capability, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 26, 13807

  CrossRef

 51. 51
  Guoxin Gao, Hao Bin Wu, Shujiang Ding, Xiong Wen (David) Lou, Preparation of Carbon-Coated NiCo2O4@SnO2 Hetero-nanostructures and Their Reversible Lithium Storage Properties, Small, 2015, 11, 4
 52. 52
  Oleg Lupan, Tudor Braniste, Mao Deng, Lidia Ghimpu, Ingo Paulowicz, Yogendra K. Mishra, Lorenz Kienle, Rainer Adelung, Ion Tiginyanu, Rapid switching and ultra-responsive nanosensors based on individual shell–core Ga2O3/GaN:Ox@SnO2 nanobelt with nanocrystalline shell in mixed phases, Sensors and Actuators B: Chemical, 2015, 221, 544

  CrossRef

 53. 53
  Yong Li, Shenglan Yu, Tianzhi Yuan, Mi Yan, Yinzhu Jiang, Rational design of metal oxide nanocomposite anodes for advanced lithium ion batteries, Journal of Power Sources, 2015, 282, 1

  CrossRef

 54. 54
  Nana Wang, Yanjun Zhai, Xiaojian Ma, Yitai Qian, Rationally designed hierarchical MnO2@NiO nanostructures for improved lithium ion storage, RSC Adv., 2015, 5, 75, 61148

  CrossRef

 55. 55
  Weiwei Zhou, Chunyan Ding, Xingtao Jia, Ye Tian, Qiaotian Guan, Guangwu Wen, Self-assembly of Fe2O3/reduced graphene oxide hydrogel for high Li-storage, Materials Research Bulletin, 2015, 62, 19

  CrossRef

 56. 56
  Jiexi Wang, Qiaobao Zhang, Xinhai Li, Bao Zhang, Liqiang Mai, Kaili Zhang, Smart construction of three-dimensional hierarchical tubular transition metal oxide core/shell heterostructures with high-capacity and long-cycle-life lithium storage, Nano Energy, 2015, 12, 437

  CrossRef

 57. 57
  Yinzhu Jiang, Yong Li, Wenping Sun, Wei Huang, Jiabin Liu, Ben Xu, Chuanhong Jin, Tianyu Ma, Changzheng Wu, Mi Yan, Spatially-confined lithiation–delithiation in highly dense nanocomposite anodes towards advanced lithium-ion batteries, Energy Environ. Sci., 2015, 8, 5, 1471

  CrossRef

 58. 58
  Xuehang Wu, Jianghuai Guo, Matthew J. McDonald, Shiguang Li, Binbin Xu, Yong Yang, Synthesis and characterization of urchin-like Mn0.33Co0.67C2O4 for Li-ion batteries: Role of SEI layers for enhanced electrochemical properties, Electrochimica Acta, 2015, 163, 93

  CrossRef

 59. 59
  Jian Ma, Yaxin Cai, Xiaowei Li, Shiting Yao, Yang Liu, Fengmin Liu, Geyu Lu, Synthesis of hierarchical ZnO/ZnFe2O4nanoforests with enhanced gas-sensing performance toward ethanol, CrystEngComm, 2015, 17, 45, 8683

  CrossRef

 60. 60
  Rujia Zou, Muk Fung Yuen, Zhenyu Zhang, Junqing Hu, Wenjun Zhang, Three-dimensional networked NiCo2O4/MnO2branched nanowire heterostructure arrays on nickel foam with enhanced supercapacitor performance, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 4, 1717

  CrossRef

 61. 61
  Jun Zhang, Ling Chang, Fengxian Wang, Dong Xie, Qingmei Su, Gaohui Du, Ultrafine SnO2 nanocrystals anchored graphene composites as anode material for lithium-ion batteries, Materials Research Bulletin, 2015, 68, 120

  CrossRef

 62. 62
  Lin Gao, Shaohui Li, Dekang Huang, Yan Shen, Mingkui Wang, ZnO decorated TiO2 nanosheet composites for lithium ion battery, Electrochimica Acta, 2015, 182, 529

  CrossRef

 63. 63
  L.Q. Mai, Semiconductor Nanowires, 2015,

  CrossRef

 64. 64
  Zhiwei Zhang, Zhaoqiang Li, Fengbin Hao, Xuekun Wang, Qun Li, Yongxin Qi, Runhua Fan, Longwei Yin, 3D Interconnected Porous Carbon Aerogels as Sulfur Immobilizers for Sulfur Impregnation for Lithium-Sulfur Batteries with High Rate Capability and Cycling Stability, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 17
 65. 65
  Jin Liang, Xin-Yao Yu, Han Zhou, Hao Bin Wu, Shujiang Ding, Xiong Wen (David) Lou, Bowl-like SnO2@Carbon Hollow Particles as an Advanced Anode Material for Lithium-Ion Batteries, Angewandte Chemie, 2014, 126, 47
 66. 66
  Jin Liang, Xin-Yao Yu, Han Zhou, Hao Bin Wu, Shujiang Ding, Xiong Wen (David) Lou, Bowl-like SnO2@Carbon Hollow Particles as an Advanced Anode Material for Lithium-Ion Batteries, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 47
 67. 67
  Alok Kumar Rai, Trang Vu Thi, Jihyeon Gim, Vinod Mathew, Jaekook Kim, Co1−xFe2+xO4 (x = 0.1, 0.2) anode materials for rechargeable lithium-ion batteries, Solid State Sciences, 2014, 36, 1

  CrossRef

 68. 68
  Fengliu Lou, Haitao Zhou, Trung Dung Tran, Marthe Emelie Melandsø Buan, Fride Vullum-Bruer, Magnus Rønning, John Charles Walmsley, De Chen, Coaxial Carbon/Metal Oxide/Aligned Carbon Nanotube Arrays as High-Performance Anodes for Lithium Ion Batteries, ChemSusChem, 2014, 7, 5
 69. 69
  Xiangmao Dong, Li Li, Chongjun Zhao, Hua-Kun Liu, Zaiping Guo, Controllable synthesis of RGO/FexOy nanocomposites as high-performance anode materials for lithium ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 25, 9844

  CrossRef

 70. 70
  Mianli Huang, Yu Yan, Wenhui Feng, Sunxian Weng, Zuyang Zheng, Xianzhi Fu, Ping Liu, Controllable Tuning Various Ratios of ZnO Polar Facets by Crystal Seed-Assisted Growth and Their Photocatalytic Activity, Crystal Growth & Design, 2014, 14, 5, 2179

  CrossRef

 71. 71
  Gang Huang, Feifei Zhang, Xinchuan Du, Jianwei Wang, Dongming Yin, Limin Wang, Core–Shell NiFe2O4@TiO2 Nanorods: An Anode Material with Enhanced Electrochemical Performance for Lithium-Ion Batteries, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 35
 72. 72
  Ting Huang, Rui Li, Yang Guangcheng, Jun Wang, Jinpeng Shen, Tianbo Zhao, CuO/NiO core/shell nanowire arrays directly synthesised on copper foam with promising superhydrophobic property, Micro & Nano Letters, 2014, 9, 4, 219

  CrossRef

 73. 73
  Junyeob Yeo, Sukjoon Hong, Wanit Manorotkul, Young Duk Suh, Jinhwan Lee, Jinhyeong Kwon, Seung Hwan Ko, Digital 3D Local Growth of Iron Oxide Micro- and Nanorods by Laser-Induced Photothermal Chemical Liquid Growth, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 28, 15448

  CrossRef

 74. 74
  Tianzhi Yuan, Yinzhu Jiang, Yong Li, Dan Zhang, Mi Yan, Enhanced lithium storage performance in three-dimensional porous SnO2-Fe2O3 composite anode films, Electrochimica Acta, 2014, 136, 27

  CrossRef

 75. 75
  Qinghua Kong, Qing Liao, Zhenzhen Xu, Xuedong Wang, Jiannian Yao, Hongbing Fu, Epitaxial Self-assembly of Binary Molecular Components into Branched Nanowire Heterostructures for Photonic Applications, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 6, 2382

  CrossRef

 76. 76
  Jian Jiang, Jianhui Zhu, Wei Ai, Zhanxi Fan, Xiaonan Shen, Chenji Zou, Jinping Liu, Hua Zhang, Ting Yu, Evolution of disposable bamboo chopsticks into uniform carbon fibers: a smart strategy to fabricate sustainable anodes for Li-ion batteries, Energy Environ. Sci., 2014, 7, 8, 2670

  CrossRef

 77. 77
  B.B. Wang, X.X. Fu, F. Liu, S.L. Shi, J.P. Cheng, X.B. Zhang, Fabrication and gas sensing properties of hollow core–shell SnO2/α-Fe2O3 heterogeneous structures, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 587, 82

  CrossRef

 78. 78
  Ming Chen, Wei Li, Xiao Shen, Guowang Diao, Fabrication of Core–Shell α-Fe2O3@ Li4Ti5O12Composite and Its Application in the Lithium Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 6, 4514

  CrossRef

 79. 79
  Lulu Si, Zhengqiu Yuan, Jianwen Liang, Lei Hu, Yongchun Zhu, Yitai Qian, Fabrication of one-dimensional SnO2/MoO3/C nanostructure assembled of stacking SnO2 nanosheets from its heterostructure precursor and its application in lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 25, 9784

  CrossRef

 80. 80
  Zhipeng Sun, Wei Ai, Jilei Liu, Xiaoying Qi, Yanlong Wang, Jianhui Zhu, Hua Zhang, Ting Yu, Facile fabrication of hierarchical ZnCo2O4/NiO core/shell nanowire arrays with improved lithium-ion battery performance, Nanoscale, 2014, 6, 12, 6563

  CrossRef

 81. 81
  Xiaoshu Zhu, Huimin Shi, Jinwei Yin, Huimin Zhu, Yiming Zhou, Yawen Tang, Ping Wu, Tianhong Lu, Facile preparation of CuO@SnO2nanobelts as a high-capacity and long-life anode for lithium-ion batteries, RSC Advances, 2014, 4, 65, 34417

  CrossRef

 82. 82
  Ranran Zhang, Yanyan He, Aihua Li, Liqiang Xu, Facile synthesis of one-dimensional Mn3O4/Zn2SnO4hybrid composites and their high performance as anodes for LIBs, Nanoscale, 2014, 6, 23, 14221

  CrossRef

 83. 83
  Shuo Liu, Ronghua Wang, Miaomiao Liu, Jianqiang Luo, Xihai Jin, Jing Sun, Lian Gao, Fe2O3@SnO2 nanoparticle decorated graphene flexible films as high-performance anode materials for lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 13, 4598

  CrossRef

 84. 84
  Shaozhen Gu, Yuping Liu, Guanhua Zhang, Wei Shi, Yutang Liu, Jian Zhu, Fe3O4/carbon composites obtained by electrospinning as an anode material with high rate capability for lithium ion batteries, RSC Adv., 2014, 4, 77, 41179

  CrossRef

 85. 85
  Jian Zhu, Guanhua Zhang, Xinzhi Yu, Qiuhong Li, Bingan Lu, Zhi Xu, Graphene double protection strategy to improve the SnO2 electrode performance anodes for lithium-ion batteries, Nano Energy, 2014, 3, 80

  CrossRef

 86. 86
  Qiaobao Zhang, Huixin Chen, Jiexi Wang, Daguo Xu, Xinhai Li, Yong Yang, Kaili Zhang, Growth of Hierarchical 3D Mesoporous NiSix/NiCo2O4 Core/Shell Heterostructures on Nickel Foam for Lithium-Ion Batteries, ChemSusChem, 2014, 7, 8
 87. 87
  Lin Gao, Hao Hu, Guojian Li, Qiancheng Zhu, Ying Yu, Hierarchical 3D TiO2@Fe2O3 nanoframework arrays as high-performance anode materials, Nanoscale, 2014, 6, 12, 6463

  CrossRef

 88. 88
  Shuo Li, Yi-Fan Dong, Dan-Dan Wang, Wei Chen, Lei Huang, Chang-Wei Shi, Li-Qiang Mai, Hierarchical nanowires for high-performance electrochemical energy storage, Frontiers of Physics, 2014, 9, 3, 303

  CrossRef

 89. 89
  Gang Huang, Feifei Zhang, Leilei Zhang, Xinchuan Du, Jianwei Wang, Limin Wang, Hierarchical NiFe2O4/Fe2O3 nanotubes derived from metal organic frameworks for superior lithium ion battery anodes, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 21, 8048

  CrossRef

 90. 90
  Lina Gao, Fengyu Qu, Xiang Wu, Hierarchical WO3@SnO2 core–shell nanowire arrays on carbon cloth: a new class of anode for high-performance lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 20, 7367

  CrossRef

 91. 91
  Ying Xiao, Changwen Hu, Minhua Cao, High lithium storage capacity and rate capability achieved by mesoporous Co3O4 hierarchical nanobundles, Journal of Power Sources, 2014, 247, 49

  CrossRef

 92. 92
  Gui Chen, Bo Liang, Zhe Liu, Gang Yu, Xuming Xie, Tao Luo, Zhong Xie, Di Chen, Ming-Qiang Zhu, Guozhen Shen, High performance rigid and flexible visible-light photodetectors based on aligned X(In, Ga)P nanowire arrays, J. Mater. Chem. C, 2014, 2, 7, 1270

  CrossRef

 93. 93
  Baihua Qu, Lingling Hu, Qiuhong Li, Yanguo Wang, Libao Chen, Taihong Wang, High-Performance Lithium-Ion Battery Anode by Direct Growth of Hierarchical ZnCo2O4Nanostructures on Current Collectors, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 1, 731

  CrossRef

 94. 94
  Cao Guan, Xinghui Wang, Qing Zhang, Zhanxi Fan, Hua Zhang, Hong Jin Fan, Highly Stable and Reversible Lithium Storage in SnO2Nanowires Surface Coated with a Uniform Hollow Shell by Atomic Layer Deposition, Nano Letters, 2014, 14, 8, 4852

  CrossRef

 95. 95
  Peng Sun, Xin Zhou, Chen Wang, Kengo Shimanoe, Geyu Lu, Noboru Yamazoe, Hollow SnO2/α-Fe2O3spheres with a double-shell structure for gas sensors, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 5, 1302

  CrossRef

 96. 96
  Huawei Song, Na Li, Hao Cui, Chengxin Wang, Monodisperse SnO2 nanocrystals functionalized multiwalled carbon nanotubes for large rate and long lifespan anode materials in lithium ion batteries, Electrochimica Acta, 2014, 120, 46

  CrossRef

 97. 97
  Xing Sun, Qiang Li, Jiechao Jiang, Yuanbing Mao, Morphology-tunable synthesis of ZnO nanoforest and its photoelectrochemical performance, Nanoscale, 2014, 6, 15, 8769

  CrossRef

 98. 98
  Ye Shi, Lijia Pan, Borui Liu, Yaqun Wang, Yi Cui, Zhenan Bao, Guihua Yu, Nanostructured conductive polypyrrole hydrogels as high-performance, flexible supercapacitor electrodes, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 17, 6086

  CrossRef

 99. 99
  Lei Huang, Qiulong Wei, Ruimin Sun, Liqiang Mai, Nanowire Electrodes for Advanced Lithium Batteries, Frontiers in Energy Research, 2014, 2,

  CrossRef

 100. 100
  Liqiang Mai, Xiaocong Tian, Xu Xu, Liang Chang, Lin Xu, Nanowire Electrodes for Electrochemical Energy Storage Devices, Chemical Reviews, 2014, 114, 23, 11828

  CrossRef

 101. 101
  Jin Wang, Dongliang Chao, Jilei Liu, Linlin Li, Linfei Lai, Jianyi Lin, Zexiang Shen, Ni3S2@MoS2 core/shell nanorod arrays on Ni foam for high-performance electrochemical energy storage, Nano Energy, 2014, 7, 151

  CrossRef

 102. 102
  Dandan Wang, Yunlong Zhao, Xu Xu, Kalele Mulonda Hercule, Mengyu Yan, Qinyou An, Xiaocong Tian, Jiaming Xu, Longbing Qu, Liqiang Mai, Novel Li2MnO3 nanowire anode with internal Li-enrichment for use in a Li-ion battery, Nanoscale, 2014, 6, 14, 8124

  CrossRef

 103. 103
  Heng-guo Wang, Yan-hui Li, Wan-qiang Liu, Yu-chun Wan, Yan-wei Li, Qian Duan, One-step facile synthesis of TiO2/Fe2O3 fiber-in-tube hierarchical heterostructures with improved lithium-ion battery performance, RSC Advances, 2014, 4, 44, 23125

  CrossRef

 104. 104
  Sancan Han, Linfeng Hu, Ziqi Liang, Swelm Wageh, Ahmed A. Al-Ghamdi, Yongsheng Chen, Xiaosheng Fang, One-Step Hydrothermal Synthesis of 2D Hexagonal Nanoplates of α-Fe2O3/Graphene Composites with Enhanced Photocatalytic Activity, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 36
 105. 105
  Xiaoyu Cao, Shuangqiang Chen, Guoxiu Wang, Porous carbon particles derived from natural peanut shells as lithium ion battery anode and its electrochemical properties, Electronic Materials Letters, 2014, 10, 4, 819

  CrossRef

 106. 106
  Yuan Yan, Feihu Du, Xiaoping Shen, Zhenyuan Ji, Hu Zhou, Guoxing Zhu, Porous SnO2–Fe2O3nanocubes with improved electrochemical performance for lithium ion batteries, Dalton Trans., 2014, 43, 46, 17544

  CrossRef

 107. 107
  Dezhi Kong, Weina Ren, Yongsong Luo, Yaping Yang, Chuanwei Cheng, Scalable synthesis of graphene-wrapped Li4Ti5O12dandelion-like microspheres for lithium-ion batteries with excellent rate capability and long-cycle life, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 47, 20221

  CrossRef

 108. 108
  Yongsong Luo, Dezhi Kong, Jingshan Luo, Yanlong Wang, Deyang Zhang, Kangwen Qiu, Chuanwei Cheng, Chang Ming Li, Ting Yu, Seed-assisted synthesis of Co3O4@α-Fe2O3 core–shell nanoneedle arrays for lithium-ion battery anode with high capacity, RSC Advances, 2014, 4, 26, 13241

  CrossRef

 109. 109
  Banghong Zhou, Shuanglei Yang, Wei Wu, Lingling Sun, Mei Lei, Jun Pan, Xiang Xiong, Self-assemble SnO2@TiO2porous nanowire–nanosheet heterostructures for enhanced photocatalytic property, CrystEngComm, 2014, 16, 47, 10863

  CrossRef

 110. 110
  Junyeob Yeo, Gunho Kim, Sukjoon Hong, Jinhwan Lee, Jinhyeong Kwon, Habeom Lee, Heeseung Park, Wanit Manoroktul, Ming-Tsang Lee, Bong Jae Lee, Costas P. Grigoropoulos, Seung Hwan Ko, Single Nanowire Resistive Nano-heater for Highly Localized Thermo-Chemical Reactions: Localized Hierarchical Heterojunction Nanowire Growth, Small, 2014, 10, 24
 111. 111
  Sangbaek Park, Hae Jin Kim, Chan Woo Lee, Hee Jo Song, Seong Sik Shin, Se Won Seo, Hoon Kee Park, Sungjun Lee, Dong-Wan Kim, Kug Sun Hong, Sn self-doped α-Fe2O3 nanobranch arrays supported on a transparent, conductive SnO2 trunk to improve photoelectrochemical water oxidation, International Journal of Hydrogen Energy, 2014, 39, 29, 16459

  CrossRef

 112. 112
  Jian Zhu, Guanhua Zhang, Shaozhen Gu, Bingan Lu, SnO2 Nanorods on ZnO Nanofibers: A New Class of Hierarchical Nanostructures Enabled by Electrospinning as Anode Material for High-Performance Lithium-Ion Batteries, Electrochimica Acta, 2014, 150, 308

  CrossRef

 113. 113
  Lei Li, Anton Kovalchuk, James M. Tour, SnO2-reduced graphene oxide nanoribbons as anodes for lithium ion batteries with enhanced cycling stability, Nano Research, 2014, 7, 9, 1319

  CrossRef

 114. 114
  Yusuf V. Kaneti, Quadir M. D. Zakaria, Zhengjie Zhang, Chuyang Chen, Jeffrey Yue, Minsu Liu, Xuchuan Jiang, Aibing Yu, Solvothermal synthesis of ZnO-decorated α-Fe2O3nanorods with highly enhanced gas-sensing performance toward n-butanol, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 33, 13283

  CrossRef

 115. 115
  Wentao Li, Lingzhi Zhao, Yuanyuan Tian, Yingxin Gong, Xiaoting Huang, Zhaoyang Cui, Ronghua Zeng, Superfine TiO2/SnO2/Carbon Hybrid Nanocomposite with Greatly Enhanced Electrochemical Properties, Electrochimica Acta, 2014, 147, 603

  CrossRef

 116. 116
  Alok Kumar Rai, Trang Vu Thi, Baboo Joseph Paul, Jaekook Kim, Synthesis of nano-sized ZnCo2O4 anchored with graphene nanosheets as an anode material for secondary lithium ion batteries, Electrochimica Acta, 2014, 146, 577

  CrossRef

 117. 117
  Dongbo Yu, Yali Wang, Lei Zhang, Ze-Xian Low, Xinyi Zhang, Fanglin Chen, Yi Feng, Huanting Wang, Three-dimensional branched single-crystal β-Co(OH)2 nanowire array and its application for supercapacitor with excellent electrochemical property, Nano Energy, 2014, 10, 153

  CrossRef

 118. 118
  Jiexi Wang, Qiaobao Zhang, Xinhai Li, Daguo Xu, Zhixing Wang, Huajun Guo, Kaili Zhang, Three-dimensional hierarchical Co3O4/CuO nanowire heterostructure arrays on nickel foam for high-performance lithium ion batteries, Nano Energy, 2014, 6, 19

  CrossRef

 119. 119
  Dezhi Kong, Jingshan Luo, Yanlong Wang, Weina Ren, Ting Yu, Yongsong Luo, Yaping Yang, Chuanwei Cheng, Three-Dimensional Co3O4@MnO2 Hierarchical Nanoneedle Arrays: Morphology Control and Electrochemical Energy Storage, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 24
 120. 120
  Brian L. Ellis, Philippe Knauth, Thierry Djenizian, Three-Dimensional Self-Supported Metal Oxides for Advanced Energy Storage, Advanced Materials, 2014, 26, 21
 121. 121
  Qingyong Tian, Wei Wu, Lingling Sun, Shuanglei Yang, Mei Lei, Juan Zhou, Ying Liu, Xiangheng Xiao, Feng Ren, Changzhong Jiang, Vellaisamy A. L. Roy, Tube-Like Ternary α-Fe2O3@SnO2@Cu2O Sandwich Heterostructures: Synthesis and Enhanced Photocatalytic Properties, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 15, 13088

  CrossRef

 122. 122
  Jian Zhu, Zhi Xu, Bingan Lu, Ultrafine Au nanoparticles decorated NiCo2O4 nanotubes as anode material for high-performance supercapacitor and lithium-ion battery applications, Nano Energy, 2014, 7, 114

  CrossRef

 123. 123
  Xiao Zhang, Haoxin Chen, Yaping Xie, Jinxue Guo, Ultralong life lithium-ion battery anode with superior high-rate capability and excellent cyclic stability from mesoporous Fe2O3@TiO2 core–shell nanorods, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 11, 3912

  CrossRef

 124. 124
  Alireza Kargar, Ke Sun, Yi Jing, Chulmin Choi, Huisu Jeong, Gun Young Jung, Sungho Jin, Deli Wang, 3D Branched Nanowire Photoelectrochemical Electrodes for Efficient Solar Water Splitting, ACS Nano, 2013, 7, 10, 9407

  CrossRef

 125. 125
  Wei Xiao, Zhixing Wang, Huajun Guo, Yunhe Zhang, Qian Zhang, Lei Gan, A facile PVP-assisted hydrothermal fabrication of Fe2O3/Graphene composite as high performance anode material for lithium ion batteries, Journal of Alloys and Compounds, 2013, 560, 208

  CrossRef

 126. 126
  Chunhua Tang, Xuesong Yin, Hao Gong, A study on dramatically enhanced capacitance of graphene-decorated hierarchically porous nickelian heterogenite for energy storage application, Electrochimica Acta, 2013, 114, 543

  CrossRef

 127. 127
  Dali Shao, Mingpeng Yu, Jie Lian, Shayla Sawyer, An ultraviolet photodetector fabricated from WO3nanodiscs/reduced graphene oxide composite material, Nanotechnology, 2013, 24, 29, 295701

  CrossRef

 128. 128
  Hao Wu, Ming Xu, Yongcheng Wang, Gengfeng Zheng, Branched Co3O4/Fe2O3 nanowires as high capacity lithium-ion battery anodes, Nano Research, 2013, 6, 3, 167

  CrossRef

 129. 129
  Qingshan Wang, Zhenyu Lei, Yujin Chen, Qiuyun Ouyang, Peng Gao, Lihong Qi, Chunling Zhu, Jianzhong Zhang, Branched polyaniline/molybdenum oxide organic/inorganic heteronanostructures: synthesis and electromagnetic absorption properties, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 38, 11795

  CrossRef

 130. 130
  Jun Dai, Chunxiang Xu, Jiyuan Guo, Xiaoyong Xu, Gangyi Zhu, Yi Lin, Brush-like SnO2∕ZnO hierarchical nanostructure: Synthesis, characterization and application in UV photoresponse, AIP Advances, 2013, 3, 6, 062108

  CrossRef

 131. 131
  Zhongqiang Liang, Ruijie Huo, Ya-Xia Yin, Fazhi Zhang, Sailong Xu, Yu-Guo Guo, Carbon-supported Ni@NiO/Al2O3 integrated nanocomposite derived from layered double hydroxide precursor as cycling-stable anode materials for lithium-ion batteries, Electrochimica Acta, 2013, 108, 429

  CrossRef

 132. 132
  Fengbin Hao, Zhiwei Zhang, Longwei Yin, Co3O4/Carbon Aerogel Hybrids as Anode Materials for Lithium-Ion Batteries with Enhanced Electrochemical Properties, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 17, 8337

  CrossRef

 133. 133
  Yunfeng Li, Yanjie Hu, Hao Jiang, Xiaoyu Hou, Chunzhong Li, Construction of core–shell Fe2O3@SnO2 nanohybrids for gas sensors by a simple flame-assisted spray process, RSC Advances, 2013, 3, 44, 22373

  CrossRef

 134. 134
  Xin Gu, Liang Chen, Zhicheng Ju, Huayun Xu, Jian Yang, Yitai Qian, Controlled Growth of Porous α-Fe2O3 Branches on β-MnO2 Nanorods for Excellent Performance in Lithium-Ion Batteries, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 32
 135. 135
  Jiangcong Zhou, Feng Huang, Ju Xu, Yuansheng Wang, Cu1.94S–MnS dimeric nanoheterostructures with bifunctions: localized surface plasmon resonance and magnetism, CrystEngComm, 2013, 15, 21, 4217

  CrossRef

 136. 136
  Lin Hu, Yimin Huang, Fapei Zhang, Qianwang Chen, CuO/Cu2O composite hollow polyhedrons fabricated from metal–organic framework templates for lithium-ion battery anodes with a long cycling life, Nanoscale, 2013, 5, 10, 4186

  CrossRef

 137. 137
  Jian Jiang, Jingshan Luo, Jianhui Zhu, Xintang Huang, Jinping Liu, Ting Yu, Diffusion-controlled evolution of core–shell nanowire arrays into integrated hybrid nanotube arrays for Li-ion batteries, Nanoscale, 2013, 5, 17, 8105

  CrossRef

 138. 138
  Haitao Zhao, Bingan Lu, Jing Xu, Erqing Xie, Taihong Wang, Zhi Xu, Electrospinning–thermal treatment synthesis: a general strategy to decorate highly porous nanotubes on both internal and external side-walls with metal oxide/noble metal nanoparticles, Nanoscale, 2013, 5, 7, 2835

  CrossRef

 139. 139
  Xifei Li, Chunlei Wang, Engineering nanostructured anodes via electrostatic spray deposition for high performance lithium ion battery application, J. Mater. Chem. A, 2013, 1, 2, 165

  CrossRef

 140. 140
  Gobinda Gopal Khan, Debasish Sarkar, Ashutosh K. Singh, Kalyan Mandal, Enhanced band gap emission and ferromagnetism of Au nanoparticle decorated α-Fe2O3nanowires due to surface plasmon and interfacial effects, RSC Adv., 2013, 3, 6, 1722

  CrossRef

 141. 141
  Huawei Song, Na Li, Hao Cui, Chengxin Wang, Enhanced capability and cyclability of SnO2–graphene oxide hybrid anode by firmly anchored SnO2 quantum dots, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 26, 7558

  CrossRef

 142. 142
  Md Mokhlesur Rahman, Alexey M. Glushenkov, Thrinathreddy Ramireddy, Tao Tao, Ying Chen, Enhanced lithium storage in Fe2O3–SnO2–C nanocomposite anode with a breathable structure, Nanoscale, 2013, 5, 11, 4910

  CrossRef

 143. 143
  Wei Xiao, Zhixing Wang, Huajun Guo, Xinhai Li, Jiexi Wang, Silin Huang, Lei Gan, Fe2O3 particles enwrapped by graphene with excellent cyclability and rate capability as anode materials for lithium ion batteries, Applied Surface Science, 2013, 266, 148

  CrossRef

 144. 144
  Yuejiao Chen, Jianmin Ma, Qiuhong Li, Taihong Wang, Gram-scale synthesis of ultrasmall SnO2 nanocrystals with an excellent electrochemical performance, Nanoscale, 2013, 5, 8, 3262

  CrossRef

 145. 145
  Nitin K. Chaudhari, Min-Sik Kim, Tae-Sung Bae, Jong-Sung Yu, Hematite (α-Fe2O3) nanoparticles on vulcan carbon as an ultrahigh capacity anode material in lithium ion battery, Electrochimica Acta, 2013, 114, 60

  CrossRef

 146. 146
  Jun Lu, Qing Peng, Zhongying Wang, Caiyun Nan, Lihong Li, Yadong Li, Hematite nanodiscs exposing (001) facets: synthesis, formation mechanism and application for Li-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 17, 5232

  CrossRef

 147. 147
  Chan Woo Lee, Seung-Deok Seo, Dong Wook Kim, Sangbaek Park, Kyoungsuk Jin, Dong-Wan Kim, Kug Sun Hong, Heteroepitaxial growth of ZnO nanosheet bands on ZnCo2O4 submicron rods toward high-performance Li ion battery electrodes, Nano Research, 2013, 6, 5, 348

  CrossRef

 148. 148
  Yong Yang, Zhi-Cheng Zhang, Peng-Peng Wang, Jing-Chao Zhang, Farhat Nosheen, Jing Zhuang, Xun Wang, Hierarchical MnO2/SnO2Heterostructures for a Novel Free-Standing Ternary Thermite Membrane, Inorganic Chemistry, 2013, 52, 16, 9449

  CrossRef

 149. 149
  Peng Sun, Yaxin Cai, Sisi Du, Xiumei Xu, Lu You, Jian Ma, Fengmin Liu, Xishuang Liang, Yanfeng Sun, Geyu Lu, Hierarchical α-Fe2O3/SnO2 semiconductor composites: Hydrothermal synthesis and gas sensing properties, Sensors and Actuators B: Chemical, 2013, 182, 336

  CrossRef

 150. 150
  Dali Shao, Mingpeng Yu, Hongtao Sun, Tao Hu, Jie lian, Shayla Sawyer, High responsivity, fast ultraviolet photodetector fabricated from ZnO nanoparticle–graphene core–shell structures, Nanoscale, 2013, 5, 9, 3664

  CrossRef

 151. 151
  Yanping Tang, Dongqing Wu, Si Chen, Fan Zhang, Jinping Jia, Xinliang Feng, Highly reversible and ultra-fast lithium storage in mesoporous graphene-based TiO2/SnO2 hybrid nanosheets, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 8, 2447

  CrossRef

 152. 152
  Ning Du, Yifan Chen, Chuanxin Zhai, Hui Zhang, Deren Yang, Layer-by-layer synthesis of γ-Fe2O3@SnO2@C porous core–shell nanorods with high reversible capacity in lithium-ion batteries, Nanoscale, 2013, 5, 11, 4744

  CrossRef

 153. 153
  M. V. Reddy, G. V. Subba Rao, B. V. R. Chowdari, Metal Oxides and Oxysalts as Anode Materials for Li Ion Batteries, Chemical Reviews, 2013, 113, 7, 5364

  CrossRef

 154. 154
  Lei Zhang, Hao Bin Wu, Xiong Wen (David) Lou, Metal–Organic-Frameworks-Derived General Formation of Hollow Structures with High Complexity, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 29, 10664

  CrossRef

 155. 155
  Feng Zou, Xianluo Hu, Yongming Sun, Wei Luo, Fangfang Xia, Long Qie, Yan Jiang, Yunhui Huang, Microwave-Induced In Situ Synthesis of Zn2GeO4/N-Doped Graphene Nanocomposites and Their Lithium-Storage Properties, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 19
 156. 156
  Wei Zhou, Lijuan Lin, Wei Wei, Hong Jin, Jinghong Li, Lin Guo, More stable structures lead to improved cycle stability in photocatalysis and Li-ion batteries, RSC Advances, 2013, 3, 21, 7933

  CrossRef

 157. 157
  Runlai Luo, In Cho, Yunzhe Feng, Lili Cai, Pratap M Rao, Xiaolin Zheng, Morphological control of heterostructured nanowires synthesized by sol-flame method, Nanoscale Research Letters, 2013, 8, 1, 347

  CrossRef

 158. 158
  Yunfeng Li, Yanjie Hu, Hao Jiang, Xiaoyu Hou, Chunzhong Li, Phase-segregation induced growth of core–shell α-Fe2O3/SnO2 heterostructures for lithium-ion battery, CrystEngComm, 2013, 15, 34, 6715

  CrossRef

 159. 159
  Xing-Long Wu, Yu-Guo Guo, Li-Jun Wan, Rational Design of Anode Materials Based on Group IVA Elements (Si, Ge, and Sn) for Lithium-Ion Batteries, Chemistry – An Asian Journal, 2013, 8, 9
 160. 160
  R. Rakesh Kumar, K. Narasimha Rao, A.R. Phani, Self catalytic growth of SnO2 branched nanowires by thermal evaporation, Materials Letters, 2013, 92, 243

  CrossRef

 161. 161
  Jun Song Chen, Xiong Wen (David) Lou, SnO2-Based Nanomaterials: Synthesis and Application in Lithium-Ion Batteries, Small, 2013, 9, 11
 162. 162
  Yunzhe Feng, In Sun Cho, Lili Cai, Pratap Mahesh Rao, Xiaolin Zheng, Sol-flame synthesis of hybrid metal oxide nanowires, Proceedings of the Combustion Institute, 2013, 34, 2, 2179

  CrossRef

 163. 163
  Yunzhe Feng, In Sun Cho, Pratap M. Rao, Lili Cai, Xiaolin Zheng, Sol-Flame Synthesis: A General Strategy To Decorate Nanowires with Metal Oxide/Noble Metal Nanoparticles, Nano Letters, 2013, 13, 3, 855

  CrossRef

 164. 164
  Li-Li Xing, Shuang Yuan, Bin He, Ya-Yu Zhao, Xiao-Ling Wu, Xin-Yu Xue, Synergistic Effect of SnO2/ZnWO4 Core–Shell Nanorods with High Reversible Lithium Storage Capacity, Chemistry – An Asian Journal, 2013, 8, 7
 165. 165
  Changyong Lan, Jiangfeng Gong, Yuwen Jiang, Synthesis and photoluminescence properties of string-like ZnO/SnO nanowire/nanosheet nano-heterostructures, Journal of Alloys and Compounds, 2013, 575, 24

  CrossRef

 166. 166
  Yu Mi, Ya Hong Cao, Xiao Li Liu, Jia Bao Yi, Hui Ru Tan, Pei Ma, Hong Hao, Xin Zhang, Hai Ming Fan, Synthesis of hierarchical Fe2O3/SnO2 hollow heterostructures and their improved photocatalytic properties, Materials Chemistry and Physics, 2013, 143, 1, 311

  CrossRef

 167. 167
  Sangbaek Park, Sangwook Lee, Se Won Seo, Seung-Deok Seo, Chan Woo Lee, Donghoe Kim, Dong-Wan Kim, Kug Sun Hong, Tailoring nanobranches in three-dimensional hierarchical rutile heterostructures: a case study of TiO2–SnO2, CrystEngComm, 2013, 15, 15, 2939

  CrossRef

 168. 168
  Li-Li Xing, Chun-Xiao Cui, Ping Deng, Yu-Xin Nie, Ya-Yu Zhao, Bin He, Xin-Yu Xue, Template-free assembly of α-Fe2O3–SnO2 core–shell nanorod arrays on titanium foil and their excellent lithium storage performance, RSC Advances, 2013, 3, 26, 10379

  CrossRef

 169. 169
  Jilei Liu, Weiwei Zhou, Linfei Lai, Huanping Yang, San Hua Lim, Yongda Zhen, Ting Yu, Zexiang Shen, Jianyi Lin, Three dimensionals α-Fe2O3/polypyrrole (Ppy) nanoarray as anode for micro lithium ion batteries, Nano Energy, 2013, 2, 5, 726

  CrossRef

 170. 170
  Jianhui Zhu, Jian Jiang, Yamin Feng, Gaoxiang Meng, Hao Ding, Xintang Huang, Three-Dimensional Ni/SnOx/C Hybrid Nanostructured Arrays for Lithium-Ion Microbattery Anodes with Enhanced Areal Capacity, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 7, 2634

  CrossRef

 171. 171
  Alireza Kargar, Yi Jing, Sung Joo Kim, Conor T. Riley, Xiaoqing Pan, Deli Wang, ZnO/CuO Heterojunction Branched Nanowires for Photoelectrochemical Hydrogen Generation, ACS Nano, 2013, 7, 12, 11112

  CrossRef

 172. 172
  Xin Chen, Ying Du, Nai Qing Zhang, Ke Ning Sun, 3D Self-Supported Nanoarchitectured Arrays Electrodes for Lithium-Ion Batteries, Journal of Nanomaterials, 2012, 2012, 1

  CrossRef

 173. 173
  Jijun Qiu, Xiaomin Li, Xiangdong Gao, Xiaoyan Gan, Binbin Weng, Lin Li, Zijian Yuan, Zhisheng Shi, Yoon-Hwae Hwang, Branched double-shelled TiO2 nanotube networks on transparent conducting oxide substrates for dye sensitized solar cells, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 44, 23411

  CrossRef

 174. 174
  Chuanwei Cheng, Hong Jin Fan, Branched nanowires: Synthesis and energy applications, Nano Today, 2012, 7, 4, 327

  CrossRef

 175. 175
  Wenwu Shi, Nitin Chopra, Controlled Fabrication of Photoactive Copper Oxide–Cobalt Oxide Nanowire Heterostructures for Efficient Phenol Photodegradation, ACS Applied Materials & Interfaces, 2012, 4, 10, 5590

  CrossRef

 176. 176
  Weiwei Zhou, Yee Yan Tay, Xingtao Jia, Denis Yu Yau Wai, Jian Jiang, Hng Huey Hoon, Ting Yu, Controlled growth of SnO2@Fe2O3 double-sided nanocombs as anodes for lithium-ion batteries, Nanoscale, 2012, 4, 15, 4459

  CrossRef

 177. 177
  Xianghong Liu, Jun Zhang, Xianzhi Guo, Shurong Wang, Shihua Wu, Core–shell α–Fe2O3@SnO2/Au hybrid structures and their enhanced gas sensing properties, RSC Adv., 2012, 2, 4, 1650

  CrossRef

 178. 178
  Meenal Deo, Deodatta Shinde, Ashish Yengantiwar, Jyoti Jog, Beatrice Hannoyer, Xavier Sauvage, Mahendra More, Satishchandra Ogale, Cu2O/ZnO hetero-nanobrush: hierarchical assembly, field emission and photocatalytic properties, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 33, 17055

  CrossRef

 179. 179
  Zhaolin Liu, Siok Wei Tay, Direct growth Fe2O3 nanorods on carbon fibers as anode materials for lithium ion batteries, Materials Letters, 2012, 72, 74

  CrossRef

 180. 180
  Changyong Lan, Jiangfeng Gong, Yuwen Jiang, Qingping Ding, Fabrication of ZnS/SnO nanowire/nanosheet hierarchical nanoheterostructure and its photoluminescence properties, CrystEngComm, 2012, 14, 23, 8063

  CrossRef

 181. 181
  Jiaxin Li, Yi Zhao, Yunhai Ding, Lunhui Guan, Fe2O3 nanoparticles coated on ferrocene-encapsulated single-walled carbon nanotubes as stable anode materials for long-term cycling, RSC Advances, 2012, 2, 10, 4205

  CrossRef

 182. 182
  Hengguo Wang, Delong Ma, Xiaolei Huang, Yun Huang, Xinbo Zhang, General and Controllable Synthesis Strategy of Metal Oxide/TiO2 Hierarchical Heterostructures with Improved Lithium-Ion Battery Performance, Scientific Reports, 2012, 2,

  CrossRef

 183. 183
  Lifang He, Ruguang Ma, Ning Du, Jianguo Ren, Tailun Wong, Yangyang Li, Shuit Tong Lee, Growth of TiO2 nanorod arrays on reduced graphene oxide with enhanced lithium-ion storage, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 36, 19061

  CrossRef

 184. 184
  Anirban Som, T. Pradeep, Heterojunction double dumb-bell Ag2Te–Te–Ag2Te nanowires, Nanoscale, 2012, 4, 15, 4537

  CrossRef

 185. 185
  Zhiyi Lu, Qiu Yang, Wei Zhu, Zheng Chang, Junfeng Liu, Xiaoming Sun, David G. Evans, Xue Duan, Hierarchical Co3O4@Ni-Co-O supercapacitor electrodes with ultrahigh specific capacitance per area, Nano Research, 2012, 5, 5, 369

  CrossRef

 186. 186
  Qiu Yang, Zhiyi Lu, Zheng Chang, Wei Zhu, Jiaqiang Sun, Junfeng Liu, Xiaoming Sun, Xue Duan, Hierarchical Co3O4nanosheet@nanowire arrays with enhanced pseudocapacitive performance, RSC Adv., 2012, 2, 4, 1663

  CrossRef

 187. 187
  Yanli Wang, Jingjie Xu, Hao Wu, Ming Xu, Zheng Peng, Gengfeng Zheng, Hierarchical SnO2–Fe2O3 heterostructures as lithium-ion battery anodes, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 41, 21923

  CrossRef

 188. 188
  Xing Zhong, Hua Zhang, Yuan Liu, Jingwei Bai, Lei Liao, Yu Huang, Xiangfeng Duan, High-Capacity Silicon–Air Battery in Alkaline Solution, ChemSusChem, 2012, 5, 1
 189. 189
  Guozhu Chen, Federico Rosei, Dongling Ma, Interfacial Reaction-Directed Synthesis of Ce–Mn Binary Oxide Nanotubes and Their Applications in CO Oxidation and Water Treatment, Advanced Functional Materials, 2012, 22, 18
 190. 190
  Ruimin Ding, Jinping Liu, Jian Jiang, JianHui Zhu, Xintang Huang, Mixed Ni–Cu-oxide nanowire array on conductive substrate and its application as enzyme-free glucose sensor, Analytical Methods, 2012, 4, 12, 4003

  CrossRef

 191. 191
  Xi Wang, Xinqiang Cao, Laure Bourgeois, Hasigaowa Guan, Shimou Chen, Yeteng Zhong, Dai-Ming Tang, Huiqiao Li, Tianyou Zhai, Liang Li, Yoshio Bando, Dmitri Golberg, N-Doped Graphene-SnO2 Sandwich Paper for High-Performance Lithium-Ion Batteries, Advanced Functional Materials, 2012, 22, 13
 192. 192
  Liming Wang, Bin Liu, Sihan Ran, Hongtao Huang, Xianfu Wang, Bo Liang, Di Chen, Guozhen Shen, Nanorod-assembled Co3O4 hexapods with enhanced electrochemical performance for lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 44, 23541

  CrossRef

 193. 193
  Jian Jiang, Yuanyuan Li, Jinping Liu, Xintang Huang, Changzhou Yuan, Xiong Wen (David) Lou, Recent Advances in Metal Oxide-based Electrode Architecture Design for Electrochemical Energy Storage, Advanced Materials, 2012, 24, 38
 194. 194
  Sangbaek Park, Seung-Deok Seo, Sangwook Lee, Se Won Seo, Kyung-Soo Park, Chan Woo Lee, Dong-Wan Kim, Kug Sun Hong, Sb:SnO2@TiO2Heteroepitaxial Branched Nanoarchitectures for Li Ion Battery Electrodes, The Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116, 41, 21717

  CrossRef

 195. 195
  Yun Huang, Xiao-lei Huang, Jian-she Lian, Dan Xu, Li-min Wang, Xin-bo Zhang, Self-assembly of ultrathin porous NiO nanosheets/graphene hierarchical structure for high-capacity and high-rate lithium storage, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 7, 2844

  CrossRef

 196. 196
  Xianfu Wang, Hongtao Huang, Bin Liu, Bo Liang, Chao Zhang, Qin Ji, Di Chen, Guozhen Shen, Shape evolution and applications in water purification: the case of CVD-grown Zn2SiO4 straw-bundles, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 12, 5330

  CrossRef

 197. 197
  Changyong Lan, Jiangfeng Gong, Chunming Liu, Synthesis and photoluminescence properties of comb-like CdS nanobelt/ZnO nanorod heterostructures, Applied Surface Science, 2012, 261, 385

  CrossRef

 198. 198
  Yue Qi, Hui Zhang, Ning Du, Chuanxin Zhai, Deren Yang, Synthesis of Co3O4@SnO2@C core-shell nanorods with superior reversible lithium-ion storage, RSC Advances, 2012, 2, 25, 9511

  CrossRef

 199. 199
  Weiqian Zeng, Feipeng Zheng, Ruizhi Li, Yang Zhan, Yuanyuan Li, Jinping Liu, Template synthesis of SnO2/α-Fe2O3 nanotube array for 3D lithium ion battery anode with large areal capacity, Nanoscale, 2012, 4, 8, 2760

  CrossRef

 200. 200
  Bin Wang, Bin Luo, Xianglong Li, Linjie Zhi, The dimensionality of Sn anodes in Li-ion batteries, Materials Today, 2012, 15, 12, 544

  CrossRef

 201. 201
  Xifei Li, Xiangbo Meng, Jian Liu, Dongsheng Geng, Yong Zhang, Mohammad Norouzi Banis, Yongliang Li, Jinli Yang, Ruying Li, Xueliang Sun, Mei Cai, Mark W. Verbrugge, Tin Oxide with Controlled Morphology and Crystallinity by Atomic Layer Deposition onto Graphene Nanosheets for Enhanced Lithium Storage, Advanced Functional Materials, 2012, 22, 8
 202. 202
  Weiwei Zhou, Jixin Zhu, Chuanwei Cheng, Jinping Liu, Huanping Yang, Chunxiao Cong, Cao Guan, Xingtao Jia, Hong Jin Fan, Qingyu Yan, Chang Ming Li, Ting Yu, A general strategy toward graphene@metal oxide core–shell nanostructures for high-performance lithium storage, Energy & Environmental Science, 2011, 4, 12, 4954

  CrossRef

 203. 203
  Jian Jiang, Jinping Liu, Weiwei Zhou, Jianhui Zhu, Xintang Huang, Xiaoying Qi, Hua Zhang, Ting Yu, CNT/Ni hybrid nanostructured arrays: synthesis and application as high-performance electrode materials for pseudocapacitors, Energy & Environmental Science, 2011, 4, 12, 5000

  CrossRef

 204. 204
  Xi Wang, Yeteng Zhong, Tianyou Zhai, Yanfeng Guo, Shimou Chen, Ying Ma, Jiannian Yao, Yoshio Bando, Dmitri Golberg, Multishelled Co3O4-Fe3O4 hollow spheres with even magnetic phase distribution: Synthesis, magnetic properties and their application in water treatment, Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 44, 17680

  CrossRef